Báo cáo thưỜng niêNtải về 127.95 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích127.95 Kb.
#1672
1   2   3   4

Các khoản đầu tư lớn:


 • Trong năm Công ty thực hiện đầu tư chiều sâu quy mô nhỏ

 1. Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết):

 • Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera từ ngày thành lập đến nay được 06 tháng hoạt động bình thường

 • Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần thương mại đang có lãi.
 1. Tình hình tài chính

 1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

% tăng giảm

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:


Tổng giá trị tài sản

571.306.905.626

564.520.724.366

98,81

Doanh thu thuần

581.885.823.123

502.366.364.039

86,22

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

6.177.954.645

9.343.586.648

151,24

Lợi nhuận khác

(3.102.981.038)

(19.231.400.074)

619,77

Lợi nhuận trước thuế

3.074.973.607

(-9.887.813.426)

-321,56

Lợi nhuận sau thuế

2.328.344.977

(9.887.813.426)

-424,67

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức


* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:


Tổng giá trị tài sản


Doanh thu


Thuế và các khoản phải nộp


Lợi nhuận trước thuế


Lợi nhuận sau thuế


 • Các chỉ tiêu khác:

 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Ghi chú

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán


 • Hệ số thanh toán ngắn hạn:

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

0,61

0,73
 • Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn0,22

0,33
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


 • Hệ số Nợ/Tổng tài sản

0,78

0,80
 • Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

3,64

3,98
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động


 • Vòng quay hàng tồn kho:

Giá vốn hàng bán

Hàng tồn kho bình quân4,19

3,05
 • Doanh thu thuần/Tổng tài sản

1,02

0,88
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời


 • Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

0,004

-0,02
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

0,02

-0,09
 • Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,004

-0,02
 • Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

0,01

0,02

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

 1. Cổ phần:

 • Số lượng cổ phần đang lưu hành: 9.900.000 cổ phần

 • Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

 • Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 9.900.000 cổ phần

 1. Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm gần nhất là 28/2/2013)

 • Số lượng cổ đông tổ chức 15 nắm giữ 4.840.904 cổ phần chiếm 48,90%

 • Số lượng cổ đông cá nhân 577 nắm giữ 5.059.096 cổ phần chiếm 51,10%

 • Số lượng cổ đông trong nước 588 nắm giữ 9.892.140 cổ phần chiếm 99,92%

 • Số lượng cổ đông nước ngoài 04 nắm giữ 7.860 cổ phần chiếm 0,08%

 • Số lượng cổ đông Nhà nước 01 nắm giữ 5.049.000 cổ phần chiếm 51%

 • Số lượng cổ đông khác 591 nắm giữ 4.851.000 cổ phần chiếm 49 %

 1. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

 2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

 3. Các chứng khoán khác: không
 1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Do ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô dẫn đến thị trường bất động sản đóng băng sản lượng sản xuất không tiêu thụ hết, doanh thu thấp, Công ty cho máy móc thiết bị chạy 70% công suất thiết kế dẫn đến lợi nhuận không hoàn thành.

 • Tuy nhiên T7/2012 Công ty đã hoạt động có hiệu quả và tháng nào cũng có lãi, tổng cộng 6 tháng cuối năm lợi nhuận là: 12,712 tỷ đồng
 1. Tình hình tài chính

 1. Tình hình tài sản

Tình hình tài sản năm 2012 ở trang thái bình thường, sẵn sàng cho sản xuất

 1. Tình hình nợ phải trả

Công ty đã trích lập dự phòng trong năm là 3,905 tỷ đồng


 1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty tinh gọn bộ máy quản lý và công nhân sản xuất từ gần 800 xuống còn 490 người


 1. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trở thành doanh nghiệp sản xuất gạch Granite số 1 Việt Nam

 1. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Không có


 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Luôn bám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý, năm.
 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Tổ chức tái cơ cấu lại nguồn vốn để đảm báo dòng tiển ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh


 1. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc kế hoạch sản xuất kinh doanh phải có lãi, bù đắp được số lỗ năm 2012.


 1. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).

 1. Hội đồng quản trị

 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

 • Ông: Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch nắm giữ 268.400 cổ phần chiếm 2,71% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Ông: Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên 61.784 cổ phần chiếm 0,62% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Bà: Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên 5.500 cổ phần chiếm 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên 22.022 cổ phần chiếm 0,22% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Ông: Ngô Trọng Toán - Ủy viên 13.900 cổ phần chiếm 0,24% cổ phần có quyền biểu quyết

 1. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị

 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

 • Định hướng cho Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đánh giá tình hình thực hiện, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuấ kinh doanh, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

 • Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tiến hành 55 cuộc họp, cụ thể như sau:

TT

Số Nghị quyết

Ngày tháng năm

Nội dung

I Nghị quyết thường kỳ

1

15/VIT-HĐQT

20/01/2012

NQ thông qua KQ HĐSXKD quý 4/11 & KH SXKD quý 1/12

2

23/VIT-HĐQT

24/04/2012

Thông qua KQ HD SXKD quý 1 & KH SXKD quý 2/12

3

62/VIT-HĐQT

14/08/2012

Thông qua Kết quả HĐSXKD Q2 và Kế hoạch SXKD Q3/12

4

70/VIT-HĐQT

19/10/2012

Thông qua Kết quả HĐSXKD Q3 và Kế hoạch SXKD Q4/12

II Nghị quyết bất thường

1
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án bảo dưỡng sửa chữa lớn năm 2012 (BDSC) HM k/vực trạm KHT- NMTB

2
03/01/2012

NQ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Cty

3
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k.vực GCNL & phụ trợ - NMTB

4
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực TH - Lò - NMTB

5
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM mài, soi bo, cắt gạch, trạm nước - NMTB

6
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực mái nhà xưởng, VP, hành lang - NMTB

7
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM trạm KHT nguội 1- NMTS

8
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM máy nghiền liên tục MTC - NMTS

9
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM các máy nghiền gián đoạn & băng tải cấp liệu - NMTS

10
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực mài - NMTS

11
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k/vực TH- NMTS

12
03/01/2012

Biên bản phê duyệt p.án BDSC năm 2012 HM k.vực lò nung - NMTS

13

18/VIT-HĐQT

13/03/2012

Thông qua KH đấu thầu và quy chế xét thầu cung cấp VT, NL, NL, màu xương, vật liệu mài, vỏ hộp, VC hàng trong nước phục vụ SXKD gạch ốp lát granite quý II năm 2012

14

24/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục trạm KHT nguội 1 - NMTS

15

25/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục máy nghiền liên tục MTC - NMTS

16

26/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục nghiền gián đoạn & băng tải cấp liệu - NMTS

17

27/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Mài - NMTS

18

28/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Lò nung 1 - NMTS

19

29/VIT-HĐQT

24/04/2012

Phê duyệt quyết toán bảo dưỡng sửa chữa định kỳ 2012 hạng mục khu vực Tạo hình - NMTS

20

37A/VIT-HĐQT

31/05/2012

Góp vốn thành lập CTCP Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera

21

38A /VIT-HĐQT

31/05/2012

NQ về việc cho CTCP Viglacera Thăng Long vay vốn

22

39/VIT-HĐQT

01/06/2012

Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc ông Ng Thế Vinh, bổ nhiệm ông Quách Hữu Thuận là Giám đốc Cty

23

41A/VIT-HĐQT

01/06/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với CN NH Công thương KCN Tiên Sơn

24

41B /VIT-HĐQT

01/06/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với CN NH ĐT&PT Bắc Ninh

25

44/VIT-HĐQT

08/06/2012

Miễn nhiệm GĐ NMTS đối với ông Đoàn Hải Mậu, bổ nhiệm ông Bùi Anh Dũng giữ chức GĐ NMTS

26

45/VIT-HĐQT

08/06/2012

NQ bổ nhiệm Đoàn Hải Mậu giữ chức PGĐ Cty

27

49/VIT-HĐQT

09/06/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với NH NN & PTNT Từ Liêm

28

50/VIT-HĐQT

13/06/2012

NQ thông qua KQ HĐSXKD T5/12 & KH SXKD T6/12

29

51/VIT-HĐQT

13/06/2012

NQ miễn nhiệm PGĐ đối với ông Ng Thanh Hải, Hoàng Anh Dũng do chuyển công tác về CTCP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera

30

53/VIT-HĐQT

10/07/2012

Thông qua Kết quả HĐSXKD T6/12 và Kế hoạch SXKD T7/12

31

54/VIT-HĐQT

20/07/2012

Ông Quách Hữu Thuận Giám đốc Cty thôi kiêm giữ chức GĐ NMTB, giao ông Đoàn Hải Mậu Phó Giám đốc kiêm giữ chức GĐ NMTB

32

55/VIT-HĐQT

20/07/2012

Cơ cấu lại thời gian trả nợ & nguồn vốn vay tại NH TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh KCN Tiên Sơn

33

59/VIT-HĐQT

07/08/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch với NH Ngoại thương Hà Nội (Dùng quyền sở hữu CP của CTKD làm tài sản cầm cố)

34

60/VIT-HĐQT

07/08/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện các giao dịch vay vốn với NH Ngoại thương Hà Nội

35

61/VIT-HĐQT

09/08/2012

Thông qua Kết quả HĐSXKD T7/12 và Kế hoạch SXKD T8/12

36

64/VIT-HĐQT

30/08/2012

Thông qua sắp xếp lại mô hình tổ chức

37

65/VIT-HĐQT

01/09/2012

Thông qua Kết quả HĐSXKD T8/12 và Kế hoạch SXKD T9/12

38

66/VIT-HĐQT

19/09/2012

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh thuộc CTCP Viglacera Tiên Sơn

39

71/VIT-HĐQT

05/11/2012

Bổ nhiệm ông Ngô Trọng Toán là Kế toán trưởng Cty

40

73/VIT-HĐQT

07/11/2012

Thông qua việc dùng nguồn khấu hao để trả nợ gốc trung, dài hạn NH Công thương KCN Tiên Sơn

41

75/VIT-HĐQT

10/11/2012

Phê duyệt phương án sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB

42

79/VIT-HĐQT

10/11/2012

Phê duyệt dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dây chuyền mài Pedrini tại NMTS

43

83/VIT-HĐQT

11/11/2012

Phê duyệt KH đấu thầu các hạng mục sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB

44

85/VIT-HĐQT

11/11/2012

Phê duyệt KH đấu thầu các hạng mục cải tạo, sửa chữa, nâng cấp dây chuyền mài Pedrini tại NMTS

45

87/VIT-HĐQT

21/11/2012

ủy quyền cho GĐ Cty thực hiện giao dịch vay vốn NH NN & PTNT Từ Liêm

46

88/VIT-HĐQT

22/12/2012

Phê duyệt Cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhiện liệu . . . phục vụ HĐSXKD năm 2013

47

90/VIT-HĐQT

24/12/2012

Phê duyệt KH đấu thầu gói Cung cấp vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu . .. phục vụ HĐSXKD năm 2013

48

94/VIT-HĐQT

28/12/2012

Hợp nhất KQSXKD của Chi nhánh và quản lý nợ phải thu của khách hàng

49

95/VIT-HĐQT

29/12/2012

Phê duyệt quyết toán sửa chữa khắc phục thiệt hại do bão số 8 năm 2012 tại NMTB

50

97/VIT-HĐQT

31/12/2012

Thông qua việc trích quỹ lương năm 2012 theo đơn giá 8% doanh thu

51

98/VIT-HĐQT

31/12/2012

Gia hạn trả nợ vay cho CTCP Viglacera Thăng Long

 1. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị

 2. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

 3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

 • Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch

 • Ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên

 • Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên

 • Ông Ngô Trọng Toán - Ủy viên
 1. Ban Kiểm soát

 1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

 • Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban Kiểm soát nắm giữ 2.200 cổ phần chiếm 0,02% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Ông Bùi Anh Dũng - Ủy viên nắm giữ 11.150 cổ phầm chiếm 0,11% cổ phần có quyền biểu quyết

 • Bà Nguyễn Thị Trang - Ủy viên nắm giữ 0 cổ phần chiếm 0% cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết

 1. Hoạt động của Ban kiểm soát: theo Điều lệ hoạt động của Công ty
 1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

 1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

 • Thù lao cho Hội đồng quản trị

 • Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch: 40 triệu đồng

 • Bà Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên: 40 triệu đồng

 • Ông Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên: 40 triệu đồng

 • Ông Quách Hữu Thuận - Ủy viên: 60 triệu đồng

 • Ông Ngô Trọng Toán - Ủy viên: 60 triệu đồng

 • Thù lao cho Ban Kiểm soát

 • Ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban: 44 triệu đồng

 • Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên: 36 triệu đồng

 • Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên: 36 triệu đồng

 • Tiền lương Giám đốc và các cán bộ quản lý

 • Ông Nguyễn Thế Vinh – Giám đốc Công ty từ T01 – T5/12: 150.902.700 đồng

 • Ông Quách Hữu Thuận – Phó Giám đốc Công ty từ T01 -5/12; Giám đốc Công ty từ T6 – 12/12: 350.714.600 đồng

 • Ông Trương Ngọc Minh – Phó Giám đốc Công ty: 287.021.700 đồng

 • Ông Đoàn Hải Mậu – Giám đốc Nhà máy Viglacera Tiên Sơn từ T01 – 7/12; Phó Giám đốc Công ty từ T8/12: 264.021.500 đồng

 • Ông Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng: 274.022.600 đồng

 1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

 2. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không

 3. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản trị Công ty
 1. Báo cáo tài chính

 1. Ý kiến kiểm toán

Số: 41/2013/BC.KTTC-AASC.KT6

tải về 127.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương