Chi tiết phầN ĐIỀu hành mộT ĐẠi hội chi bộtải về 270 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích270 Kb.
#2828
  1   2


CHI TIẾT

PHẦN ĐIỀU HÀNH MỘT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC

(Ví dụ minh họa)

PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ
Kính thưa các vị Đại biểu.

Thưa toàn thể Đại hội.

Thực hiện Kế hoạch số .... - KH/ĐU, ngày .... của BCH Đảng bộ .... về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ ….…………. nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày ...., BCH Chi bộ ..... đã họp thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 –2017. Hôm nay chi bộ tiến hành đại hội phiên trù bị để chuẩn bị cho phiên đaị hội chính thức ngày.....

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Được sự phân công của cấp uỷ tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm của cấp ủy triệu tập đại hội.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Việc tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên (nếu có) gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của chi bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội cấp trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

- Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013 - 2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp;

- Bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (nếu có)

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên./.III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ:

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về nhân sự đại biểu, đề án nhân sự cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và kế hoạch tổ chức đại hội.

2- Tiếp nhận hồ sơ ứng cử vào cấp uỷ của đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội (gửi đến cấp ủy trước khi đại hội chính thức khai mạc chậm nhất là 15 ngày làm việc) để chỉ đạo thẩm tra và chuyển đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

3- Thông báo số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo việc bầu cử đại biểu bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Quyết định và thông báo thời gian khai mạc đại hội trước 30 ngày làm việc.

4- Cung cấp tài liệu cho ban thẩm tra tư cách đại biểu về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đại biểu.

5- Cung cấp tài liệu cho đoàn chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

6- Chuẩn bị tài liệu cho cấp uỷ khoá mới để bầu các chức danh lãnh đạo của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra khoá mới của cấp mình trong phiên họp lần thứ nhất.

Thưa Đại hội!

Để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra, đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội.

Gồm có:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

2. Bầu Đoàn Thư ký

I. Đoàn Chủ tịch:

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất để đại hội biểu quyết về số lượng thành viên đoàn chủ tịch, sau đó giới thiệu để đại hội biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội.Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1- Điều hành việc bầu cử

1.2. Hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn chủ tịch:

Thứ nhất, về số lượng đoàn chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 2013 – 2015 đề xuất với đại hội về số lượng đoàn chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

- Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

b) Về nhân sự đoàn chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ 2013 – 2015 giới thiệu danh sách gồm 3 đ/c có tên sau:

1. Đ/c …………… – Bí thư chi bộ

2. Đ/c .................. – Phó Bí thư chi bộ

3. Đ/c ..................

Xin ý kiến đại hội?

- Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Có đ/c nào không đồng ý? Không có

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí danh sách đoàn chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).2. Bầu đoàn thư ký

Theo Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về thi hành Điều lệ Đảng: Đoàn thư ký đại hội gồm những đại biểu chính thức (đối với đại hội đại biểu) hoặc đảng viên chính thức (đối với đại hội đảng viên). Cấp uỷ triệu tập đại hội đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn thư ký và trưởng đoàn thư ký. Ở đại hội chi bộ thì chi uỷ hoặc bí thư chi bộ đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết. Trưởng đoàn thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch về nhiệm vụ của đoàn thư ký.Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn thư ký có nhiệm vụ :

1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.Kính thưa đại hội.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn thư ký, cấp ủy nhiệm kỳ 2013 -2015 đề xuất số lượng đoàn thưu ký là: 02 đ/c. Xin ý kiến đại hội?

- Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Có đ/c nào không đồng ý? Không có

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

- Về danh sách Đoàn thư ký: Ban tổ chức giới thiệu danh sách gồm 2 đ/c có tên sau:

1. Đ/c ………….. – Bí thư đoàn

2. Đ/c .................. – Phó Bí thư đoàn

3. Đ/c ..................

Xin ý kiến đại hội?

- Nếu đại hội không có ý kiến gì, đề nghị đại hội cho biểu quyết.

- Có đ/c nào không đồng ý? Không có

- Có đ/c nào có ý kiến khác không? Không có.

Như vậy 100% đảng viên về dự đại hội nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

Thưa toàn thể đại hội!

Tiếp theo chương trình tôi xin thay mặt cấp ủy thông qua nội quy, chương trình đại hội.
CHI BỘ ................ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ .............. ......., ngày ..... tháng ..... năm .....
NỘI QUY

Đại hội Chi bộ ..... lần thứ .... nhiệm kỳ ...........

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Căn cứ Kế hoạch số .... – KH/ĐU ngày ..... của đảng ủy ...... về Đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ ...

Để đảm bảo cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ... được tiến hành đúng thời gian, nội dung, chương trình.

Đại hội Chi bộ .................. xây dựng nội quy Đại hội như sau:I. THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ ................. tiến hành trong thời gian …. ngày, bắt đầu từ …h đến … h…, ngày ..... tháng ..... năm.......II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỚI ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu về dự Đại hội phải có mặt trước thời gian làm việc 15 phút. Đảm bảo trang phục theo quy định của Đại hội: Nam áo sáng màu, quần sẫm màu, thắt caravat, đi giày hoặc dép quai hậu; nữ mặc áo dài hoặc áo vest. Đại biểu phải đeo phù hiệu của Đại hội, đem theo thẻ đảng viên trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Đại biểu đeo Huy hiệu Đảng (nếu có), Huy hiệu Đảng của Đảng ủy Khối

2. Đại biểu ngồi đúng khu vực ban tổ chức quy định, thực hiện nghiêm túc thời gian, chương trình, nội quy làm việc của Đại hội. Giữ gìn ý thức, tổ chức kỷ luật, đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, trật tự lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến với Đại hội. Các ý kiến phải được chuẩn bị trước bằng văn bản, hướng vào nội dung mà Đoàn chủ tịch đã gợi ý, với ý thức xây dựng, phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, tránh dài dòng. Trong thời gian Đại hội, điện thoại để chế độ im lặng hoặc tắt máy để không ảnh hưởng đến Đại hội, trường hợp thật cần thiết thì ra ngoài trao đổi, không trao đổi trong Đại hội. Không hút thuốc lá trong Đại hội.

3. Trong Đại hội việc thảo luận do Đoàn chủ tịch điều hành, các Đại biểu có ý kiến phát biểu phải đăng ký với Đoàn chủ tịch (qua thư ký đại hội). Đoàn chủ tịch sắp xếp và chỉ định mới được phát biểu. Đại biểu có thể phát biểu nhiều lần nhưng nội dung không được lặp lại, thời gian mỗi lần khoảng 5 phút, nhiều nhất không quá 10 phút.

4. Trong thời gian Đại hội làm việc, đại biểu không được nghỉ để giải quyết công việc riêng. Trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo trực tiếp với Đoàn chủ tịch và được Đoàn chủ tịch đồng ý mới được nghỉ.

6. Đại biểu đến dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ Chính trị nội bộ Đảng. Đảm bảo trật tự an ninh của Đại hội.

6. Việc bầu cử thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.

Đại hội yêu cầu đại biểu về dự Đại hội, các bộ phận phục vụ Đại hội chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của Đại hội.T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Tiếp theo Ban Tổ chức thông qua chương trình đại hội.
ĐẠI HỘI

CHI BỘ ………….

NHIỆM KỲ 2015 - 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành phố Huế, ngày …… tháng …… năm 201

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI


1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc

3. Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

4. Đọc Báo cáo chính trị của chi bộ.

5. Đọc Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015.

6. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

7. Thảo luận báo cáo chính trị và văn kiện cấp trên:

8. Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên.

9. Thực hiện việc bầu cử BCH chi bộ , bầu Bí thư, bầu Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017.

10. Báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến tham gia các văn kiện cấp trên (biểu quyết thông qua)

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động

12. Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

13. Phát biểu bế mạc Đại hội.

14. Chào cờ bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Trong quá trình điều hành Đại hội, tùy thuộc vào tình hình cụ thể, Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để điều chỉnh Chương trình cho phù hợp.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI


(dành cho đoàn chủ tịch)


ĐẠI HỘI

CHI BỘ ………….

NHIỆM KỲ 2015 - 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành phố Huế, ngày …… tháng …… năm 201

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

1

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Ban Tổ chức ĐH
2

Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc

Ban Tổ chức ĐH
3

Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đoàn Chủ tịch
4

Trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ


Đoàn Chủ tịch
5

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015

Đoàn Chủ tịch
6

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

Đ/c phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ
7

Thảo luận báo cáo chính trị và văn kiện cấp trên:

- Gợi ý thảo luận.

- Đại hội thảo luận


Đoàn Chủ tịch
8

Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).

- Đáp lời phát biểu của cấp trên và cảm ơnĐại biểu cấp trên

Đoàn Chủ tịch


9

Bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, bầu đại biểu đi dự đảng hội đảng bộ cấp trên (nếu có) :

9.1. Thực hiện việc bầu cử cấp ủy :

Đoàn Chủ tịch báo cáo với đại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của cấp ủy khóa mới do cấp ủy nhiệm kỳ 2013 -2015 chuẩn bị, đại hội thảo luận và biểu quyết số lượng cấp ủy viên


Đoàn Chủ tịch

Đoàn chủ tịch đề cử danh sách nhân sự cấp ủy do cấp ủy khóa trước chuẩn bị

Đoàn chủ tịchTiến hành ứng cử, đề cử

Đoàn chủ tịchĐoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định

Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với các trường hợp ứng cử, được đề cử (nếu cần).Đoàn chủ tịchLập danh sách bầu cử; lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

Đoàn chủ tịchĐoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu gồm một trưởng ban và một số uỷ viên là những đại biểu không có tên trong danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịchBan kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; phát phiếu bầu cử cho đại biểu. Đại hội tiến hành bầu cử; ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo đại hội;

Ban Kiểm phiếuTiếp tục thảo luận và kết luận thảo luận

Đoàn chủ tịchkiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử cấp uỷ khoá mới.

Ban Kiểm phiếu9.2. Thực hiện Bầu cử bí thư:

Đoàn chủ tịch hội nghị báo cáo với cấp uỷ về yêu cầu bầu bí thư báo cáo với ĐH những đồng chí được cấp ủy khóa trước chuẩn bịĐoàn chủ tịchTiến hành ứng cử, đề cử

Đoàn chủ tịchĐoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định

Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những trường hợp tự ứng cử, được đề cử tại đại hội (nếu cần).
Lập danh sách bầu cử; hội nghị biểu quyết danh sách bầu cử bí thư

Đoàn chủ tịchBan kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; phát phiếu bầu cử cho đại biểu. Đại hội tiến hành bầu cử; ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu về báo cáo đại hội; Kiểm phiếu và công bố kết quả

Tổ kiểm phiếu9.3. Thực hiện Bầu cử Phó bí thư: tương tự như bầu cử Bí thư

9.4. Thực hiện bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên (nếu có): xem chương trình đại hội đảng bộ cơ sở10

Báo cáo kết quả tổng hợp các ý kiến tham gia các văn kiện cấp trên (biểu quyết thông qua)

Đoàn chủ tịch
11

Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động:

- Trưởng đoàn thư ký đọc nghị quyết Đại hội và chương trình hành động ;


Thư ký đại hội;


- Biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động12

Ban Chấp hành mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Bí thư chi bộ
13

Phát biểu bế mạc Đại hội

Đoàn chủ tịch
14

Bế mạc Đại hội: - Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca)

Ban Tổ chức
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Lưu ý: Phân công cụ thể từng phần điều hành Đại hội cho mỗi thành viên trong đoàn chủ tịch, không để có thành viên nào của đoàn chủ tịch không được điều hành.

PHIÊN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC
1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Mời Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký lên làm việc.

3. Khai mạc Đại hội (nên ngắn gọn – Bí thư chi bộ đọc)

Kính thưa ..................

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số ...... của Ban Chấp hành Đảng bộ ....... về Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ ....... Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy ....... Hôm nay, Chi bộ ....... long trọng tổ chức Đại hội lần thứ ...... nhiệm kỳ ........

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c ............. (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng)

Các đồng chí (cấp trên về dự) .......... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng)

Dự Đại hội hôm nay có toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng).

Sự có mặt của các vị đại biểu và toàn thể các đ/c trong Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn góp phần vào sự thành công của Đại hội. Thay mặt Đại hội tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể các đ/c trong Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy ........, của cấp trên và sự quan tâm phối kết hợp công tác và giúp đỡ của các ban, ngành ...... Chi bộ ..... đã đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác.

Tại Đại hội kỳ này, cần được đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ ..... trình Đại hội Đảng bộ ..... lần thứ .....; Bầu ban chấp hành chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đại biểu di dự đại hội đại biểu đảng bộ ............... nhiệm kỳ ................(nếu có)

Đại hội mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình trong Đại hội với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ ............ lần thứ............. nhiệm kỳ ................

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị

5. Trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua

6. Báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ
ĐẢNG BỘ ................ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ..................... ......., ngày ..... tháng ..... năm .....
BÁO CÁO

Tình hình đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ ........ Nhiệm kỳ ...........
Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI); thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số ...... của Ban Chấp hành Đảng bộ ....... về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ .......

Ban Chấp hành chi bộ báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội chi bộ nhiệm kỳ .... như sau:

1. Tổng số đảng viên trong chi bộ ..... đ/c.

2. Tổng số đảng viên được triệu tập ..... đ/c, trong đó:

Đảng viên chính thức ..... đ/c, đảng viên dự bị ..... đ/c.

3. Trong tổng số đảng viên tham dự:

- Đảng viên là nữ: có ..... đ/c.

- Đảng viên là người dân tộc: có ..... đ/c

- Về tuổi đời:

+ 18 đến 30 tuổi có ..... đ/c

+ 31 đến 40 tuổi có ..... đ/c

+ 41 đến 50 tuổi có ..... đ/c

+ 51 đến 60 tuổi có ..... đ/c

+ 61 tuổi trở lên có ..... đ/c

+ Đảng viên cao tuổi nhất tham dự đại hội:

Đ/c Nguyễn Văn A – 70 tuổi thuộc ...........

+ Đảng viên ít tuổi nhất tham dự đại hội:

Đ/c Trần Thị B – 19 tuổi thuộc ...............

- Đảng viên có đủ:

+ 30 năm tuổi đảng: có ...... đ/c

+ 40 năm tuổi đảng: có ...... đ/c

+ 50 năm tuổi đảng: có ...... đ/c

+ Đảng viên có tuổi đảng cao nhất tham dự đại hội:

Đ/c Nguyễn Văn A - .......... năm tuổi đảng thuộc ..............

+ Đảng viên có tuổi đảng cao nhất tham dự đại hội:

Đ/c Lê Văn B - .......... năm tuổi đảng thuộc ....................

- Trình độ giáo dục phổ thông:

+ Trung học cơ sở: có ..... đ/c

+ Trung học phổ thông: có ..... đ/c

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ: có ..... đ/c

+ Trung học chuyên nghiệp: có ..... đ/c

+ Cao đẳng: có ..... đ/c

+ Đại học: có ..... đ/c

+ Thạc sỹ: có ..... đ/c

+ Tiến sỹ: có ..... đ/c

- Trình độ lý luận chính trị:

+ Sơ cấp: có ..... đ/c

+ Trung cấp: có ..... đ/c

+ Cao cấp, cử nhân: có ..... đ/c

4. Số đảng viên có đơn, thư tố cáo: ....... đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét kết luận không vi phạm quy định của Đảng.

5. Ban Chấp hành chi bộ nhận thấy:

Tất cả các đ/c đảng viên được triệu tập về tham dự đại hội đều đủ tư cách.
T/M BAN CHÁP HÀNH
Lưu ý: Chỉ thống kê những nội dung mà chi bộ có, không cần viết tất cả các nội dung như liệt kê ở trên mà chi bộ không có.

Xin ý kiến đại hội về báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ? Các đ/c không có ý kiến gì. Xin các đ/c cho biểu quyết thông qua báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ.

Đ/c nào nhất trí xin cho biểu quyết.

Đ/c nào không nhất trí cho biểu quyết? Không có.

Ai có ý kiến khác. Không có.

Như vậy 100% đại biểu nhất trí với báo cáo của ban Chấp hành chi bộ về tình hình đảng viên của chi bộ. (Xin cám ơn các đ/c).7. Gợi ý thảo luận; thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua, văn kiện của cấp trên (nếu có)

8. Giới thiệu đại biểu thay mặt cấp ủy cấp trên lên phát biểu

(Đoàn chủ tịch hoặc Chủ tịch đại hội điều hành, có thể chỉ cần sau 2 hoặc 3 ý kiến phát biểu thì giới thiệu đại biểu cấp ủy cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội phát biểu ý kiến).Kính thưa Đại hội.

Rất vinh dự cho Đại hội Chi bộ ............ hôm nay được đón Đoàn Đại biểu của ........... về dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ......... lên phát biểu chỉ đạo đại hội. (đề nghị Đại hội liệt nhiệt chào mừng).Đáp lời phát biểu, cảm ơn cấp trên (Đoàn chủ tịch)

Kính thưa các vị đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Với trách nhiệm và tình cảm của mình, các đ/c lãnh đạo ......, đặc biệt đ/c ....... chức vụ ...... đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đ/c ....... đã có bài phát biểu và tặng hoa Đại hội (nếu có), trong bài phát biểu đ/c đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của chi bộ nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Cho phép tôi thay mặt Đoàn chủ tịch, các đ/c dự Đại hội xin cảm ơn đ/c ........... cùng các đ/c lãnh đạo cấp trên về dự đại hội chi bộ, kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt; mong các đ/c tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hơn nữa đến các hoạt động của chi bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!9 Thực hiện việc bầu cử.

(Trong quá trình thảo luận nếu thấy các ý kiến tham gia tương đối tốt và đầy đủ, Đoàn chủ tịch có thể xin phép đại hội cho tiến hành làm các thủ tục bầu cử, sau khi bầu cử chi ủy xong, trong thời gian chờ ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử thì đại hội lại tiếp tục thảo luận góp phần điều hành đại hội được liên tục và hợp lý)

Nội dung điều hành bầu cử có thể được quán triệt và tiến hành theo trình tự như sau:

9.1. Bầu Ban Chấp hành chi bộ

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo diễn biến tình hình của cấp ủy nhiệm kỳ ...... và đề án nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ .........BÁO CÁO

Tình hình chi ủy chi bộ nhiệm kỳ ...........

và Đề án nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ ...........
I. TÌNH HÌNH CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ ..........

Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ ......, được Đại hội chi bộ bầu là: ...... đ/c.

Trong nhiệm kỳ chi ủy không có thay đổi gì.

- Về công tác của cấp ủy hiện tại:

+ Khối đảng: ..... đ/c, chiếm .....%

+ Chính quyền ..... đ/c, chiếm .....%

+ MTTQ và Đoàn thể: ...... đ/c, chiếm ..... %

II. TIÊU CHUẨN, CƠ CẤU CỦA BCH CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 -2017

1. Tiêu chuẩn cấp ủy viên

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cấp ủy được quy định tại Điều lệ Đảng, và một số điểm nhấn mạnh về tiêu chuẩn nêu trong Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, cụ thể là:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và phap luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị; năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc; uy tín trong đảng, trong nhân dân; tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ; phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; minh bạch, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; không tham ô, tham nhũng; có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng, tiêu cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Có thái độ nghiêm túc khắc phục, sửa chữa kịp thời những tồn tại, yếu kém và khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn và sự cống hiến, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; nói chung phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy cấp dưới.

Không cơ cấu vào cấp ủy những đ/c không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.2. Về cơ cấu chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Chi ủy chi bộ ......... nhiệm kỳ ........ cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vào các lĩnh vực như: Công tác đảng, công tác khác ở doanh nghiệp.

Chú ý cơ cấu nữ, tỷ lệ trẻ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Chi ủy chi bộ đương nhiệm đã thảo luận về số lượng ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ .... đã báo cáo và được đảng ủy xem xét, đồng ý về số lượng là ..... đ/c.

Trên đây là đề án nhân sự ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ .... Trình Đại hội chi bộ lần thứ .... Rất mong được các đ/c đảng viên trong Đại hội tập trung nghiên cứu, đề cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ, góp phần quyết định quan trọng vào việc bẩu ra ban Chấp hành chi bộ khóa mới nhiệm kỳ ... thành công tốt đẹp.

Đề nghị Đại hội cho ý kiến thảo luận về đề án nhân sự ban Chấp hành chi bộ chi bộ, nhiệm kỳ ...... dự thảo.

- Nếu Đại hội không có ý kiến gì thêm. Xin Đại hội cho biểu quyết thông qua về số lượng ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ .......

+ Đ/c nào nhất trí số lượng ban Chấp hành chi bộ là .... đ/c cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có.

+ Đ/c nào có ý kiến khác? Không có.

Như vậy 100% các đại biểu nhất trí số lượng ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ......là .... đ/c.

Căn cứ vào quy chế bầu cử trong đảng, quy định tại điểm 1, Điều 16 “Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội (hội nghị) quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó cấp ủy triệu tập đại hội (hội nghị) chuẩn bị số lượng nhân sự cấp ủy và ban thường vụ có số dư từ 10% - 15%.”.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 chuẩn bị là ....... đ/c và đã có số dư là….% , gồm các đồng chí sau: (Đọc danh sách nhân sự ban Chấp hành chi bộ chi bộ)


TT

Họ và tên

Tuổi

Trình độ

Chức vụ công tác hiện nay

CMNV

LLCT

1
2
3

- Tiếp theo sang phần ứng cử:

Xin hỏi Đại hội có đ/c nào xung phong ứng cử vào ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Nếu không có đ/c nào ứng cử Đại hội chuyển sang phần đề cử.

Xin ý kiến Đại hội có đ/c nào giới thiệu thêm hoặc có ý kiến gì khác.

Đoàn Chủ tịch xin hỏi các đồng chí có tên trong danh sách đề cử có ý kiến gì không (nếu có).

Vậy danh sách hiện nay có….đ/c đã có số dư… %. Quy định bầu cấp ủy về số số dư là không quá 30%.

Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với các trường hợp ứng cử, được đề cử (nếu cần).Nếu số dư không đủ 30% so với số lượng cần bầu thì đại hội (hội nghị) quyết định (có thể lấy danh sách đó làm danh sách bầu cử).

Nếu số dư nhiều hơn 30% so với số lượng cần bầu thì xin ý kiến đại hội (hội nghị) về những người được đại biểu đại hội (hội nghị) đề cử và người ứng cử. Căn cứ kết quả xin ý kiến, lựa chọn theo số phiếu đồng ý từ cao đến thấp để lập danh sách bầu cử có số dư tối đa không quá 30% so với số lượng cần bầu.

Trường hợp danh sách bầu cử đã đủ số dư 30% mà ở cuối danh sách có nhiều người có số phiếu bằng nhau thì đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định lựa chọn theo cơ cấu, tuổi đảng, hoặc có thể để số dư cao hơn 30% so với số lượng cần bầu.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác. Xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách đề cử để bầu ban Chấp hành chi bộ nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có.

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có.

Như vậy 100% đại biểu nhất trí chốt danh sách gồm .... đ/c nêu trên để đưa vào danh sách bầu chi ủy (Xin cảm ơn các đ/c).* Tiếp theo Đại hội bầu ban kiểm phiếu

Căn cứ Điều 7, Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) có ghi:

1- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

2- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu đại hội.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc. 

Từ căn cứ trên, Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội số lượng ban kiểm phiếu là ..... đ/c, gồm các đ/c có tên sau đây:

+ Đ/c ............................. : Trưởng ban

+ Đ/c ............................. : Thành viên

+ Đ/c ............................. : Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác thì cho biểu quyết một lần danh sách ban kiểm phiếu (lấy biểu quyết).

Có đại biểu nào có ý kiến khác. Không có.

Như vậy, 100% đại biểu nhất trí bầu .... đ/c có tên trên vào ban kiểm phiếu (Xin cảm ơn các đ/c).

Thay mặt Đoàn chỉ tịch xin phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử :

Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) đã nêu:Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định. Điều 15. Quyền bầu cử

1- Chỉ đại biểu chính thức của đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2- Ở đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử. 

Điều 17. Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử (nơi không có điều kiện in phiếu, ban kiểm phiếu đại hội ghi danh sách bầu cử trên phiếu); đóng dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (hoặc đảng bộ bộ phận) thì đóng dấu của cấp uỷ cơ sở.

Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử. 

2. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm. 

Trên đây là nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Có đ/c nào chưa rõ cần hỏi thêm Đoàn chủ tịch trả lời.

Nếu không có đ/c nào hỏi thêm, sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ban kiểm phiếu :

Kính thưa Đại hội, chúng tôi được đại hội tín nhiệm bầu vào ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu BCH:

1. Nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

2.Đại hội đã biểu quyết số lượng bầu vào BCH chi bộ khóa….. là… đồng chí (VD: 3đ/c), trong danh bầu mà đại hội đã biểu quyết là …. đồng chí (VD: 4đ/c) vậy đề nghị các đồng chí gạch bỏ ít nhất…. đồng chí (VD: 1đ/c) mà mình không bầu.

3.Đề nghị đại hội kiểm tra thùng phiếu : trong thùng phiếu không có gì.

4. Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

5. Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào : thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban Kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch).

9.2 Bầu Bí thư chi bộ

Kính thưa các vị đại biểu !

Thưa toàn thể đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua đề án bầu Bí thư chi bộ ...... nhiệm kỳ .....

Căn cứ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội Chi bộ ........ bầu bí thư là .... đ/c trong số .... đ/c vừa trúng cử ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ...... Không nhất thiết phải có số dư.

Về tiêu chuẩn: như tiêu chuẩn của cấp ủy, xin không nhắc lại.

Về cơ cấu : đồng chí Bí thư chi bộ phải là người đứng đầu đơn vị.

Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội danh sách được cấp ủy khóa trước chuẩn bị và được Đảng ủy đồng ý quy hoạch chức danh bí thư chi bộ, gồm đ/c :

Đ/c Nguyễn Văn A, Trình độ chuyên môn: .........Trình độ lý luận chính trị: ..........Chức vụ công tác: ..........

Tiến hành ứng cử : Các đ/c chí trong ban Chấp hành chi bộ có đ/c nào ứng cử chức danh bí không? Không có đ/c nào ứng cử.

Có đồng chí nào trong BCH chi bộ ứng cử vào chức danh bí thư ? không có

Xin qua phần đề cử :- Về đề cử: Có đồng chí nào đề cử thêm đ/c khác ngoài danh sách mà BCH khóa trước đã giới thiệu không ? không có

Nếu đại hội không có ý kiến đề cử thêm, đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

Đ/c nào nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Đ/c nào có ý kiến khác . Không có.

Như vậy 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Bầu ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch đại hội đề xuất xin giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ; xin ý kiến đại hội.

Nếu đại hội không có ý kiến gì xin cho biểu quyết.

Có đại biểu nào có ý kiến khác không. Không có.

Như vậy đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí giữ nguyên ban kiểm phiếu bầu chi ủy để tiếp tục làm ban kiểm phiếu bầu bí thư chi bộ.Kính thưa Đại hội, chúng tôi được đại hội tín nhiệm tiếp tục vào ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu chwucs danh Bí thư:

1. Danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Các đ/c đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.2. Đề nghị đại hội kiểm tra thùng phiếu: Trong thùng phiếu không có gì.

3. Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

5. Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào : thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban Kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch).

9.3. Bầu Phó Bí thư chi bộ: như bầu bí thư chi bộ

9.4. Bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).

- Thưa toàn thể đại hội, để tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ ........ lần thứ ...... thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin nêu tiêu chuẩn đối với đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

- Tiêu chuẩn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên là những đ/c tiêu biểu cho chi bộ.

- Cơ cấu đại biểu: Tôi xin thông qua Quyết định số ...... của Ban Chấp hành Đảng bộ ....... về việc phân bổ đại biểu đi dự đại hội cấp trên. (Đọc quyết định).

- Chi bộ ....... được bầu ...... đ/c đại biểu dự đại hội đảng bộ .........

Căn cứ vào Quy chế bầu cử trong Đảng, Điều 20 về bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên:

1. Khi bầu đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, danh sách bầu đại biểu chính thức và dự khuyết được lập chung một danh sách; bầu đại biểu chính thức trước, số còn lại bầu đại biểu dự khuyết. Trường hợp bầu đại biểu chính thức đã đủ số lượng mà vẫn còn một số đại biểu có số phiếu được bầu nhiều hơn một nửa so với số đảng viên được triệu tập hoặc nhiều hơn một nửa so với số đại biểu được triệu tập, thì đại biểu dự khuyết được lấy trong số các đại biểu đó theo kết quả được bầu từ cao xuống thấp. Nếu còn thiếu đại biểu dự khuyết theo quy định, có bầu tiếp hay không bầu tiếp do đại hội quyết định.

2- Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định.

- Căn cứ cơ cấu và số lượng đại biểu được phân bổ, ban Chấp hành chi bộ khóa trước dự kiến số lượng là ...... đ/c để đại hội lựa chọn bầu ....... đại biểu.

Trước hết đị hội Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

+ Căn cứ số lượng đại biểu được phân bổ, Đoàn chủ tịch báo cáo dự kiến danh sách các đại biểu đi dự đại hội đảng bộ ....... để các đại biểu tham khảo. Danh sách do ban Chấp hành chi bộ đề xuất như sau:


TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

Каталог: upload -> file
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
file -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
file -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
file -> Giải thích phân ngành sản phẩm dùng để lập bảng cân đối liên ngành và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2012
file -> Trầm thiên thu
file -> Vụ án 01: Trong tranh chấp tài sản, tài sản không thuộc về bên này thì có thể mặc nhiên quyết định của bên kia hay không?
file -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
file -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010

tải về 270 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương