Chủ nhiệm Bộ môn Phan Nguyên Hải ĐỀ CƯƠng chi tiết bài giảNGtải về 145.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.06.2020
Kích145.7 Kb.

BỘ MÔN DUYỆT

Chủ nhiệm Bộ môn

Phan Nguyên HảiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG

(Dùng cho 45 tiết giảng)

Học phần: Nhập môn LT Window Form & BTL

Nhóm môn học: Cao đẳng CNTT

Bộ môn: CNPM.

Khoa : CNTT


Thay mặt nhóm

môn học

Hồ Nhật Quang
Thông tin về nhóm môn học

TT

Họ tên giáo viên

Học hàm

Học vị

1

Hồ Nhật Quang

GV

ThS

2

Phạm Văn Việt

GVC

TS

3

Cao Tuấn Anh

TG

KS

4

Trẩn Hữu Phi

TG

KS

Địa điểm làm việc: Nhà A2 - Bộ môn CNPM – Khoa CNTT

Điện thoại, email: 069.515.338; honhatquang@mta.edu.vn

Bài giảng 1: Giới thiệu về .Net Framework & Visual Basic.NET

Chương I Mục 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 1

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về .Net Framework và ngôn ngữ .Net;

 • Bộ công cụ Visual Studio 2008/2010;

 • Các thành phần chính của ngôn ngữ .Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.1. GIỚI THIỆU VỀ .NET FRAMEWORK (1 tiết)

1.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA .NET (1 tiết)

- Kiểu dữ liệu

- Biến

- Hằng


- Biểu thức

1.3. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN (1.5 tiết)

- Lệnh gán

- Cấu trúc rẽ nhánh if

- Cấu trúc lựa chọn Select…Case (switch…case)

- Vòng lặp

- Cấu trúc bẫy lỗi try…catch1.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (1.5 tiết)

- Mảng


- Chuỗi ký tự

- Kiểu liệt kê

- Không gian tên

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Cài đặt bộ công cụ Visual Studio 2008

Đọc chương 1, 2 các tài liệu [1], [2], [5]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 2 tài liệu [5]


Bài giảng 2: Giới thiệu về .Net Framework & Visual Basic.NET

Chương I Mục 1.5 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 2

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2008/2010 để soạn thảo, biên dịch một số đoạn chương trình đơn giản trên ngôn ngữ .Net

 • Nắm chắc các thành phần chính của ngôn ngữ .Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

1.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 1 (1 tiết)

- Cài đặt Visual Studio

- Các thành phần của bộ công cụ

- Một số các cửa sổ làm việc chính

- Một số quy tắc

- Soạn thảo một chương trình ứng dụng đơn giản

- Vào ra trên Console Application

BÀI THỰC HÀNH 2 (1 tiết)

- Khai báo biến, hằng

- Bài tập về Cấu trúc rẽ nhánh if

- Bài tập về Cấu trúc lựa chọn Select…Case (switch…case)

- Bài tập về Vòng lặp

BÀI THỰC HÀNH 3 (1 tiết)

- Bài tập về Mảng: khai báo, sắp xếp, tìm kiếm

-Bài tập về Chuỗi ký tự

- Bài tập về Kiểu liệt kê- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Cài đặt bộ công cụ Visual Studio 2008

Đọc chương 1, 2 các tài liệu [1], [2], [5]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 2 tài liệu [5]


Bài giảng 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI VISUAL BASIC.NET

Chương II Mục 2.1 + 2.2

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 3

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về lập trình hướng đối tượng;

 • Hướng đối tượng trong ngôn ngữ .Net;

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (1.5 tiết)

- Giới thiệu

- Các tính chất của lập trình hướng đối tượng

- Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

2.2. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI .NET (3.5 tiết)

- Lớp


- Phương thức

- Thuộc tính

- Thừa kế

- Nạp chồng

- Đa hình

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2], [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 3 tài liệu [5]
Bài giảng 4: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI .NET

Chương II Mục 2.3 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 4

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm chắc các khái niệm về hướng đối tượng;

 • Sử dụng ngôn ngữ .Net trong lập trình hướng đối tượng;

 • Giải một số bài toán hướng đối tượng trên .NET.

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu.

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

2.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 4 (1 tiết)

- Thiết kế lớp trên .Net

- Hàm khởi tạo

- Triệu gọi đối tượng

- Gán giá trị thuộc tính

- Xây dựng phương thức thuộc tínhBÀI THỰC HÀNH 5 (1 tiết)

- Ví dụ về Thừa kếBÀI THỰC HÀNH 6 (1 tiết)

- Nạp chồng toán tử: bài toán phân số, số phức, đa thức….

- Nạp chồng hàm

-Phương thức ảo- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 3 các tài liệu [1], [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4 tài liệu [5]
Bài giảng 5: WINDOWS FORM

Chương 3 Mục 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 5

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về sự kiện và cách truyền thông điệp trên ứng dụng Window Form;

 • Các loại ứng dụng Window Form

 • Các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao trên Window Form

 • Cách thức tạo ứng dụng Window Form

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ SỞ (0.5 tiết)

- Sự kiện

- Lập trình hướng sự kiện

- Một số quy tắc viết mã

- Các dạng ứng dụng trên .Net3.2. BIỂU MẪU (1 tiết)

- Thiết kế và sử dụng Form

- Các thuộc tính

- Các phương thức

- Các sự kiện3.3. CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN (1.5 tiết)

- Giới thiệu

- Label


- TextBox

- Button

- ListBox

- CheckedListBox

- ComboBox

- OptionButton

- CheckedBox

- PictureBox

- GroupBox

- Panel


- TabControl

- Timer


- ErrorControl

3.4. HỘP THOẠI (1 tiết)

- Hộp thoại thông dụng

- Hộp thông điệp3.5. CÁC ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO (1 tiết)

- Menu

- Toolbar

- StatusBar

- TreeView

- ImageList

- ListView- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4,5 tài liệu [5]

Bài giảng 6: Window Form (Tiếp)

Chương 3 Mục 3.6 + bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 6

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2008/2010 để xây dựng ứng dụng Window Form

 • Nắm chắc các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao

 • Nắm chắc cách thức tạo ứng dụng window form

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.6. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 7 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Notepad • Làm việc với Menu

 • Làm việc với File Text

 • Làm việc với các hộp thoại

 • Một số điều khiển cơ bản

BÀI THỰC HÀNH 8 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Máy tính bảng (Caculator)

- Mảng điều khiển

-Các sự kiện với Button và Text Box

- Các hàm tính toán

BÀI THỰC HÀNH 9 (1 tiết)

Tạo ứng dụng Game Memory (lật hình)

- Điều khiển PictureBox, ImageBox

- Bắt các sự kiện về đồ họa, chuột

- Ghi nhận trạng thái trung gian bằng các cấu trúc dữ liệu

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4,5 tài liệu [5]
Bài giảng 7: Window Form (Tiếp)

Chương 3 Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 3 Tuần thứ: 7

- Mục đích, yêu cầu:


 • Sử dụng bộ công cụ Visual Studio 2008/2010 để xây dựng ứng dụng Window Form

 • Nắm chắc các điều khiển cơ bản, điều khiển nâng cao

 • Nắm chắc cách thức tạo ứng dụng window form

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

3.6. TỔNG KẾT CHƯƠNG + VÍ DỤ MINH HỌA (1 tiết)

BÀI THỰC HÀNH 1 (1 tiết)

Sử dụng hộp thoại • Open Dialog

 • Save Dialog

 • Font Dialog

 • Color Dialog

BÀI THỰC HÀNH 2 (1 tiết)

Tạo chương trình có đối tượng chuyển động

- Đối tượng Shape

-Cách làm việc với đối tượng Timer

- Cách thức tạo hiệu ứng di chuyển đối tượng

BÀI THỰC HÀNH 3 (1 tiết)

Tạo ứng dụng sử dụng TreeView - ListView

- Tạo cây gia phả với dữ liệu từ File Text

- Các sự kiện trên TreeView

- Các sự kiện, thuộc tính, phương thức trên ListView

- Các sự kiện, thuộc tính, phương thức trên DataGrid, DataGridView- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 4 các tài liệu [1], [2]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 4,5 tài liệu [5]

Bài giảng 8: ADO.NET

Chương 4 Mục 4.1 + 4.2 + 4.3 +4.4

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 8

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về các đối tượng dữ liệu;

 • Các thành phần của ADO.Net và cách sử dụng;

 • Một số câu lệnh SQL điển hình dùng trong các ứng dụng CSDL;

 • Mô hình Client – Server

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

4.1. ĐỐI TƯỢNG CSDL (1 tiết)

- DAO

- ODBC


- ADO

- OLE DB


- ADO

- ADO.Net4.2. TỔNG QUAN VỀ ADO.NET (0.5 tiết)

- Kiến trúc ứng dụng Client-Server

- Các thành phần truy cập dữ liệu (Data Access Components - DAC)

- ADO.NET

4.3. CÁC THÀNH PHẦN CỦA ADO.NET (1.5 tiết)

- .NET Data Provider

- DataSet

- DataAdapter

- DataBinding

- Các đối tượng khác trong mô hình ADO.NET

4.4. SƠ LƯỢC VỀ SQL (2 tiết)

- Một số câu lệnh SQL

- SqlDataAdapter

- SqlCommand

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [2], chương 7 tài liệu [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [5]
Bài giảng 9: ADO.NET (Tiếp)

Chương 4 Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 3 Tuần thứ: 9

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về các đối tượng dữ liệu;

 • Các thành phần của ADO.Net và cách sử dụng;

 • Một số câu lệnh SQL điển hình dùng trong các ứng dụng CSDL;

 • Mô hình Client – Server

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 1 (1 tiết)

- Câu lệnh Select

- Câu lệnh Select với các hàm, mệnh đề mở rộng
BÀI THỰC HÀNH 2 (1 tiết)

- Câu lệnh Insert

- Câu lệnh Update

- Câu lệnh Delete


BÀI THỰC HÀNH 11 (1 tiết)

- Kết nối CSDL trên Window Form

- Sử dụng các đối tượng dữ liệu kết nối dữ liệu
- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [2], chương 7 tài liệu [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [5]
Bài giảng 10: ADO.NET (Tiếp)

Chương 4 Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 10

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về các đối tượng dữ liệu;

 • Các thành phần của ADO.Net và cách sử dụng;

 • Một số câu lệnh SQL điển hình dùng trong các ứng dụng CSDL;

 • Mô hình Client – Server

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 10 (1 tiết)

Tạo ứng dụng CSDL đơn giản: Quản lý nhân sự

- Tạo Form chính

- Tạo Form cập nhật danh mục

- Tạo Form cập nhật hồ sơ
BÀI THỰC HÀNH 11 (1 tiết)

- Truyền tham số giữa các Form

- Nhận giá trị trả về từ Form

- Biến toàn cục

- Trao đổi dữ liệu giữa các Form
BÀI THỰC HÀNH 12 (1 tiết)

- Tạo Form cập nhật dữ liệu trên nhiều bảng

- Tạo From quá trình công tác

- Tạo Form quá trình đào tạo

- Lọc và tìm kiếm dữ liệu trên Form

- Hoàn thiện ứng dụng- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Đọc chương 8 các tài liệu [1], [2], chương 7 tài liệu [4]

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 6 tài liệu [5]
Bài giảng 11: REPORT

Chương 5 Mục 5.1 + 5.2 + 5.3

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 11

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về Report;

 • Cách thức tạo và làm việc với các thành phần của Report;

 • Sử dụng Report trên .Net

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

5.1. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CRYSTAL REPORT

- Session

- Report Header

- Report Footer

- Page Hearder

- Page Footer

- Detail


- Group

5.2. LÀM VIỆC VỚI CRYSTAL REPORT

- Kết nối csdl

- Tạo công thức

- Định dạng dữ liệu trên report

- Truyền tham số cho report

- Tạo môt số loại report theo mẫu

5.3. SỬ DỤNG REPORT TRÊN .NET

- Hiển thị report

- Kết xuất dữ liệu

- Một số sự kiện thông dụng trên Report

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 7 tài liệu [5]Bài giảng 12: REPORT (Tiếp)

Chương V Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 4 Tuần thứ: 12

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được các khái niệm về Report;

 • Cách thức tạo và làm việc với các thành phần của Report;

 • Sử dụng Report trên .Net

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 1t; Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 13 (1 tiết)

 • Sử dụng Winzard trong tạo lập Report theo các mẫu có sãn

 • Môt số mẫu Report đơn giản

BÀI THỰC HÀNH 14 (1 tiết)

- Kết nối dữ liệu của Report qua DataSet

- Truyền tham số của Report

- Tạo công thứcBÀI THỰC HÀNH 15 (1 tiết)

- Làm việc với các đối tượng riêng của Report

- Một số sự kiện thông dụng trên Report

BÀI THỰC HÀNH 16 (1 tiết)

- Sử dụng Report trên .Net

- Kết xuất dữ liệu Report ra các định dạng

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 7 tài liệu [5]Bài giảng 13: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NÂNG CAO TRÊN .NET

Chương 6 Mục 5.1 + 5.2 + 5.3

Tiết thứ: 1 - 5 Tuần thứ: 13

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được cách bẫy lỗi, ghi nhật ký lỗi phần mềm;

 • Làm việc với XML;

 • Đóng gói và phân phối sản phẩm

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Lý thuyết, thảo luận: 5t; Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

6.1. XỬ LÝ VÀ BẪY LỖI • Cấu trúc Try…catch

 • Ghi nhận nhật ký lỗi

6.2. CHỈ ĐỊNH BIÊN DỊCH

 • Các chỉ định biên dịch

 • Thiết lập chỉ định biên dịch mã nguồn

6.3. MÃ KHÔNG AN TOÀN

 • Dịch ngược mã nguồn

 • Các kỹ thuật bảo vệ mã

6.4. XML VÀ NET

 • Tổng quan về .NET Framework XML

 • Đọc dữ liệu XML trong .NET 

 • Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu XML

 • Tạo luồng dữ liệu XML trong .NET

 • Mô hình đối tượng trong XML trong .NET

 • Sử dụng lược đồ XML

 • Luồng dữ liệu XML

 • XML và ADO.NET

 • XPath

 • Giới thiệu về XSLT

6.5. ĐÓNG GÓI – XUẤT BẢN

 • Đóng gói ứng dụng

 • Phân phối ứng dụng

 • Cập nhật phiên bản

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương11 tài liệu [1]


Bài giảng 14: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NÂNG CAO TRÊN .NET (Tiếp)

Chương VI. Bài tập thực hành

Tiết thứ: 1 - 3 Tuần thứ: 14

- Mục đích, yêu cầu:


 • Nắm được cách bẫy lỗi, ghi nhật ký lỗi phần mềm;

 • Làm việc với XML;

 • Đóng gói và phân phối sản phẩm

- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu

- Thời gian: Bài tập 3 tiết, Tự học, tự nghiên cứu: 5t

- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.

- Nội dung chính:

BÀI THỰC HÀNH 1 (1 tiết)

 • Bẫy lỗi

 • Thực hành ghi nhận nhật ký lỗi

BÀI THỰC HÀNH 2 (1 tiết)

Làm việc với XML

- Đọc file XML

- Ghi file XML

- Tạo service chia sẻ dữ liệu qua định dạng XML

BÀI THỰC HÀNH 3 (1 tiết)

- Cách đóng gói ứng dụng Window Form

- Phân phối ứng dụng

- Quản lý phiên bản- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Bài tập về nhà: bài tập tự làm chương 11 tài liệu [1]


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương