Cục khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dục cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.84 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích1.84 Mb.
#2786
1   2   3   4   5

Biên bản tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá sự phối hợp giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động giáo dục. [H9.6.02.de]
Điều 10. Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh

- Các minh chứng cần thu thập (Đây là các gợi ý tối thiểu. Các nhóm chuyên trách, các đơn vị bộ phận cần bổ sung thêm cho đầy đủ)

- Cách mã hóa thống nhất: Số “01” là minh chứng thứ nhất của tiêu chí, “de” là số thứ tự của các minh chứng tiếp theo của cùng tiêu chí đó. Xem thêm tài liệu về cách mã hóa minh chứng tại http://www.vungcaovietbac.edu.vn (Mục Khảo thí – Đảm bảo chất lượng)
Lưu ý: Cần có các văn bản pháp quy để so sánh, đối chiếu với nội dung cần đánh giá

1. Kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học.a) Học sinh khối lớp 10 và 11 có học lực từ trung bình đạt ít nhất 80% trở lên, trong đó xếp loại khá, giỏi từ 25% trở lên, loại yếu và kém không quá 20%, học sinh phải ở lại lớp không quá 5%, tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1%; có ít nhất 90% tổng số học sinh khối lớp 12 đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt ít nhất từ 70% trở lên trong tổng số học sinh tham dự kỳ thi;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh từng lớp, từng khối và toàn trường của 04 năm gần đây (có ký tên, đóng dấu nhà trường); [H10.7.01.01],

- Hoặc báo cáo tổng kết hằng năm của nhà trường (04 năm gần đây) [H10.7.01.de]

- Các minh chứng khác (nếu có) [H10.7.01.de]


- Trong 04 năm gần đây, học sinh khối lớp 10 và 11 (lấy giá trị trung bình của 04 năm): Có học lực từ trung bình đạt ít nhất 80% trở lên ? Xếp loại khá, giỏi từ 25% trở lên ? Loại yếu và kém không quá 20%, học sinh phải ở lại lớp không quá 5% ? Tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 1% ? (riêng yêu cầu tỉ lệ học sinh bỏ học của từng năm học trong 4 năm gần đây không được quá 1% ).

- Trong 04 năm gần đây, học sinh khối lớp 12 (lấy giá trị trung bình của 04 năm): Có ít nhất 90% tổng số học sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ? Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt ít nhất từ 70% trở lên trong tổng số học sinh tham dự kỳ thi ?

- So với các yêu cầu chỉ số thì đã đạt và chưa đạt yêu cầu nào ? Những kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh nhà trường trong 04 năm gần đây có xu hướng ổn định hay đang được nâng cao chất lượng hoặc có xu hướng giảm chất lượng ?

- Có thể so sánh “mặt bằng chất lượng” với các trường trong tỉnh và quốc gia ? (không bắt buộc).b) Kết quả xếp loại môn giáo dục quốc phòng - an ninh loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90%, trong đó khá, giỏi đạt ít nhất 40% tổng số học sinh tham gia học tập;

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại loại môn giáo dục quốc phòng - an ninh của 04 năm gần đây (có ký tên, đóng dấu nhà trường); [H10.7.01.de]

- Hoặc báo cáo tổng kết hằng năm của nhà trường (04 năm gần đây) [H10.7.01.de]

- Các minh chứng khác (nếu có) [H10.7.01.de]


Trong 04 năm gần đây, học sinh tham gia học tập môn giáo dục quốc phòng - an ninh (lấy giá trị trung bình của 04 năm) đạt ít nhất 90% loại trung bình ? Đạt ít nhất 40% khá, giỏi ?


c) Nhà trường có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

- Bảng tổng hợp kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên của 04 năm gần đây [H10.7.01.de]

- Hoặc báo cáo tổng kết hằng năm của nhà trường (04 năm gần đây) [H10.7.01.de]


- Các minh chứng khác (nếu có) [H10.7.01.de]


- Trong 04 năm gần đây, nhà trường có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên ?

- Số lượng và chất lượng giải của học sinh nhà trường trong 04 năm gần đây có xu hướng ổn định hay đang được nâng cao chất lượng hoặc có xu hướng giảm chất lượng ? Có thể so sánh “mặt bằng chất lượng” với các trường trong tỉnh và quốc gia ? (không bắt buộc). Có thể nêu một số nguyên nhân và kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ? Mục tiêu phấn đấu của những năm tới,...?2. Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học.a) Có số học sinh xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt đạt ít nhất 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 2% tổng số học sinh;

- Bảng tổng hợp và đánh giá xếp loại về hạnh kiểm của học sinh các khối lớp và toàn trường đạt được so với các tiêu chí và tiêu chuẩn quy định; [H10.7.02.01]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H10.7.02.de]Các VB quy định

b) Học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn theo khoản 2 Điều 42 của Điều lệ trường trung học không quá 1% tổng số học sinh;

- Biên bản xét kỷ luật học sinh của Hội đồng kỷ luật; [H10.7.02.de]

- Danh sách học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn; [H10.7.02.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H10.7.02.de]

c) Không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Minh chứng xác nhận không có hoặc có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự [H10.7.02.de]

3. Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảng thống kê các ngành nghề hiện có của địa phương; [H10.7.03.01]

- Bảng thống kê các ngành nghề mà nhà trường hướng nghiệp cho học sinh; [H10.7.03.de]
Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ?

b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt ít nhất 90% trở lên trong tổng số học sinh khối lớp 11 và 12;

- Danh sách học sinh lớp 11, 12 tham gia học nghề trên tổng số học sinh từng khối (3 năm gần đây). [H10.7.03.de]

c) Kết quả xếp loại môn học nghề của học sinh đạt loại trung bình từ 90% trở lên.


- Bảng tổng hợp kết quả xếp loại môn học nghề của học sinh (03 năm gần đây); [H10.7.03.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H10.7.03.de]4. Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh thực hiện đúng kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Báo cáo sơ kết hoặc tổng kết về các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh; [H10.7.04.01]

- Biên bản kiểm tra của lãnh đạo nhà trường đối với các cá nhân, bộ phận,...về việc tổ chức thực hiện hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh . [H10.7.04.de]


b) Có ít nhất 90% học sinh của trường tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

- Bản tổng hợp số lượng và tỉ lệ học sinh tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(3 năm gần đây); [H10.7.04.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H10.7.04.de]


c) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

- Bảng tổng hợp kết quả về học sinh của trường tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; [H10.7.04.de]

- Bảng tổng hợp xác nhận của cấp có thẩm quyền về hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh; [H10.7.04.de]- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H10.7.04.de]


---- Hết ----


tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương