Chọn đáp án đúngtải về 178 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2022
Kích178 Kb.
#36069

ĐỀ 1

Câu 1:Chọn đáp án đúng:
Một cái hồ có chu vi là 1017m. Xung quanh hồ người ta trồng toàn nhãn lồng, biết cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi xung quanh hồ có bao nhiêu cây nhãn?

A. 112cây B. 113cây C. 114cây D. 115câyCâu 2:Chọn đáp án đúng:
Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 95 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là:

A. 49 trang B. 50 trang C. 51 trang D. 52 trangCâu 3:Chọn đáp án đúng:
Một hình chữ nhật có chu vi bằng 4/5 m và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.
Diện tích hình chữ nhật đó là: 

A.16/25 m2 B.25/405 m2 C. 16/405 m2 D.16/225 m2Câu 4:Chọn đáp án đúng:
Tìm số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được một số gấp 25 lần số cần tìm.

A. 125 B. 1253 C. 1235 D. 152Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3km 4dam + 2hm 5m = 

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tìm y biết: 1000 - 345 + 345 : y = 655 + 345 : 5

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 3/5 m, chiều rộng 10cm thì chiều dài là …..dm.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số 27/57. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số đó và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng 3/7.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tính 1/3 x 16 : 3/8  

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5 ?

ĐỀ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1: 78 m2 25 cm2 = cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm trung bình cộng của các số tự nhiên từ 1 đến 9.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 658 x 19 + 658 x 81 =

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3 giờ kém 25 phút – 1 giờ 45 phút = ......phút

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Thảo được mẹ cho một số tiền.Thảo ăn sáng hếtc 2/3 số tiền đó, nửa số tiền còn lại Thảo dùng để mua giấy màu. Cuối cùng Thảo còn  lại 2 nghìn đồng.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nếu ¾ của k phút là 45 giây thì k là

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho một phép chia có thương bằng 12. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta tăng thương lên 5 đơn vị thì số bị chia tăng 665 đơn vị.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tính diện tích  vườn nhà ông biết rằng, ông để một nửa tổng diện tích trồng chuối, 2/3 diện tích còn lại trồng na, phần đất còn lại 30 để trồng cà.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Bác Tuấn có một cái ao hình chữ nhật diện tích là 180.Nay bác mở rộng
theo chiều dài thêm 2/5 số đo độ dài của nóđể ao vẫn là hình chữ nhật. Vậy cái ao mới của bác sẽ có diện tích là. 

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có hai hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo trong hộp thứ nhất bằng 1/3   số kẹo trong hộp thứ hai. Biết hộp thứ nhất hơn hộp thứ hai 46 cái. Hỏi cả hai hộp có bao nhiêu cái kẹo?
Câu 11:Chọn đáp án đúng: Trung bình cộng của ba số bằng 35. Biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 60, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 65. Ba số thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là:

40; 20; 25 40; 20; 45 25; 20; 40 65; 40; 20


Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3 m2 5dm2 = .... cm2 Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 81 dm2 5 cm2 = ..... cm2

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !65 m2 4 dm2 = ….dm2 Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số 7a5b biết số đó chia hết cho 2 ; 5 và 9

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tính diện tích hình chữ nhật biết số đo chiều dài là 5dm8cm, chiều rộng là 25cm.


Diện tích hình chữ nhật đó là ….cm2

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là 240m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 30m. Diện tích hình chữ nhật là m2

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số 1a5b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 1 . 

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Trung bình cộng số vở của 3 bạn Nga, Hà, Huyền là 20 quyển. Biết số vở của Nga là 18 quyển và kém số vở của Hà 3 quyển.Tính số vở của Huyền

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết rằng nếu viết thêm một chữ số 5 vào bên trái số đó ta được một số mới. Tổng của số mới và số đã cho là 6472 đơn vị.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Trung bình cộng số gạo đựng ở 3 bao là 42kg. Biết số gạo ở bao thứ nhất bằng 1 nửa số gạo ở bao thứ hai và bằng 25kg.Tính số gạo ở bao thứ ba.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 123 x 12 + 456 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 1875 : 2 + 125 : 2 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 634 x 11 - 634 = Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 34 x 11 + 66 x 11 =

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho số 145, số này sẽ gấp lên ... lần nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho dãy số: 2; 4; 6 ; 8 ;… ;1996; 1998; 2000. Dãy đã cho có .....số.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lớp 4A1 và lớp 4A2 góp tất cả được 93 quyển truyện vào thư viện của trường. Trong đó lớp 4A2 góp được nhiều hơn lớp 4A1 là 15 quyển. Hỏi lớp 4A2 góp được bao nhiêu quyển truyện?

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Từ 3 chữ số 5; 7; 3 có thể lập được ....số có 3 chữ số khác nhau.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Từ 1 đến 2000 có  bao nhiêu số chẵn?

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hải có một số nhãn vở. Hải cho Huy số 1/4  nhãn vở, cho Hà 12 nhãn vở thì Hải còn lại 15 nhãn vở. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu nhãn vở?
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 34 x 11 + 66 x 11 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 523 + 6 x 523 + 523 x 3 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! (34 + 66) x 5 x 20 = Câu 4: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !8920 - 235 x 6 =

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số tròn chục liền trước số 400 là

Câu 6: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho dãy số: 2; 4; 6 ; 8 ;… ;1996; 1998; 2000. Dãy đã cho có ....số.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tổng của số lẻ lớn nhất có ba chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, có 142 thí sinh dự thi. Hỏi người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số báo danh các thí sinh?

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Một hình bình hành có độ dài đáy là 6cm, chiều cao là 4cm. Diện tích hình bình hành là: 24 cm2 9 cm2 10 cm2 12 cm2

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho biết: 517 x y = 151481, giá trị đúng của y là: 193 194 283 293

Câu 3:Chọn đáp án đúng: 912 m2 = … dm2. Số thích hợp để điền: 9120 91200 912000 9120000

Câu 4:Chọn đáp án đúng: 5000 dm2 = … m2 . Số thích hợp để điền: 50 500 5000 50000

Câu 5:Chọn đáp án đúng: Số có chữ số hàng đơn vị là 4 hoặc 9 chia cho 5 có số dư là:1, 2, 3, 4

Câu 6:Chọn đáp án đúng: 3451; 2050 ;2229 ; 66816 số chia hết cho 9 là: 3451, 2050, 2229, 66816

Câu 7: Chọn đáp án đúng:Kết luận nào sau đây là sai?

Mọi số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3 Mọi số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9

Mọi số chia hết cho 10 thì chia hết cho 5 Mọi số chia hết cho 10 thì chia hết cho 2

Câu 8:Chọn đáp án đúng: Người ta trồng cây ở hai bên của một quãng đường dài 900m. Biết rằng cây nọ cách cây kia 15m và mỗi đầu đường đều có cây. Số cây cần:120 , 60 , 122 , 121

Câu 9: Trong hình trên,biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 168. Chiều rộng AD là 8cm, độ dài đoạn AM là 5cm. Diện tích hình bình hành MBNC là:

128cm2, 40 cm2, 21 cm2, 40 cm2Chọn đáp án đúng:

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm a, biết: 451 < a < 460 và a là số chia hết cho 9.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 485 x 9 + 485 = Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 108 x 73 + 108 x 27 = Câu 4: 7 dm2 = ... cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 45 x a – 45 x 45 = 495 Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 256 x a + 256 x 71 = 25600

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5a + a5 = (5 + a )  x ....

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số đều chia hết cho 9 ?

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số khi chia cho 5 không dư, còn khi chia cho 2, 3, 4 đều dư 1.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Biết trung bình cộng của 2 số bằng 3009 và nếu viết thêm chữ số 5 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.

Câu 1: Bớt 1/4 từ 1 ta được : 3/4, 1/2, 1/4, 1Chọn đáp án đúng:

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Đổi 107 phút = ….. giờ ….. phút, kết quả là: 

10 giờ 7 phút 1 giờ 47 phút 1 giờ 17 phút 1 giờ 7 phút

Câu 3: Tổng của 2/7 và 4/5 là: 6/12, 38/35, 6/35, 18/35Chọn đáp án đúng:

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Trung bình cộng của các số trong dãy : 1; 4; 7; 10; ….43 là: 20,21,22,23


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm y biết: 28 + y x 3 + 325 = 325 + 28 + 27 x 3

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 662 x 31 + 69 x 662 = Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm y biết: y x (233 + 327) = 327 x 99 + 99 x 233

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2. Nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 số đo độ dài của nó và giữ nguyên chiều dài  thì được một hình vuông.Tính diện tích hình vuông.

Câu 9: 10/3 : 1/6 : 5/9 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 10: Tính 1/3 x 16 : 8/3 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3/4 x ( 2/5+5/7) = 3/4x2/5 + 5/7x…

2/5 3/4 5/2 5/24

Câu 2:Chọn đáp án đúng: 234 x 5 + 234 x 2 + 234x 3 = ? 1170; 1638; 2106; 2340

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 10km?

5000m + 4990m 16 km – 5320 m 100 km : 10 3203 m x 2

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Tổng số tuổi của hai anh em là 18 tuổi. Biết rằng 2/3   số tuổi của em bằng1/3 số tuổi của anh. Tính tuổi mỗi người. 

Anh 10 tuổi, em 8 tuổi Anh 11 tuổi, em 7 tuổi

Anh 12 tuổi, em 6 tuổi Anh 15 tuổi, em 3 tuổi


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tổng số tuổi bố và tuổi con bằng 46. Nếu tăng tuổi con lên 4 tuổi thì tuổi con bằng1/4 tuổi bố. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 6: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !662 x 31 + 69 x 662  

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm trung bình cộng của các số sau: 42; 68; 43; 56; 71.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số161/104. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới có giá trị bằng19/13.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần?

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho một hình chữ nhật có diện tích 24 cm2.  Tăng chiều rộng thêm 2/3 số đo độ dài của nó và giữ nguyên chiều dài thì  được một hình chữ nhật mới. Tính diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 376 x 4 + 376 x 6 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 48 x 5 : 2 x 4 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 444 x 31 + 69 x 444 = Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 4hm 5m + 5km 3dm = ....dm

Câu 6: 37 cm2 + 82 dm2 = .... cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 555 x 3 + 555 x 8 - 555 =

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Năm nay con ít hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng1/4 tuổi mẹ. Hỏi hai năm nữa con bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia cho 2 ; 3 ; 4; 5 và 6 đều dư 1 là số

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiệu hai số là 81. Nếu xóa bỏ chữ số 9 của hàng đơn vị của số lớn ta được số nhỏ. Tìm tổng của hai số đó.

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Trong các số 90; 234; 456; 1240; 2340; 4590; 33390; 12345; 34689, các số vừa chia hết cho 2;3; 5 và 9 là: 234; 2340; 12345; 34689 90; 2340; 4590; 3339090; 234; 456; 1240; 2340 33390; 12345; 34689

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Một cái bình chứa 5/6l sữa, một cái chai chứa 2/3l sữa. Hỏi chai chứa ít hơn bình bao nhiêu lít sữa? 1/3 lít ; 1/6 lít ; 7/9 lít ; 1 lít

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm. Diện tích hình chữ nhật là: 36 cm2; 150 cm2; 1250 cm2; 3750 cm2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5: 3/2 của X ngày là 36 giờ thì X là Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 6/5 m, chiều dài 4dm. Chiều rộng hình chữ nhật là ...dm

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chiều dài 18/7dm, chiều rộng 7/6dm. Diện tích hình chữ nhật ?

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước. Vòi thứ nhất mỗi giờ được 1/5 bể. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 2/7 bể. Sau 1 giờ người ta đóng vòi thứ hai lại. Tính lượng nước vòi 1 cần tiếp tục chảy để bể đầy biết rằng bể đó chứa được 140 lít nước.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nếu An cho Bình 14 hòn bi thì số bi của 2 bạn bằng nhau. Biết trung bình cộng số bi của An và Bình là 56 viên. Tìm số bi của An.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở bên phải số đó ta được một số mới kém số đã cho 504 đơn vị.

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có chu vi bằng 180m. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 320 : (64 : 2) – 2 x 5 + 1900 Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 2 giờ 10 phút - 1 giờ 15 phút = .....phút

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một chiếc thuyền  chở 36 thùng hàng. Mỗi thùng hàng  nặng 5/9 tạ.


Hỏi chiếc thuyền đó chở bao nhiêu tấn hàng ?

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó ta được một số hơn số đã cho 504 đơn vị.


Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 16 x 2 + 8 x 4 + 32 x 3 Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3 yến 6 hg + 44 g = ...g

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có chiều dài bằng3/2 chiều rộng. Nếu kéo dài chiều rộng thêm 23m và chiều dài thêm 7m ta được một hình vuông. Tính diện tích hình vuông.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho một hình chữ nhật, nếu ta giảm chiều dài 6m và tăng chiều rộng 10m thì ta được một hình vuông có chu vi 240m. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số 31/35. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số và mẫu số của phân số đã cho trừ đi số đó thì được phân số mới có giá trị bằng 5/6 .

Chọn đáp án đúng:

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Trong các số 75; 127; 140; 155; 158; 1434;1965; 3402; 3504; 5645; 8907. Những số chia hết cho 3 là:

75; 155; 1434; 3402; 3504 75; 127; 1434; 1965; 3402

75; 1434; 1965; 3402; 8907 127; 155; 1434; 3402; 8907

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Có 2135 quyển vở xếp đều vào 7 thùng. 5 thùng như thế có số vở là:

35 quyển 305 quyển 705 quyển 1525 quyển

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho phân số 4/5 +…= 1. Phân số hoặc số thích hợp điền là : 1; 1/5; 4/5; 9/5

Câu 4: 1 m275 mm2 = .... mm2Chọn đáp án đúng: 1075; 10075; 100075; 1000075

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3km 4dam + 2hm 5m =.... 

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Để 1b46 là số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì b là ...

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số bị chia trong phép chia có thương là 25, số chia là 24 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần?

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tuổi của anh bằng 2/5 tuổi cha, tuổi của em bằng ½ tuổi anh. Tính tuổi em biết rằng hiện nay cha 45 tuổi.

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị bằng 8/5? 

3/5+ 1; 8 + 1/5; 1/8+1/8+1/8+1/8+1/8; 1-3/5

Câu 2:Chọn đáp án đúng: 234 x 5 + 234 x 2 + 234x 3 = ?  1170; 1638; 2106; 2340

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Lấy số học sinh của lớp 4A cộng thêm ¼ số học sinh của lớp ấy rồi lại cộng thêm 1/5 số học sinh của lớp ấy nữa thì được 58 học sinh.Như vậy số học sinh của lớp 4A có là: 32 học sinh; 36 học sinh; 40 học sinh; 45 học sinh

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Để n234 là số nhỏ nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì n là ....

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chiều dài 5/4cm, chiều rộng 3/4cm. Chu vi hình chữ nhật là? Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó có hàng chục gấp 6 lần hàng đơn vị.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Anh Việt có một mảnh đất rừng hình chữ nhật diện tích là 200 m2. Nay anh khai hoang mở rộng theo cả chiều dài và chiều rộng mỗi chiều ½ số đo độ dài của nó thì được mảnh đất là hình chữ nhật.

Câu 9: Tính 10/3 : 1/6 : 5/9= Câu 7: 56 cm2 + 4 dm23 cm2 = .... cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số 27/57. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy mẫu số của phân số đã cho cộng với số đó và giữ nguyên tử số thì được phân số mới có giá trị bằng 3/7.

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm trung bình cộng của các số sau: 45; 55; 65; 75; 85.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 320 : (64 : 2) – 2 x 5 + 1900 Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Để 15/7 – m = 8/7 thì m là

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Biết tổng của hai số là 64, nếu ta gấp số hạng thứ nhất lên 6 lần, gấp số hạng thứ hai lên 4 lần thì tổng mới là 356. Tìm hiệu hai số.  

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 4hm 5m + 5km 3dm = ....dm Câu 6: 3883 cm2 – 269 x 7 cm2 = ... cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 6m thì diện tích tăng thêm 150 m2. Tính diện tích khu đất đó.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiệu hai số là 54, thương hai số là 7. Tìm tổng hai số đó.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có hai hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo trong hộp thứ nhất bằng1/3  số kẹo trong hộp thứ hai. Biết hộp thứ nhất hơn hộp thứ hai 46 cái.

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84685; 5782; 8405 tất cả những số chia hết cho 5 là :

35; 89; 98; 1000; 744; 867 1000; 744; 867 ; 7536 ; 84685

35 ; 1000; 84685; 8405 35; 1000; 84685; 8405; 5782

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Phân số lớn hơn phân số 4/5 và nhỏ hơn 5/6 là:51/60; 48/60; 48/50; 49/60

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Dãy phân số nào nào sau đây chứa ba phân số bằng nhau? 

½; 2/4; ¾ 2/4; 4/8; 8/32 ¾; 6/8; 6/16 2/4; 3/6; 4/8;4/12

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Mẹ hơn con 30 tuổi. Nếu cộng thêm vào tuổi mẹ số tuổi của con thì được một số bằng 5/4 số tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ và con. 

Mẹ 40 tuổi, con 10 tuổi Mẹ 35 tuổi, con 5 tuổi

Mẹ 40 tuổi, con 8 tuổi Mẹ 36 tuổi, con 9 tuổi

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3km 4dam + 2hm 5m = ...

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 473dam + 628dam – 73dam + 72 dam = ....dam 

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số bị chia trong phép chia có số chia là 12, thương là 33, biết số dư là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một cái ao hình chữ nhật diện tích là 240. Người ta mở rộng theo chiều dài thêm 1/4 số đo độ dài và giữ nguyên chiều rộng. Tính diện tích ao sau khi mở rộng.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho một hình chữ nhật có diện tích 24.  Tăng chiều rộng thêm 2/3 số đo độ dài của nó và giữ nguyên chiều dài thì  được một hình chữ nhật mới. Tính diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số chia hết cho 5 ?
Câu 11:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 6m thì diện tích tăng thêm . Tính diện tích khu đất đó.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 205 – 72 – 18 – 15 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 444 x 31 + 69 x 444 =

Câu 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương bằng 123 và số chia bằng 6.

Câu 4: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 1m, chiều dài 3/10 m thì chiều rộng là ....dm.

Câu 5: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 giờ 20 phút – 4 giờ 55 phút = ...phút

Câu 6: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 6km 4dam + 5hm 3m = ....m

Câu 7: 4 dm2 + 2 mm2 = ....mm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số 19/31. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số và mẫu số của phân số đã cho cộng với số đó thì được phân số mới có giá trị bằng 2/3.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết 1/3 tuổi mẹ bằng 1/5 tuổi bà. Tính tổng số tuổi bà và mẹ.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm.


Câu 1:Chọn đáp án đúng: Biết y là số chia hết cho 9 và 400 < y < 414.
Số tự nhiên y thoả mãn các điều kiện trên là: 405, 406, 407, 408

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Trong các số 35 ; 89 ; 98; 1000; 744; 867 ; 7536 ; 84685; 5782; 8401 tất cả những số chia hết cho 2 là :

98 ; 1000; 7536; 5782 35 ; 89 ; 98; 1000; 744; 867

744; 867 ; 7536 ; 84685; 5782 98; 1000; 744; 7536; 5782

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 4/5 m và chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.
Diện tích hình chữ nhật đó là: 16/25; 25/405; 16/405; 16/225

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !


Hình chữ nhật có chiều dài 18/7 dm, chiều rộng 7/6 dm. Diện tích hình chữ nhật là.

Câu 6: ¾ của 1 phút là ...giâyHãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Để  là số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 3 thì m là

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước. Vòi thứ nhất mỗi giờ được 1/5 bể. Vòi thứ hai mỗi giờ chảy được 2/7 bể. Sau 1 giờ người ta đóng vòi thứ hai lại. Tính lượng nước vòi 1 cần tiếp tục chảy để bể đầy biết rằng bể đó chứa được 140 lít nước.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số có 3 chữ số biết rằng nếu xóa chữ số 0 ở bên phải số đó ta được một số mới kém số đã cho 504 đơn vị.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Anh Việt có một mảnh đất rừng hình chữ nhật diện tích là 200.


Nay anh khai hoang mở rộng theo cả chiều dài và chiều rộng mỗi chiều ½ số đo độ dài của nó thì được mảnh đất là hình chữ nhật. Vậy mảnh đất mới của anh Việt sẽ ...

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một người phải đi một quãng đường dài 280 km trong 3 ngày. Ngày thứ nhất người đó đi được ¼ quãng đường, ngày thứ hai người đó đi được 2/5 quãng đường còn lại.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 8 tấn 6yến = ......kg Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 8 x 4 x 125 =

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 3 yến 6 hg + 44 g = g Câu 6: 3883 cm2 – 269 x 7 cm2 = .....cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có tất cả 24 quả 3 loại: táo, cam và đào. Số cam bằng ½ số táo. Số đào gấp 3 lần số cam.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nếu ¾ của k phút là 45 giây thì k là

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đều chia hết cho 9 ?

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hồng có 20 cái nhãn vở. Hoa có số nhãn vở bằng ½ số nhãn vở của Hồng.


Huệ có số nhãn vở nhiều hơn mức trung bình của ba bạn là 6 nhãn vở.
Tính số nhãn vở của Huệ.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài 3m và giữ nguyên chiều rộng thì diện tích vườn trường tăng thêm . Tính diện tích vườn trường.

Câu 1:Chọn đáp án đúng: Một hình chữ nhật có diện tích 5, chiều rộng 3/2 m. Chu vi hình chữ nhật là:

3/10 m2 15/2 29/6 29/3

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Cho hai số, biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Số bé là: 1343; 1689; 1170; 3032

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên: 96 cm2 40 cm2; 100 cm2; 40 cm2

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức ½ + ¼ x 3 là:..... Câu 5: 37 cm2 + 82 cm2 = ….cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm y biết: 28 + y x 3 + 325 = 325 + 28 + 27 x 3

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình bình hành có chiều cao là 24m, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao. Diện tích hình bình hành là.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho phân số 161/104. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy tử số của phân số đã cho trừ đi số đó và giữ nguyên mẫu số thì được phân số mới có giá trị bằng 19/13.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho một hình chữ nhật có diện tích 24.  Tăng chiều rộng thêm 2/3 số đo độ dài của nó và giữ nguyên chiều dài thì  được một hình chữ nhật mới. Tính diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau mấy lần? Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày kim giờ và kim phút gặp nhau ....lần.

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Cho dãy số tự nhiên cách đều:1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101 Có bao nhiêu số chẵn?

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết rằng số đó chia cho 35 được thương là 16 và số dư là 32.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một thùng đựng 54 cái bánh, mỗi cái bánh nặng 2/9 kg. Hỏi thùng bánh đó nặng?

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 2/5m, chiều rộng 5cm thì chiều dài là cm.

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi chị gấp đôi tuổi em và tuổi chị bằng 1/4  tuổi mẹ. Tính tuổi của em biết mẹ hơn chị 24 tuổi.

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Người ta đóng cọc rào quanh một khu vườn hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật chiều dài 36 m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính số cọc rào cần đóng biết rằng cọc nọ cách cọc kia 2m.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 24 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.
Câu 9: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 3 lần thì được khu đất mới có diện tích bằng . Tính chu vi khu đất sau khi mở rộng.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !108 x 73 + 108 x 27 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !512 x 21 + 512 x 79 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 90dm và chiều cao bằng 1/3độ dài đáy?

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Trong số “Tám triệu năm trăm nghìn” có ......chữ số 0.

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 583 x 29 + 583 x a = 58300 a= Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !286 x 39 – 286 x 29 =

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 386 x 62 + 386 x a = 38600 a = 

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai thùng mì chính chứa tất cả 84kg. Thùng thứ hai chứa 27kg.


Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất để số mì chính ở thùng thứ nhất gấp 3 lần số mì chính của thùng thứ hai?

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 5 ?

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm trung bình cộng của các số tròn chục có hai chữ số.
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !512 x 21 + 512 x 79 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 587 x 54 + 587 x 45 + 587 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 108 x 73 + 108 x 27 = Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 11 x 96 – 96 =

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 256 x a + 256 x 71 = 25600 Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 45 x a – 45 x 45 = 495

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Biết trung bình cộng của 2 số bằng 3009 và nếu viết thêm chữ số 5 vào đằng trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số khi chia cho 5 không dư, còn khi chia cho 2, 3, 4 đều dư 1.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Câu 2:Chọn đáp án đúng:


Số trung bình cộng của hai số bằng 1000. Nếu số thứ hai giảm đi 468 đơn vị thì được số thứ nhất.

Số thứ hai 1234; số thứ nhất 756 Số thứ hai 1234; số thứ nhất 766

Số thứ hai 1534; số thứ nhất 746 Số thứ hai 2234; số thứ nhất 676

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Để đánh số thứ tự các trang của một quyển sách người ta đã phải dùng tất cả 95 chữ số. Cuốn sách đó có số trang là: 49 trang ; 50 trang ; 51 trang ; 52 trang

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Thừa số thứ nhất là 328. Tìm thừa số thứ hai biết rằng nếu tăng thừa số thứ hai lên 3 đơn vị thì được tích là 6560.
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 7/5 m, chiều dài 4dm. Chiều rộng hình chữ nhật là

Câu 7: y x (26 + 327) = 327 x 7 + 26 x 7


Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 4 lần thì diện tích tăng thêm . Tính chu vi khu đất khi chưa mở rộng.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tổng số tuổi bố và Bình là 39 tuổi. Nếu bố Bình giảm 4 tuổi thì lúc đó tuổi Bình bằng ¼ tuổi bố. Tính tuổi bố Bình.

Câu 2:Chọn đáp án đúng: Kết quả của biểu thức ½ + 1/3 + ¼ là: 3/9; 13/12; 13/24; 12/13

Câu 3:Chọn đáp án đúng: Rút gọn phân số 18/24 ta được phân số tối giản là: 9/12; 6/8; ¾; 2/3

Câu 4:Chọn đáp án đúng: Một cơ quan mua 9 hộp bóng điện, mỗi hộp 12 bóng. Giá tiền mỗi bóng là 3500 đồng. Hỏi cơ quan đó phải trả bao nhiêu tiền?

63000 đồng 354000 đồng 378000 đồng 387000 đồng

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lớp học có chiều dài 8m,chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Diện tích lớp học là

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số có hai chữ số biết rằng số đó có hàng chục gấp 6 lần hàng đơn vị.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 4 lần thì diện tích tăng thêm . Tính chu vi khu đất khi chưa mở rộng.


Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tuổi của anh bằng 2/5 tuổi cha, tuổi của em bằng ½ tuổi anh. Tính tuổi em biết rằng hiện nay cha 45 tuổi.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm số bị chia trong phép chia có thương là 25, số chia là 24 và số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia.

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 25 x 8 x 4 x 125 = Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 32 x 4 + 32 x 6 + 18 x 18 – 18 x 8 =

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 444 x 31 + 69 x 444 = Câu 4: 56cm2 + 4dm2 3cm2 = .... cm2Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hình chữ nhật có chu vi 8/5 m, chiều dài 5dm. Diện tích hình chữ nhật là

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 555 x 3 + 555 x 8 - 555 = Câu 7: 3/7 x 14/3 + 3/7 x 7/3 = Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một tổ sản xuất 10 ngày đầu mỗi ngày làm được 129 sản phẩm. Trong 12 ngày tiếp theo mỗi ngày làm được hơn trung bình số sản phẩm 10 ngày đầu là 11 sản phẩm.
Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 12m. Người ta mở rộng khu đất đó bằng cách tăng chiều rộng lên 3 lần thì được khu đất mới có diện tích bằng .
Tính chu vi khu đất sau khi mở rộng.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Một hình chữ nhật có chu vi 312cm. Nếu giảm chiều rộng 12cm và giảm chiều dài 24 cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn

tải về 178 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương