Chú DẪn của nhà xuất bảNtải về 0.79 Mb.
trang1/56
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích0.79 Mb.
#185078
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Van kien Dai hoi XIII tap 1


Nội dung cuốn sách này in theo bản gốc
do Văn phòng Trung ương Đảng cung cấp

CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUẤT BẢN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng tư tCộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nhất trí thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tung ương Đảng khóa XII trình Đại hội XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội đã bầu 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bầu Ban Bí thư gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí.
Các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân”; là sự tổng kết sâu sắc 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Các văn kiện của Đại hội XIII đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Để phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu và nghiên cứu của các cấp, ngành, địa phương, của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản bộ sách Văn tiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, gồm 2 tập.
Xin trân trọng giới thiệu bộ sách quý và quan trọng này cùng bạn đọc.
Tháng 3 năm 2021
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

tải về 0.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương