Cơ khí Bộ môn: ban gdth đề cương Môn học Đại học thực tập cơ khí ĐẠi cưƠng (1)tải về 72.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích72.5 Kb.
#3784


Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: BAN GDTH Đề cương Môn học Đại họcTHỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG (1)

(Basic Workshop practice (1))

Mã số MH :211008

- Số tín chỉ:

Tc (0.5.1)

TCHP:

- Số tiết - Tổng:

60

LT:

00

BT:

00

TH:

60

ĐA:
BTL/TL:

15
(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

04

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm 10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết:

-

MS:

- Môn học trước:

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211009

- Môn song hành:

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211009

- CTĐT ngành :

Kỹ thuật cơ khí

- Trình độ :

- Học kỳ năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ bản)

- Ghi chú khác :


  1. Mục tiêu của môn học

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến thức cùng kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công.

Aims

Provides students basic knowledges about machining methodes. Basic Knowledges and Skills in each machining methode.
  1. Nội dung tóm tắt môn học

Các phương pháp gia công bằng cắt gọt: Phương pháp gia công nguội, Phương pháp gia công tiện, Các phương pháp gia công không phoi: Gia công bằng áp lực, Gia công bằng hàn.
Course outline:

Cutting machining methodes: Benchworking, Turning. Non-cutting machining methodes: Forming, Welding – soldering

  1. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

1) Bài giảng Kỹ thuật học thực tập cơ khí đại cương:

Wesite: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/

2) Võ Mai Lý - Nguyễn Xuân Quý Kỹ thuật Nguội cơ khí. NXB Hải Phòng, 2002

3) Văn Phương Thực hành Kỹ thuật Tiện. NXB Giao thông vận tải, 2003.

4) Lê Nhương Kỹ thuật Rèn. NXB Giao thông vận tải, 2003.

5) Trần văn Niên - Trần Thế San. NXB Đà nẳng, 2001.

6) Dư văn Rê. Kỹ thuật học Thực tập Cơ khí đại cương. NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM. 2010
  1. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

Learning outcomes:
Chuẩn đầu ra môn học

Phương pháp đánh giá

CDIO

C1

Nhận biết cơ bản về các phương pháp gia công và khả năng công nghệ của từng phương pháp.

- Tiểu luận cuối môn học.

1.2, 1.3,

1.4,2.2


C2

Kỹ năng thực hiện được các thao tác căn bản về gá đặt dụng cụ, vận hành thiết bị gia công.

- Quá trình thực hành.

1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5,4.6

C3

Hiểu biết các kỹ thuật gia công cơ bản.

- Tiểu luận cuối môn học.

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2,

C4

Kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật gia công cơ bản.

- Quá trình thực hành.

- Kết quả bài thực hành.1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.6

C5

Tác phong và kỹ luật lao động.

- Quá trình học tập.

2.5, 4.1, 4.6
  1. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

- Điều kiện tham gia nhóm thực tập:

(1) SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2) Sv thực hiện đầy đủ các nội quy thực tập.

(3) Thực hiện đầy đủ tất cả bài tập được giao.

- Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1) Điểm bài tập: 50%

(2) Điểm chuyên cần: 50%

Learning Strategies & Assessment Scheme:


  1. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy

T.tự

Họ và tên

MSCB

T.tự

Họ và Tên

MSCB

1

Nguyễn văn Phẩm

0.0418

5

Bùi Thiện Vũ
2

Dư văn Rê

0.1590

6

Phạm Trọng Nhân

1.3015

3

Lâm Đào Anh Vũ

1.2343

7

Đặng Thành Luân

1.3017

4

Hồ văn Thân

1.2866

8

Dụng văn Thân


  1. Nội dung chi tiết
Tuần

Nội dung

Kỹ năng tích hợp

PP

giảng dạy

PP

đánh giá

CDIO

1
2
3Phần 1 : THỰC HÀNH NGUỘI

1. Giới thiệu dụng cụ nguội, an toàn.

Bài tập: Gia công một chi tiết, thực tập vạch dấu.

2. Thực hành tạo dáng ban đầu – Cưa.

3. Thực hành gia công bán tinh- Đục, giũa.

4. Thực hành gia công tinh – Giũa tinh. (Khoan và gia công lỗ)

5. Thực tập kỹ thuật đánh bóng – hoàn tất bài tập.


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.
- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.

- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.
2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,

3.2.5

1

2


3


Phần 2 : THỰC HÀNH TIỆN

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ trơn, vạt mặt đầu.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết trục bậc – 1 đầu hoặc 2 đầu.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công chi tiết côn.

5. Bài tập 4: Bài tập nâng cao ( Gia công lỗ hoặc chi tiết định hình)


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.
- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công, kiểm tra cơ bản.

- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.

- Tác phong.

- Tiểu luận.
2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2
2.4.4
3.2.3,

3.2.5


1

2


3


Phần 3 : THỰC HÀNH GIA CÔNG ÁP LỰC

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành nung phôi, các thao tác cơ bản khi rèn.

2. Bài tập 1: Thực hành rèn: Vuốt, xoắn, uốn làm một mũi vạch.

3. Bài tập 2: Thực tập Vuốt, chồn làm một mũi đột.

4. Bài tập 3: Thực tập vuốt chồn, chặt, là làm một má kềm hoặc compa.

5. Bài tập 4: Thực hành sử dụng máy cán để cán mõng phôi, náy dập để cắt, dập một muỗng.


- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.
- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.

- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.
2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,

3.2.5

1
2


3

Phần 4 : THỰC HÀNH HÀN

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực tập điều chỉnh máy hàn, gây hồ quang và duy trì hồ quang, hàn những đường hàn ngắn.

2. Bài tập 1: Thực hành hàn nằm, mối hàn giáp mí.

3. Bài tập 2: Thực hành hàn liên tục với máy hàn Mig có khí bảo vệ.

4. Bài tập 3: Thực hành điều chỉnh ngọn lửa hàn bằng hơi, đốt chảy kim loại tạo vũng hàn không cần que.

5. Bài tập 4: Thực hành hàn hơi với que hàn nóng chảy.

6. Bài tập 5: Thực hành cắt bằng hơi.
- Nhận dạng Phương pháp gia công và khả năng công nghệ.
- Kiến thức và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật gia công và kiểm tra cơ bản.

- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.


- Đánh giá chất lượng.
- Trình bày tài liệu kỹ thuật.

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)

- Tự học. (u)
- Hướng dẫn thao tác.(T)


- Kiến thức chuyên môn tự học.
- Thao tác.

- Độ chính xác của bài tập.


- Tác phong.

- Thao tác tự kiểm tra

- Tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3
3.2.5,

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6
2.5.2

2.4.4
3.2.3,

3.2.5

  1. Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 3.8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành, Xưởng C1. Khoa Cơ khí. ĐT: 3.8647256-5880. Ks. Dư văn Rê.

Email: duvanre@hcmut.edu.vn

+ Trang WEB môn học: http:// www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2011

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
Ks. Dư văn Rêtải về 72.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương