Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002tải về 21.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.10.2017
Kích21.79 Kb.
#19

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc------- -------------------------------------

Số : 02/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2002CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002

Năm 2001, tình hình kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực : các lĩnh vực sản xuất đều tăng trưởng khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, vị thế Thủ đô được nâng cao, thế trận quốc phòng an ninh được giữ vững, làm tăng niềm tin của nhân dân vào quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Thủ đô.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cần tập trung làm tốt công tác quân sự địa phương gồm một số nội dung sau :
1) Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưỏng :

Bộ chỉ huy quân sự Thành phố phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan và trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở nắm chắc đường lối đổi mới của Đảng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng; làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

- Tiếp tục tổ chức cho 600 đồng chí cán bộ chủ chốt Sở, Ban, Ngành thành phố, Bí thư, Chủ tịch quận, huyện, xã phường, thị trấn tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức. Đồng thời thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên theo kế hoạch. Tổ chức rút kinh nghiệm 10 năm công tác giáo dục quốc phòng nhằm từng bước đưa chương trình giáo dục quốc phòng vào nội dung học tập tại các trường chính trị, hành chính, đoàn thể của Thành phố.

2) Tăng cường xây dụng tiềm lực Quốc phòng, xây dựng Lực lượng vũ trang, cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác quốc phòng ở các địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thủ đô.

- Giao Bộ chỉ huy quân sự thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiên cứu xây dựng kế hoạch bảo đảm thời kỳ đầu chiến tranh kế hoạch phòng tránh, đánh trả và tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn tại 3 huyện : Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm. Chỉ đạo các quận, huyện tổ chức cho 100% xã, phường còn lại diễn tập vận hành theo cơ chế nghị quyết 02NQ/NV của Bộ Chính trị vv...

- Tập trung huấn luyện năng cao tình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố. Thường xuyên rà soát, phúc tra, đăng ký, quản lý sắp xếp bổ sung nguồn Dự bị động viên vào các đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu động viên 9.995 đồng chí cho Bộ Quốc phòng và quân khu (trong đó kiểm tra 6.735, huấn luyện tập trung 3.260). Động viên điểm danh tiểu đoàn 1 bộ đội địa phương các quận, huyện đồng thời giữ lại huấn luyện 1 đại đội với thời gian 10 ngày theo kế hoạch của quân khu giao.

- Củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự xã, phường trong quí I năm 2001. Hoàn thành bổ nhiệm chức danh Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn theo quyết định số 5105/QĐ-UB ngày 05 tháng 09 năm 2001 của UBND Thành phố; chú trọng xây dựng dân quân tự vệ các phường, các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn, các đơn vị dân quân tự vệ cơ động, tự vệ ở các mục tiêu và địa bàn trọng điểm.

Nghiên cứu điều chỉnh các phân đội dân quân tự vệ quản lý theo địa bàn hành chính. Kiện toàn tổ chức biên chế, huấn luyện tiểu đoàn pháo phòng không 37mm dân quân tự vệ huyện Gia Lâm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện này.

3) Công tác động viên tuyển quân.

- UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành đầy đủ các bước tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ đúng qui định của luật Nghĩa vụ quân sự, Chỉ đạo hội đồng khám sức khoẻ quận, huyện tổ chức xét nghiệm ma tuý, HIV cho 100% số thanh niên trúng sức khoẻ, đảm bảo giao quân với chất lượng nhất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 2.840 thanh niên mà Chính phủ đã giao.4) Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn Thành phố.

5) Thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác quốc phòng.

- Thanh tra Quốc phòng phối hợp với Thanh tra Nhà nước Thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương ở các quận, huyện, các cơ quan Trung ương và Hà Nội trên địa bàn.Bộ chỉ huy quân sự Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện có kế hoạch triển khai và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về UBND thành phố.
T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH

HOÀNG VĂN NGHIÊN

tải về 21.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương