Báo cáo thưỜng niêNtải về 127.95 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích127.95 Kb.
#1672
  1   2   3   4

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

Năm báo cáo: NĂM 2012
 1. Thông tin chung

 1. Thông tin khái quát

 • Tên giao dịch: VIGLACERA TIEN SON JOINT STOCK COMPANY

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300317851

 • Vốn điều lệ: 99.000.000.000 đồng

 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 99.000.000.000 đồng

 • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

 • Số điện thoại: 0241 3 839390

 • Số fax: 0241 3 838917

 • Website: viglaceratiensom.com

 • Mã cổ phiếu (nếu có): VIT
 1. Quá trình hình thành và phát triển

 • Quá trình hình thành và phát triển:

 • Thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 1866/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2001, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn là doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng (Viglacera).

 • Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Công ty Gạch Granite Tiên Sơn sáp nhập vào Công ty Gạch men Thăng Long và đổi tên thành Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng theo Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 • Năm 2004, Nhà máy gạch men Thăng Long cổ phần hóa và tách khỏi công ty Gạch góp lát Thăng Long.

 • Ngày 19 tháng 01 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera chuyển địa điểm trụ sở chính từ xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc đến Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 111/QĐ-BXD ngày 19 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 • Ngày 23 tháng 11 năm 2005, Công ty Gạch ốp lát Thăng Long - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera theo Quyết định số 305/QĐ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây.

 • Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Công ty Granite Tiên Sơn - Viglacera đổi tên thành Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 28/QĐ - HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng.

 • Ngày 29 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng.

 • Ngày 19 tháng 10 năm 2007, Công ty Granite Viglacera Tiên Sơn thuộc Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng chuyển thành Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn theo Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 • Ngày 1 tháng 11 năm 2007, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 21.03.000297 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 1 tháng 11 năm 2007 và ngày 06/6/2012 được cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 số 2300317851.

 • Ngày 03/11/2009, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vigalcera Tiên Sơn chính thức được giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 4.500.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 45.000.000.000 đồng.

 • Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 21/VIT-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn – Nhà máy Viglacera Thái Bình.

 • Ngày 27 tháng 3 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn ra Quyết định số 22/VIT-HĐQT về việc thành lập Nhà máy Viglacera Tiên Sơn.

 • Ngày 13 tháng 10 năm 2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung là 5.400.000 cổ phiếu tương đương giá trị cổ phiếu đăng ký niêm yết là 54.000.000.000 đồng.

 • Các sự kiện khác: Không
 1. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh các loại gạch ốp lát Granite các loại.

 • Địa bàn kinh doanh: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Xuất khẩu.
 1. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

 • Mô hình quản trị.Gián tiếp

Trực tiếp

Phối hợp

Tổ thống kê
Phòng TCHC

Phòng TCKT

Phòng KHĐT

Nhà máy Thái Bình

Nhà máy Tiên Sơn

Ban Kinh tế

PXSX

Ban KT


KCS

BanTCHCTCHC

PXCĐ

PXCĐ


PX SX

Ban


Kỹ thuật

Ban KCS


KCS

Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trịBan Giám đốc

Ghi chú:

 • Cơ cấu bộ máy quản lý:

 • Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát…

 • Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 5 thành viên:

 • Ông: Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch

 • Ông: Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên

 • Bà: Nguyễn Thị Sửu - Ủy viên

 • Ông: Quách Hữu Thuận - Ủy viên

 • Ông: Ngô Trọng Toán - Ủy viên

 • Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau:

 • Ông Lữu Văn Lấu - Trưởng ban Kiểm soát

 • Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên

 • Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên

 • Ban Giám đốc

Ban Giám đốc bao gồm Giám đốc và các phó Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh, sản xuất và công việc khác thuộc thẩm quyền của Công ty. Cơ cấu Ban Giám đốc hiện tại như sau:

 • Ông: Quách Hữu Thuận - Giám đốc

 • Ông Trương Ngọc Minh - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự

 • Ông: Đoàn Hải Mậu - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất

 • Ông : Ngô Trọng Toán - Kế toán trưởng

 • Phòng Tổ chức Hành chính

Giúp Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động – tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Công ty.

 • Phòng Tài chính Kế toán

 • Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán.

 • Tham mưu về vấn đề huy động, phân bổ nguồn vốn hiệu quả tuân thủ Luật Kế toán, Luật Đầu tư, Luật chứng khoán và các qui định pháp lý hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty.

 • Phòng Kế hoạch sản xuất:

 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị;

 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất;

 • Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản.

 • Nhà máy Viglacera Tiên Sơn

 • Tổ thống kê

Giúp việc cho Ban Giám đốc Nhà máy về lĩnh vực lao động, tiền lương, theo dõi sử dụng vật tư và chi phí sản xuất, lập các chế độ báo cáo đối với các phòng ban Công ty, báo cáo quản trị sản xuất theo dây chuyền và công tác hành chính của Nhà máy.

 • Ban KCS

Giúp việc cho Lãnh đạo Công ty thẩm định, giám sát kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm.

 • Ban Kỹ thuật

 • Thực hiện nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, quy trình sản xuất.

 • Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

 • Nghiên cứu thực hiện các bài phối liệu xương, sử dụng nguyên liệu phù hợp với sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.

 • Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

 • Phân xưởng sản xuất

Chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và đảm bảo theo đúng tiến độ sản xuất

 • Phân xưởng cơ điện

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

 • Nhà máy Viglacera Thái Bình

 • Ban Tổ chức hành chính

Giúp Ban Lãnh đạo Nhà máy thực hiện các thủ tục hành chính, nhân sự như theo dõi chính sách lao động – tiền lương, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao, công tác xã hội và các công việc liên quan đến văn thư, lưu trữ của Nhà máy.

 • Ban Kinh tế

 • Tham mưu giúp việc Ban Giám đốc công ty về công tác tài chính, kế toán;

 • Kiểm soát quy chế, quy định của Nhà máy theo chức năng kế toán;

 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của Nhà máy;

 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất;

 • Theo dõi tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện thanh quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản.

 • Ban Kỹ thuật – KCS

 • Giúp việc cho Lãnh đạo Nhà máy thẩm định, giám sát kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm

 • Thực hiện nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, quy trình sản xuất.

 • Thực hiện nghiên cứu, phát triển mẫu sản phẩm.

 • Nghiên cứu thực hiện các bài phối liệu xương, sử dụng nguyên liệu phù hợp với sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.

Theo dõi, kiểm soát nguyên liệu đầu vào.

 • Phân xưởng sản xuất

Chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng và đảm bảo theo đúng tiến độ sản xuất

 • Phân xưởng cơ điện

Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất và thiết bị phụ trợ, đảm bảo máy móc hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.


 • Các công ty con, công ty liên kết:

 • Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Viglacera

Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0103022396 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 14/02/2008

Trụ sở chính: Tầng 01- Toà nhà Viglacera Tower - Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Số điện thoại: (84-4)3. 5537846 Fax: (84-4)3 5537648

Ngành nghề kinh doanh:


 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội, ngoại thất;

 • Kinh doanh vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị, phụ tùng máy móc, hoá chất (trừ hoá chất nhà nước cấp), phụ gia phục vụ sản xuất công nghiệp và xây dựng;

 • Kinh doanh nhà hàng, khách sạn; Dịch vụ ăn uống, giải khát; Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách sạn du lịch (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng Karaoke, vũ trường);

 • Đào tạo ngoại ngữ, tin học, đào tạo dạy nghề (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);

 • Sản xuất và mua bán các mặt hàng: gia dụng, linh kiện, thiết bị, các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, tin học; đồ điện dân dụng; thiết bị văn phòng; máy tính, các thiết bị mạng và phần mềm máy tính;

 • Các dịch vụ về quảng cáo, thiết kế phục vụ quảng cáo; in và các dịch vụ liên quan đến in;

 • Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng ôtô theo hợp đồng, tuyến cố định;

 • Kinh doanh đại lý xăng, dầu, gas;

 • Sản xuất, mua bán ôtô, xe máy, phụ tùng ôtô, xe máy;

 • Tư vấn du học;

 • Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, phiên dịch, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ làm visa, hộ chiếu; Dịch vụ giao nhận hàng hoá;

 • Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả, thu đổi ngoại tệ, đại lý bảo hiểm;

 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo , triển lãm;

 • Sản xuất, mua bán và gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;

 • Mua bán lương thực, thực phẩm, rượu, bia các loại;

 • Sản xuất và mua bán các loại bánh kẹo, đồ uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết);

 • Đại diện cho thương nhân;

 • Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;

 • Xử lý nền móng, thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, nông lâm nghiệp, thuỷ lợi, giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật;

 • Thi công trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng;

 • Dịch vụ uỷ thác xuất, nhập khẩu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

 • Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn dự kiến góp 3,33% vốn điều lệ (tương đương 2 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty cổ phần Thương mại Viglacera. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã góp 1,3 tỷ đồng.


 • Tên Công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera.

Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng

Giấy CNĐKKD: 0105908818 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/6/2012.

Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động trang trí nội thất

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn góp 40% vốn điều lệ (tương đương 12 tỷ đồng mệnh giá) tại Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera. Đến thời điểm hiện nay Công ty đã góp đủ 12 tỷ đồng.


 1. Định hướng phát triển

 • Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:Tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

 • Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành nhà sản xuất gạch granite số 1 tại Việt Nam thông qua việc đầu tư mở rộng sản xuất

 • Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
 1. Các rủi ro:

 • Rủi ro về kinh tế:

Năm 2012 do khủng hoảng tài chính diễn ra trên phạm vi toàn cầu, lạm phát tăng cao dẫn đến nền kinh tế trong nước diễn biến không thuận lợi đặc biệt là các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, các công trình xây dựng bị đình trệ dẫn đến sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm.

 • Rủi ro về lãi suất Ngân hàng:

Do ảnh hưởng lớn của nền kinh tế khiến sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, lượng hàng tồn kho lớn gây quá khó khăn về tài chính. Trong khí đó nguồn vốn tín dụng hạn chế và mức lãi suất cao (lãi suất vay thực tế vẫn ở mức cao từ 20-24%) làm tăng chi phí tài chính, đồng thời tạo áp lực lên dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất của các đơn vị.

 • Rủi ro trong khâu sản xuất

Trong sản xuất, sản phẩm không đạt chất lượng nhập kho, tỷ lệ phế liệu phế phẩm cao, hao hụt công đoạn nhiều là vấn đề Ban lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu. Nguyên nhân là do:

 • Các công đoạn từ khâu phối trộn nguyên liệu cho đến khi cho ra sản phẩm cuối cùng đều được tự động hóa. Trong quá trình lập trình và điểu khiển thiết bị khó tránh xảy ra sự cố dẫn đến sai sót sản phẩm.

 • Một nguyên nhân khác hay xảy ra là việc thay khuôn cho mỗi lần sản xuất mẫu mã, kích thước khác nhau thường dẫn tới sản phẩm bị cong vênh, chiều dầy bán thành phẩm không đều, lỗi vân sản phẩm.

 • Thay đổi bài phiếu liệu nhằm giảm chi phí, chất lượng nguyên liệu không ổn định do thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu có giá thành rẻ cũng làm cho sản phẩm trơ gây cong âm, biến dạng bề mặt sản phẩm, sản phẩm có nhiều tông mầu, ảnh hưởng đến độ bóng, nhám bề mặt…

 • Hàng năm, Công ty phải ngừng sản xuất khoảng 1 tháng để bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo máy móc thiết bị vận hành tốt trong năm

 • Rủi ro do thiên tai:

Tháng 8/2012, hoạt động kinh doanh của Công ty bị gián đoạm do bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp đến Nhà máy Viglacera Thái Bình. Nhà máy phải dừng sản xuất 15 ngày để tiến hành khắc phục thiệt hại do bão gây ra, đồng thời kết hợp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.


 1. Tình hình hoạt động trong năm

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

 • Năm 2012 chứng kiến nhiều biến động của nền kinh tế vĩ mô khiến các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó Tổng công ty Viglacera đã đưa ra giải pháp thành lập Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera có nhiệm vụ chuyên tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát cho ba Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long, Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội, đối với ba Công ty có nhiệm vụ chuyên sản xuất sản phẩm cung cấp cho Công ty Cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera tiêu thụ
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương