Cơ quan1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc socialist republic of vietnam independence – Freedom- happinesstải về 27.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2019
Kích27.93 Kb.

MBB02


straight connector 2CƠ QUAN1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Independence – Freedom- Happiness

straight connector 1


Số (No):.../ BB-GTTT

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính

trong lĩnh vực hàng không dân dụng

MINUTES

On verbal explanations of administrative violations in the field of civil aviation
Căn cứ Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Pursuant to Article 61 of the Law on Handling of Administrative Violations;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-VPHC ngày…/…/.……;Based on the Minutes on administrative violations No. .../BB-VPHC dated../.../.

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày…/…/… của ông/bà/Tổ chức…2…;Based on Letter of request for verbal explanations dated…./…/… by Mr./Mrs./organization …………..

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của (ông/bà/tổ chức)….. 2 ….(nếu có);Based on Letter of Authorization to take part in the explanations of Mr./Mrs./Organization ………….. (if any)

Căn cứ Thông báo số ......./TB-....… ngày…../…/… của ..................... về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,Based on Notice No…/TB-…dated….…by......... on organizing of the explanations,

Hôm nay (today), vào hồi (at)… giờ (hour)... ngày (date).../.../......, tại (at)3……...Chúng tôi gồm (We are):

1. Bên tổ chức phiên giải trình (The organization of the explanation):

a) Họ và tên (Full name): ………………………Chức vụ (Position):

Cơ quan (Organization):

b) Họ và tên (Full name): ………………………Chức vụ (Position):

Cơ quan (Organization):

2. Bên giải trình (The explainer):

Full name >: ………………………… Giới tính (Sex):

Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth):…./…/…. Quốc tịch (Nationality):

Nghề nghiệp (Occupation):

Nơi ở hiện tại (Address):

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu (Personal Identification/ID Card/ Passport No.): …………….ngày cấp (Date of issue):…/…/…..; Nơi cấp (Place of issue):

Violating organization >:

Địa chỉ trụ sở chính (Head office address):

Mã số doanh nghiệp (Enterprise identification No.):

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động (Investment/ enterprise registration Certificate or operation registration/ establishment Licence No.):

Ngày cấp (Date of issue): ……/…./…..; Nơi cấp (Place of issue):

Người đại diện theo pháp luật (Full name of the legal representative)4:…….... Giới tính (Sex):

Chức danh (Position)5:…………………………………..
Nội dung phiên họp giải trình như sau:

(The explanation is happened as follow):
1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (The comment of the person who has competence to handle the administrative violations):

a) Về căn cứ pháp lý (Legal basis):

b) Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm (Circumstances, evidences relating to administrative violations):

c) Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm (Sanction forms, remedial measures supposed to be apply to the act of violations):


2. Ý kiến của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm (The comment of violating individuals/representative of the organizations or the legal representative of violating individuals/organizations):

Phiên giải trình kết thúc vào hồi (The explanation is end at)... giờ (hour) ...phút (minutes), ngày (date)…./…/............Biên bản này gồm (The Minutes of).......... tờ (papers), được lập thành (is made in) ......... bản có nội dung và giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây (copies of being equally authentic. This Minutes has been read out to all persons concerned who have admitted it is true and have signed it.); giao cho ông, bà (one (01) copy of the Minutes has been handed over to Mr./Mrs.)6 …………………là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân/tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ (the violating individuals/representative of the violating organization or the legal representative of violating individual/organization, one (01) copy of the Minutes has been filed).


ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
REPRESENTATIVE OF THE EXPLAINER


(Ký, ghi rõ họ và tên)

Signature and full name


ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC
GIẢI TRÌNH


REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION OF THE EXPLANATION

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Sign, position, full name

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

MINUTES WRITER
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

Sign, position, full name
1 Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính/ Organization’s name of the person who has competence to handle the administrative violations.

2 Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm/Full name of the violating individuals/violating organizations.

3 Ghi địa chỉ trụ sở cơ quan làm việc của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính/Organization’s address of the person who has competence to handle the administrative violations.

4 Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Full name of the legal representative if it is a one member limited liability company, limited liability company with two or more members, joint stock company; full name of the owner of the business if it is a private enterprise; Full name of the head of the organizations if it is not an enterprise.

5 Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp/Position of the legal representative if it is a one member limited liability company, limited liability company with two or more members, joint stock company; full name of the owner of the business if it is a private enterprise; Position of the head of the organization if it is not an enterprise.

6 Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm/Full name of the violating individuals/ representative of violating organizations.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương