Chi tiết phầN ĐIỀu hành mộT ĐẠi hội chi bộtải về 270 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích270 Kb.
#2828
1   2

- Ứng cử :

+ Có đ/c nào ứng cử không?

+ Nếu không đ/c nào ứng cử, chuyển sang phần đề cử.

- Đề cử: Đề nghị các đ/c đề cử tiếp: Các ý kiến đều nhất trí không đề cử thêm.

Xin ý kiến đại hội.

Nếu không ai có ý kiến gì khác, xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách là ..... đ/c

*Bầu ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch đại hội nhất trí xin giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu ban Chấp hành chi bộ để tiếp tục làm ban kiểm phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên; xin ý kiến đại hội (nếu các đ/c trong ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên)

Nếu đại hội nhất trí cho biểu quyết.

Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu ban Chấp hành chi bộ để tiếp tục làm ban kiểm phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc (Ban kiểm phiếu , hướng dẫn cách thức bỏ phiếu như bầu BCH chi bộ và thực hiện nhiệm vụ đến khi công bố kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ ......... lần thứ ......).

* Bầu đại biểu dự khuyết. Căn cứ vào quy chế bầu cử trong đảng thì các đồng chí không trúng đại biểu chính thức nhưng có số phiếu được bầu có tỷ lệ từ 50% trở lên, thì đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả được bầu từ cao xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không bầu tiếp do đại hội quyết định.

Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu lần thứ nhất hay không là do đại hội quyết định”.

(Nếu những đ/c không trúng đại biểu chính thức có tỷ lệ dưới 50% thì phải lập lại danh sách để bầu đại biểu dự khuyết. Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu lần thứ nhất hay không là do đại hội quyết định

Ý kiến Đại hội!

Vậy Đại hội thống nhất danh sách bầu bổ sung đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Bưu điện tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Khối Doanh nghiệp gồm:

1. Đ/c......

2. Đ/c....

Tổ kiểm phiếu tiếp tục làm việc cử tiếp tục làm việc10. Báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến tham gia các văn kiện cấp trên (biểu quyết thông qua)

- Đoàn thư ký báo cáo dự thảo các ý kiến góp ý vào các văn kiện của cấp trên

- Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua : Đại hội đã nghe đ/c.. thay mạt đoàn thư ký trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào văn kiện của cấp trên. Đại hội biểu quyết.

Xin ý kiến đại hội?

Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào đồng ý với dự thảo báo cáo tổng hợp đoàn thư ký mới trình bày (xin cảm ơn các đ/c)

- Có đ/c nào không đồng ý? Không có

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với báo cáo tổng hợp tham gia góp ý vào các văn kiện của cấp trên

11. Thông qua Nghị quyết đại hội và Chương trình hành động.

Thay mặt đoàn chủ tịch Thông qua các chỉ tiêu cơ bản để đưa vào nghị quyết đại hội nư sau:Nhắc lại các chỉ tiêu nêu trong phương hướng của báo cáo chính trị.

Đề nghị các đồng chí có ý kiến thêm bớt hoặc có ý kiến nào khác, không có

Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào đồng ý với các chỉ tiêu đại hội đã đề ra (xin cảm ơn các đ/c)

- Có đ/c nào không đồng ý? Không có

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với các chỉ tiêu đại hội đề ra (đè nghị các đồng cho một tràng vỗ tay)

Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đ/c ... thay mạt đoàn thư ký lên thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.

- Đồng chí trưởng đoàn thư ký thông qua dự thảo nghị quyết đại hội.
CHI BỘ ................ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ .............. ......., ngày ..... tháng ..... năm .....

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ ..... lần thứ ..... Nhiệm kỳ ...........
Đại hội Chi bộ ..... lần thứ ..... nhiệm kỳ .....; diễn ra trong … ngày ..... tháng ..... năm 20.....

Về dự đại hội chi bộ có ..... đại biểu.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng. Đại hội đã tập trung trí tuệ, hoàn thành chương trình Đại hội.

+ Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ........

+ Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội (đại hội đại biểu) Đảng bộ ..... lần thứ ..... nhiệm kỳ .....

Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ..... để khẳng định những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ .....

Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ mới sau đây:

- .........................

- .........................

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ...... đồng chí tham gia ban Chấp hành chi bộ chi bộ; đồng chí ...... được bầu làm bí thư chi bộ, đồng chí ...... được bầu làm phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ ......; Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ ....... lần thứ ..... gồm ....... đại biểu chính thức (nếu có).

Thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ ..... nhiệm kỳ đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ đề ra, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội Chi bộ ..... nhiệm kỳ ..... kêu gọi toàn thể đảng viên hãy pháy huy truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn, phát huy thế mạnh, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Thay mặt đoàn thư ký, tôi vừa thông báo dự thảo nghị quyết Đai hội.Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ .......- Đoàn chủ tịch xin ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết (sau đó tóm tắt kết luận bổ sung ý kiến góp ý vào dự thảo nghị quyết và xin biểu quyết thông qua của đại hội).

- Thay mặt Đoàn chủ tịch và đại hội xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý giao ban Chấp hành chi bộ khóa mới bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết đưa vào tổ chức thực hiện.12. Ban chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

13. Phát biểu bế mạc đại hội

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau một buổi (một ngày) làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội Chi bộ ..... nhiệm kỳ ..... đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng rất lớn của tất cả các đồng chí đại biểu về dự Đại hội; của tập thể ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ..... Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ............. mà trực tiếp là đồng chí ......... và tổ công tác (hoặc đ/c cấp ủy phụ trách chi bộ hoặc tổ công tác cấp trên về chỉ đạo đại hội) trong suốt thời gian qua. Cho phép tôi thay mặt cấp ủy chi bộ và các đồng chí dự Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ....., các đồng chí trong tổ công tác (nếu có), các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu dự Đại hội, các đồng chí phục vụ đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi bộ ....... nhiệm kỳ ........

Xin trân trọng cảm ơn!

14. Chào cờ bế mạc Đại hội
ĐẠI HỘI .............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................................................(Đóng dấu cấp ủy)
PHIẾU BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

KHÓA……, NHIỆM KỲ 2015 – 2017
1. …………………………………………

2. …………………………………………

3. …………………………………………

4. …………………………………………ĐẠI HỘI .............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................................................(Đóng dấu cấp ủy)
PHIẾU BẦU CỬ CHỨC VỤ BÍ THƯ CHI BỘ

KHÓA…, NHIỆM KỲ 2015 – 2017


TT

HỌ TÊN


ĐỒNG Ý

KHÔNG

ĐỒNG Ý

1.ĐẠI HỘI .............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................................................(Đóng dấu cấp ủy)
PHIẾU BẦU CỬ CHỨC VỤ PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

KHÓA…, NHIỆM KỲ 2015 – 2017


TT

HỌ TÊN


ĐỒNG Ý

KHÔNG

ĐỒNG Ý

1.
ĐẠI HỘI .............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.................................................(Đóng dấu cấp ủy)
BIÊN BẢN BẦU CỬ
Hôm nay, ngày....... tháng ....... năm .........

Đại hội ..................................... đã tiến hành bầu cử ...................

.......................................................................................................................

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm ......... đồng chí có tên sau đây (tên xếp theo thứ tự A, B, C)
STT

Họ và tên

1
22. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm: ........ đồng chí, do đồng chí ................................................. làm trưởng ban, cụ thể như sau:
STT

Họ và tên

1
23. Đại biểu Đại hội

- Tổng số đại biểu (tổng số đảng viên) được triệu tập: ......... đồng chí.

- Tổng số đại biểu dự Đại hội đại biểu (tổng số đảng viên dự đại hội đảng viên): ........... đồng chí.

- Số đại biểu (đảng viên) bị bác tư cách dự Đại hội: ........... đồng chí.

- Số cấp ủy viên cấp triệu tập Đại hội vắng mặt suốt thời gian Đại hội ......... đồng chí.

- Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay thế ..... đồng chí.

- Tổng số đại biểu (hoặc tổng số đảng viên dự Đại hội đảng viên) dự Đại hội có mặt khi bầu: .......... đồng chí.

4. Kết quả kiểm phiếu:

a) Về phiếu bàu:

- Số phiếu phát ra: ...........

- Số phiếu thu về: .............

- Số phiếu hợp lệ: ..................

+ Số phiếu bầu đủ số lượng

+ Số phiếu bầu thiếu so với lượng cần bầu: (thiếu : ...., thiếu 2: ...., thiếu 3: .....)

- Số phiếu không hợp lệ: .............. (lý do).

b) Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp thứ tự như trong phiếu bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên triệu tập):


STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1


2

c) Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được Đại hội biểu quyết thông qua, những đồng chí có tên sau đây đã trúng cử ........................... (xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập):
STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỷ lệ %

1


2

Biên bản được lập thành 3 bản thông qua Đại hội lúc ... giờ.... ngày ..... tháng .... năm .....T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)Каталог: upload -> file
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
file -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
file -> Giải thích phân ngành sản phẩm dùng để lập bảng cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012
file -> Trầm thiên thu
file -> Vụ án 01: Trong tranh chấp tài sản, tài sản không thuộc về bên này thì có thể mặc nhiên quyết định của bên kia hay không?
file -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
file -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010

tải về 270 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương