Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cbcctải về 52.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích52.5 Kb.
#234

Mẫu 3a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 /6 /2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụTIỂU SỬ TÓM TẮT

ảnh màu


(4 X 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ...................................................................................................................................

2) Tên gọi khác:...............................................................................................................................................................................

3) Sinh ngày: ............... tháng ................ năm............................. , Giới tính (nam, nữ): .............................................

4) Nơi sinh: Xã ........................................................, Huyện............................................., Tỉnh .........................................

5) Quê quán: Xã ....................................................., Huyện ............................................, Tỉnh ..........................................

6) Dân tộc: ...................................................................................................................., 7) Tôn giáo: ..............................................................................................

8) Nơi ở hiện nay:

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

10) Cơ quan, đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

11) Ngạch công chức (viên chức):................................................................................................................., Mã số ngạch: ............................................

Bậc lương: ........................, Hệ số: .............................., - Phụ cấp chức vụ (nếu có): ......................, Phụ cấp khác: ...............................................

12)Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):...........................................................................................................

13) Trình độ chuyên môn cao nhất:............................................................................................................................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân , kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành )

14)Lý luận chính trị: ............................................................................ 15) Quản lý nhà nước:............................................................................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, .......)

16) Ngoại ngữ:........................................................................................... 17) Tin học: .................................................................................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,... ) (Trình độ A, B, C,...)

18) Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt nam:................./............./......................., Ngày chính thức:................/............../......................................

19) Khen thưởng: ................................................................................................., 20) Kỷ luật: ..................................................................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

21) Tình trạng sức khỏe: ................................................................, Chiều cao:............. , Cân nặng: ...............kg, Nhóm máu: .........................

22) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC


Từ tháng, năm

đến tháng, năm
A - Quá trình học tập:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ tháng, năm

đến tháng, năm
B - Quá trình công tác


.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..........., Ngày ......... tháng........ năm 20........

Người khai (hoặc người trích lục)Ký tên, ghi rõ họ tên


tải về 52.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương