ChưƠng 1: giới thiệUtải về 1.5 Mb.
trang1/23
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2020
Kích1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện

ThS. TỐNG YÊN ĐAN NGÔ UẤT VỸ

MSSV: 4043495

Lớp Tài chính 2 - K30

MS lớp: KT0421A2


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Sinh viên thực hiện

NGÔ UẤT VỸ
LỜI CẢM TẠ

Sau thời gian thực tập tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Cần Thơ, em đã được sự hướng dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong ngân hàng, đã tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế. Quá trình này đã giúp cho em rất nhiều những điều bổ ích, bổ sung những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt cho em tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc đã nhận em vào chi nhánh thực tập, cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trong ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Cần Thơ đã tạo những điều kiện thuận lợi cho em tiếp xúc, làm quen với những kiến thức thực tế, và giúp em trong việc nghiên cứu, tìm hiểu đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý giá, làm nền tảng nhận thức trong việc tiếp xúc thực tiễn và hành trang trong làm việc sau này của em. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô TỐNG YÊN ĐAN đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành tốt đề tài này.

Sau cùng em xin chúc quý thầy cô được dồi dào sức khỏe, luôn đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Kính chúc toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngân hàng Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Cần Thơ lời chúc tốt đẹp nhất.
Trân trọng kính chào! Sinh viên thực hiện

NGÔ UẤT VỸ

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1: 1

GIỚI THIỆU 1

1.1. Sự cần thiết của đề tài: 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2

1.2.1. Mục tiêu chung 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.5. Lược khảo tài liệu: 3

CHƯƠNG 2: 4

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

2.1. Các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động: 4

2.2. Các mô hình về khả năng sinh lời. 9

CHƯƠNG 3: 14

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ 14

3.1. Khái quát về Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 14

3.2. Vài nét về Sài Gòn Công Thương Ngân hàng Chi nhánh Cần Thơ: 16

3.2.1. Cơ cấu tổ chức : 17

3.2.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận: 17

3.3. Một số quy định chung trong cho vay 18

3.3.1. Đối tượng cho vay 18

3.3.2. Thể loại cho vay: 18

3.3.3. Phương thức cho vay: 19

3.3.4. Quy trình cho vay: 20

3.4. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ 3 năm qua: 21

BẢNG 3.1: TÌNH HÌNH THU NHẬP - CHI PHÍ QUA 3 NĂM 21

HÌNH 3.1. SO SÁNH TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN QUA 3 NĂM 21

CHƯƠNG 4: 24

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ 24

4.1. Phân tích tổng quát về thu nhập 24

BẢNG 4.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 29

QUA 3 NĂM 29

BẢNG 4.4. CƠ CẤU CÁC KHOẢN MỤC THU NHẬP TRONG TỔNG THU NHẬP 34

BẢNG 4.5. CƠ CẤU THU NHẬP TỪ LÃI VÀ THU NHẬP NGOÀI LÃI TRONG TỔNG THU NHẬP 34

HÌNH 4.3. CƠ CẤU THU NHẬP NGOÀI LÃI QUA 3 NĂM 37

BẢNG 4.6. CƠ CẤU CÁC KHOẢN MỤC THU NHẬP NGOÀI LÃI 38

TRONG TỔNG THU NGOÀI LÃI 38

BẢNG 4.7. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU RA 38

BẢNG 4.8. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 39

VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI 39

4.2. Phân tích tổng quát về chi phí: 41

HÌNH 4.4. SO SÁNH CÁC LOẠI NGUỒN VỐN TRONG TỔNG NGUỒN 42

BẢNG 4.9. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN QUA 3 NĂM 43

BẢNG 4.10. CƠ CẤU CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRONG TỔNG CHI PHÍ 43

HÌNH 4.5. SO SÁNH TỶ TRỌNG CHI PHÍ TRẢ LÃI VÀ CHI PHÍ NGOÀI LÃI QUA 3 NĂM 47

HÌNH 4.6. SO SÁNH TỶ TRỌNG CÁC NGUỒN CHI NGOÀI LÃI TRONG TỔNG THỂ QUA 3 NĂM 47

BÀNG 4.11. CƠ CẤU CHI PHÍ NGOÀI LÃI VÀ CHI PHÍ TRẢ LÃI 48

Nguồn: Phòng kinh doanh 48

BẢNG 4.12. CƠ CẤU CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRONG CHI PHÍ NGOÀI LÃI 48

BẢNG 4.13. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU VÀO 49

HÌNH 4.7. SO SÁNH LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU VÀO VÀ LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU RA 55

4.3. Phân tích tình hình lợi nhuận: 56

BẢNG 4.15. CÁC CHỈ TIÊU VỀ LỢI NHUẬN 56

4.4. Các chỉ số đánh giá: 62

BẢNG 4.16. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 62

4.5. Phân tích môi trường kinh doanh thông qua mô hình SWOT: 70

CHƯƠNG 5 76

CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ 76

5.1 Hạn chế và nguyên nhân: 76

5.1.1. Hạn chế: 76

5.1.2. Nguyên nhân của các hạn chế trên: 79

5.2. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng SGCT chi nhánh Cần Thơ 81

5.2.1. Giải pháp tăng khả năng huy động vốn: 81

5.2.2. Giải pháp tăng chất lượng tín dụng cũng như giữ vững thị phần: 83

5.2.3. Giải pháp tăng thu nhập thông qua đa dạng hoá hoạt động, tăng thị phần cho vay bán lẻ và cho vay tiêu dùng 85

5.2.4. Giải pháp tiết kiệm chi phí: 86

5.2.6. Giải pháp khác: 86

5.3. Nhận xét về tính phù hợp của các giải pháp trên: 88

CHƯƠNG 6: 98

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98

6.1. Kết luận: 98

6.2. Kiến nghị 100DANH MỤC BẢNG

BẢNG 3.1. TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ QUA 3 NĂM 20

BẢNG 4.1. TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY 24

THEO NGÀNH QUA 3 NĂM

BẢNG 4.2. TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY 24

THEO THỜI GIAN QUA 3 NĂM

BẢNG 4.3. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 27

QUA 3 NĂM

BẢNG 4.4. CƠ CẤU CÁC KHOẢN MỤC THU NHẬP 31

TRONG TỔNG THU NHẬP

BẢNG 4.5. CƠ CẤU THU NHẬP TỪ LÃI VÀ THU NHẬP 31

NGOÀI LÃI TRONG TỔNG THU NHẬP

BẢNG 4.6. CƠ CẤU CÁC KHOẢN THU NHẬP NGOÀI LÃI 34

TRONG TỔNG THU NGOÀI LÃI

BẢNG 4.7. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU RA 34

BẢNG 4.8. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ 35

KINH DOANH NGOẠI HỐI

BẢNG 4.9. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN QUA 3 NĂM 39

BẢNG 4.10. CƠ CẤU CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRONG TỔNG CHI PHÍ 39

BẢNG 4.11. CƠ CẤU CHI PHÍ NGOÀI LÃI VÀ CHI PHÍ TRẢ LÃI 43

BẢNG 4.12. CƠ CẤU CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ TRONG 43

CHI PHÍ NGOÀI LÃI

BẢNG 4.13. LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU VÀO 44

BẢNG 4.14. TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY QUA 3 NĂM 44

BẢNG 4.15. CÁC CHỈ TIÊU VỀ LỢI NHUẬN 49

BẢNG 4.16. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 55


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

BIỂU ĐỒ 3.1. SO SÁNH TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ 20

VÀ LỢI NHUẬN QUA 3 NĂM

BIỂU ĐỒ 4.1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU 23

DƯ NỢ THEO THỜI GIAN

BIỂU ĐỒ 4.2. SO SÁNH THU NHẬP QUA 3 NĂM 32

BIỂU ĐỒ 4.3. SO SÁNH CƠ CẤU THU NHẬP NGOÀI LÃI 33

QUA 3 NĂM

BIỂU ĐỒ 4.4. SO SÁNH CÁC LOẠI NGUỒN VỐN 38

TRONG TỔNG NGUỒN VỐN

BIỂU ĐỒ 4.5. SO SÁNH TỶ TRỌNG CHI PHÍ NGOÀI LÃI 42

VÀ CHI PHÍ TRẢ LÃI QUA 3 NĂM

BIỂU ĐỒ 4.6. SO SÁNH TỶ TRỌNG CÁC NGUỒN 42

THU NGOÀI LÃI TRONG TỔNG THỂ QUA 3 NĂM

BIỂU ĐỒ 4.7. SO SÁNH LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU VÀO 48

VÀ LÃI SUẤT BÌNH QUÂN ĐẦU RA


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

SGCT: Sài Gòn Công Thương

NHTM: ngân hàng thương mại

NHCP: ngân hàng cổ phần

NHTMCP: ngân hàng thương mại cổ phần

HTNH: hệ thống ngân hàng

NHNN: ngân hàng nhà nước

BCĐKT: bảng cân đối kế toán

BCTC: báo cáo tài chính

NA: không có số liệu

TCTD: tổ chức tín dụng

TTCK: thị trường chứng khoán

ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN
Sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra cho nền kinh tế những cơ hội lớn cũng như những thách thức không nhỏ, đứng trước môi trường cạnh tranh mới này, vấn đề phải thường xuyên đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề quan trọng hàng đầu với các ngân hàng thương mại Việt Nam, bởi vì chỉ có như vậy thì lãnh đạo ngân hàng mới biết rõ được thực lực của ngân hàng mình từ đó mà đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp với môi trường cạnh tranh mới vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định vừa đạt tính an toàn và ổn định trong kinh doanh. Do đó, Ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ cũng không ngoại lệ.

Sau khi phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2005, 2006 và 2007, ta rút ra được một số kết luận sau về Ngân hàng:

Điểm mạnh của ngân hàng là Ban Giám Đốc có chiến lược kinh doanh đúng đắn, dựa vào yếu tố ổn định, an toàn và bền vững để phát triển chứ không chạy đua theo tốc độ tăng trưởng, cũng như luôn coi trọng yếu tố chất lượng tín dụng hơn là yếu tố quy mô, tốc độ tăng doanh số tín dụng hàng năm. Chính nhờ chiến lược kinh doanh đúng hướng này mà đã mang lại lợi nhuận cao cũng như tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao, hạn chế được những yếu tố cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường địa bàn thành phố Cần Thơ 3 năm trở lại đây, cũng như giữ tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ luôn rất thấp, chất lượng và thị phần tín dụng ngày càng được nâng cao và mở rộng. Điểm mạnh khác là ngân hàng luôn có một đội ngũ khách hàng trung thành, truyền thống gắn bó với ngân hàng, đây vừa là một thị phần tín dụng ổn định vừa là một kênh thông tin hữu ích cung cấp cho ngân hàng nguồn khách hàng mới cũng như những biến động về thị trường trong vùng sớm nhất, cũng như những doanh nghiệp có tình hình tài chính không lành mạnh. Điểm mạnh kế tiếp là ngân hàng luôn kinh doanh có lợi nhuận qua 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân qua 3 năm là khá cao. Điểm mạnh cuối cùng là Ban Giám Đốc và Phòng Kinh doanh của ngân hàng luôn chú trọng nghiên cứu và dự đoán trước về diễn biến của môi trường cạnh tranh trên địa bàn cũng như những biến động trên nền kinh tế vĩ mô, từ đó mà ngân hàng luôn có biện pháp kịp thời và hiệu quả trong việc hạn chế những rủi ro do thay đổi môi trường kinh doanh gây ra.

Tuy nhiên, ngân hàng cũng có những hạn chế nhất định như là: yếu trong khâu huy động vốn tại chỗ, dẫn đến nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng bị phụ thuộc lớn từ nguồn vốn điều chuyển từ hội sở, chính điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc kiểm soát tốc độ tăng của chi phí trả lãi bởi nguồn vốn vay từ hội sở luôn có chi phí cao hơn vốn huy động tại chỗ, dẫn đến hạn chế luôn trong kiểm soát tổng chi phí, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận qua các năm. Điều này càng được khẳng định qua các kết quả tính toán các chỉ số đánh giá lợi nhuận qua các năm: cụ thể các chỉ số này luôn biến động không ổn định qua các năm và cũng không theo một xu hướng tăng hay giảm cụ thể, điều này chứng tỏ rằng lợi nhuận của ngân hàng nói riêng cũng như tốc độ tăng trưởng nói chung của ngân hàng còn bị hạn chế bởi các yếu tố nội tại cũng như yếu tố cạnh tranh bên ngoài đang diễn biến phức tạp. Điểm hạn chế tiếp theo của ngân hàng là khâu marketing: hoạt động tiếp thị, quảng cáo của ngân hàng còn diễn ra đơn giản và lẻ tẻ, thiếu các chương trình quảng cáo, tiếp thị rầm rộ trên địa bàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng nên hiệu quả tiếp thị đạt được không cao. Hạn chế cuối cùng là ngân hàng thiếu một quy trình đào tạo và tuyển dụng ngân viên tại chỗ mang tính chuyên nghiệp và khoa học, dẫn đến luôn thiếu và bị động về tình trạng thiếu nhân sự khi có hàng loạt nhân viên đi qua ngân hàng khác.

Bố cục bài luận văn gồm có các phần sau: Phần giới thiệu chung, Phần phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, Phần giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ, Phần phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm 2005 - 2007, Phần các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, Phần kết luận và kiến nghị.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương