Chủ đề (nội dung, chương/mức độ nhận thức)tải về 96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích96 Kb.
#4092


TRƯỜNG THCS AN LỘC

HỌ TÊN:…………………

……………………….……LỚP: 8

ĐỀ THI HỌC KÌ I

Năm học: 2016-2017

Môn: LỊCH SỬ LỚP 8

Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm).

Câu 1: Chọn và khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu trả lời đúng nhất. (1đ)

1.1. Tác phẩm nào của nhà văn Giôn Rít đã viết về cách mạng tháng mười Nga 1917 ?

a. Mười ngày chấn động thế giới b. Mười ngày thay đổi thế giới

c. Mười ngày rung động thế giới d. Mười ngày rung chuyển thế giới

1.2. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời vào thời gian nào ?

a. Tháng 12/1917 b. Tháng 12/1918 c. Tháng 12/1921 d. Tháng 12/1922

1.3. Năm 1918 cuộc “ bạo động lúa gạo” diễn ra ở Nhật Bản đã lôi cuốn bao nhiêu người tham gia ?

a. 5 vạn người b. 10 vạn người c. 15 vạn người d. 20 vạn người

1.4. Tính chất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 là gì ?

a. Khủng hoảng thiếu. b. Khủng hoảng thừa.

c. Khủng hoảng năng lượng. d. Khủng hoảng tài chính.

Câu 2: Điền những nội dung còn thiếu vào chỗ trống (…) (1 đ)

Hậu quả của “chiến tranh thế giới thứ hai”: (1)………………. triệu người chết, (2)……………………triệu người bị thương, thiệt hại vật chất gấp (3)……………………

lần chiến tranh thế giới thứ nhất. Bằng tất cả các cuộc chiến tranh của (4)……………….

năm trước cộng lại.Câu 3: Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp.(1đ)

A

B

Kết quả nối

1

Tháng 9/1939

a

Phát xít Nhật đầu hàng.

1 -

2

Tháng 6/1941

b

Phát xít Đức đầu hàng.

2 -

3

Tháng 5/1945

c

Đức tấn công Liên xô.

3 -

4

Tháng 8/1945

d

Phát xít Đức tấn công Ba Lan.

4 -

Phần II. Tự luận (7điểm).

Câu 1: Em hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của “chính sách mới” ở Mĩ trong những năm 1929-1939 ? (2 đ).

Câu 2: Qúa trình phát xít bộ máy nhà nước ở Nhật Bản có gì giống và khác so với Đức ? (2 đ).

Câu 3: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1017 ? (3 đ)

BÀI LÀM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I. Năm học: 2016-2017

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

Chủ đề (nội dung)

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL
Bài 15. cách mạng T10 Nga 1917…..

TP 10 ngày rung chuyển tg

Ý nghĩa của CMT10
Cách mạng Nga 1917
Số câu: 1.25 câu

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ : 32.5 %


0.25 câu

0.25 đ


0.5 câu

2 đ

0.5 câu

1 đ
Số câu: 1.25 câu

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ : 32.5 %


Bài 16 Liên xô xây dựng CNXH.

LB CH

XHCN Xô viết ra đời

Số câu: 0.25 câu

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ : 2.5 %

0.25 câu

0.25 đ

Số câu: 0.25 câu

Số điểm: 0.25

Tỉ lệ : 2.5 %

Bài 17 Châu Âu giữa 2 cuộc chiếnCuộc k/h kinh tế 29-33

Qúa trính PX ở Đức


Số câu: 0.75 câu

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %0.25 câu

0.25 đ


0.5 câu

1 đ
Số câu: 0.75 câu

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %

Bài 18. Nước Mĩ giữa 2 cuộc chiến
Chính sách mơi
Số câu: 1 câu

Số điểm: 2.5

Tỉ lệ : 25 %
1 câu

2 đ


Số câu: 1 câu

Số điểm: 2.5

Tỉ lệ : 25 %

Bài 19. Nhật Bản giữa 2 cuộc chiến

Cuộc bạo động lúa gạoQúa trính PX ở Nhật


Số câu: 0.75 câu

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %

0.25 câu

0.25 đ
0.5 câu

1 đ
Số câu: 0.75 câu

Số điểm: 1

Tỉ lệ : 10 %

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai

Diễn biến CTTG2


Hậu quả của CTTG2Số câu: 2 câu

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20 %

1 câu

1 đ1 câu

1 đ

Số câu: 2 câu

Số điểm: 2

Tỉ lệ : 20 %

TSC: 6

TSĐ: 10


Tỉ lệ: 100%

0.75 đ

4 đ

0.25 đ

3 đ

2 đ
10.0 đ

4.75đ = 47,5 % TSĐ


3.25 đ = 32.5 % TSĐ2 đ = 20 % TSĐ10.0 (100%).
ĐÁP ÁN VÀ HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM

ĐỀ THI HỌC KÌ I. Năm học: 2016-2017

MÔN LỊCH SỬ LỚP 8.

PHẦN I. Trắc nghiệm: (3 điểm).

Câu 1: 1.1 – d 1.2 - d 1.3 – b 1.4 – b

(mỗi ý đúng được 0.25 đ)Câu 2. (1) 60 (2) 90 (3) 10 (4) 1000

Câu 3. Kết quả nối 1 – d 2- c 3 – b 4 – a

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu hỏi

Nội dung trả lời

Điểm

Câu 1: Em hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của “chính sách mới” ở Mĩ trong những năm 1929-1939

* Hoàn cảnh:

+ Năm 1929 Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế.

+ Nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, thất nghiệp, nghèo đói.

Năm 1932 Ph.Ru-dơ-ven đã thực hiện “Chính sách mới” :

* Nội dung:

+ Giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi nền kinh tế.

+ Phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng.

+ Tăng cường sự quản lí của nhà nước trong các ngành kinh tế.

* Kết quả:

+ Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, duy trì chế độ dân chủ tư sản.

+ Cứu nguy, duy trì được sự thống trị của CNTB.

0.25 đ


0.25 đ
0.25 đ

0.25 đ


0.25 đ

0.25 đ
0.25 đ


0.25 đ

Câu 2: Qúa trình phát xít bộ máy nhà nước ở Nhật Bản có gì giống và khác so với Đức ?


Giống: Đều tiến hành phát xít hóa bộ máy nhà nước, tich cực chạy đua vũ trang gấy chiến tranh chia lại TG.

Khác


Đức

Nhật

Phát xít hóa bộ máy nhà nước sau đó mới xâm lược

xâm lược thuộc địa lấy tiềm lực sau đó mới phát xít hóa bộ máy nhà nước

Phát xít hóa trên lĩnh vực chính trị trước

Phát xít hóa trên lĩnh vực vũ trang trước

Vai trò phát xít của cá nhân

Vai trò phát xít của tập thể
0.5 đ

0.5 đ


0.5 đ
0.5 đ


Câu 3: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ? Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1017 ?


Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng

+ Tình hình nước Nga sau CM T2:

- Hai chính quyền song song tồn tại,

- Chính phủ tư sản tiếp tục chính sách theo đuổi chiến tranh và đàn áp quần chúng.

=> yêu cầu phải tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng

- Đảng Bôn sê vích đứng đầu là Lê Nin chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song, thiết lập chính quyền hoàn toàn về tay các xô viết

Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga

Đối với nước Nga:

+ Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền.

+ Đưa nước Nga tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đối với thế giới:

+ Làm thay đổi to lớn đến toàn thế giới; với sự xuất hiện nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiền trên thế giới.

- Để lại nhiều bài học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức, cổ vũ phong trào cách mạng trên thế giới.


0.25 đ


0.5 đ
0.25 đ
0.5 đ

0.5 đ
0.25 đ


0.25 đ
0.5 đ


tải về 96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương