Chiến tranh và con người trong hai tiểu thuyết Mùa hè giá buốt và Phượng hoàng của Văn Lêtải về 35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích35 Kb.
#4362

Chiến tranh và con người trong hai tiểu thuyết Mùa hè giá buốt và Phượng hoàng của Văn Lê


   THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/06/1984

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày: Ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chiến tranh và con người trong hai tiểu thuyết Mùa hè giá buốt  Phượng hoàng của Văn Lê

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                      Mã số: 60.22.01.21

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tôn Phương Lan, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với quá trình khảo sát nghiên cứu về chủ đề chiến tranh và con người  trong tiểu thuyết Mùa hè giá buốt và Phượng hoàng của Văn Lê luận văn đã đạt một số kết quả sau:

- Luận văn tìm hiểu và đánh giá quá trình đổi mới của nền văn học Việt Nam trong đó có tiểu thuyết viết về chủ đề chiến tranh sau năm 1975 của Văn Lê, từ đó đi tới khẳng định, văn học đổi mới đã có sự thay đổi trong quan niệm nhìn nhận về hiện thực, nhận ra tính đa dạng của hiện thực.

- Về nội dung, luận văn làm sáng tỏ giá trị nhân đạo trong nội dung của các tiểu thuyết, thấy được sức mạnh của tình yêu trong chiến tranh; sự gắn bó của người lính với làng quê, với văn hóa tâm linh; những chiêm nghiệm, suy tư về thân phận con người của tác giả Văn Lê.

- Về nghệ thuật, tìm ra được những đặc điểm nổi bật trong tiểu thuyết Mùa hè giá buốt  Phượng Hoàng của Văn Lê trong cách xây dựng hệ thống nhân vật đa dạng; kết cấu “kép” lạ và độc đáo, bút pháp đan xen hữu thức và vô thức, đan xen thực tế chiến tranh khốc liệt và thế giới tâm linh huyền bí; ngôn từ tiểu thuyết đầy chất thơ.

- Luận văn cũng khẳng định tài năng, vị trí và những đóng góp đáng trân trọng của Văn Lê đối với đề tài chiến tranh trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn là tài liệu nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Văn học, là tài liệu tham khảo cho các giảng viên, giáo viên...có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về tác giả Văn Lê.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS1. Full name: Nguyen Thi Ngoc Ha             2. Sex: Female

3. Date of birth: 03/06/1984                       4. Place of birth: HaNoi

5. Admission decision number: 3215/2014/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 31/12/2014 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: War and people in Van Le’s two novels: Cold Summer and Phoenix

8. Major: Vietnamese literature                  Code: 60.22.01.21

9. Supervisors: Prof. Dr. Ton Phuong Lan - Institute of Literature - Hanoi Vietnam Academy of Social Sciences

10. Summary of the findings of the thesis:

With the process of surveying and researching on the topic of War and people in Van Le’s two novels: Cold Summer and Phoenix, the thesis has obtained some following results:

- The thesis researched and assessed the renovation process of Vietnamese literature anh VanLe’s novels including the topic of wars in Vietnamese novels after 1975; whereby it’s possible to ascertain that the renovated literature has changed in viewpoints on reality, recognized the diversity of reality, changed in concepts about human, and recognized the complexity in human life as well as its relations.

- In content, essays elucidate the humanitarian values ​​of the content of the novel, seen the power of love in war; attachment of soldiers to the village, with spiritual culture; to contemplate, to reflect on the human condition of the author Van Le’s.

- In art, to find the features in War and people in Van Le’s two novels: Cold Summer and Phoenix, in how to build character diverse systems; textured "double" and unique, interwoven style conscious and the unconscious, and practice fierce war and mysterious spiritual world; language poetic novels.

- The thesis also confirms the talent, the position, and the honorable contributions of VanLe’s to the modern Vietnamese literature.

1. Practical applicability, if any:

This thesis can be used as a study material for students of Literature majors, or as a reference material for teachers and lecturers who are interested in studying Van Le’s novels.

12. Further research directions, if any: No13. Thesis-related publications: No

tải về 35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương