Báo cáo thưỜng niên công ty cổ phần chế biến thuỷ SẢn xuất khẩu ngô quyềNtải về 440.66 Kb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích440.66 Kb.
#133
1   2   3   4

d/- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành điều tham dự các cuộc họp và các hoạt động của HĐQT. Xem xét, đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định.

e/- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không thành lập tiểu ban

f/- Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có2//- Ban Kiểm soát

a/- Thành viên và cơ cấu BKSTT

Họ và tên

Chức vụ

Số lượng CP

Tỷ lệ %/VĐL

1

Đặng Văn Lành

Trưởng ban

00

0,00

2

Trần Đàm Minh Tâm

Thành viên

120

0,01

3

Nguyễn Tiến Phú

Thành viên

20

0,00

b/- Hoạt động của BKS

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm; Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cùng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3/- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và BKS

a/- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích HĐQT và BKS


TT

Họ và tên

Chức vụ

Lương

PC lương


Thưởng

Thù

lao


Tổng

Công


Phụ ghi

1

Huỳnh Châu Sang

Chủ tịch

HĐQT


Kiêm GĐ

276.059.588

23.688.038
299.747.626

Kiêm nhiệm

2

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch

HĐQT


Kiêm GĐ

221.109.205

18.972.864
240.082.069

Kiêm nhiệm

3

Võ Thế Trọng

Chủ tịch

HĐQT


Kiêm GĐ

221.053.740

18.968.105
240.021.845

Kiêm nhiệm

4

Phạm Văn Hoàng

Thành viên

HĐQT


16.200.00016.200.000
5

Nguyễn Thị Yến

Thành viên

HĐQT


16.200.00016.200.000
6

Đặng Văn Lành

Trưởng

BKS


12.150.00012.150.000

PC

Lương


7

Trần Đàm Minh Tâm

Thành viên

BKS


Kiêm TP

Kỹ thuật


96.014.194

8.238.754
104.252.948

Kiêm nhiệm

8

Nguyễn Tiến Phú

Thành viên

BKS


Kiêm TP

Kinh doanh95.038.055

8.154.993
103.193.048

Kiêm nhiệm

b/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c/- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d/- Việc thực hiện các quyd9i5nh về quản trị công ty: Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.VI. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

  • Báo cáo của HĐQT

  • Báo cáo kiểm toán

  • Bảng cân đối kế toán

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Báo cáo luân chuyển tiền tệ

  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Kiên Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

HUỲNH CHÂU SANG

tải về 440.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương