Cục khảo thí VÀ kiểM ĐỊnh chất lưỢng giáo dục cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.84 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích1.84 Mb.
#2786
1   2   3   4   5

Điều 5. Tiêu chuẩn2: Tổ chức và quản lý nhà trường

- Các minh chứng cần thu thập (Đây là các gợi ý tối thiểu. Các nhóm chuyên trách, các đơn vị bộ phận cần bổ sung thêm cho đầy đủ)

- Cách mã hóa thống nhất: Số “01” là minh chứng thứ nhất của tiêu chí, “de” là số thứ tự của các minh chứng tiếp theo của cùng tiêu chí đó. Xem thêm tài liệu về cách mã hóa minh chứng tại http://www.vungcaovietbac.edu.vn (Mục Khảo thí – Đảm bảo chất lượng)
Lưu ý: Cần có các văn bản pháp quy để so sánh, đối chiếu với nội dung cần đánh giá

1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định hiện hành khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ có thêm tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị và Đời sống và các bộ phận khác);

- Quyết định thành lập trường, đổi tên trường. [H2.2.01.01]

- Các quyết định thành lập Hội đồng trường với trường công lập, Hội đồng quản trị với trường tư thục; [H2.2.01.de]

- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; [H2.2.01.de]

- Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật (nếu có); [H2.2.01.de]

- Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn; [H2.2.01.de]

- Quyết định thành lập tổ Giáo vụ và tổ Quản lý học sinh, tổ Quản trị và Đời sống (nếu có),... [H2.2.01.de]

- Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và thời gian hoạt động cụ thể đối với các Hội đồng, tổ trong nhà trường; [H2.2.01.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có). [H2.2.01.de]
- Có đủ các Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và Hội đồng tư vấn ? Lý do chưa đủ các Hội đồng theo quy định của Điều lệ ?

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng thi đua khen thưởng có theo khoản 1, Điều 21 của Điều lệ hay không ?

- Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Hội đồng kỷ luật (nếu có) ?

- Hội đồng tư vấn được thành lập theo Điều 55 của Luật Giáo dục ? Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và thời gian hoạt động của các Hội đồng tư vấn được Hiệu trưởng quyết định có rõ ràng hay không ?b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội;

- Các Quyết định thành lập các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam [H2.2.01.de], Công đoàn [H2.2.01.de], Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh [H2.2.01.de] và các tổ chức xã hội khác (nếu có) [H2.2.01.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có). [H2.2.01.de]
- Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ? (Chi bộ Đảng hay Đảng bộ cơ sở ? Cơ cấu tổ chức ?). Nếu không có tổ chức Đảng thì nêu lý do ?

- Có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nêu thêm vài nét về cơ cấu tổ chức). Nếu không có thì nêu lý do ?c) Có đủ các khối lớp từ lớp 10 đến lớp 12 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh đối với trường trung học phổ thông chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ); mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra..

- Bảng danh sách lớp của nhà trường (mỗi lớp ghi đầy đủ các thông tin: tên giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh mỗi lớp, họ tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó,...); [H2.2.01.de]
- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H2.2.01.de]Nhà trường có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chỉ số không ? Nếu không đáp ứng được thì ở điểm nào? Lý do ?

2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[H2.2.02.de]a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường đối với trường công lập được thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục;

- Quyết định thành lập Hội đồng trường (trường công lập), trong đó thể hiện thành phần, cơ cấu tổ chức, quy trình bầu cử các thành viên và thành lập Hội đồng trường, cấp có thẩm quyền ký Quyết định thành lập Hội đồng trường phù hợp với Điều lệ trường trung học;

- Quyết nghị về mục tiêu, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;

- Quyết nghị về việc huy động nguồn lực cho nhà trường;

- Quyết nghị những vấn đề về tài chính, tài sản của nhà trường;

- Quyết nghị về tổ chức, nhân sự theo quy định và có quyền giới thiệu người dể cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng (nếu có);

- Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trường;

- Quyết định thành lập Hội đồng quản trị (trường tư thục);

- Các minh chứng khác (nếu có).- Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường (trường công lập) được thực hiện theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học ? Nếu chưa được thành lập đầu đủ, thì nêu rõ lý do ? Tương lai có thành lập hay không ?

- Nhà trường có thực hiện: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị (đối với trường tư thục) thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục ?b) Hội đồng trường đối với trường công lập hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Điều lệ trường trung học; đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục;

- Văn bản của hội đồng trường về việc phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát thực hiện, các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

- Biên bản các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng ;

- Hoặc Biên bản thể hiện sự giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường và việc giám sát các hoạt động của nhà trường (nếu có);

- Các minh chứng khác (nếu có).
- Hội đồng trường (trường công lập) có họp thường kỳ ít nhất 02 lần/năm học ? Các phiên họp có thảo luận, biểu quyết những vấn đề đã được quy định tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ truờng trung học ? Các cuộc họp có số lượng thành viên tham gia tối thiểu là 2/3 ? Khi có đề nghị của Hiệu trưởng hoặc 1/3 số thành viên Hồi đồng trường đề nghị, thì Hội đồng trường có phiên họp bất thường hay không ? Nếu không hoạt động đầy đủ, thì thiếu ở hoạt động nào ? Lý do ?

- Hiệu trưởng có thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường về những nội dung được quy định tại khoản 2 điều 20 Điều lệ trường trung học hay không ? Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của Hội đồng trường thì có báp cáo xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý hay không ? Trong thời gian xin chờ ý kiến cấp có thẩm quyền nói tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ trường trung học, Hiệu trưởng có thực hiện theo quyết nghị của Hội đồng trường hay không ?

- Hoạt động của Hội đồng quản trị có theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục ? Nếu không hoạt động đầy đủ, thì thiếu ở hoạt động nào ? Lý do ?


c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng trường.

- Biên bản của Hội đồng trường về việc rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi học kỳ (Hoặc Biên bản các cuộc họp thường kỳ và bất thường của Hội đồng trường trong đó thể hiện việc việc rà soát, đánh giá các hoạt động trong mỗi học kỳ);

- Các minh chứng khác (nếu có).Hội đồng trường rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng trường không ? Sau khi rà soát hoạt động, Hội đồng trường có những điều chỉnh, bổ sung gì ?


3. Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định khác của pháp luật.a) Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ tư vấn, xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về thi dua, khen thưởng;


- Quyết định thành lập Hội đồng thi đua và khen thưởng của trường; [H2.2.03.01]

- Quy trình hoạt động của Hội đồng thi đua và khen thưởng được thông qua Hội nghị cán bộ viên chức. [H2.2.03.de]

- Các biên bản thể hiện sự hoạt động của Hội đồng thi đua và khen thưởng của trường theo quy định hiện hành. [H2.2.03.de]

- Các minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có). [H2.2.03.de]
- Hội đồng thi đua và khen thưởng có thành phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về thi dua, khen thưởng ?

- Có hoạt động theo quy trình đã đề ra hay không ? Có đảm bảo khách quan và dân chủ ? Có khiếu nại không ? Cách giải quyết các khiếu nại như nào ? Có thoả đáng,...?b) Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật;


- Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh [H2.2.03.de], Hội đồng kỷ luật cán bộ , giáo viên, nhân viên; [H2.2.03.de]

- Quy trình hoạt động của Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên được thông qua Hội nghị cán bộ viên chức. [H2.2.03.de]

- Các biên bản thể hiện sự hoạt động của Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định hiện hành. [H2.2.03.de]

- Các minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có). [H2.2.03.de]
- Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành phần và hoạt động theo quy định của pháp luật về thi dua, khen thưởng ?

- Có hoạt động theo quy trình đã đề ra hay không ? Có đảm bảo khách quan và dân chủ ? Có khiếu nại không ? Cách giải quyết các khiếu nại như nào ? Có thoả đáng,...?c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Biên bản của nhà trường về việc rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong mỗi năm học. [H2.2.03.de]

Mỗi năm học, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật ? Những bài học kinh nghiệm được rút ra ?

4. Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định thành lập, thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng quy định.a) Có quy định rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn;

- Các quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khác do Hiệu trưởng quyết định; [H2.2.04.01]

- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn. [H2.2.04.de]
- Có Hội đồng tư vấn khác ? Không có giải thích lý do?

- Có quy định rõ ràng về thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn ?b) Có các ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình;

- Biên bản tham gia các ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình [H2.2.04.de]


- Có các ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình ?

- Các ý kiến tham mưu, Hiệu trưởng có tiếp thu ý kiến hay không ?

- Nêu vai trò tác dụng của các Hội đồng tư vấn trong nhà trường ?


c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

- Biên bản rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn. [H2.2.04.de]


Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng tư vấn ? Những bài học kinh nghiệm ?

5. Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định.a) Hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Điều lệ trường trung học;

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác; [H2.2.05.01]

- Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh yếu kém; [H2.2.05.de]

- Kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; [H2.2.05.de]

- Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của tổ chuyên môn; [H2.2.05.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số (nếu có) [H2.2.05.de]


- Cần so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Điều lệ trường trung học - Mục đích là tổ có hoạt động theo quy định không ? Nếu chưa đầy đủ cần giải thích lý do ?

- Cần so sánh những hoạt động của tổ chuyên môn với các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường giao ?b) Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác;

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn; [H2.2.05.de]

- Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ; [H2.2.05.de]

- Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên; [H2.2.05.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H2.2.05.de]Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác ? Chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn ?

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ chuyên môn. [H2.2.05.de]

- Biên bản chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới, các biện pháp mới vào kế hoạch. [H2.2.05.de]Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao ?

Cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao ?6. Tổ văn phòng của nhà trường (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị và Đời sống, các bộ phận khác đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ) hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.a) Có kế hoạch công tác rõ ràng;

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học được lãnh đạo trường phê duyệt; [H3.2.06.01]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số [H3.2.06.de]


Có kế hoạch công tác rõ ràng ? Có phù hợp với quy định khoản 1 Điều 17 của Điều lệ ? và phù hợp với các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường phân công ?

b) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;


- Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ; [H3.2.06.de]

- Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của tổ văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị và Đời sống, các bộ phận khác đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ); [H3.2.06.de]

- Sổ sách lưu trữ hồ sơ của trường; [H3.2.06.de]

- Biên bản sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ văn phòng; [H3.2.06.de]

- Văn bản của tổ trưởng quy định hình thức và nội dung tổ chức bồi dưỡng có hiệu quả về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch cúa nhà trường; [H3.2.06.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.06.de]Hoàn thành các nhiệm vụ được giao ? Nếu chưa hoàn thành thì ở điểm nào ? Lý do ?

c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác.

- Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của tổ văn phòng; [H3.2.06.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.06.de]Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác ? Những bài học kinh nghiệm, bổ sung ? Các biện pháp cải tiến ?

7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy và học các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định tại Chương trình giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.a) Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học và các văn bản quy định về hoạt động giáo dục theo quy định;

- Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn của trường; [H3.2.07.01]

- Biên bản về phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy và học tập các môn học và các văn bản quy định về hoạt động giáo dục; [H3.02.07.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.02.07.de]


- Kế hoạch giảng dạy và học tập các môn của trường đã được thông qua Hội đồng trường và toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên ?

- Các văn bản quy định về hoạt động giáo dục theo quy định (Luật giáo dục, Điều lệ trường phổ thông; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của 3 năm liền kề, phân phối chương trình của các môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp,…có được phổ biến đầy đủ ?b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp;

- Các văn bản của Hiệu trưởng về các biện pháp thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông- hướng nghiệp; [H3.2.07.de]

- Sổ theo dõi các hoạt động nhà trường của Hiệu trưởng; [H3.2.07de]

- Sổ dự giờ của Hiệu trưởng; [H3.2.07.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.07.de]Nêu tóm tăt các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp ?

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp.

- Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và hoạt động giáo dục nghề phổ thông- hướng nghiệp; [H3.2.07.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.07.de]Hằng tháng, Hiệu trưởng có tổ chức rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trên lớp và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp ? Hình thức tổ chức ?

8. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).a) Phổ biến công khai, đầy đủ đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về kế hoạch hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có);

- Văn bản quy định về dạy thêm học thêm của Bộ giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; [H3.2.08.01]

- Kế hoạch về hoạt động dạy thêm, học thêm; [H3.2.08.de]

- Kế hoạch quản lý học sinh nội trú (nếu có); [H3.2.08.de]

- Biên bản phổ biến công khai, đầy đủ các văn bản trên đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; [H3.2.08.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.08.de]


- Kế hoạch về hoạt động dạy thêm, học thêm và Kế hoạch quản lý học sinh nội trú đã thông qua Hội đồng trường không ?

- Hiệu trưởng có phổ biến công khai, đầy đủ đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về kế hoạch hoạt động dạy thêm, học thêm và kế hoạch quản lý học sinh nội trú (nếu có) ? Nêu tóm tắt một số hình thức phổ biến công khai ?
b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm quản lý học sinh nội trú (nếu có);

- Các văn bản của Hiệu trưởng về các biện pháp thường xuyên theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú; [H3.2.08.de]

- Sổ theo dõi hoạt động dạy thêm, học thêm; [H3.2.08.de]

- Phân phối chương trình dạy thêm của cả trường; [H3.2.08.de]

- Thời khóa biểu dạy thêm học thêm; [H3.2.08.de]

- Kết quả kiểm tra đánh giá hồ sơ dạy thêm và kết quả của học sinh học thêm; [H3.2.08.de]

- Danh sách học sinh tham gia học thêm trong trường; [H3.2.08.de]

- Sổ thu chi tiền dạy thêm, học thêm (Theo quy định của cấp trên); [H3.2.08.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.08.de]


c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có).

- Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú.
9. Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế;

- Quy trình đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh; [H3.2.09.01]

- Sổ theo dõi học sinh bị vi phạm kỷ luật; [H3.2.09.de]

- Các bản kiểm điểm của học sinh vi phạm kỷ luật được ban giám hiệu xử lý- các biện pháp giải quyết; [H3.2.09.de]

- Bảng đánh giá xếp loại hạnh kiểm của từng lớp có chữ ký đầy đủ của giáo viên bộ môn, bảng tổng hợp kết quả đánh giá hạnh kiểm của từng khối và cả trường; [H3.2.09.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H3.2.09.de]


- Cần so sánh với Quy chế đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh có đúng theo quy trình không ? Có dân chủ và khách quan ?

- Giải quyết các khiếu nại của học sinh thế nào ?


b) Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế;

- Sổ điểm lớn, học bạ của học sinh. [H3.2.09.de] (Có thể dùng chung minh chứng với nhóm 4 – cần xác minh thêm)

- Biên bản kiểm tra của nhà trường đối với giáo viên ghi kết quả xếp loại vào sổ điểm lớn và học bạ. [H3.2.09.de]Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh theo Quy chế ?

c) Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

Biên bản của nhà trường về rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại hạnh kiểm của học sinh. [H3.2.09.de]

10. Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực của học sinh theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Đánh giá, xếp loại học lực của học sinh đúng Quy chế;

- Quy trình đánh giá, xếp loại học lực của học sinh; [H4.2.10.01]

- Bảng đánh giá xếp loại học lực của học sinh từng lớp, của từng khối và cả trường. [H4.2.10.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.02.10.de]


- Cần so sánh với Quy chế đánh giá, xếp loại học lực học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Việc đánh giá, xếp loại học lực của học sinh có đúng theo quy trình không ? Có dân chủ và khách quan ?

- Giải quyết các khiếu nại của học sinh thế nào ?


b) Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh đúng Quy chế;

- Sổ điểm lớn, học bạ của học sinh[H4.2.10.de] (Có thể dùng chung minh chứng với nhóm 4 – cần xác minh thêm)

- Biên bản kiểm tra của nhà trường về việc giáo viên đánh giá xếp loại học lực của học sinh. [H4.2.10.de]Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh đúng Quy chế ?

c) Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh.

Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động xếp loại học lực của học sinh và xử lý những sai sót. [H4.2.10.de]

(Có thể dùng chung minh chứng với nhóm 4 – cần xác minh thêm)11. Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.a) Có kế hoạch từng năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên;

- Kế hoạch từng năm và kế hoạch 5 năm việc bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên; [H4.2.11.01]

- Bảng tổng hợp giáo viên của nhà trường (họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, nơi đào tạo,…), tỉ lệ % đạt chuẩn, trên chuẩn. [H4.2.11.de]
- Có kế hoạch từng năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên ? Kế hoạch có tính khả thi ?

b) Phấn đấu đến năm 2012 để 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và có ít nhất 10% đến 15% giáo viên trong tổng số giáo viên của trường, 50% tổ trưởng tổ chuyên môn có trình độ từ thạc sĩ trở lên;

- Kế hoạch từng năm và kế hoạch 5 năm việc bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên; [H4.2.11.de]

- Danh sách các cán bộ, giáo viên cử đi học chuẩn hoá và sau đại học trong 3 năm liền kề và những năm tới; [H4.2.11.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.11.de]


Đây là chỉ số cho tương lai ở một số nhà trường. Nếu trường đã đạt, thì đạt ở mức độ nào ?

Nếu trường nào chưa đạt cần nếu rõ kế hoạch phấn như nào ? Tính khả thi của kế hoạch này ? Bao giờ có thể đạt yêu cầu của chỉ số này,...?c) Hằng năm, rà soát, đánh giá các biện pháp thực hiện bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên.

- Biên bản rà soát và đánh giá các biện pháp thực hiện bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, giáo viên; [H4.2.11.de]

- Các biện pháp điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát. [H4.2.11.de]12. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Có kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;

- Quyết định thành lập tổ (bộ phận) đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (trong đó thể hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên); [H4.2.12.01]

- Kế hoạch cụ thể về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (các phương án dự kiến giải quyết khi có sự cố); [H4.2.12.de]

- Sổ nhật ký trực của tổ bảo vệ; [H4.2.12.de]

- Hồ sơ lưu các biên bản do tổ bảo vệ lập. [H4.2.12.de]Cần so sánh với văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường ?

b) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường được đảm bảo;

Các thông tin minh chứng thể hiện an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường được đảm bảo. [H4.2.12.de]
c) Cuối mỗi học kỳ, tổ chức rà soát, đánh giá các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Biên bản tổ chức rà soát, đánh giá các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; [H4.2.12.de]

- Các biện pháp điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát. [H4.2.12.de]


13. Nhà trường thực hiện quản lý hành chính theo các quy định hiện hành.a) Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ trường trung học;

- Hệ thống hồ sơ, sổ sách: [H4.2.13.01]

- Sổ đăng bộ; Sổ gọi tên và ghi điểm; Sổ đầu bài; học bạ học sinh; Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của hội đồng trường; Hồ sơ thi đua của nhà trường; Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên; hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh; Sổ quản lý và lưu trữ các văn bản và công văn; Sổ quản lý tài sản; Sổ quản lý tài chính; Hồ sơ quản lý thiết bị dạy học và thực hành thí nghiệm; Hồ sơ quản lý thư viện; Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh. [H4.2.13.de]


b) Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định;

- Biên bản báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định; [H4.2.13.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.13.de]


c) Mỗi học kỳ rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lý hành chính.

- Biên bản về việc rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp quản lý hành chính; [H4.2.13.de]

- Các biện pháp điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát. [H4.2.13.de]


14. Công tác thông tin của nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục.a) Trao đổi thông tin được kịp thời và chính xác trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường - học sinh, nhà trường - cha mẹ học sinh, nhà trường - địa phương;

- Các văn bản quy định hình thức trao đổi thông tin kịp thời, chính xác trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường-học sinh, nhà trường-cha mẹ học sinh, nhà trường-địa phương; [H4.2.14.01]

- Sổ ghi chép các thông tin thông báo trên bảng lịch công tác hằng tuần; [H4.2.14.de]

- Sổ trực tuần của nhà trường; [H4.2.14.de]

- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường; [H4.2.14.de]

- Sổ lưu các văn bản trao đổi thông tin được kịp thời và chính xác trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường-học sinh, nhà trường-cha mẹ học sinh, nhà trường- địa phương. [H4.2.14.de]

b) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tạo điều kiện khai thác thông tin để phục vụ các hoạt động giáo dục;

- Danh mục tài liệu của thư viện trường; [H4.2.14.de]

- Thực trạng máy tính được nối Internet phục vụ giáo viên và học sinh tự do tra cứu thông tin trên mạng; [H4.2.14.de]

- Nội quy sử dụng Internet trong nhà trường; [H4.2.14.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.14.de]


c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá công tác thông tin của nhà trường.

- Biên bản về việc rà soát, đánh giá công tác thông tin của nhà trường; [H4.2.14.de]

- Các biện pháp điều chỉnh, bổ xung sau khi rà soát. [H4.2.14.de]


15. Nhà trường thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hiện hành.a) Quy trình khen thưởng, kỷ luật đảm bảo tính khách quan, công bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của pháp luật;

- Quy chế khen thưởng, kỉ luật của nhà trường; [H4.2.15.01]

- Các biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua, khen thưởng và Hội đồng kỷ luật (nếu có); [H4.2.15.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.15.de]


- Quy chế khen thưởng của nhà trường có được thông qua Hội đồng trường, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ?

- Quy trình khen thưởng, kỷ luật đảm bảo tính khách quan, công bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác của pháp luật ?

- Có dân chủ và khách quan ?

- Giải quyết các khiếu nại thế nào ?b) Hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ trường trung học và các quy định hiện hành;

- Bảng tổng hợp danh sách học sinh, tập thể lớp, trường được khen thưởng (các cấp) trong 3 năm gần đây; [H4.2.15.de]

- Bảng tổng hợp danh sách học sinh bị kỷ luật (các cấp) trong 3 năm gần đây [H4.2.15.de]

- Sổ khen thưởng của học sinh (03 năm gần đây); [H4.2.15.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.15.de]


c) Hình thức khen thưởng, kỷ luật có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Các quy định của nhà trường về các hình thức khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; [H4.2.15.de]

- Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. [H4.2.15.de]Hình thức khen thưởng, kỷ luật có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường ? Hay phản tác dụng ? Lý do ?


tải về 1.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương