Cục khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dục cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.84 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích1.84 Mb.
#2786
1   2   3   4   5

- Biên bản (hằng năm) của nhà trường về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [H7.4.09.de]

Cần so sánh với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương.

c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương.

Biên bản của nhà trường về việc rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương. [H7.4.09.de]

Mỗi năm học, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương ?

10. Hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.a) Các văn bản quy định việc dạy thêm, học thêm được phổ biến công khai đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh;

- Các minh chứng thể hiện phổ biến công khai quy định việc dạy thêm, học thêm đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh. [H7.4.10.01]

Mô tả một số hình thức phổ biến công khai các văn bản quy định việc dạy thêm, học thêm ?

b) Hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện theo quy định;

- Kế hoạch dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh theo đúng quy định của cấp trên; [H7.4.10.de]

- Văn bản của nhà trường quy định về điều kiện để giáo viên được dạy thêm, thời gian, nội dung, thu phí, chương trình dạy thêm và học thêm,… trong và ngoài nhà trường; [H7.4.10.de]

- Hồ sơ quản lý giáo án dạy thêm của giáo viên; [H7.4.10.de]

- Biên bản kiểm tra của lãnh đạo nhà trường đối với việc dạy thêm, học thêm [H7.4.10.de]Cần so sánh với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở Giáo dục và Đào tạo của UBND tỉnh,...về việc quy định việc dạy thêm, học thêm.


c) Định kỳ báo cáo tình hình quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.

- Biên bản báo cáo định kỳ về tình hình quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; [H7.4.10.de]

- Những điều chỉnh, xử lý sau khi kiểm tra. [H7.4.10.de]


11. Hằng năm, nhà trường thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.a) Có kế hoạch thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua;

- Kế hoạch thực hiện chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua. [H7.4.11.01]Cần so sánh với: Các văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện tốt chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

b) Thực hiện tốt các nhiệm vụ của chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua;

- Biên bản (từng học kì) tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua. [H7.4.11.de]

c) Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua.

- Biên bản rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề năm học và các cuộc vận động phong trào thi đua; [H7.4.11.de]

- Các biện pháp điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát. [H7.4.11.de]Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất1. Nhà trường thực hiện quản lý tài chính theo quy định và huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.

- Các minh chứng cần thu thập (Đây là các gợi ý tối thiểu. Các nhóm chuyên trách, các đơn vị bộ phận cần bổ sung thêm cho đầy đủ)

- Cách mã hóa thống nhất: Số “01” là minh chứng thứ nhất của tiêu chí, “de” là số thứ tự của các minh chứng tiếp theo của cùng tiêu chí đó. Xem thêm tài liệu về cách mã hóa minh chứng tại http://www.vungcaovietbac.edu.vn (Mục Khảo thí – Đảm bảo chất lượng)
Lưu ý: Cần có các văn bản pháp quy để so sánh, đối chiếu với nội dung cần đánh giá

a) Có đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định;

- Bảng danh mục hệ thống các văn bản hiện quy định về quản lý tài chính liên quan đến nhà trường; [H8.5.01.01]

- Quy định của nhà trường về việc quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chứng từ. [H8.5.01.de]
Có đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính ?

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ có theo quy định hay không ?b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; có quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng; công khai tài chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính;

- Các bản lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; [H8.5.01.de]

- Quy chế chi tiêu nội bộ; [H8.5.01.de]

- Biên bản thực hiện công khai tài chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; [H8.5.01.de]

- Biên bản tự kiểm tra tài chính theo định kỳ quy định; [H8.5.01.de]

- Những điều chỉnh, xử lý tồn tại sau kiểm tra; [H8.5.01.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến các chỉ số. [H8.5.01.de]- Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước ?

- Quy chế chi tiêu nội bộ có được đóng góp ý kiến của tất cả cán bô, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ? Có được thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức ? Có phù hợp không ?

- Công khai tài chính để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra ? Hình thức công khai? Định kì công khai ?

- Định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính ? Sau khi tự kiểm tra tài chính, có thông báo công khai trong nhà trường không ?c) Có kế hoạch và huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.


- Kề hoạch về huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục; [H8.5.01.de]

- Quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục; [H8.5.01.de]

- Biên bản công khai rõ ràng về các nguồn thu và mục đích sử dụng trước Hội đồng trường, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường; [H8.5.01.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến các chỉ số. [H8.5.01.de]- Nêu rõ việc huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục trong 3 năm gần đây như nào ? Tóm tắt ngắn gọn việc sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí này ? Có đúng mục đích ?

- Dự kiến trong những năm tới việc huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục ?2. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định giao mặt bằng của cấp có thẩm quyền cho nhà trường; [H8.5.02.01]

- Các bức ảnh thể hiện khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường. [H8.5.02.de]


b) Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh đạt ít nhất 6 m2/ học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) ­­­­và 10 m2/ học sinh trở lên (đối với các vùng còn lại);

- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường; [H8.5.02.de]

- Diện tích đất do nhà trường đang sử dụng được cấp có thẩm quyền cấp; [H8.5.02.de]

- Tổng số học sinh của toàn trường trong 3 năm gần nhất. [H8.5.02.de]

c) Xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.

- Kế hoạch xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp hằng năm và trong những năm tới; [H8.5.02.de]

- Sơ đồ hệ thống thoát nước, hệ thống nhà vệ sinh; [H8.5.02.de]

- Các bức ảnh chụp có liên quan; [H8.5.02.de]

- Những quy định về giữ gìn vệ sinh, cảnh quan của nhà trường; [H8.5.02.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H8.5.02.de]

3. Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học bộ môn trong đó có phòng máy tính kết nối internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Có đủ phòng học để học nhiều nhất 2 ca trong 1 ngày; phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế phù hợp với các đối tượng học sinh, có bàn ghế của giáo viên, bảng viết, có nội quy học sinh niêm yết trong mỗi phòng học;

- Bảng thống kê về số lượng phòng học, diện tích/phòng, số lượng bàn, ghế,...phù hợp với các đối tượng học sinh (như học sinh khuyết tật); [H8.5.03.01]

- Các bức ảnh chụp về phòng học; [H8.5.03.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến các chỉ số. [H8.5.03.de]

b) Có đủ phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập; phòng làm việc, bàn, ghế, thiết bị làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; phòng giáo viên, phòng y tế học đường, phòng thường trực, nhà kho và các phòng khác theo quy định;

- Bảng thống kê số lượng, diện tích, bàn ghế và các trang thiết bị cho các phòng học bộ môn, phòng làm việc, phòng chức năng khác; [H8.5.03.de]

- Các bức ảnh chụp về các phòng chức năng; [H8.5.03.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến các chỉ số. [H8.5.03.de]

c) Việc quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên được thực hiện có hiệu quả và theo các quy định hiện hành.

- Kế hoạch của trường về quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên có hiệu quả và theo các quy định hiện hành; [H8.5.03.de]

- Hồ sơ quản lý, nội quy và quy định sử dụng. [H8.5.03.de]


4. Thư viện của nhà trường đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.a) Có phòng đọc riêng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phòng đọc riêng cho học sinh với tổng diện tích tối thiểu là 50 m­­2 / 2 phòng;

- Các bức ảnh chụp về thư viện (phòng đọc riêng cho từng đối tượng-ghi chú diện tích); [H8.5.04.01]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến các chỉ số. [H8.5.04.de]


b) Hằng năm, thư viện được bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; có kế hoạch từng bước xây dựng thư viện điện tử;

- Kế hoạch xây dựng thư viện nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; [H8.5.04.de]

- Kế hoạch xây dựng thư viện điện tử[H8.5.04.de]

- Thống kê danh mục, đầu và bản sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật; [H8.5.04.de]

-Thống kê hằng năm danh mục bổ sung số đầu và bản sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật trong 3 năm gần nhất; [H8.5.04.de]
Hằng năm, thư viện được bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ?

Kế hoạch từng bước xây dựng thư viện điện tử ?

- Bổ sung hằng năm thế nào ?

- Công tác xã hội hoá và kinh phí huy động cho công tác thư viện nhà trường ?c) Việc quản lý và tổ chức phục vụ của thư viện đáp ứng yêu cầu của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Sổ theo dõi đọc, mượn, trả sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; [H8.5.04.de]

- Lịch mở cửa của thư viện trường; [H8.5.04.de]

- Biên bản kiểm tra nội bộ của trường về công tác thư viện nhà trường. [H8.5.04.de]

5. Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục tối thiểu, đồ dùng dạy học, kho chứa thiết bị giáo dục và bảo quản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học tối thiểu và kho chứa thiết bị giáo dục theo quy định;

- Danh mục thiết bị tối thiểu của bộ Giáo dục; [H8.5.05.01]

- Danh mục thiết bị hiện có của nhà trường; [H8.5.05.de]

- Sơ đồ và diện tích kho chứa thiết bị giáo dục theo quy định; [H8.5.05.de]

- Kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học, đầu tư mua sắm, tu sửa hằng năm. [H8.5.05.de]- So sánh thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học tối thiểu của trường với Danh mục thiết bị tối thiểu của bộ Giáo dục ?

- Kho chứa thiết bị giáo dục theo quy định ?b) Có các biện pháp bảo quản thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học;

- Kế hoạch bảo quản thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học quy định; [H8.5.05.de]

- Nội quy sử dụng thiết bị giáo dục đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; [H8.5.05.de]

- Biên bản tự kiểm tra của nhà trường về thực trạng bảo quản thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học. [H8.5.05.de]

c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá các biện pháp bảo quản thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học.

- Biên bản hằng năm kiểm tra, rà soát, đánh giá các biện pháp bảo quản, sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học của nhà trường; [H8.5.05.de]

- Biên bản kiểm kê, thanh lý. [H8.5.05.de]


6. Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác.a) Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất bằng 25% tổng diện tích mặt bằng của nhà trường; khu sân chơi có cây bóng mát, đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao, học tập bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh của học sinh theo quy định;

- Kế hoạch xây dựng khu sân chơi, bãi tập; [H8.5.06.01]

- Sơ đồ khu sân chơi, bãi tập và diện tích hiện có; [H8.5.06.de]

- Các bức ảnh chụp minh hoạ; [H8.5.06.de]

- Danh mục thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao, học tập bộ môn giáo dục quốc phòng- an ninh của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [H8.5.06.de]


b) Bố trí hợp lý khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong khuôn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh;

- Sơ đồ và bố trí khu vực để xe cho cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh; [H8.5.06.de]

- Các bức ảnh chụp; [H8.5.06.de]

- Nội quy, quy định cụ thể về việc gửi, coi giữ xe, trật tự và vệ sinh. [H8.5.06.de]

c) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên, nhân viên, học sinh; có đủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm môi trường; có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định về vệ sinh môi trường.

- Sơ đồ nhà vệ sinh cho từng khu làm việc, học tập của giáo viên, nhân viên, học sinh; [H8.5.06.de]

- Biên bản kiểm tra các điều kiện về tiêu chuẩn, vệ sinh môi trường theo quy định. [H8.5.06.de]

- Các bức ảnh chụp. [H8.5.06.de]


Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

- Các minh chứng cần thu thập (Đây là các gợi ý tối thiểu. Các nhóm chuyên trách, các đơn vị bộ phận cần bổ sung thêm cho đầy đủ)

- Cách mã hóa thống nhất: Số “01” là minh chứng thứ nhất của tiêu chí, “de” là số thứ tự của các minh chứng tiếp theo của cùng tiêu chí đó. Xem thêm tài liệu về cách mã hóa minh chứng tại http://www.vungcaovietbac.edu.vn (Mục Khảo thí – Đảm bảo chất lượng)
Lưu ý: Cần có các văn bản pháp quy để so sánh, đối chiếu với nội dung cần đánh giá

1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm, hoạt động theo quy định; nhà trường phối hợp hiệu quả với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để nâng cao chất lượng giáo dục.a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Quyết định thành lập các ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường; [H9.6.01.01]

- Biên bản (mỗi học kỳ) giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường về việc rà soát tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. [H9.6.01.de]
Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ?

b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nghị quyết đầu năm học;


- Chương trình công tác Ban đại diện cha mẹ học sinh; [H9.6.01.de]

- Biên bản phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường để giáo dục học sinh và xây dựng nhà trường. [H9.6.01.de]
Mô tả tóm tắt nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nghị quyết đầu năm học ?

c) Định kỳ, nhà trường tổ chức các cuộc họp với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh; nhà trường góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Các nghị quyết, biên bản tổ chức các cuộc họp của nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; [H9.6.01.de]

- Những ý kiến góp ý và những kiến nghị của cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường về công tác quản lý, các biện pháp giáo dục học sinh. [H9.6.01.de]2. Nhà trường phối hợp có hiệu quả với tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các hoạt động giáo dục.a) Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện các hoạt động giáo dục;

- Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân để thực hiện các hoạt động giáo dục. [H9.6.02.01]

b) Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đối với các hoạt động giáo dục;

- Sổ theo dõi và ghi nhận sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân đối với c hoạt động giáo dục; [H9.6.02.de]

- Bảng tổng hợp kết quả ủng hộ về tinh thần, vật chất (03 năm gần đay nhất). [H9.6.02.de]


c) Hằng năm, tổ chức đánh giá sự phối hợp giữa nhà trường với tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.


tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương