Cam kết sử dụng phần mềm (eula)tải về 0.83 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích0.83 Mb.
#1491
1   2   3

Bản nâng cấp

 1. Nếu PHẦN MỀM được dán nhãn bản nâng cấp, những giới hạn đối với việc sử dụng PHẦN MỀM của Bạn và phạm vi Giấy phép của Bạn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

  1. Chỉ có thể sử dụng PHẦN MỀM cấu thành cơ sở cho tính hội đủ điều kiện nhận bản nâng cấp   sau khi thực hiện nâng cấp trên cùng một Máy tính theo các điều khoản và điều kiện trong Cam kết sử dụng phần mềm đi kèm với PHẦN MỀM này, nếu không có sự nhất trí khác trong một thỏa thuận bằng văn bản về việc nâng cấp với ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY.

  2. Việc sử dụng PHẦN MỀM cấu thành cơ sở cho tính hội đủ điều kiện nhận bản nâng cấp có thể bị cấm bởi một thỏa thuận bằng văn bản giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY.
 1. Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật

  1. Bạn có thể được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hoặc dịch vụ chuyên môn liên quan đến PHẦN MỀM ("Dịch vụ hỗ trợ") theo các điều kiện của chính sách hỗ trợ hiện hành của ABBYY; tuy nhiên, Bạn có thể được quyền nhận một cấp Dịch vụ hỗ trợ khác ngoài các dịch vụ được nêu trong chính sách hỗ trợ của ABBYY theo một thỏa thuận bằng văn bản được thực thi giữa Bạn và ABBYY hoặc Đối tác của ABBYY đối với Dịch vụ hỗ trợ đó.

  2. Các điều khoản và điều kiện chung trong chính sách hỗ trợ của ABBYY được xuất bản trên Trang web của ABBYY tại www.abbyy.com. ABBYY bảo lưu quyền thay đổi chính sách hỗ trợ vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  3. Ngoài các điều khoản và điều kiện chung, ABBYY có thể có chính sách hỗ trợ riêng ở các vùng cụ thể có thể được quy định bởi những thỏa thuận riêng.

  4. Mọi mã PHẦN MỀM bổ sung và bất kỳ thành phần PHẦN MỀM nào cung cấp cho Bạn như một phần của Dịch vụ hỗ trợ sẽ được coi là một phần của PHẦN MỀM và tuân theo các điều khoản và điều kiện của EULA này.

  5. Để hội đủ điều kiện nhận Dịch vụ hỗ trợ, Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho ABBYY thông tin về đặc điểm của phần cứng, số sêri PHẦN MỀM của Bạn cũng như các thông tin cá nhân nhất định bao gồm tên, tên công ty (nếu áp dụng), địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Bạn. ABBYY có thể sử dụng thông tin đã đề cập ở trên như mô tả trong khoản 8 của EULA.


Quyền sở hữu.

  1. Mọi quyền sở hữu đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của ABBYY (bao gồm PHẦN MỀM và mọi bằng sáng chế, thương hiệu hoặc bản quyền của ABBYY) sẽ không được chuyển nhượng cho Bạn. Bạn không được, bằng bất kỳ cách nào, trong hoặc sau thời hạn của Thỏa thuận, sử dụng hoặc tuyên bố bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ tên, logo, thương hiệu, mẫu hoặc thiết kế nào thuộc sở hữu của ABBYY hoặc bất kỳ tên, logo, thương hiệu, mẫu hoặc thiết kế nào giống với chúng.

  2. Mọi quyền sở hữu đối với bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của Bạn (bao gồm ứng dụng và mọi bằng sáng chế, thương hiệu hoặc bản quyền của Bạn) sẽ không được chuyển nhượng cho ABBYY.

  3. PHẦN MỀM chứa các bí mật thương mại và thông tin mật có giá trị thuộc về ABBYY và các bên thứ ba và được bảo vệ bởi các luật bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, Luật bản quyền của Hoa Kỳ, luật pháp của Liên bang Nga, các điều khoản của hiệp ước quốc tế và luật hiện hành của quốc gia nơi PHẦN MỀM đang được sử dụng hoặc được mua.

  4. Tất cả các quyền sở hữu và các quyền trong và đối với nội dung không có trong PHẦN MỀM, nhưng có thể được truy cập thông qua việc sử dụng PHẦN MỀM, là tài sản của các chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi các luật bản quyền hoặc các luật sở hữu trí tuệ và các hiệp ước quốc tế hiện hành khác. EULA này không cấp cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy.


Bảo hành có giới hạn. Tuyên bố khước từ trách nhiệm.

 1. Nếu pháp luật của quốc gia nơi Bạn có được (mua) PHẦN MỀM yêu cầu, ABBYY bảo đảm rằng phương tiện mà trên đó PHẦN MỀM được cung cấp sẽ không có khiếm khuyết về mặt vật liệu và gia công chỉ trong điều kiện sử dụng bình thường và chỉ trong thời hạn bảo hành tối thiểu được xác định bởi pháp luật của quốc gia nơi Bạn có được (mua) PHẦN MỀM bắt đầu từ ngày có được (mua). Nếu PHẦN MỀM có được (được mua) tại các quốc gia xác định trong điều 7.3, thời đoạn này sẽ cấu thành ba mươi (30) ngày bắt đầu từ ngày có được (mua).

  1. NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯC QUY ĐNH RÕ RÀNG TRONG PHN 9 NÀY (BO HÀNH CÓ GIỚI HẠN, TUYÊN B KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIM), VÀ NGOẠI TRỪ MỌI BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH BÀY HOC ĐIỀU KHOẢN TRONG PHẠM VI MÀ ĐIU NÓI TRÊN KHÔNG THỂ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH ÁP DỤNG CHO BẠN TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN, PHẦN MỀM, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ TÀI LIỆU, BẢN NÂNG CP VÀ BẢN CẬP NHẬT NÀO CỦA PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN “NGUYÊN TRNG” VÀ ABBYY KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH BÀY HAY ĐIỀU KHOẢN NÀO (RÕ RÀNG HAY NG Ý CHO DÙ THEO LUT ĐỊNH, LUẬT CHUNG, PHONG TỤC, CÁCH SỬ DỤNG HAY ĐIU GÌ KHÁC) VỀ BẤT KỲ VẤN Đ NÀO, BAO GM KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC KHÔNG XÂM PHM CÁC QUYỀN CỦA BÊN TH BA, TÍNH THƯƠNG MI, TÍCH HỢP, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO HOẶC PHẦN MỀM SẼ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ LI, ĐÁP NG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC PHẦN MỀM SẼ HOẠT ĐNG ĐÚNG CHC NĂNG KHI ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM HOẶC PHẦN CỨNG NÀO KHÁC. ABBYY KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ BẢO HÀNH CHO HIỆU SUẤT HAY KẾT QUẢ MÀ BN CÓ TH THU ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO VỀ CHẤT LƯNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM. NGOÀI RA, ABBYY KHÔNG BO HÀNH CHO BẤT KỲ SẢN PHẨM PHẦN MỀM CỦA BÊN TH BA NÀO CÓ TH ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG PHẦN MỀM.


Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  1. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBYY SẼ KHÔNG CHU TRÁCH NHIM ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN BẤT KỲ, HOẠT ĐNG KINH DOANH NÀO HAY ĐIU GÌ KHÁC, BẤT KỲ KHIẾU NẠI HAY CHI PHÍ NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIN HÌNH HOẶC TRỪNG PHẠT, HOẶC BẤT KỲ MẤT MÁT LỢI NHUẬN HAY MẤT DOANH THU NÀO PHÁT SINH T VÀ/HOC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI LỖI HOẶC LỖI IN CÓ THỂ XẢY RA TRONG PHẦN MỀM, NGAY CẢ KHI ĐẠI DIỆN CỦA ABBYY ĐÃ ĐƯC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA MẤT MÁT, THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ ĐÓ, HOC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN TH BA NÀO. NHỮNG GIỚI HẠN VÀ NGOẠI LỆ NÊU TRÊN ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI ĐƯC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH TRONG KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN. TRÁCH NHIM PHÁP LÝ DUY NHT VÀ TỔNG HỢP CỦA ABBYY THEO HOẶC ĐỐI VỚI PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở GIÁ MUA ĐÃ THANH TOÁN BAN ĐẦU CHO PHẦN MỀM, NẾU CÓ.

Ngoại lệ và giới hạn bảo hành đối với Ngưi dùng sống tại Đức hoặc Áo

  1. Nếu Bạn có được bản sao PHẦN MỀM tại Đức hoặc Áo và Bạn thường xuyên cư trú ở nước đó thì theo luật pháp của Đức, ABBYY bảo đảm rằng PHẦN MỀM cung cấp các chức năng được nêu trong tài liệu đi kèm với PHẦN MỀM ("các chức năng đã được thỏa thuận") trong thời gian bảo hành có giới hạn sau khi nhận được bản sao PHẦN MỀM và được sử dụng trên cấu hình phần cứng khuyến nghị. Khi được sử dụng trong điều này, "thời gian bảo hành có giới hạn" nghĩa là một (1) năm nếu Bạn là người dùng doanh nghiệp hoặc pháp nhân và hai (2) năm nếu Bạn không phải là người dùng doanh nghiệp. Thay đổi không đáng kể so với các chức năng được thỏa thuận sẽ không được xem xét và không thiết lập bất kỳ quyền bảo hành nào. Bảo hành có giới hạn này không áp dụng cho PHẦN MỀM được cung cấp miễn phí cho bạn, ví dụ, cập nhật, phiên bản trước khi phát hành, phiên bản "Dùng thử", mẫu sản phẩm, bản sao "Không được bán lại" ("NFR") của PHẦN MỀM hoặc PHẦN MỀM đã bị thay đổi bởi Bạn, trong phạm vi những thay đổi đó gây ra lỗi. Để đưa ra yêu cầu bảo hành, trong thời gian bảo hành có giới hạn, Bạn phải gửi lại PHẦN MỀM và bằng chứng mua hàng đến địa điểm mà Bạn đã mua, chi phí vận chuyển do chúng tôi chịu. Nếu các chức năng của PHẦN MỀM thay đổi đáng kể so với các chức năng được thỏa thuận, ABBYY có quyền sửa chữa hoặc thay thế PHẦN MỀM (bằng cách thực hiện lại và theo ý riêng của ABBYY). Nếu nỗ lực này không thành công, Bạn sẽ được giảm giá mua (giảm giá) hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán (hủy bỏ). Để biết thêm thông tin bảo hành, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của ABBYY ở Đức: ABBYY Europe GmbH, Elsenheimerstrasse 49, 80687 Munich, tel.: +49 (0)89 51 11 590, fax: +49 (0)89 51 11 5959.

  2. Nếu Bạn có được bản sao PHẦN MỀM tại Đức hoặc Áo và bạn thường xuyên cư trú ở nước đó thì:

  3. Theo các điều khoản tại điều 6.5.1, trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo luật định của ABBYY sẽ được giới hạn như sau: (i) ABBYY sẽ chỉ chịu trách nhiệm tối đa với số tiền thiệt hại như thường có thể dự đoán tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán đối với các thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm nhẹ do sơ xuất đối với một nghĩa vụ hợp đồng quan trọng và (ii) ABBYY sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm nhẹ do sơ xuất đối với một nghĩa vụ hợp đồng không quan trọng.

   1. Giới hạn trách nhiệm được nêu trong 6.5 sẽ không áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm luật định bắt buộc nào, cụ thể là đối với trách nhiệm pháp lý theo Luật Trách nhiệm đối với sản phẩm của Đức, trách nhiệm đối với việc đảm đương một bảo đảm cụ thể hay trách nhiệm đối với việc gây ra thương tích cá nhân đáng trách.

   2. Bạn được yêu cầu thực hiện mọi biện pháp hợp lý để tránh và giảm thiệt hại, cụ thể là tạo bản sao dự phòng của PHẦN MỀM và dữ liệu Máy tính của Bạn theo các điều khoản của EULA này.


Giới hạn bổ sung đối với PHẦN MỀM được mua tại Hoa Kỳ

  1. Sử dụng bởi chính ph. Nếu PHẦN MỀM được sử dụng bởi Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Hoa Kỳ, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ áp dụng: (1) PHẦN MỀM Máy tính hạn chế, như được quy định tại Điều khoản tổng hợp-Quyền về Dữ liệu tại Quy chế tiếp nhận liên bang 52.227-14; và (2) bất kỳ việc sử dụng, sao chép, hoặc tiết lộ thông tin nào bởi Chính phủ phải tuân theo các hạn chế như đã nêu tại đoạn (с)(1)(ii) của điều khoản Quyền về dữ liệu kỹ thuật và PHẦN MỀM máy tính tại DFARS 252.227-7013.

  2. Quy tắc xuất khẩu. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu PHẦN MỀM vi phạm bất kỳ điều khoản xuất khẩu nào của luật pháp tại quốc gia nơi PHẦN MỀM này được mua hoặc có được theo cách khác. Ngoài ra, Bạn đại diện và bảo đảm rằng Bạn không bị cấm nhận PHẦN MỀM này theo quy định của luật hiện hành.


Công nghệ của bên thứ ba

  1. Phông ch nhúng. Các chương trình phông chữ phải tuân theo bản quyền và chủ sở hữu bản quyền có thể áp đặt các điều kiện mà theo đó một chương trình phông chữ có thể được sử dụng. Một trong những điều kiện có thể là Bạn phải có bản sao được cấp phép của chương trình phông chữ để nhúng phông chữ vào tệp PDF. Trong bất kỳ trường hợp nào, ABBYY sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng các phông chữ nhúng.

  2. Adobe® PDF Library

   1. Thuật ngữ "PHẦN MỀM Adobe" bao gồm Công nghệ Adobe và tài liệu liên quan và mọi bản nâng cấp, phiên bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung và bản sao của nó.

   2. Cấp giấy phép và Hạn chế. ABBYY cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng PHẦN MỀM Adobe theo các điều khoản của EULA này. Bạn có thể tạo một bản sao dự phòng của PHẦN MỀM Adobe, miễn là bản sao dự phòng không được cài đặt hoặc sử dụng trên bất kỳ Máy tính nào.

   3. Quyền sở hữu trí tuệ. PHẦN MỀM Adobe tích hợp trong PHẦN MỀM là thuộc sở hữu của Adobe và các nhà cung cấp của Adobe và cấu trúc, tổ chức và mã của PHẦN MỀM là các bí mật thương mại có giá trị của Adobe và các nhà cung cấp của Adobe. PHẦN MỀM Adobe cũng được bảo vệ bởi Luật bản quyền của Hoa Kỳ và các điều khoản của Hiệp ước quốc tế. Bạn không được sao chép PHẦN MỀM Adobe, trừ khi được quy định tại EULA này. Mọi bản sao mà Bạn được phép tạo theo EULA này phải có cùng thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác xuất hiện trên hoặc trong PHẦN MỀM Adobe. Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, thiết kế đối chiếu, giải mã ngược, tháo rời hoặc tìm cách phát hiện mã nguồn của PHẦN MỀM Adobe. Ngoại trừ những điều đã nêu ở trên, EULA này không cấp cho Bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong PHẦN MỀM Adobe.

   4. Giấy phép phông chữ. Nếu PHẦN MỀM Adobe bao gồm PHẦN MỀM phông chữ thì Bạn có thể nhúng PHẦN MỀM phông chữ đó, hoặc đường nét của PHẦN MỀM phông chữ đó vào tài liệu điện tử của Bạn trong phạm vi mà chủ sở hữu bản quyền nhà cung cấp phông chữ cho phép việc nhúng đó. Các phông chữ bao gồm trong gói phần mềm này có thể chứa cả phông chữ thuộc và không thuộc sở hữu của Adobe. Bạn hoàn toàn có thể nhúng bất kỳ phông chữ nào thuộc sở hữu của Adobe.

   5. Bảo hành. ABBYY VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA ABBYY KHÔNG BẢO ĐẢM VÀ KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM KẾT QUẢ HIỆU NĂNG MÀ BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

   6. Quy tắc xuất khẩu. Bạn đồng ý rằng PHẦN MỀM Adobe sẽ không được vận chuyển, chuyển nhượng hoặc xuất khẩu vào bất kỳ nước nào hoặc được sử dụng theo bất kỳ cách nào bị cấm theo Luật quản lý xuất khẩu Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật, hạn chế hoặc quy định xuất khẩu nào khác (gọi chung là "Luật xuất khẩu") - Ngoài ra, nếu PHẦN MỀM Adobe được xác định là mặt hàng bị kiểm soát xuất khẩu theo Luật xuất khẩu, Bạn đại diện và bảo đảm rằng Bạn không phải là một công dân hoặc sống ở một nước bị cấm vận và Bạn không bị cấm nhận PHẦN MỀM Adobe theo Luật xuất khẩu. Tất cả các quyền sử dụng PHẦN MỀM Adobe được cấp với điều kiện là các quyền đó sẽ bị hủy bỏ nếu Bạn không thực hiện đúng các điều khoản của EULA này

   7. Thương hiệu. Adobe và Adobe PDF Library là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các nước khác

  3. PHẦN MỀM Caminova

Văn bản ghi chú pháp lý của Caminova hiện đang có hiệu lực có sẵn tại: http://dev.caminova.jp/sdk/fullegalnotes.html

   1. Oniguruma.

    1. Bản quyền © 2002-2006 K.Kosako All rights reserved.

    2. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:

     1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau đây.

     2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.

    3. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

   2. THƯ VIỆN NÉN DỮ LIỆU ZLIB.

    1. Bản quyền © 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

    2. PHẦN MỀM này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào. Trong mọi trường hợp, các tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng PHẦN MỀM này.

    3. Quyền được cấp cho bất kỳ người nào để sử dụng PHẦN MỀM này cho mục đích bất kỳ, bao gồm cả các ứng dụng thương mại, và để thay đổi, phân phối lại phần mềm một cách tự do, tuân theo các hạn chế sau đây:

     1. Nguồn gốc của PHẦN MỀM này không được trình bày sai; Bạn không được tuyên bố rằng bạn đã viết PHẦN MỀM gốc. Nếu Bạn sử dụng PHẦN MỀM này trong một sản phẩm, lời ghi nhận trong tài liệu của sản phẩm sẽ được đánh giá cao nhưng không bắt buộc.     2. Các phiên bản nguồn đã thay đổi phải được đánh dấu rõ ràng và không được trình bày sai là PHẦN MỀM gốc.     3. Không được xóa bỏ hoặc thay đổi thông báo này khỏi bất kỳ bản phân phối nguồn nào.

   3. MD5.

    1. Một phần của PHẦN MỀM này bắt nguồn từ Thuật toán MD5 Message-Digest của RSA Data Security, Inc.

   4. Mersenne Twister.

    1. Bản quyền © 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto và Đại học Hiroshima. All rights reserved.

    2. Việc tái phân phối và sử dụng ở dạng mã nguồn và nhị phân, có hoặc không có sửa đổi, được cho phép miễn là các điều kiện sau được đáp ứng:     1. Việc tái phân phối mã nguồn phải giữ lại thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau đây.     2. Việc tái phân phối ở dạng nhị phân phải sao chép thông báo bản quyền ở trên, danh sách các điều kiện này và tuyên bố khước từ trách nhiệm sau đây trong tài liệu và/hoặc các tài liệu khác được cung cấp với bản phân phối.     3. Không được sử dụng tên của Đại học Hiroshima hoặc tên của những người đóng góp để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ PHẦN MỀM này mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.    3. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỀU BỊ TỪ CHỐI. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN HOẶC NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, ĐIỂN HÌNH, HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC LỢI NHUẬN; HAY GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) DÙ DO BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO VÀ TRÊN BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM SƠ SUẤT HOẶC KHÁC) PHÁT SINH THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ.

   5. Expat, Bản phát hành 2.0.1.

    1. Bản quyền © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source SOFTWARE Center Ltd và Clark Cooper.

    2. Bản quyền © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Những người bảo trì Expat.

    3. Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào có được bản sao của PHẦN MỀM này và các tệp tài liệu liên quan ("PHẦN MỀM "), để xử lý PHẦN MỀM không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối, cấp phép bổ sung và/hoặc bán các bản sao của PHẦN MỀM và để cho phép những người nhận được PHẦN MỀM làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau đây:

    4. Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cấp phép này sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của PHẦN MỀM.

    5. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, TÁC GIẢ HOẶC NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HAY TRÁCH NHIỆM NÀO KHÁC, CHO DÙ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC CÁC XỬ LÝ KHÁC TRONG PHẦN MỀM.

   6. JasPer License Phiên bản 2.0.

    1. Bản quyền © 2001-2006 Michael David Adams.

    2. Bản quyền © 1999-2000 Image Power, Inc.

    3. Bản quyền © 1999-2000 Đại học British Columbia.

    4. All rights reserved.

    5. Theo đây, quyền được cấp miễn phí cho bất kỳ người nào ("Người dùng") có được bản sao của PHẦN MỀM này và các tệp tài liệu liên quan ("PHẦN MỀM "), để xử lý PHẦN MỀM không hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, xuất bản, phân phối và/hoặc bán các bản sao của PHẦN MỀM và để cho phép những người nhận được PHẦN MỀM làm như vậy, tuân theo các điều kiện sau đây:     1. Thông báo bản quyền ở trên và thông báo cấp phép này (bao gồm tuyên bố khước từ trách nhiệm bên dưới) sẽ được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của PHẦN MỀM.     2. Không được sử dụng tên của người giữ bản quyền để xác nhận hay quảng bá các sản phẩm bắt nguồn từ PHẦN MỀM mà không có sự cho phép cụ thể trước bằng văn bản.

    6. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH NÀY CẤU THÀNH MỘT PHẦN THIẾT YẾU CỦA GIẤY PHÉP NÀY. SAU ĐÂY, VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGOẠI TRỪ THEO TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM NÀY. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ NÀO, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN, CHO DÙ TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, DO SƠ SUẤT, HAY DO HÀNH ĐỘNG SAI LẦM CÁ NHÂN KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY THỰC THI PHẦN MỀM NÀY. NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO RẰNG PHẦN MỀM KHÔNG VI PHẠM BẰNG SÁNG CHẾ HAY CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC CỦA CHỦ THỂ KHÁC. MỖI NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG CHO CÁC KHIẾU NẠI MÀ BẤT KỲ CHỦ THỂ NÀO KHÁC ĐƯA RA DỰA VÀO SỰ VI PHẠM CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC QUYỀN KHÁC. LÀ MỘT ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN ĐƯỢC CẤP DƯỚI ĐÂY, THEO ĐÂY MỖI NGƯỜI DÙNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO KHÁC CẦN THIẾT, NẾU CÓ. PHẦN MỀM KHÔNG PHẢI KHÔNG CÓ LỖI VÀ KHÔNG DÀNH CHO SỬ DỤNG TRONG CÁC HỆ THỐNG NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, CHẲNG HẠN NHƯ NHỮNG HỆ THỐNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ HẠT NHÂN, HỆ THỐNG ĐIỀU HƯỚNG HÀNG KHÔNG HOẶC THÔNG TIN LIÊN LẠC, HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU, MÁY HỖ TRỢ SỰ SỐNG TRỰC TIẾP, HOẶC CÁC HỆ THỐNG VŨ KHÍ, MÀ TRONG HỆ THỐNG ĐÓ, LỖI CỦA PHẦN MỀM HOẶC HỆ THỐNG CÓ THỂ TRỰC TIẾP DẪN ĐẾN TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, HOẶC THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG VỀ VẬT LÝ HOẶC MÔI TRƯỜNG ("HOẠT ĐỘNG RỦI RO CAO"). NHỮNG NGƯỜI GIỮ BẢN QUYỀN ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO HOẠT ĐỘNG RỦI RO CAO.

   7. PHẦN MỀM JPEG của Independent JPEG Group

    1. PHẦN MỀM này dựa trên một phần sản phẩm của Independent JPEG Group.

  1. tải về 0.83 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương