Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấTtải về 360.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2017
Kích360.76 Kb.
#3077

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Phù Mỹ, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đu năm và nhiệm vụ,

giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2015PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐU NĂM 2015

Tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song, nhờ có các chính sách của Chính phủ, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân huyện, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận và các đoàn thể, sự nổ lực của các phòng, ban huyện và địa phương, sự chủ động sáng tạo và tích cực của nhân dân trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực trong điều hành; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trên nhiều lĩnh vực; duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.


Tổng giá trị sản xuất ưc đạt 2.719,81 tỷ đng, tăng 15,24 %, (đạt 79,28% so kế hoạch), trong đó lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tăng 9,35%; công nghiệp và xây dựng tăng 17,73 %; thương mại, dịch vụ tăng 23% so cùng kỳ năm 2014. Các hoạt đng văn hóa, xã hội có mặt phát triển, đời sống nhân dân trong huyện cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó đưc đánh giá qua các lĩnh vực sau đây:

I. VỀ KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước thực hiện (theo giá cố định 1994) 1.051,3 tỷ đồng, tăng 9,35%; riêng lĩnh vực nông nghiệp, ước giá trị sản xuất 627,27 tỷ đồng, tăng 6,21% so cùng kỳ.

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng là 30.815,4 ha, tăng 939,1 ha so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 9 tháng ước đạt 112.207,1 tấn, tăng 8967 tấn so với cùng kỳ. Diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng như: Cây lúa 18.294,7 ha, tăng 353,2 ha, năng suất 56,61 tạ/ha, tăng 2,95 tạ/ha, sản lượng 103.583,9 tấn, tăng 7.299,45 tấn; Cây ngô 1.459,3 ha, tăng 249,3 ha, năng suất 59,09 tạ/ha, tăng 1,61 tạ/ha, sản lượng 8.623,2 tấn, tăng 1.667,6 tấn; Cây đậu phụng 1.985 ha/2.550 ha kế hoạch, giảm 153,6 ha, năng suất 32,5 tạ/ha, tăng 2,77 tạ/ha, sản lượng 6.460,2 tấn, tăng 92,72 tấn so với cùng kỳ năm 2014; Cây mỳ 2.473,4 ha, tăng 170,9 ha, năng suất 276,8 tạ/ha, tăng 4,8 tạ/ha, sản lượng 68.454,1 tấn, tăng 5.840,5 tấn so với cùng kỳ. Diện tích các cây trồng khác: đậu các loại 323,8 ha, tăng 21,1 ha; cây mè 1.349,3 ha, tăng 165,3 ha; diện tích mía 67,2 ha, giảm 42,3 ha; diện tích ớt 892 ha, giảm 61 ha; rau dưa các loại 3.474,6 ha, tăng 136,9 ha so với cùng kỳ.

Tiếp tục triển khai thực hiện thành công chương trình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng mẫu. Đã triển khai thực hiện được 16 cánh đồng mẫu lớn và 37 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 1.029,55 ha/8.751 hộ nông dân tham gia. Trong đó, cây lúa: 15 cánh đồng mẫu lớn và 37 cánh đồng mẫu với diện tích 996,05 ha/8.567 hộ nông dân tham gia; 01 cánh đồng mẫu lớn cây lạc với diện tích 33,3 ha/184 hộ dân tham gia. Nhìn chung, các cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng mẫu năng suất lúa tăng từ 5 - 8 tạ/ha so với ruộng ngoài mô hình.

Tình hình thiên tai và dịch bệnh diễn ra gay gắt trong vụ Hè Thu 2015, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng mất năng suất là 1.796,74 ha. Trong đó: cây lúa 1.250,37 ha (trên 70 % là 284 ha), cây rau màu 373,85 ha (trên 70 % là 115,5 ha) và cây mỳ, cây mía 172,52 ha (trên 70 % là 57,71 ha).

- Về chăn nuôi và thú y: Theo số liệu thống kê ngày 01/4/2014: Tổng đàn trâu 5.802 con, tăng 49 con; tổng đàn bò 48.637 con, tăng 1882 con so cùng kỳ. Bò lai hiện có 39.815 con, tỷ lệ bò lai so với tổng đàn chiếm 81,86%, tăng 2,65% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn 64.036 con, tăng 1.671 con, đàn gia cầm 957.180, giảm 32.018 con so cùng kỳ. Công tác lai tạo đàn bò tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao, tổng số bê lai sinh ra 11.496 con, tăng 420 con so cùng kỳ.

Tổ chức tiêm phòng gia súc đợt 1/2015, kết quả tiêm phòng vaccine LMLM trâu bò được 45.611 con, đạt 85,73%; tiêm phòng dịch tả lợn 17.686 con. Tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm H5N1 được 195.854 con và tiêm bổ sung 97.840 con. Tổ chức tiêm phòng đợt 2/2015, đến nay đã tiêm phòng vaccine cúm gia cầm được 179.932 con, đạt 86,7% và tiêm bổ sung 15.335 con; đang tổ chức tiêm phòng vaccine LMLM gia súc, hiện tại các xã, thị trấn đã nhận 18.100/47.575 liều vaccine phân bổ và tiêm được 5.446 con trâu bò.

- Về thủy sản: Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 400,65 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 12,46% so cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 55.629,3 tấn, tăng 9,71% so với cùng kỳ (sản lượng khai thác 53.432,8 tấn; sản lượng nuôi trồng 2.196,5 tấn). Diện tích nuôi tôm là 469,7 ha, đạt 98,88 % kế hoạch (tôm nuôi trên cát 88,2 ha và thấp triều 381,5 ha). Diện tích tôm nuôi đã thu hoạch là 247,1 ha, sản lượng 1.814,7 tấn, tăng 231,8 tấn so cùng kỳ. Năng suất bình quân tôm nuôi trên cát ước đạt 3,76 tấn/ha. Diện tích tôm nuôi bị bệnh 5,6 ha, giảm 16,3 ha so cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 121 hồ sơ nhiên liệu cho 75 tàu, với tổng số tiền hỗ trợ 6.859 triệu đồng, kết quả thực hiện Quyết định 48, đến nay đã hỗ trợ cho ngư dân được 73.546,6145 triệu đồng. Diện tích sản xuất muối 108 ha, sản lượng thu hoạch 13.863 tấn, giảm 67 tấn so với cùng kỳ.

- Về sản xuất lâm nghiệp: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 23,36 tỷ đồng, tăng 60,84% so cùng kỳ. Chăm sóc rừng trồng các năm trước được chú trọng, đã thực hiện chăm sóc 2 đợt, diện tích rừng được chăm sóc 1.700, đạt 100% kế hoạch; đã khai thác 573,75 ha rừng trồng, sản lượng 45.423 m3, đạt 100,94 % so kế hoạch. Quản lý bảo vệ rừng tự nhiên 3.896,3 ha; khoán khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 546,7 ha; quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ ven biển 969,71 ha; quản lý bảo vệ rừng trồng phòng hộ đầu nguồn 2.009,29 ha. Tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao nên đã xảy ra 05 vụ cháy rừng, với tổng diện tích 35,58 ha. 9 tháng đầu năm, xảy ra 4 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 9 vụ so cùng kỳ, thu nộp ngân sách 16,2 triệu đồng. Tổ chức 41 đợt tuần tra, truy quét trong rừng, phát hiện và phá hủy 21 lò đốt than.

- Về quản lý thủy lợi, hợp tác xã: Tổng lượng mưa trên địa bàn huyện là 450 mm, tương đương so với cùng kỳ, thấp hơn 300 mm so với lượng mưa trung bình cùng kỳ nhiều năm. Tổng lượng nước các hồ chứa hiện còn 3 triệu m3, tương đương so với cùng kỳ, thấp hơn 3,5 triệu m3 so với trung bình nhiều năm đủ nước. Hướng dẫn các đơn vị thủy nông triển khai công tác chống hạn như đào vét kênh mương, hồ chứa, đào ao mạch, bơm mực nước chết các hồ chứa để chống hạn. Xây dựng phương án chống hạn vụ Hè Thu 2015 trên địa bàn huyện, đến nay 19/19 xã, thị trấn đã xây dựng và phê duyệt phương án phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay đã có 12/13 hợp tác xã đã đại hội chuyển đổi và hoàn thành thủ tục đăng ký hoạt động lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Có 13/13 HTX làm dịch vụ thủy lợi, thủy nông; 6/13 HTX nhân giống lúa; 9/13 HTX làm dịch vụ giống; 8/13 HTX làm dịch vụ tín dụng nội bộ. Tổng doanh thu các HTX NN trong 9 tháng đầu năm ước đạt 17,351 tỷ đồng.

- Về công tác triển khai xây dựng nông thôn mới: Trong 9 tháng đầu năm, có 01 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới (xã Mỹ Hoà); các địa phương khác tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện tăng thêm 15 tiêu chí so với cuối năm 2014, nâng tổng số tiêu chí đạt được 197 tiêu chí, cụ thể như: Mỹ Lộc, Mỹ Hiệp, Mỹ Hoà đạt 19 tiêu chí; Mỹ Trinh đạt 16 tiêu chí; Mỹ Châu, Mỹ Lợi đạt 14 tiêu chí; Mỹ Thọ, Mỹ Cát, Mỹ Tài đạt 12 tiêu chí; Mỹ Chánh Tây, Mỹ Phong đạt 10 tiêu chí; Mỹ Quang, Mỹ An đạt 09 tiêu chí; Mỹ Thắng, Mỹ Thành 08 tiêu chí; Mỹ Đức 06 tiêu chí. Trong 9 tháng đầu năm, huy động đóng góp xây dựng trong các công trình công cộng 1,492 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong các công trình công cộng lên 13,792 tỷ đồng.- Các công tác khác:

Theo kế hoạch, năm 2015 toàn huyện xây dựng 150 công trình khí sinh học ở 15 xã, thị trấn. Đến nay, đã xây dựng 115 công trình và làm thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng 50 công trình. Các hộ dân vùng dự án thiên tai (triều cường) đã xây dựng được 347 nhà/ 565 lô đất ở; đã làm thủ tục và được hỗ trợ kinh phí di dời cho 316 hộ.

2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ
- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện (tính theo giá cố định 1994) thực hiện khoảng 651,65 tỷ đồng, tăng 14,27% so với cùng kỳ, đạt 77,76% so với chỉ tiêu kế hoạch (Trong đó: Cá thể ước đạt 224,123 tỷ đồng, chiếm 34,39% GTSX trên địa bàn, tăng 12,65% so với cùng kỳ. Tập thể và hỗn hợp ước đạt 427,53 tỷ đồng, chiếm 65,61% GTSX trên địa bàn, tăng 15,14% so với cùng kỳ).
- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 1.316,633 tỷ đồng, tăng 24,545% so với cùng kỳ và đạt 90% so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 254,44 tỷ đồng đạt 72,256%; công trình giao thông khoảng 584,37 tỷ đồng tăng 433,93%; các công trình thuỷ lợi 15,63 tỷ đồng đạt 41,57%; công trình hạ tầng kỹ thuật 30,94 tỷ đồng tăng 76,81%; công trình xây dựng trong dân 431,25 tỷ đồng đạt 83,69% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn huyện ước đạt 508,74 tỷ đồng (theo giá cố định 1994), tăng 23% so với cùng kỳ và đạt 83,57% so với chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, một số ngành dịch vụ chủ yếu như: dịch vụ ngân hàng tín dụng đạt 181,56 tỷ đồng, tăng 15%; dịch vụ Bưu chính viễn thông đạt 19,91 tỷ đồng, tăng 23%; Dịch vụ vận tải đạt 60,29 tỷ đồng, tăng 20%; dịch vụ nhà hàng khách sạn đạt 8,59 tỷ đồng, tăng 23%; dịch vụ y tế đạt 13,62 tỷ đồng, tăng 17%, … góp phần làm tăng giá trị của toàn ngành.

- Công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý đã được thực hiện tại 17/17 xã đạt 100%; hiện nay ngành điện đã tiếp nhận quản lý và kinh doanh điện 16/17 xã, còn lại xã Mỹ Trinh ngành điện tiếp tục tiếp nhận trong thời gian đến. Hướng dẫn các địa phương xây dựng chợ nông thôn mới theo tiêu chí số 7 của chương trình mục tiêu quốc gia.

- Thường xuyên theo dõi tình hình giá cả, diễn biến cung cầu thị trường hàng hóa trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng khang hiếm, thiếu hàng, tăng giá đột biến. Kiểm tra kiểm soát thị trường vệ sinh ATTP trong các tháng cao điểm, các cơ sở đều chấp hành tốt, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng. Một số đối tượng vi phạm là những hộ mua bán nhỏ vi phạm về VSATTP được đoàn kiểm tra hướng dẫn, nhắc nhở, chấn chỉnh 37 cơ sở, đồng thời đã xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 750.000 đồng. Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 2 Phù Mỹ cũng đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa phương trên địa bàn huyện, với tổng số vụ đã kiểm tra 86 vụ, phát hiện vi phạm 30 vụ và xử lý 30 vụ, nộp ngân sách 13,825 triệu đồng.3. Quản lý đt đai và tài nguyên, môi trường

- Kế hoạch sử dụng (KHSD) đất khu dân cư năm 2014 được UBND tỉnh phê duyệt còn trong kỳ kế hoạch của 17 xã, thị trấn chuyển sang thực hiện trong năm 2015 có diện tích 79.050,25m2, diện tích đã thực hiện là 29.840,25m2,đạt 37,75%. Kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2015 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích 320.900m2; UBND huyện đã phê duyệt 14 xã, thị trấn, diện tích 81.652,8m2, đã thực hiện 17.648,4m2, diện tích còn lại 64.004,4m2. Còn 5 xã, thị trấn đang lập kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2015, gồm: Thị trấn Phù Mỹ, Mỹ Trinh, Mỹ Quang, Mỹ Đức và Mỹ Châu. Kế hoạch sử dụng đất các khu tái định cư thuộc dự án Quốc lộ 1 của 4 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích 17.179m2, đã thực hiện 2931m2 (19 lô), còn lại 1.4248m2 (91 lô).

- Công nhận QSD đất cho 447 hộ gia đình, cá nhân (745 giấy), diện tích 84,45ha. Cấp 160 giấy chứng nhận QSD đất ở cho 160 hộ gia đình được giao đất, diện tích 1,61ha và 170 giấy cho các hộ trúng đấu giá QSD đất ở, diện tích 1,2ha. Chỉnh lý biến động đất đai 833 trường hợp. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 874 trường hợp và xóa thế chấp 785 trường hợp. Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất 830 trường hợp. Tính đến ngày 15/9/2015, đã cấp 3409/8480 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo dự án VLAP còn tồn đọng trên địa bàn huyện. Xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường cho 03 hộ gia đình trên địa bàn huyện, 01 dự án Cụm Công nghiệp Đại Thạnh và 01 dự án tại Cụm Công nghiệp Diêm Tiêu.
4. Về tài chính, ngân sách:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 443,91 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 85,18 tỷ đồng, đạt 60,09% chỉ tiêu huyện giao, 80,63% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao cho huyện thu là 81,21 tỷ đồng, đạt 82,42% chỉ tiêu Huyện giao và đạt 116,63% so với dự toán tỉnh giao; Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế Ngoài quốc doanh 36,02 tỷ đồng, đạt 55,18% dự toán năm (Chi cục thuế Huyện thu 32,62 tỷ đồng đạt 87,44%, Cục thuế Tỉnh thu 3,4 tỷ đồng đạt 12,17%); Thu tiền sử dụng đất 28,7 tỷ đồng, đạt 89,7% chỉ tiêu huyện giao, 220,8% dự toán tỉnh giao.

-Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2015 là 334,43 tỷ đồng đạt 91,02 dự toán Huyện giao, trong đó chi cho đầu tư phát triển 28,07 tỷ đồng, đạt 73,32% kế hoạch năm; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách.


II. VĂN HÓA XÃ HỘI

1. Về Giáo dục và Đào tạo: Các trường tổ chức thực hiện công tác dạy, học và hoàn thành tốt chương trình năm học 2014-2015, chất lượng các bậc học tiếp tục được giữ vững, nâng cao. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt; thi học sinh giỏi: Lớp 8 cấp huyện đạt 180 giải, lớp 9 cấp huyện đạt 146 giải, cấp tỉnh đạt 39 giải, xếp vị thứ 2 toàn tỉnh. Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật đối với học sinh THCS: cấp huyện đạt 06 giải; tham gia dự thi cấp tỉnh tổ chức đạt 03 giải/04 đề tài dự thi; thi giải Toán trên Internet: cấp huyện đạt 368 giải, cấp tỉnh 395 giải, cấp quốc gia 06 giải. Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet: cấp huyện đạt 351 giải, cấp tỉnh 214 giải, cấp quốc gia 07 giải. Thực hiện thành công việc chuyển dữ liệu phổ cập giáo dục từ bậc mầm non đến bậc THPT lên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục của Bộ GD&ĐT. Phổ cập giáo dục mầm non: 19/19 xã, thị trấn đạt chuẩn, tỷ lệ 100%. Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập GDTH đúng độ tuổi: 19/19 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Phổ cập giáo dục THCS: 19/19 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ người từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 94,48%. Số trường chuẩn quốc gia hiện nay được công nhận là 41 trường, so cùng kỳ năm học trước tăng 6 trường. Bậc THCS có 65 học sinh bỏ học, tỉ lệ 0,59 %, so năm học trước giảm 05 học sinh.

2. Về Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng cao; công tác y tế dự phòng và phòng chống dịch luôn được quan tâm. Toàn huyện phát hiện và điều trị 33 ca Sốt xuất huyết, giảm 22 ca; bệnh Tay chân miệng phát hiện và điều trị 47 ca, giảm 58 ca, không có ca bệnh nặng và tử vong. Tăng cường các biện pháp để tích cực phòng chống dịch bệnh. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo. Hành nghề Y Dược tư nhân được quản lý tốt, có hiệu quả. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã: Duy trì 7 xã đã đạt trong năm 2013 và 2014, tiếp tục hỗ trợ 6 xã đã đăng ký trong năm 2015: Mỹ Châu, Mỹ Trinh, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Tài, Mỹ Cát.

3. Về Văn hóa, thông tin, tuyên truyền: Chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền tiếp tục được chú trọng và nâng cao, đã xây dựng được 295 chương trình thời sự với 2.777 tin và 479 bài các loại; tập trung tuyên truyền trên các ngày lễ, tết, kỷ niệm và lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, an toàn giao thông, xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở; trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9,10,11 BCH TW Đảng khóa XI; việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lễ hội kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương liễu; 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Các hoạt động TDTT truyền thống hàng năm được duy trì, được cán bộ, công chức và người dân hưởng ứng tích cực. Công tác quản lý dịch vụ văn hóa được tăng cường, đã tiến hành 08 đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa tại tại thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương, xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Hiệp, nhìn chung các cơ sở dịch vụ chấp hành tốt quy định. Hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành làm hồ sơ đề nghị công nhận mới và bảo lưu các danh hiệu văn hóa cấp huyện.4. Về Lao đng, Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN đi thăm và tặng quà đối tượng chính sách; tổ chức cho cán bộ, công chức trên địa bàn huyện viếng Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện nhân các ngày lễ, tết trong năm. Phân bổ 3,015 tỷ đồng nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2015 cho địa phương tạo việc làm mới cho 101 lao động. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 6.925 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền 83 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.374 suất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công với tổng số tiền 1,917 tỷ đồng. Chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 3.237 chỉ tiêu với tổng số tiền 3,953 tỷ đồng. Tiếp nhận và cấp 150 tấn gạo cứu trợ 10.000 suất cứu trợ đỏ lửa cho nhân dân tết Nguyên đán Ất Mùi, 135 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do hạn hán năm 2015 ở các xã, thị trấn. Phát động phong trào xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2015, tính đến nay đã huy động được với số tiền 332,7 triệu đồng; huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở hộ chính sách xuống cấp nặng với tổng số tiền 200 triệu đồng. Tặng 380 suất quà cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Quốc tế thiếu nhi với tổng số tiền 48 triệu đồng.
III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Về xây dựng chính quyền: Hoàn thành việc xếp loại và khen thưởng về hoạt động của chính quyền cơ sở năm 2014 của 19 xã thị trấn, tặng Giấy khen cho các xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa; đề nghị UBND tỉnh khen xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Lộc. Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, kết quả toàn huyện có 204 cán bộ, 178 công chức, 37 người đang hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và 344 người hoạt động không chuyên trách ở xã và 1.352 người đang đảm nhiệm 8 chức danh tại 168 thôn. Thẩm định, điều chỉnh, sửa đổi Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức của 88 cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 cấp huyện. Thẩm định, xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2014. Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 2 đợt 2 cho 390 mẹ. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên huyện năm 2015. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tư pháp: Tổ chức 16 kỳ tiếp công dân (2 kỳ đột xuất) có 118 lượt người đến trình bày gửi đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh; tiếp nhận 74 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 24 đơn, đã giải quyết được 17 đơn, còn 07 đơn đang xác minh, giải quyết; thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện có 37 đơn, đã giao cho thủ trưởng các cơ quan chuyên môn xác minh, giải quyết xong 28 đơn, đang xác minh giải quyết 09 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng theo thẩm quyền là 13 vụ. Tiến hành thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Tố cáo ở các xã: Mỹ Đức, Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh. Công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai phí, lệ phí, hồ sơ, thời gian được triển khai đầy đủ, UBND xã đã ban hành quy tắc văn hoá của xã, đạo đức cho cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ nhằm chống gây nhũng nhiễu, phiền hà cho công dân để tham nhũng, vụ lợi.

Tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong huyện, đã triển khai được 176 buổi, có hơn 21.700 lượt người nghe phổ biến nội dung các chuyên đề pháp luật. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh 174 trường hợp; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên 101 trường hợp; tại các xã, thị trấn thực hiện đăng ký khai sinh 1.915 trường hợp, đăng ký khai tử 537 trường hợp, đăng ký kết hôn 871 trường hợp. Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng, tiếp nhận 52 vụ, tiến hành hòa giải thành 41 vụ, đạt 83,7%.


3. Quốc phòng và An ninh: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra, kiểm soát nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tuyên truyền vận động và nắm chắc lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tổ chức tập huấn quân sự cho cán bộ cơ quan, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS 19 xã, thị trấn, kết quả chung đạt khá. Huấn luyện Dân quân năm thứ nhất cho 19 xã, thị trấn, quân số 512 đồng chí, đạt 100%, kết quả đạt khá. Thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị tỉnh giải quyết 91 hồ sơ và tổ chức chi trả cho 343 đối tượng với số tiền 1,426 tỷ đồng, hồ sơ đủ điều kiện đang hoàn chỉnh các giấy tờ theo quy định để báo cáo tỉnh là 207 hồ sơ; quy tập 01 hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ được tăng cường. 9 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự xảy ra 36 vụ, giảm 18 vụ. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 14 vụ - 14 người chết – 5 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 14 vụ, giảm 7 người chết, giảm 15 người bị thương (trong đó, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ - 1 người chết, 3 người bị thương so với cùng kỳ tăng 1 vụ, số người chết không tăng không giảm, tăng 3 người bị thương.

Nhìn chung, tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đu năm 2015 nhiều mặt có tiến bộ; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; các hoạt đng văn hóa, xã hội có mặt phát triển; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ đt được vẫn còn một số tồn tại cần phải khắc phục:
- Tình hình hạn hán, dịch bệnh cây trồng có chiều hướng tăng, công tác khắc phục kịp thời còn hạn chế; công tác quản lý rừng, phòng chống cháy rừng chưa kịp thời, diện tích rừng bị cháy có chiều hướng tăng cao.

- Một số tồn tại trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản chậm khắc phục; ý thức bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế.

- Tiến độ xây dựng một số công trình còn chậm, công tác hoàn công thanh quyết toán chưa được các chủ đầu tư quan tâm, công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1A còn nhiều hạn chế và thủ tục cấp đất còn chậm; quá trình tổ chức thực hiện quản lý dự án còn nhiều yếu kém nhất là khâu giám sát thi công chưa được đơn vị tư vấn và chủ đầu tư quan tâm, năng lực của nhà thầu hạn chế. Mặt khác, chủ đầu tư một số công trình chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình, thiếu kiểm tra, đôn đốc nên chất lượng một số công trình thi công chưa cao.

- Một số doanh nghiệp thuê đất ở các cụm công nghiệp chưa được triển khai đầu tư xây dựng, một số doanh nghiệp sử dụng diện tích thuê không hết gây lãng phí, hiệu quả sử dụng đất thấp.- Phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưng an ninh nông thôn ở một số địa phương còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ 4 NĂM 2015
Qua kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm cho thấy, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng cuối năm 2015 còn nặng nề cả về nhịp độ và chất lượng của sự tăng trưởng, trong bối cảnh tình hình kinh tế sắp tới còn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 đúng theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, trong 3 tháng còn lại cần phải tập trung nổ lực phấn đấu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở đó cần có giải pháp cụ thể, kiên quyết trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2015. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các ban, ngành, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải rà soát lại các chỉ tiêu đã được HĐND thông qua ngay từ đầu năm, dành thời gian cho chỉ đạo, điều hành công việc và tăng cường đi công tác cơ sở, tập trung chỉ đạo những công việc chưa hoàn thành; hạn chế việc tổ chức các hội nghị chưa mang tính cấp bách. Và cần tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. ớng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Mùa 2015; chuẩn bị đy đ các điều kiện, nhất là giống lúa để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016 đạt kết quả; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn vụ Đông Xuân 2015 - 2016, theo hướng mở rộng quy mô diện tích và nhiều loại cây trồng; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật đầu vụ và cho các hộ dân tham gia cánh đồng mẫu lớn vụ Đông Xuân 2015 - 2016. Đẩy mạnh công tác lai cải tạo đàn bò; tổ chức tiêm phòng đt 2/2015 đạt kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh vật nuôi trong mùa mưa năm 2015; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm; chuẩn bị đy đủ nhân lực, vật lực để chủ động bao vây và dập tắt kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Hướng dẫn nhân dân trồng rừng vụ Thu đông 2015 đt và vượt diện tích kế hoạch, đảm bảo đúng thời vụ, qui trình kỹ thuật, tỷ lệ sống đạt yêu cầu và trồng dặm kịp thời. Hướng dẫn các hộ thả nuôi tôm nuôi trên cát vụ 2 đảm bảo hết diện tích kế hoạch, đúng lịch thời vụ và chăm sóc, thu hoạch tôm nuôi vùng thấp triều trưc mùa mưa bão; tăng cường công tác quản lý nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết đnh 48/2010/QĐ-TTg và Nghị đnh 67/2015/NĐ-CP ngày 07/7/2015 của Chính phủ. Kiểm tra hiện trạng các hồ chứa, hệ thống đê trên địa bàn huyện; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão gây ra. Chỉ đạo các HTX nông nghiệp rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đt theo Nghị quyết Đại hội xã viên để có giải pháp và chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu trong quí IV/2015. Tập trung mọi nguồn lực và tăng cường kiểm tra, chỉ đo để xã Mỹ Trinh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong quý IV năm 2015; đôn đốc các hộ dân đã giao đất trong khu triều cường khẩn trương xây dựng nhà ở đ đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.


2. Tiến hành kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, cam kết về tiến độ và chất lượng công trình; hoàn thiện chương trình BTXM năm 2014 đối với các xã còn nợ chưa xây dựng, triển khai các tuyến BTXM các xã, thị trấn đăng ký năm 2015. Kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp tại các cụm CN trên địa bàn huyện. Tiếp tục lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn các hành vi vi phạm về mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, niêm yết giá, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.

3. Tổ chức thực hiện đấu giá đất ở và xét giao đất ở theo KHSDĐ khu dân cư năm 2014 còn trong kỳ kế hoạch và tổ chức thực hiện giao đất và đấu giá QSD đất tại các khu tái định cư thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Tiếp tục rà soát, hủy các Quyết định giao đất đối với các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất quá thời hạn qui định. Phân tích cụ thể từng trường hợp (5071/8480 giấy) chưa cấp đến hộ gia đình, cá nhân theo dự án VLAP. Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan của các công ty và việc khai thác đá, cát, đất san lấp; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng các hoạt động về môi trường trong năm 2015 trên địa bàn huyện .

4. Thực hiện các giải pháp điều hành dự toán ngân sách, phấn đấu đảm bảo vượt các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015, đặc biệt cần tập trung thu thuế NQD để đảm bảo nguồn chi thường xuyên theo dự toán, tăng cường công tác đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn chi trả cho những danh mục công trình đã ghi trong kế hoạch; xây dựng dự toán ngân sách năm 2016; chi ngân sách kịp thời theo dự toán được duyệt và khả năng cân đối nguồn vốn, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo công tác thực hiện đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2015 đồng thời chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng năm 2016. Chỉ đạo đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch, theo dõi tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong công tác thi công các công trình trọng điểm, nhất là các công trình về thuỷ lợi, giao thông, kiên cố hóa trường lớp học. Tiếp tục tổ chức đấu giá đất các xã, thị trấn theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2015 vượt kế hoạch.
5. Tiếp tục tổ chức điều tra trẻ trong độ tuổi, huy động ra lớp; tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học trong hè trở lại lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được đi học. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng đầu tư nhằm tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập GD mầm non trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện để cấp trên kiểm tra; đầu tư xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống; tổ chức có hiệu quả việc bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Phấn đấu đạt nhất, nhì trong các kỳ thi do tỉnh tổ chức.

6. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch nguy hiểm khác, đặc biệt chú trọng dịch MERS-CoV; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội; triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng; tăng cường kiểm tra việc thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 cho 6 xã đăng ký thực hiện trong năm 2015; tăng cường quản lý và tổ chức kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân đợt 2 năm 2015 theo kế hoạch.

7. Tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đúng định hướng của Đảng và Nhà nước, cải tiến nội dung, phương pháp và hình thức theo hướng thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, phong phú. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và quản lý chặt chẽ lĩnh vực văn hóa thông tin, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; tiếp tục triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH” sâu rộng, nâng cao chất lượng từ cơ sở. Hướng dẫn BCĐ các xã, thị trấn tiếp tục đăng ký bảo lưu, đăng ký mới các danh hiệu văn hóa năm 2014. Thẩm định và công nhận mới từ 05 đến 07 thôn đạt chuẩn văn hóa cấp huyện, đồng thời xét chọn, hướng dẫn 01 đến 02 xã xây dựng đề án đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và quản lý tốt mạng lưới truyền thanh cơ sở đi đôi với xây dựng thư viện thông tin điện tử, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ văn hóa, tiếp cận với các thông tin.Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra hoạt động các dịch vụ karaoke, Internet, xuất bản phẩm.

8. Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách người có công và chính sách xã hội, đảm bảo đúng thủ tục và thời gian quy định. Hoàn thành công tác thu thập và cập nhật thông tin cung lao động và chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế để giải quyết việc làm; giải ngân kịp thời nguồn vốn giải quyết việc làm đã được phân bổ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015; tổ chức tốt Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi.


9. Tiếp tục thực hiện các bước triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện. Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế theo cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Tiếp tục khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp quản lý; đề xuất việc phân cấp nhiệm vụ, thẩm quyền cho các phòng, ban; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban thuộc huyện theo hướng dẫn của ngành cấp trên, kiến nghị xử lý những nhiệm vụ chồng chéo, trùng lắp. Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.

10. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm một số cơ quan thuộc UBND huyện; duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân hàng ngày và định kỳ; thường xuyên kiểm tra đôn đốc lãnh đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, kịp thời đến cán bộ và nhân dân trong huyện. Bảo đảm thi hành đúng và kịp thời các quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở, đúng quy định.
11. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Tiếp tục tuyên truyền vận động ngư dân và nắm chắc nhân lực, phương tiện tàu thuyền sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của huyện và cấp trên. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, nhất là hoạt động của lực lượng Dân quân Thường trực, Dân quân cơ động và Dân quân biển. Triển khai chặt chẽ quy trình các bước tuyển quân năm 2016, tập trung chốt thực lực, xét duyệt chính trị cấp xã, huyện và khám sức khỏe NVQS. Tổ chức tập huấn công tác PCLB, TKCN năm 2015 cho lực lượng kiêm nhiệm công tác PCLB, TKCN của Ban CHQS huyện và các xã Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Tài. Duy trì nghiêm túc các chế độ, tăng cường các biện pháp giáo dục, quản lý bộ đội, rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân đúng quy định.

12. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của cấp trên quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo AN- TT; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm; điều tra, xử lý án; tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm nổi trên địa bàn: Trộm cắp tài sản, cướp giật, đánh nhau gây thương tích có tính chất đông người,... Tăng cường công tác quản lý về AN- TT, công tác phòng cháy chữa cháy; quản lý chặt chẽ công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, không để bọn tội phạm lợi dụng vi phạm pháp luật. Phấn đấu tiếp tục giảm TNGT trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh; b/c

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT,C2.bc.ub9t.9.15. Trần Đình Thời
Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 360.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương