Côc hµng h¶i viÖt nam


Điều 47. Hiệu lực thi hànhtải về 0.67 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích0.67 Mb.
#3349
1   2   3   4   5   6

Điều 47. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

2. Chứng chỉ chuyên môn đã được cấp, đổi, gia hạn theo Quyết định số 1387/1998/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 06 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam, Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam còn giá trị sử dụng đến ngày hết hiệu lực ghi trong chứng chỉ chuyên môn đó (nếu có).

3. Giấy chứng nhận định biên an toàn tối thiểu đã được cấp theo Quyết định số 1581/1999/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 06 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Khung định biên an toàn tối thiểu cho tàu biển Việt Nam, Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam còn giá trị sử dụng đến ngày hết hiệu lực ghi tại Giấy chứng nhận đó.

4. Thuyền viên có GCNKNCM cấp theo Quyết định số 2115/2001/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 07 năm 2001, Quyết định số 103/2002/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GCNKNCM được chuyển đổi đặc cách) chỉ được bố trí làm việc trên những tàu có tổng dung tích hoặc tổng công suất máy chính tương ứng với GCNKNCM được cấp. Thuyền viên có GCNKNCM này muốn được nâng hạng lên chức danh cao hơn hoặc lên hạng tàu cao hơn phải đáp ứng đủ các điều kiện tương ứng quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 và Điều 32 của Quyết định này.

5. Các chương trình đào tạo, huấn luyện được ban hành theo Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

6. Đối với các khóa huấn luyện mà Bộ Giao thông vận tải chưa ban hành chương trình huấn luyện thì cơ sở huấn luyện tổ chức huấn luyện theo chương trình được xây dựng phù hợp với chương trình mẫu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO Model Course).

Điều 48. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng
Phụ lục I
MẪU CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mẫu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

1.1. Mẫu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (mặt ngoài):

(Kích thước 14 cm x 20 cm)

Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: ..........................The validity of this certificate is hereby extended until

....................................................

Chữ ký của người được ủy quyền

Signature of duly authorized official

Ngày gia hạn: ........................................................................Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized officialCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN

KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

CERTIFICATE OF COMPETENCY

CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỰC CA ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN, 1978, SỬA ĐỔI 1995

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995


CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THE VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION


Giấy chứng nhận này được gia hạn đến: ...........................

The validity of this certificate is hereby extended until

......................

Chữ ký của người được ủy quyền

Signature of duly authorized official
Ngày gia hạn: .................................................................

Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized official1.2. Mẫu Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (mặt trong):

(Kích thước 14 cm x 20 cm)


Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Hàng hải

By authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam Maritime

Việt Nam chứng nhận ........................................................................................................Administration hereby certifies that

có đủ khả năng chuyên môn phù hợp với các điều khoản của quy tắc ..............................has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation

của Công ước nói trên, đã sửa đổi, và có đủ khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ sauof the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following

theo trình độ quy định với những hạn chế đã nêu cho đến .................................................functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until

hoặc đến ngày hết hạn của bất kỳ sự gia hạn của giấy chứng nhận này như nêu ở mặt bên:or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate as may be shown overleafCHỨC NĂNG

(FUNCTION)

MỨC TRÁCH NHIỆM

(LEVEL)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ) LIMITATION APPLYING (IF ANY)

Người giữ hợp pháp giấy chứng nhận này có thể đảm nhiệm chức danh hoặc các chức danhThe lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in

sau đã được nêu trong các yêu cầu định biên an toàn hiện hành của chính quyềnthe applicable safe manning requirements of the Administration

CHỨC DANH

(CAPACITY)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

LIMITATION APPLYING (IF ANY)


Giấy chứng nhận số ....................................... cấp ngày ...........................................Certificate No issued on
.........................................

Chữ ký của người được ủy quyềnSignature of duly authorized official
...................................

Tên của người được ủy quyềnName of duly authorized official

K

Ảnh màu3x4
hi phục vụ trên tàu bản gốc của giấy chứng nhận này phải

The original of this certificate must be kept available in

luôn sẵn có theo quy tắc I/2accordance with regulation I/2

khoản 9 của Công ước.paragraph 9 of the Convention while serving on a ship

Ngày sinh của người được cấp giấy chứng nhận ..............................Date of birth of the holder of the certificate

Chữ ký của người được cấp giấy chứng nhận ...................................Signature of the holder of the certificate2. Mẫu Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận

2.1. Mẫu Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận (mặt ngoài)

(Kích thước 14 cm x 20 cm)

Giấy xác nhận này được gia hạn đến: ...........................................The validity of this endorsement is hereby extended until
........................................................

Chữ ký của người được ủy quyềnSignature of duly authorized official

Ngày gia hạn: ..............................................................Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized officialCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY XÁC NHẬN

VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ENDORSEMENT ATTESTING THE ISSUE OF A CERTIFICATE
CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỰC CA ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN, 1978, SỬA ĐỔI 1995
CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THE VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Giấy xác nhận này được gia hạn đến: ...........................................The validity of this endorsement is hereby extended until

........................................................

Chữ ký của người được ủy quyền

Signature of duly authorized official
Ngày gia hạn: .........................................................................

Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized official
2.2. Mẫu Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận (mặt trong):

(Kích thước 14 cm x 20 cm)Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Hàng hải

By authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam Maritime

Việt Nam chứng nhận rằng Giấy chứng nhận số ......................................... được cấp choAdministration hereby certifies that certificate No issued to

.............................................................................................................................................

có đủ khả năng chuyên môn phù hợp với các điều khoản của quy tắc ..............................

has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation

của Công ước nói trên, đã sửa đổi, và có đủ khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ sauof the above Convention, as amended, and has been found competent to perform the following

theo trình độ quy định với những hạn chế đã nêu cho đến .................................................functions at the levels specified, subject to any limitations indicated until

hoặc đến ngày hết hạn của bất kỳ sự gia hạn của giấy xác nhận này như nêu ở mặt bên:or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf


CHỨC NĂNG

(FUNCTION)

MỨC TRÁCH NHIỆM

(LEVEL)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

LIMITATION APPLYING (IF ANY)

Người giữ hợp pháp giấy xác nhận này có thể đảm nhiệm chức danh hoặc các chức danh

The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in

sau đã được nêu trong các yêu cầu định biên an toàn hiện hành của Chính quyềnthe applicable safe manning requirements of the Administration
CHỨC DANH

(CAPACITY)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

LIMITATION APPLYING (IF ANY)Giấy xác nhận số ............................................... cấp ngày ...............................................................

Endorsement No issued on
..........................................

Chữ ký của người được ủy quyềnSignature of duly authorized official
........................................

Tên của người được ủy quyềnName of duly authorized official
K

Ảnh màu


3x4
hi phục vụ trên tàu bản gốc của giấy xác nhận này phải

The original of this endorsement must be kept available in

luôn sẵn có theo quy tắc I/2accordance with regulation I/2

khoản 9 của Công ước.Paragraph 9 of the Convention while serving on a ship

Ngày sinh của người được cấp giấy chứng nhận ..............................Date of birth of the holder of the certificate

Chữ ký của người được cấp giấy chứng nhận ..................................Signature of the holder of the certificate

Ảnh của người được cấp giấy chứng nhậnPhotograph of the holder of the certificate3. Mẫu Giấy xác nhận về việc công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

3.1. Mẫu Giấy xác nhận về việc công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (mặt ngoài):

(Kích thước 14 cm x 20 cm)

Giấy xác nhận này được gia hạn đến: ...........................................The validity of this endorsement is hereby extended until
........................................................

Chữ ký của người được ủy quyềnSignature of duly authorized official

Ngày gia hạn: ..................................................................................Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized officialCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY XÁC NHẬN

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN

KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN
ENDORSEMENT ATTESTING THE RECOGNITION OF A CERTIFICATE
THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TRỰC CA

ĐỐI VỚI THUYỀN VIÊN, 1978, SỬA ĐỔI 1995
UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION

ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING

FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THE VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION


Giấy xác nhận này được gia hạn đến: ...........................................

The validity of this endorsement is hereby extended until

....................................................

Chữ ký của người được ủy quyền

Signature of duly authorized official
Ngày gia hạn: .........................................................................

Date of revalidation Tên của người được ủy quyền

Name of duly authorized official
3.2. Mẫu Giấy xác nhận về việc công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (mặt trong):

(Kích thước 14 cm x 20 cm)Thừa ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Hàng hải

By authorization of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, the Vietnam Maritime

Việt Nam chứng nhận rằng Giấy chứng nhận số ......................................... được cấp choAdministration hereby certifies that certificate No issued to

.............................................................................................................................................

bởi hoặc đại diện của Chính phủ ........................................................................................

by or on behalf of the Government

được công nhận phù hợp với các điều khoản của quy tắc I/10 của Công ước nói trên,has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above

đã sửa đổi, và người cầm giấy hợp pháp này được phép hoàn thành các nhiệm vụ sauConvention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the following functions at the levels

theo trình độ quy định với những hạn chế đã nêu cho đến .................................................specified, subject to any limitations indicated until

hoặc đến ngày hết hạn của bất kỳ sự gia hạn của giấy xác nhận này như nêu ở mặt bên:or until the date of expiry of any extension of the validity of this endorsement as may be shown overleaf


CHỨC NĂNG

(FUNCTION)

MỨC TRÁCH NHIỆM

(LEVEL)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

LIMITATION APPLYING (IF ANY)

Người giữ hợp pháp giấy xác nhận này có thể đảm nhiệm chức danh hoặc các chức danhThe lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity or capacities specified in

sau đã được nêu trong các yêu cầu định biên an toàn hiện hành của Chính quyềnthe applicable safe manning requirements of the Administration
CHỨC DANH

(CAPACITY)

HẠN CHẾ (NẾU CÓ)

LIMITATION APPLYING (IF ANY)

Giấy xác nhận số ............................................... cấp ngày ...............................................................Endorsement No issued on
........................................

Chữ ký của người được ủy quyềnSignature of duly authorized official
........................................

Tên của người được ủy quyềnName of duly authorized official
K

Ảnh màu


3x4
hi phục vụ trên tàu bản gốc của giấy xác nhận này phải

The original of this endorsement must be kept available in

luôn sẵn có theo quy tắc I/2accordance with regulation I/2

khoản 9 của Công ước.paragraph 9 of the Convention while serving on a ship

Ngày sinh của người được cấp giấy chứng nhận ..............................Date of birth of the holder of the certificate

Chữ ký của người được cấp giấy chứng nhận ..................................Signature of the holder of the certificate


tải về 0.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương