Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích72 Kb.
#3481

Mẫu 2. Bản khai thành tích cá nhân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO……………….

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1- Họ và tên: (1)...........................................................................................Nam, nữ: ...................................

2- Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................................

3- Nguyên quán: ...............................................................................................................................................

4- Trú quán: ..........................................................................................................................................................

5- Dân tộc: ............................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: (2)........................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: (3).................................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo : ............................................................Chuyên ngành: ............................................

9- Học hàm, học vị:……………………………………………………….…………………..........................

10- Ngạch lương đang hưởng: Ghi rõ giáo viên, giảng viên, chuyên viên, cán bộ quản lý; mức phụ cấp chức vụ (nếu có).

11- Năm vào ngành giáo dục: .................................................................................................................

12- Số năm trực tiếp giảng dạy: (4)...................Số năm công tác tại vùng khó khăn (5)........

13- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: (6).............................................................

14- Số năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: (7)....................................................................................TT

Năm đạt

danh hiệuTên danh hiệu đạt được

Quyết định số (ngày, tháng, năm)Cấp ký quyết định

1.


2.


3.


....


15- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên).

TT

Năm được khen thưởng

Hình thức khen thưởng

Quyết định số (ngày, tháng, năm)Cấp ký quyết định

1.


2.


.......


16- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):

…………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (8)Thời gian

Chức vụ, nơi công tác

Từ năm ... đến năm...
……………...
.......................Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến nay

(đối với NGND)


Thời gian

Chức vụ, nơi công tác

Từ năm ... đến năm...
……………....
……………....
III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1- Đạo đức:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm xuất sắc, công lao đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (NGND khai từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú đến khi xét)

- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục (phương pháp giảng dạy, chương trình đào tạo, nghiên cứu, quản lý…):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên tài năng, nhân tài:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................- Sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo khoa học, sách phục vụ sự nghiệp giáo dục: (9)

TT

Tên SK,GP, ĐT NCKH, GT, sách...

Nghiệm thu năm

Cấp nghiệm thu

Xếp loại
I. Sáng kiến, cải tiến


1.

2.

...
II. Đề tài NCKH


1.

2.

...
III. Giáo trình, sách chuyên khảo, các bài báo đã đăng (trên tạp chí)


1.

2.

...

Trong những sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trên đã có những đề tài sau được ứng dụng (thời gian, địa điểm):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


- Đóng góp xây dựng đơn vị:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Thành tích của đơn vị trong 3 năm liền kề năm đề nghị (10):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội

- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học:

...........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

-Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Xác nhận, đánh giá của đơn vị ...... Ngày tháng năm 200...

Người khai (ký tên)


Ghi chú: Đánh máy không quá 10 trang, không đóng quyển, người khai ký nhỏ vào từng trang khai thành tích

- (1) Ông (bà): Họ tên viết chữ in hoa.

- (2) Viết đầy đủ tên đơn vị công tác (không viết tắt).

- (3) Chức vụ hiện tại (không viết tắt).

- (4) Khai bằng số (tổng số năm).

- (5) Khai từ năm... đến năm....công tác tại thôn, xã, huyện, tỉnh nào và tên đơn vị công tác.

- (6) Áp dụng với đối tượng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

- (7) Khai bằng số tổng số năm đạt các danh hiệu: Điền đầy đủ các thông tin của Quyết định khen thưởng vào từng ô theo bản khai; danh hiệu giáo viên giỏi trước năm 2004 được tính tương đương danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

- (8) Thời gian công tác khai liên tục từ tháng/năm đến tháng/năm (Nhà giáo Nhân dân điền thêm vào bảng quá trình công tác sau năm phong tăng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú); Ghi rõ giảng dạy môn gì, khoa, trường.

- (9) Khai rõ chủ trì hay tham gia các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học, các giáo trình, bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước

* Sáng kiến kinh nghiệm ghi rõ tên sáng kiến cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu

* đề tài nghiên cứu khoa học ghi rõ tên đề tài cấp đánh giá xếp loại, năm nghiệm thu

* Giáo trình, sách, bài báo ghi rõ số lượng và liệt kê tên, năm (nếu nhiều đưa vào phụ lục gửi kèm báo cáo).

- (10) Khai rõ thành tích của đơn vị đang công tác trong vòng 3 năm gần đây (số quyết định, ngày, tháng, năm).- (11) Xác nhận của địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Каталог: userfile -> User -> long -> files
files -> ChưƠng I cơ SƠ LÍ luậN
files -> TrưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn thị MỸ HẠnh các phái bộ anh đẾn việt nam trong bối cảnh xâm nhập của anh vàO ĐÔng á
files -> Trần Thị Hường ba tiểu loạI ĐỘng từ tiếng hàn qua một phưƠng diện phân loạI
files -> Khoa xã HỘi học nguyễn thị kim nhung sự tham gia của ngưỜi dân trong hoạT ĐỘng quản lý RÁc thảI ĐẢm bảo phát triển bền vững đÔ thị
files -> Chuyên ngành : cndvbc & cndvls mã số
files -> Chuyên ngành : Trung Quốc học Mã ngành : 62325010 TÓm tắt luậN Án tiến sĩ trung quốc họC
files -> TrưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn ngô thị lan phưƠng quan hệ việT – trung giai đOẠN 1986 -2010 qua trưỜng hợp quan hệ hai tỉnh quảng ninh
files -> Nguyễn thị HỒng vân cấu tạo và chức năng thông báO
files -> TrưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn lâm Văn Đồng giáo dụC ĐẠO ĐỨc cho ngưỜi thầy thuốC Ở việt nam trong giai đOẠn hiện nay chuyên ngành: cndvbc&cndvls

tải về 72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương