Các bài toáNtải về 112.22 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích112.22 Kb.
#59362
  1   2

PHẦN MỘT

CÁC BÀI TOÁN

l.. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN


 1. Viết số gồm : — Một nghìn, chín trăm, ba chục và hai đơn vị. — Một triệu, ba mươi nghìn, ba chục và một đơn vỊ. — 13 trăm, I3 chục và 13 đơn vị. — anphìn, b trăm, c chục và d đơn vị (a, b, c, d là các chữ số, a khác 0).

  1. Phân tích số 4138 thành : — Các nghìn, trăm, chục và đơn vị ; — Các trăm và đơn vị ; — Các chục và đơn vỊ ; — Các nghìn và đơn vị.

 1. Cũng hỏi như vậy với số abcd (a khác 0).

 1. Bạn Nam nói : số l65 gồm : — I6 chục và 5 đơn vị ; — ] trăm và 65 đơn vị ; — 15 chục và 15 đơn vị. Như vậy có đúng không ?

 2. Số tự nhiên x gồm mấy chữ số, biết số đó :

 1. Có chữ số hàng cao nhất thuộc lớp nghìn 2 _

 2. Có chữ số hàng cao nhất thuộc lớp triệu ?

 3. Bé hơn 10 ? G : __ đ) Bé hơn 1 000 000 và lớn hơn 100 000? -

e) Đứng liền sau một số có ba chữ số ? 8) Đứng liền trước một số có ba chữ số ? 9... Viết các số tự nhiên nhỏ nhất hoặc lớn nhất, biết số đó : a) Gồm có : — Một chữ số ; _ — Ba chữ số ; — Ba chữ số lẻ khác nhau ; — Mười chữ số khác nhau. b) Có đủ năm chữ số 5, 4, 7, 0, 1. —_© Có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 20. 6. Tìm số tự nhiên +, biết : — -a) xlà số tự nhiên bé nhất ; -__b) x là số liền sau số 999 ; c) x là số liền trước số 1001 ; -đ) x là số vừa lớn hơn 99 vừa bé hơn 1000; e) x là số có hai chữ số và lớn hơn 15 ; __ø) x là số có ba chữ số và bé hơn 105 ; h) x là số ở giữa số I và số 11 ; 0) x là số ở giữa số tự nhiên a và số (a + 1) ; k)x... 6}1:4:7:40; 15-... d)1;2;4;§; 16;... e) 11;22; 33; 44; 55;... ø)1;4;09; 16; 25;...

H12: 3: 5u .e Hãy cho 1 ví dụ về 8 số tự nhiên liên tiếp. Em có nhận xét gì về dãy này ?

Hãy cho I1 ví dụ về 5 số lẻ (hoặc 5 số chắn) liên tiếp. Em có nhận xét gì về

dãy này ?

Từ I đến 2001 có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chắn ? Tổng các số lẻ và tổng các số chắn hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ?

Từ 1975 đến 2900 có bao nhiêu số chắn ? Bao nhiêu số lẻ ? Bao nhiêu số có chữ số tận cùng là 3 ?

Tìm tổng của số lẻ lớn nhất gồm ba chữ số với số chắn lớn nhất gồm ba chữ số. _

Cho dãy số 1 ; 2; 3 ; 4; 5 ; 6;....; 1991 ; 1992. a) Hỏi dãy số đó có bao nhiêu chữ số?

24.

“í‹


 1. 3ï,

Cho dãy số 2 : 4; 6; 8; 10;...; 1992.

 1. Hỏi dãy số đó có bao nhiêu chữ số ?

 2. Tìm chữ số thứ 2000 của dãy số.

 • Cho đãy số tự nhiên : l; 2; 3;4;...; x

Tìm x để số chữ số của dãy gấp ba lần x.

 • Cho đãy số lẻ liên tiếp 1 ; 3; 5; 7;9;

Tìm x để số chữ số của dãy gấp 4 lần số các số của dãy.

Tìm các số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái và bên phải số đó 1 chữ số 2 ta được một số có bốn chữ số gấp 36 lần số đã cho.

Tìm số có bốn chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại ta được 1 số bằng 4 lần số đã cho.

Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và đơn vị của nó cho nhau thì giá trị của nó không đổi, còn chữ số hàng chục băng một phần ba tổng hai chữ số kia.

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 7 vào tận cùng bên phải, ta được một số hơn số đã cho 754 đơn vị.

Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu bỏ đi hai chữ số cuối ta được Ì số kém số đã cho 2322 đơn vị. _

Tìm số có ba chữ số viết bởi các chữ số I, 7, 9 biết rằng nếu xóa đi chữ số 1 của nó ta được một số kém số đã cho 712 đơn vị.

Tìm một số có hai chữ số, mà chữ số hàng đơn vị là 4 và khi đổi vị trí hai chữ số cho nhau ta được số mới hơn số cũ 18 đơn vị.

Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng số đó gấp 8 lần tổng các chữ số của nó. _

Tìm số tự nhiên khác 0 biết rằng số đó gấp 21 lần chữ số hàng đơn vị của nó.

Tìm số tự nhiên biết rằng số đó gấp 13 lần chữ số hàng chục của nó.

Tìm số tự nhiên biết rằng số đó gấp 51 lần chữ số Hàng chục của nó.

Tìm hai số chắn có hai chữ số, biết rằng tích của chúng là rệt số có ba chữ. SỐ Plông nhau. `

39. 40.


Ái.

.__.B=530 + 124 + 32 + 76 + l8 b) A = abc+de + 1992

Tìm một số có ba chữ số, biết rằng số đó chia cho tổng các chữ số của nó được 13.

Tìm số có ba chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 17 và khi chia số đó cho 419 ta được số dư trong phép chia là 75.

Tìm các số tự nhiên có 3 chữ số biết rằng nếu xóa đi 2 chữ số cuối của nó

ta được | số bằng ca giiHŠ#hu TẠO

Tìm một số tự nhiên biết rằng tổng số đó và các chữ số của nó bằng 129. Tìm giá trị số tự nhiên bé nhất (hoặc lớn nhất) của x sao cho :


 1. lI5

 2. x< 100;

c€)x> 100;

đ) x là số có sáu chữ số gồm hai chữ số 1, hai chữ số 3, hai chữ số 0.

So sánh hai số tự nhiên a và b, biết : _


 1. a là số lớn nhất gồm ba chữ số, b là số nhỏ nhất gồm bốn chữ số.

 2. a gồm ba nghìn, bảy trăm và năm mươi ba đơn vị, b gồm hai nghìn, mười bảy trăm, bốn chục và mười ba đơn vị.

 3. a là số liền sau số 100, b là số liền trước số 101.

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống :

 1. 3 x 1000 + 9 x 100 +5 x10+7[__ ]3957.

 2. x0x0x x0000+ x0x

 3. a3+3a | |(a+3)xI1

 4. a53+4b6+29c |__ | abc+750

Cho số abc với a—b= l,b—c=2.

Số abc và số cab hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ? Không cần tính kết quả cụ thể, hãy so sánh hai tổng A và B : 4. đã đi a) A = 198 +26 + 574 + 32 + 10 :

48.

49, B0. B1. '52.S3.

_ vào bên phải số bé ta sẽ được số lớn. 56. Sỉ. 98. 39.

Không thực hiện phép tính, hãy tìm x :


 1. x + 567 + I5 = 1991 + 567 + 15;

 2. (36 + x) + 1189 = 36 + 1189.

Tổng của hai số sẽ thay đổi như thế nào nếu một số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia.

Tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu ta bỏ đi chữ số 3 ở hàng trăm của một số hạng có ba chữ số và giữ nguyên số hạng kia. Tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu ta cùng gấp lên (hay giảm đi) mỗi số hạng của nó 3 lần. Cho ví dụ.

Chu vi hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu ta tăng chiều dài thêm 3m và giảm chiều rộng của nó đi 3m.

Tìm số tự nhiên x, biết :

a)x+ 152<5+ 152;

b)x+ 152< 157;

c)x+ 15+ 25<50 +31.

Tìm tổng hai số, biết hiệu của hai số đó là 37 và hiệu đó bằng nửa số bé.

Tìm hai số, biết hiệu hai số đó là 82 và nếu viết thêm một chữ số nào đó

Tìm ba số tự nhiên, biết tổng của số thứ nhất với số thứ hai là 32, số thứ hai với số thứ ba là 39, số thứ ba với số thứ nhất là 37.

Có thể dùng các chữ số 1, 3, 5, 7, 9 để tạo nên 5 số mà tổng của chúng bằng 1000 không ?

Tổng của hai số là 69, nếu gấp ba lần số thứ hai và g]ữ nguyên số thứ nhất N thì tổng mới là 87. Tìm hai số đó. ị Tổng hai số là 37, nếu gấp ba lần số thứ nhất và năm lần số thứ hai thì được hai số có tổng là 159. Tìm hai số đó. _

Tìm tổng của tất cả các số có bốn chữ số khác nhau, viết bởi các chữ số 0, l2.

Với bốn chữ số x, y, l, 7 người ta lập được 18 số có ba chữ số khác HÀ và. tính được tổng là 6440. Tìm x và y. t #6: củ

Tìm tổng cũ của coác hố có ba chữ số khác nhau viết bởi các chữ sẽ 1 2i 5, š 9 ủ _ 63. 64. 65.

. Hiệu hai số là 515. Tìm hai số đó, biết rằng nếu ta gạch bỏ chữ số 2 ở hàng s? đơn. VỊ của số bị trừ ta sẽ được số trừ.. 1. Hiệu của hai số là 510, nếu viết thêm chữ số 3 vàU bên phải s số bị b8 pUYên $ số trừ, ta được hiệu mới là 6228. Tìm hai số đó.

Tìm tổng của các số có ba chữ số khác nhau mà ở mỗi số không có chữ số 0 và 3 nào cả. Hãy viết 55 thành tổng của một dãy số tự nhiên liên tiếp. Tính tổng sau bằng cách hợp lí : a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440; b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000. Tính tổng của : a) 100 số tự nhiên từ I đến 100; b) 20 số lẻ liên tiếp kể từ 1 trở đi ; c) 20 số chắn liên tiếp kể từ 2 trở đi ; d) 20 số hạng của dãy số (từ số hạng thứ I đến số hạng thứ 20) : số: 7z TÚ: e) Các số có hai chữ số mà mỗi số có tận cùng là 5. Trong một kì thi, để đánh số thứ tự danh sách của 1260 thí sinh, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số ? Không thực hiện phép tính, hãy tìm x : a) I2 —= + = gã =5 1; b) x —- 467 = 1990 - 467. Tìm số tự nhiên x : . a)35—-x<35—5; b)x_— 10< 35 - 10; c)x— 10 <45. Hiệu của hai số thay đổi thế nào nếu ta cùng tăng thêm (hay bớt đi) hai số đó với cùng một số. Cho ví dụ ? Hiệu của hai số là 27, nếu ta cùng gấp lên (hay giảm đi) mỗi số đó 3 lần thì hiệu mới là bao nhiêu ? a) Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi sau 10 năm nữa con kém mẹ bao

nhiêu tuổi ? b) Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của cả hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao

'nhiêu năm nữa tổng số tuổi của cả hai con sẽ bằng tuổi của mẹ ?

75. Tìm hai số có ba chữ số, biết rằng số lớn có chữ số tận cùng là 1, số bé có chữ số hàng chục là 6. Hiệu của hai số đó là 336 và nếu gạch bỏ chữ số hàng trăm của số bé ta được hiệu mới là 636. 1. Tính giá trị của biểu thức : Tàu a)A= 100 - 99+98—97+...+4—3+2;

 1. B¬ 100 — 5 - 5 - 5... — 5 (có 20 số 5).

f7. Không thực hiện phép tính, có thể nói ngay giá trị của biểu thức sau được không ?

 1. A =621-— (621 - 58); b)B=x-(x- 60);

 2. C=720 + (3927 — 720) ; d)D=x+ (90 - x).

 1. Tìm hai số mà tổng và hiệu của chúng đều bằng số lớn nhất có hai chữ số.

 2. Tích của hai số thay đổi thế nào nếu ta gấp một thừa số lên 2 lần và giảm thừa số 'kia đi 2 lần. Cho ví dụ ?

 3. Tích của hai số thay đổi thế nào nếu mỗi thừa số đều gấp lên 3 lần. Cho ví dụ ?

 4. Tìm x (không thực hiện phép tính) :

 1. 54 £= 5 x195 :

 1. (x + 5) x 1991 = (19 + 5) x 1991 ; c)35xx<35x6; _

 2. (15 ~ x) x 79 < (15 - 2) x 79.

 1. Tính giá trị biểu thức sau bằng cách hợp lí : a)A=l+l+l+...+1I-—999 (có 1000 số 1);

 1. B=4x 113x25— 5 x 112 x20; Ỷ

 2. C= (100 ~ 99 + 97 ~ 80 + 15) x (16 - 2 x 8). S ã

 1. Tích của hai số tự nhiên là 65. Nếu một số tăng thêm 30 đơn VỊ Và giữ tất TH số kia thì tích mới là 215. dâm hai số đó.

85.

Š7,


 1. ö9.

94,

Khi nhân một số với 245, một học sinh đã đặt các tích riêng thắng cột như trong phép cộng nên tìm ra kết quả là 4257. Tìm tích dúng của phép nhân đó.

Trong hai phép tính sau, với a—b= Ï; (ab+13)xcd =2700 ; (ba+l3)xcd = 2160. Hãy tìm a, b, c, d. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí : a) 54x 113 +45 x 113 + 113; b) (532x7- 266 x 14) x(532x7+ 266); €) lII7x(36+62)- 17x(62+36): đ) (145 x 99 + 145) - (143 x 101 — 143). Tìm 3 số lẻ liên tiếp mà tích của chúng là 105. So sánh A với B. Biết : A = 73 x 73 B=72x74 So sánh C với D. Biết : C=1995x.1995 D= 1991 x 1999 *ChoA=lx2+2x3+3x4+..+19x20. Tính A x 3 =? Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí : a) 1994 x 867 + 1994 x 133; b) 1994 x 867 + 1995 x 133.

Tích của các số tự nhiên liên tiếp từ I đến 76 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

Có thể tìm được số tự nhiên n để : I+2+3+4+5+..+n= 9999 hay không ?

Tìm hai số, biết số lớn gấp đôi số bé và giữa hai số đó có 30 số chắn. Thương của hai số thay đổi thế nào nếu ta gấp (hoặc giảm) số bị chia và số chia lên cùng một số lần ? Cho ví dụ.

13

1/7. XS (2 ˆcvgi D8 à‹‡ Bè cư 97, Nếu ta chia số bị chia cho 2 lần số chia thì ta được 6. Nếu ta chia số bị chia cho 3 lần số thương thì ta cũng được 6. Tính số bị chia và số chia trong phép chia đầu tiên. 1. Tìm thương của một phép chia, biết nó bằng : số bị chia và gấp 3 lần số chia. _

 2. Không thực hiện phép tính, tìm x :

 1. 4574: x= 4574 : 2 ;

 2. (x+ 2): 1991 = (3980 +2): 1991 ; 6)x:sã«]5;3› ñ)3ẫ:z339: 5,

 1. Thay các dấu (?) bằng các chữ số thích hợp trong phép chia : Tin (

 2. Tìm một số chia hết cho 7, biết số đó chia cho 9 dư 2 và thương của phép chia số đó cho 7 và cho 9 hơn kém nhau 2 đơn vị.

 3. Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách hợp lí :

 1. 1875:2+125:2; b)0:36 x (32+ 17+99— 68 +1); c)(m: l—-mx Ïl): (m x 1991 +m +]). Với m là số tự nhiên.

 1. Hãy đặt các dấu ngoặc vào biểu thức : 3 x 15 + 18 : 6 + 3 để giá trị của biểu thức là : a)47;

 1. Số bé nhất có thể có ;

 2. Số lớn nhất có thể có.

 1. Tính giá trị số của các biểu thức sau, với x = 1 và y = 0: 4)A =(15:x+15xx)+ 1991 xy b)B=y:(119xx+ 4512) + (756 : x —y) c)C=(10+y):(10—y)—x+ 10x x— 10:x+y

14 105. Tìm x trong các phép tính sau : (Với a, b, c, d là các chữ số)

 1. ñö*#=88 b) axx=aaa ;

€) abx+x=abab ; đ) abcx+x=abcabc ;

©) abcdabcdabcd : x =abcd.

lÌ. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ


 1. Trong 20 số đầu của dãy số tự nhiên, có những số nào chia hết cho 2. Em có nhận xét gì về những số đó ?

 2. Tìm tổng của các số tự nhiên chia hết cho 2, mỗi số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm là 7, hàng chục là 8.

 3. Tìm x:

x0x05 + 50x0x + x050x = aaaaaa

 1. Trong các số tự nhiên từ I đến 50 có những số nào chia cho 5 không còn dư. Em có nhận xét gì về các số đó ?

 2. Từ 1 đến 2000 có bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Chia hết cho 5 ? Chia hết cho cả 2 và 5 ?

 3. Trong 30 số tự nhiên đầu tiên có những số nào chia hết cho 3. Em có nhận xét gì về số này ?

 4. Muốn biết một số có chia hết cho 3 hay không, ta làm thế nào ? Các số sau, số nào chia hết cho 3 :

673, 3438, 77717, 4461 ? 113. Kiểm tra kết quả phép nhân sau xem đúng hay sai : 12345 x 6789 = 83710205

 1. Tìm các số tự nhiên n chia hết cho 3 biết :

710b>c>d). Chứng tỏ rằng tích của tất cả các hiệu của 2 số có thể lập được từ 4 số đó thì chia hết cho 12.

 1. Tìm hai thừa số trong một phép nhân, biết rằng thừa số thứ nhất chia hết cho 5 và là số lẻ có bốn chữ số :

 • Giá trị của thừa số thứ nhất không đổi khi ta đọc từ phải qua trái hay từ trái qua phải. — Tích là số chia hết cho 3. — Có 2 tích riêng, mỗi tích riêng có bốn chữ số.

 1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất viết bởi các chữ số 4 mà số đó chia hết cho 12 345 679.

 2. Bạn An lấy mười sáu số 10 nhân với nhau rồi cộng với 7964. Hỏi kết quả có là số chia hết cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 8 hoặc cho 9 được không ?

 3. Tìm số nhỏ nhất có nhiều chữ số tạo bởi chỉ một chữ số sao cho số đó chia hết cho 9 (biết chữ số cần viết khác 0 và khác 9).

  1. Có 32 đoạn que, mỗi đoạn dài Iem ; 48 đoạn que, mỗi đoạn dài 2cm và 45 đoạn que, mỗi đoạn dài 3cm. Hỏi có thể xếp nối các đoạn que đó thành một hình chữ nhật được không z

 1. Có 12 đoạn que, mỗi đoạn que dài 25cm và 20 đoạn que, mỗi đoạn dài 2lem. Hỏi có thể xếp nối các đoạn que đó thành một hình vuông được không ?

 1. Có một mảnh vườn hình vuông, ở giữa có xây một cái bể cũng hình vuông.

Số đo theo mét cạnh mỗi hình vuông này đều là số tự nhiên. Khi ước lượng SN Q * + + r+* ` 3 diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn, bạn An nói là 122m.

Em hãy giải thích ước lượng đó sai vì sao ? 1. Lớp 5A xếp hàng hai được một số hàng không thừa bạn nào, xếp hàng ba hay hàng bốn đều được một số hàng không thừa bạn nào. Nếu lấy tổng các hàng xếp được đó thì được 39 hàng. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn ?

 2. Ba xe lam cùng xuất phát lúc 7 giờ ở cùng một bến xe để chở khách đi ba nơi khác nhau. Xe thứ nhất quay về sau 25 phút nghỉ lại 5 phút, rồi tiếp tục đi. Xe thứ hai quay về sau 35 phút nghỉ lại 10 phút, rồi tiếp tục đi. Xe thứ ba quay VỀ sau 45 phút nghỉ lại 15 phút, rồi tiếp tục đi.

Hỏi trong buổi sáng cùng ngày vào lúc mấy giờ ba xe lại xuất phát cùng

một lúc ở bến xe ? 1. TBDHSL4-A J7 139. Tìm số bé nhất chia cho 3 dư 1, cho 4 dư 2, chia cho 5 dư 3, chia cho 6 dư 4.

 2. A chia cho 45 dư I7. Hỏi A chia cho 15 thì thương và số dư thay đổi thế nào ?

 3. Số A chia cho 21 dư 7. Hỏi A phải thay đổi thế nào để khi chia cho 2l ta được phép chia không còn dư và thương giảm đi 3 đơn vị ?

 4. Tìm một số, biết rằng khi chia số đó cho 26 và 24 thì đều được số dư là

5, còn thương của phép chia cho 24 hơn thương của phép chia cho 26 là 2 đơn vỊ.

 1. Tìm số có ba chữ số, biết nó chia hết cho 3, chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 3 và có chữ số hàng trăm là 8.

 2. Biết A chia cho I1 dư 6, chia cho 12 dư 5. Hỏi A chia cho 132 dư bao nhiêu ?

 3. Tìm số bị chia của một phép chia, biết rằng số chia là 23, thương là 137 và số dư là số dư lớn nhất có thể có được.

 4. Phải viết thêm một số tự nhiên nhỏ nhất là bao nhiêu vào bên phải số 1998

— để được một số chia hết cho 101 ?

 1. Tìm 2 số tự nhiên ab và cd có-hiệu là 40, nếu lấy mỗi số này chia cho 9, ta được số dư của phép chia này là thương của phép chia kia và ngược lại.

 1. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ PHÂN SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI _ PHÂN số

 1. Một đội công nhân phải làm trong l5 ngày mới sửa xong một quãng đường. Đội đã làm được 8 ngày. Hỏi đội công nhân đó còn phải làm bao nhiêu phần quãng đường nữa mới xong ? (Mỗi ngày sửa được quãng đường như nhau).

  1. Hai phần năm của nửa mét là bao nhiêu xăng-ti-mét ? _ b) Bây phần năm của một mét là bao nhiêu đề-xi-mét ?

 1. Mười hai phần trăm của một giờ là bao nhiêu giây 2

  1. Mấy phần của một mét là 2 đề-xi-mét ?

 1. Mấy phần của nửa ki-lô-gam là 100 gam 9

151. Tìm một số, biết rằng : a) Một phần năm số đó bằng một nửa. b) Một phần năm bằng một nửa số đó. 152. Tìm x là số tự nhiên, biết :

 1. Phân số — có giá trị là 4. b) Phân số _ có giá trị là , 33 # „-

~

. /


153 }m x để có các phân số bằng nhau :

⁄ LT Độ ) mã _ # 346 12 Í “ =; —- # 125 5 154. Hãy chứng tỏ các phân số sau bằng nhau : RE < l2 v à 1212 8) — Và ——; Độ = Bà 363 2727 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần : 12.34 11 33, l5 13)3114”32 15

 2. Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm :

1a. 19, ? b) 1292... 1994 ”10 `. bu i 1993 ˆ 1095..

10

z I1 ` 9 3 ự ộ Z AZ 7 “57. Cho phân số —. Cần thêm vào cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số là bao nhiêu để được phân số mới có giá trị là s t 1. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

26,215 10,26, 152. b), HE

X 4) 1e 1 253 ° 10 1283 LH 1. 4`

[t2 ` Sú

Cần bớt c cả tử số và mẫu số của B0 số — s bao nhiêu đơn vị để được phân

Z2 159.)

số mới bằng 5 ?

160. Cần thêm vào tử số và mẫu số của phân số Để bao nhiêu đơn vị để được I9. : phân số mới bằng : Ọ


 1. Hãy tìm một phân số tối giản, biết rằng nếu cộng thêm mẫu số vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì giá trị của phân số sẽ tăng lên 4 lần.

 2. Hãy chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau :

lcc+ IẾT v à 337, b) 39+13 ¬ 78+26„ 53” 5353 535353 84257 168+114 1945-19. 194545-1945 ¡I . 34000-68 c) và : d) - và ———————: 1909 199900 3 102000—- 204 163. So sánh : 13 Nỳ Ê” đới Z? bì với CS s 15 25 28 rã 12 "= gì C gửi CC: 2 49 15 153 si 13, 1333, ' t8 '

h".. ˆ— - với 303 Ẽ) 1 5x742xI0x14+4x20x28+7x35x49 708 1. Hãy dùng 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 6, 8 để lập 2 phân số bằng nhau có tổng là l (mỗi chữ số chỉ dùng một lần).

  1. Tìm các phân số có tử số là 3, lớn hơn : nhưng bé hơn s

 1. Tìm các phân số có mẫu số là 20, lớn hơn Ẳ nhưng bé hơn Hà

 1. Tìm phân số tối giản h sao cho nếu thêm 6 vào tử số và thêm 21 vào mẫu số thì giá trị của phân số không đổi.

 2. Cho phân số : có a.+b= 7525 và b— a = 903.

 1. Hãy xác định phân số đó rồi rút gọn thành phân số tối giản.

20

=<‹... 3 ....- " ` ỗ c SN Qy § ¬ ‹ Š stà% % : Ầ D2) 2S< 77 QY 0s án ca 83/2, kvàn VỀ

b) Nếu thêm 42 vào mẫu số của phân số tối giản ở trên thì cần thêm bao - nhiêu vào tử số của phân số tối giản đó để giá trị của phân số không đổi?


 1. Viết mỗi phân số sau thành tổng của 2 phân số tối giản có mẫu số khác

nhau : 7 13 a) — ; b) —. 12 27 169. Tìm hai số lẻ liên tiếp a và b sao cho : TA... fn cả a b 99

 1. Tính nhanh : 1X 1 1711 '1_.1 l l

Â=-+—+—†+--+tzcễc†+trx-?.-ct†t- 2 4 8 16 32 64 128 256

 1. Thực hiện : 2

l+ 2 l+—= l+—

3

-_ 172. An nghĩ ra một số. Đem số đó trừ đi được bao nhiêu nhân với : rồi trừ^¬ ..— --..ẮẮ.«.xẽvwv mm. nu 5 đi 2" sau đó lại nhân với 3 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 0. Hỏi An nghĩ ra số nào ?

 1. Toán vui : Một người đem cam ra chợ bán. Lần thứ nhất người đó bán :

TC na O6 ae mnaa is số cam và 5 quả. Lần thứ hai bán 5 số cam còn lại và HN và cứ tiếp

ˆ tục bán như thế 6 lần thì vừa hết số cam. Hỏi người đó đem ra chợ bán bao nhiêu quả cam ? , 1. An đọc một cuốn sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được : cuốn sách và 10 trang. Ngày thứ hai đọc s số trang còn lại và 10 trang. Ngày thứ ba đi.

1n VÊ AT H0 2 3 1 s0 ARy, đọc n số trang còn lại và Í0 trang. Ngày thứ tư đọc ọ số trang còn lại và I0 trang cuối. Hỏi cuốn sách An đọc có bao nhiêu trang ?

_173. Bác Thành hoàn thành một công việc phải mất 3 giờ. Bác Mai hoàn thành “— công việc đó phải mất 4 giờ. Hỏi hai bác cùng làm thì phải mất bao nhiêu lâu mới xong công việc đó ?. 1. A và B cùng hoàn thành một công việc mất 3 giờ.

B và C cùng hoàn thành công việc đó mất 4 giờ. C và A cùng hoàn thành công việc đó mất hai giờ rưỡi. Hỏi cả ba người cùng làm thì mất bao lâu sẽ xong công việc ?

17T. Một bể có 3 vòi nước : hai vòi chảy vào và một vòi chảy ra. Biết rằng VÒI thứ nhất chảy 6 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy 4 giờ thì đây bể, vòi thứ ba tháo ra 8 giờ thì bể cạn. Bể đang cạn, nếu mở cả 3 vòi cùng Ï lúc thì sau bao lâu bể đầy ? 1. Người thứ nhất một mình có thể hoàn thành một công việc trong 25 ngày, người thứ hai trong 20 ngày, người thứ ba trong 24 ngày. Cả ba người cùng làm trong 2 ngày, sau đó chỉ còn người thứ ba làm tiếp trong 6 ngày rồi người thứ nhất trở lại cùng với một người thứ tư và cả 3 người cùng làm thêm 4 ngày nữa thì xong công việc. Hỏi nếu một mình người thứ tư làm thì phải bao nhiêu ngày mới làm xong toàn bộ công việc ?

179.Người thứ nhất đi từ A tới B mất 3 giờ, người thứ hai đi từ B tới À mất 4 giờ. Sau khi cùng khởi hành một lúc từ A và B dược 2 giờ thì hai người cách nhau 5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

 1. Hiện giờ là 5 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để hai kim giờ và phút trùng nhau là bao lâu ?

 2. Hiện giờ R 10 giờ đúng. Hỏi thời gian ngắn nhất để kim giờ và kim phút thắng hàng với nhau là bao lâu ?

 3. Tìm hai phân số có tử số cùng là 1 và mẫu số là hai số tự nhiên liên tiếp sao cho 13 nằm giữa hai phân số đó.

 4. Tìm hai phân số có mẫu số cùng là 7 và tử số là hai số tự nhiên liên tiếp

sao cho Ỹ nằm giữa hai phân số đó.. Ẳ

22

`. Ti: ỗ ..t ø

.184. Hãy tính kết quả bằng cách hợp lí :

l l l l

+...+ Ix2 2x3 3x4 09x10 1. MỘT Ạ BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

 1. Lồn”. (Aa(B Jung bình mỗi lớp

bao nhiêu học sinÑ tiên tiến, biết lớp ố 24 học sinh tiên tiến,

 1. Trung bình cộng của 2 số là 50, tìm hai số đó biết số này gấp 3 lần số kia.

 2. Trung bình cộng của 3 số là 91, tìm 3 số đó biết số thứ nhất gấp đôi số thứ 2, số thứ 2 gấp đôi số thứ 3.

18ð. Trung bình cộng của a, 192 và b là 112. Tìm a, b biết b gấp đôi a. 189. Tìm 4 số chẩn liên tiếp, biết trung bình cộng của bốn số ấy là 9. 190. Tìm ba số lẻ khác nhau, biết trung bình cộng của ba số ấy là 5.

 1. Trung bình cộng của ba số là 100. Tìm số thứ hai biết nó bằng trung bình cộng của hai số còn lại. |

_ 192. Tìm số trung bình cộng của :

 1. Tất cả các số tự nhiên từ I đến 9.

 2. Tất cả các số tự nhiên từ l đến 99.

 3. Tất cả các số chấn từ 2 đến 98.

 4. Tất cả các số lẻ từ 1 đến 09.

 1. Tìm SỐ Hung bình cộng ‹ của tất cả các số cách đều nhau 4 đơn vị :

"37, 11, .„ 05, 09, (0).

 1. Tìm ba số tự nhiên, biết hai số liền nhau hơn kém nhau.70 đơn vị và trung bình cộng của ba số đó là 140.

 2. Tìm sáu số tự nhiên, biết hai số liền nhau hơn _ nhau 80 đơn vị Và trung bình cộng của 6 số đó là 360.


 3. Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
  2019 -> Toán 4 – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938. 59. 6698 – sưu tầm và biên soạn
  2019 -> Toán 4 – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938. 59. 6698 – sưu tầm và biên soạn
  2019 -> Kiến thức về CÂu trong tiếng việT
  2019 -> Bài tập môn luyện từ VÀ CÂu lớP 4
  2019 -> Truy cập Website: hoc360. net – Tải tài liệu học tập miễn phí
  2019 -> Tận hưởng ngày nghỉ ý nghĩa với tour du lịch Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm ngày đêm Tour du lịch Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm ngày 3 đêm mang đến một lịch trình thú vị, đưa du khách đến tham quan nhiều cảnh đẹp nổi tiếng ở Đà Nẵng
  2019 -> Toán 4 – Học Kì I – Nguyễn Văn Quyền – 0938. 59. 6698 – sưu tầm và biên soạn

  tải về 112.22 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương