Chi cục trồng trọt và bvtvtải về 79.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.12.2018
Kích79.81 Kb.

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NAM ĐỊNH

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV

Số: 106 /BVTV- T.Tr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 29 tháng 9 năm 2016
BÁO CÁO

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA CHẤTỢNG

THUỐC BVTV TỪ NĂM 2011 ĐẾN 2015

I/ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG THANH TRA, KIỂM TRA.

- Hình thức tổ chức tại Chi cục: Phòng thanh tra Pháp chế

- Tổng số cán bộ thanh tra 02, trong đó:

- Tại văn phòng Chi cục: 02

- Trình độ, Đại học: 1/2, sau Đại học: 1/2;

+ Số cán bộ có quyết định giao nhiệm vụ Thanh tra chuyên nghành: 02

+ Số cán bộ thanh tra chuyển làm công tác khác: 0

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA VỀ TCĐL CHT LƯỢNG.

1/ Hoạt động buôn bán thuốc bảo vệ thực vật .

- Tổng số cửa hàng buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh là: 760

- Tổng số đại lý đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều buôn bán thuốc BVTV: 530

2/ Kết quả thanh tra, kiểm tra.

- Tổng số đợt thanh tra, kiểm tra đã tiến hành từ 2011 - 2015: 55 cuộc

- Kết quả thanh, kiểm tra về chất lượng thuốc BVTV:

Kết quả kiểm tra chất lượng thuốc BVTV từ năm 2011-2015:


Năm

Số đơn vị thanh kiểm tra

Số mẫu lấy đi kiểm tra

Số mấu không đạt

Số tiền phạt

VPHC


2011

23

0

0

0

2012

35

0

0

0

2013

40

21

02

17.500.000

2014

54

14

01

15.000.000

2015

52

07

0

0

Trong đó: Năm 2013 có 02 mẫu không đạt tiêu chuẩn là

- Công ty CP khoa học công nghệ cao AMERICAN: Vi phạm chất lượng thuốc trừ rầy CYTOC 250WP (10g/gói), SĐK: 375/09 SRN, ngày sản xuất: 18/04 /2013 có hàm lượng imidacloprid và buprofezin không đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền: 10.000.000đ.

- Công ty TNHH hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ sản xuất: Vi phạm chất lượng thuốc trừ sâu sinh học ANSUCO 5WG (05g/gói), SĐK: 1959/09 SRN, ngày sản xuất: 18 02 2013 có hàm lượng Emamectine Benzoat đạt mức quy định nhưng tỷ suất lơ lửng không đảm bảo tiêu chuẩn công bố. Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền: 7.500.000đ.

Năm 2014 có 01 mẫu vượt tiêu chuẩn là

- Căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía bắc có 01 mẫu Bảo vệ thực vật: CLEVER 300WG (03g/gói); NSX: 10/08/13; Số ĐKSD: 692/13 SRN của Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương có hàm lượng hoạt chất Indoxacarb vượt tiêu chuẩn theo quy định (328,4/(300±15)).

Đoàn thanh tra đã tiến hành xử lý phạt tiền 15.000.000đ đối với Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 Trung ương có lô thuốc Bảo vệ thực vật: CLEVER 300WG (03g/gói); NSX: 10/08/13; Số ĐKSD: 692/13 SRN vì hàm lượng hoạt chất Indoxacarb vượt quy định (328,4/(300±15). Đồng thời yêu cầu công ty trên thu hồi toàn bộ lô thuốc về công ty tái chế lại khi chất lượng đảm bảo theo quy định mới được đưa ra thị trường.III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA

1. Thuận lợi:

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ - Kiểm dịch thực vật ngày một được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện như:

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH 12 ngày 21/11/2007;

+ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành về quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

+ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH 13 ngày 25/11/2013;

+ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 4/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 01/01/2015;

+ Thông tư 21/2015/TT –BNNPTNT ngày 8/6/ 2015 Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật ngày 01/8/2015.

+ Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

+ Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

+ Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

- Công tác tổ chức: Phòng Thanh tra - Pháp chế đã được thành lập, củng cố, kiện toàn, xây dựng được chức năng nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng vị trí công tác.

- Sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục BVTV, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành chức năng, chính quyền địa phương ...2. Khó khăn:

- Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ngày một nhiều; số lượng các công ty nhỏ và vừa được thành lập mới thường xuyên. Việc thanh, kiểm tra, chất lượng thuốc BVTV chưa được nhiều do địa bàn hoạt động rộng, lực lượng thanh tra chuyên ngành mỏng, kinh phí hạn hẹp.

- Đối tượng kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn nhiều, buôn bán nhỏ lẻ trong thôn xóm là chính.

- Nhận thức của nông dân về thuốc BVTV còn hạn chế.

- Chính quyền địa phương nhiều nơi chưa thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về thuốc BVTV trên địa bàn, thậm chí một số nơi còn buông lỏng và cho đó là trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành đặc biệt là cấp xã.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan: Thanh tra chuyên ngành, chính quyền địa phương, thanh tra các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước về thuốc BVTV chưa chặt chẽ.IV. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định về quản lý thuốc BVTV cho chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người sử dụng thuốc BVTV về chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn, hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trong đó có chất lượng sản phẩm hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong quản lý kinh doanh, buôn bán, vận chuyển và sử dụng thuốc BVTV.

- Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực của các cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuốc BVTV, đặc biệt là tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác tập huấn nông dân về kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Tăng cường hướng dẫn, tập huấn công tác quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh thuốc bảo vệ thực vật cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành tại các địa phương;

- Cục Bảo vệ thực vật tăng cường chỉ đạo và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, gia công, sang chai đóng gói thuốc BVTV và xông hơi khử trùng trên địa bàn các tỉnh thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc BVTV để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc BVTV.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành.
Nơi nhận: K.T CHI CỤC TRƯỞNG

- Tổng cục tiêu chuẩn ĐLCL; PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG- Lưu VT.

Phạm Thị Minh Hà
Каталог: Images -> Attachments
Attachments -> Số : 159/2004/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Phụ lục danh mục dự Án tuyển chọn bắT ĐẦu thực hiện trong kế hoạch năM 2014 Thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng kỹ thuật hạ tầng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Attachments -> Danh s¸ch c¸c c ng tr×nh ®Ò nghÞ tÆng Gi¶i th­ëng
Attachments -> Chương trình bồi dưỡng chức danh công nghệ: Kỹ sư cao cấp (hạng I) Mã số: V
Attachments -> Bé Khoa häc vµ c ng nghÖ
Attachments -> Phụ lục ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp quốc gia đẶt hàng đỂ tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năM 2017
Attachments -> Phụ LỤc danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương