Báo cáo thưỜng niên công ty cổ phần chế biến thuỷ SẢn xuất khẩu ngô quyềNtải về 440.66 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích440.66 Kb.
#133
1   2   3   4Cơ cấu vốn cổ đông::


Danh môc

Cæ ®«ng trong n­íc

Sè l­îng
së h÷u


Gi¸ trÞ

Tû lÖ
(%)


1. Cæ ®«ng s¸ng lËp

220,000

2,200,000,000

18,33

Trong ®ã : - Cæ ®«ng Nhµ n­íc

200,000

2,000,000,000

16,67

- C¸ nh©n

20,000

200,000,000

1,66

2. Cæ ®«ng ®Æc biÖt

266.280

2.662.800.000

22,19

- H§QT vµ Ban gi¸m ®èc

262.580

2.620.580.000

21,88

- Ban kiÓm so¸t

140

1.400.000

0,01

- KÕ to¸n trëng

3.560

35.600.000

0,30

3. Cæ ®«ng trong c«ng ty:

84.800

848.000.000

7.07

4. Cæ ®«ng ngoµi c«ng ty:

628.920

6.289.200.000

52,41

Trong n­íc:

601.180

6.011.800.000

50,10

- C¸ nh©n

554.380

5.543.800.000

46,20

- Tæ chøc

46.800

468.000.000

3,90

Nước ngoài:

27.740

277.400.000

2,31

- C¸ nh©n

27.740

277.400.000

2,31

- Tæ chøc

0

0

0.00

5. Cæ phiếu quỹ:

0

0

0

Tng s vn ch s hu

1.200.000

12.000.000.000

100,00

c/- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d/- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e/- Các chứng khác : Không có

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:


  1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đvt: 1.000.000 đ

TT

Chỉ tiêu

KH năm 2012

TH năm 2012

% hoàn thành

1

Tổng doanh thu

218.770

226.525

103,50

2

Tổng chi phí

216.768

224.478

103,50

3

Tổng lợi nhuận trước thuế

2.002

2.047

102,20

4

Thuế TNDN

200

164

82,00

5

Tổng lợi nhuận sau thuế

1.802

1.883

104,50

6

Lãi cơ bản/cổ phiếu

1.500

1.569

104,60

7

Chia cổ tức 12%/VĐL

1.440

1.440

100,00

Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu. Năm 2012 Công ty còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu rộng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhu cầu tiêu dùng các nước nhập khẩu giảm, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các rào cản kỹ thuật được áp đặt. Tình hình lạm phát trong nước làm cho các khoản chi phí đầu vào liên tục tăng làm tăng giá thành sản phẩm. Ngoài ra, chi phí lãi vay Ngân hàng tăng do khoản vay dài hạn xây dựng Nhà máy Tắc Cậu, tình trạng thiếu hụt Công nhân sau khi di dời về Nhà máy mới là các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 so với kế hoạch đều hoàn thành. Tuy nhiên so với thực hiện năm 2011 về doanh thu chỉ đạt 95% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 67%. Về doanh thu nguyên nhân chủ yếu là tình hình xuất khẩu hàng hóa của Công ty vào các thị trường như Nhật Bản, các nước khối Châu Âu giảm sút ( Nhật Bản chiếm 60%, thị trường Châu Âu chiếm 20% doanh thu bán hàng). Về lợi nhuận, chi phí trả lãi vay dài hạn Ngân hàng làm tăng chi phí tài chính là nguyên nhân chủ yếu trực tiếp làm giảm lợi nhuận năm 2012 so với năm 2011.2- Tình hình tài chính

Năm 2012 Công ty thực sự gặp khó khăn về vốn nguyên nhân do khi chưa nhận được tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền để hoàn trả khoản vay dài hạn Ngân hàng để đầu tư xây dựng Nhà máy Tắc cậu. Sự việc trên đã làm chi phí trả lãi vay năm 2012 tăng so năm 2011 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD. Trước áp lực của lãi suất vay Ngân hàng, các chi phí đầu vào liên tục tăng. Công ty đã thực hiện các giải pháp: Gia tăng sản lượng, tăng cường công tác bán hàng để quay nhanh đồng vốn. kiểm soát tốt định mức chế biến, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí phát sinh nhằm bảo toàn được nguồn vốn, quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định, hiệu quả quản lý tài chính ngày càng được nâng cao.

a/- Tình hình tài sản:

- Tài sản ngắn hạn giảm 7.006.248.748 đ chủ yếu là do giảm giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu khách hàng giảm.

- Tài sản dài hạn giảm 1.755.454.218 đ sau khi trừ đi phát sinh tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, nguyên nhân giảm là do khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí dài hạn.

- Nợ phải thu: Không có nợ xấu

- Hàng hóa, thành phẩm tồn kho: Tốt

b/- Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến 31/12/2012 giảm 8.241.071.045 đ so 01/01/2012. Nguyên nhân do vay và nợ dài hạn giảm (Vay dài hạn Ngân hàng). Không phát sinh nợ xấu.

- Tình hình biến động tỷ giá hối đối không ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh do tỷ giá VND so với USD năm 2012 tương đối ổn định.3/- Về Công tác đầu tư:

- Hoàn thành công tác di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá về Nhà máy mới tại Khu vực Cảng cá Tắc Cậu thuộc ấp Minh Phong,xã Bình An, huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang. Cụ thể: Di dời 02 tủ đông tiếp xúc, 02 máy phát điện tổng công suất 1.200 KVA, 03 kho trữ đông sức chứa 300 tấn thành phẩm, 01 cối đá vẩy 8 tấn /ngày đêm, cùng toàn bộ công cụ, dụng cụ sản xuất

- Xây dựng mới các công trình phụ trợ gồm 3 nhà bao che và nền kho trữ đông, 02 nhà kho chứa vật tư bao bì.

- Công trình hệ thống xử lý nước thải có công suất 500m3/ngày đêm đã hoàn thành, đang trong thời gia vận hành thử nghiệm. Dự kiến đưa vào hoạt động vào đấu năm 2013.

Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu đi vào hoạt động sản lượng sản xuất của Công ty tăng nhanh đáng kể, giúp công ty vượt qua các khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu, chiến lược phát triển công ty bền vững.

4/- Về nguồn nhân lực:

Xác định lực lượng động trực tiếp sản xuất là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, cũng như tạo điều kiện ổn định nhân lực trong tương lai của Nhà máy Tắc Cậu. Công ty đã thực hiện các biện pháp tăng cường tuyển dụng lao động, nâng cao năng suất lao động cho từng Công nhân như đào tạo tại chổ, đào tạo ngắn hạn tại trường dạy nghề. Công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được quan tâm, làm tốt các chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, … nâng phụ cấp tiền ăn, bố trí nơi ăn ở,... Nhằm từng bước nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động. Tạo sự gắn bó làm việc lâu dài với Công ty, đảm bảo cho sản xuất liên tục, sử dụng hết công suất của Nhà máy.

Kết quả trong một thời gian ngắn về cơ bản tổ chức sản xuất của Nhà máy đã tương đối ổn định, đang từng bước đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.

5/- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

5.1 Các chỉ tiêu cơ bản

- Doanh thu tiêu thụ: 252.008.836.000 đ

- Lợi nuận trước thuế: 3.476.323.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế: 3.218.691.000 đ

- Tỷ lệ % chia cổ tức: 12 đến 15%

- Vốn điều lệ dự kiến 25.000.000.000 đ5.2 Kế hoạch dầu tư:

- Đầu tư mở rộng phân xưởng sản xuất chả cá.

- Thiết bị dự phòng của hệ thống chả cá

- Đầu tư tăng công suất bình hạ thế từ 1.500 KVA lên 2.000 KVA

- Hoàn thiện các công trình phụ trợ như Nhà kho, nhà nghỉ trưa công nhân, nhà ăn, tường rào bảo vệ, đường nội bộ,…

6/- Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến của Kiểm toán:
Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả kiểm toán số 19/2012/CT do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ lập ngày 08/3/2013 so với BCTC lập ngày 12/01/2013 có phát sinh một số bút toán điều chỉnh làm thay đổi kết quả SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:
6.1- Các bút toán điều chỉnh ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD:

- Đ/C tăng từ hoàn nhập Quỹ trợ cấp mất việc làm: 104.239.857 đ

- Đ/C Giảm phân bổ tỷ giá hối đối: ( 28.216.893 đ)

- Đ/C Giảm phân bổ chi phí trả trước ngắn và dài hạn: (183.661.774 đ)

- Đ/C Giảm do trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu: ( 13.882.947 đ)

- Đ/C Giảm tăng chi phí QL trả phí QL niêm yết ( 15.000.000 đ)


Tổng cộng ( 136.521.757 đ)
Vậy kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2012 đã được kiểm toán:

(2.183.573.696 đ - 136.521.757 đ ) = 2.047.051.939 đ
6.2- Giải trình nhận xét tại Báo cáo kết quả công tác soát xét BCTC:
Theo Báo cáo kiểm toán Doanh nghiệp chưa ghi nhận vào chi phí trong năm các khoản chi phí tài chính phát sinh khi xây dựng mới Nhà máy chế biến thủy sản mới tại Cảng Cá Tắc Cậu. Cụ thể:

- Chênh lệch tỷ giá USD nhập khẩu mmtb 218.368.320 đ

- Trả lãi vay vốn Ngân hàng ĐTXD Nhà máy 536.628.192 đ
Nhà máy chế biến thủy sản mới được xây dựng tại Cảng cá Tắc Cậu - huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nhằm mục đích di dời Nhà máy hiện hữu tại thành phố Rạch Giá theo quy hoạch của UBND thành phố Rạch Giá, không phải là dự án

đầu tư mở rộng phát triển SXKD. Nguồn vốn chủ yếu là vay Ngân hàng và một phần vốn tự có của Công ty, nên các khoản chi phí tài chính phát sinh trong quá trình đầu tư sẽ được phân bổ dần vào chi phí SXKD (Tối đa không quá 5 năm) theo

quy định tại Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 và Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 “Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp” của Bộ Tài chính. Trong năm 2012 Công ty đã thực hiện phân bổ vào chi phí số tiền: 256.888.536 đ. Trong đó:

- Chênh lệch tỷ giá nhập khẩu mmtb 72.789.444 đ

- Trả lãi vay vốn Ngân hàng ĐTXD Nhà máy 184.099.092 đ
Kế hoạch sẽ phân bổ hết các khoản chi phí trên trong năm 2013, sau khi nhận được tiền bồi thường và hổ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

Công ty có đầu tư 150.000 cổ phần tại Công ty CP chế biến bột cá Kiên Hùng 1 từ tháng 11 năm 2009. Năm 2010 thu cổ tức được 255.000.000 đ, Năm 2011 sản xuất không hiệu quả và tạm ngưng hoạt động đến nay. Hiện tại Công ty đang thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn để tổ chức sản xuất trở lại. Do đó giá trị cổ phần tại thời điểm vẫn chưa xác định. Vấn đề trên sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty:

1/- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Nhìn chung các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu. Năm 2012 còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó có Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.

Công ty còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu rộng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhu cầu tiêu dùng các nước nhập khẩu giảm, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các rào cản kỹ thuật được áp đặt. Tình hình lạm phát trong nước làm cho các khoản chi phí đầu vào liên tục tăng làm tăng giá thành sản phẩm. Ngoài ra, chi phí lãi vay Ngân hàng tăng do khoản vay dài hạn xây dựng Nhà máy Tắc Cậu, tình trạng thiếu hụt Công nhân sau khi di dời về Nhà máy mới là các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2012 so với kế hoạch đều hoàn thành. Tuy nhiên so với thực hiện năm 2011 về doanh thu chỉ đạt 95% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 67%. Về doanh thu nguyên nhân chủ yếu là tình hình xuất khẩu hàng hóa của Công ty vào các thị trường như Nhật Bản, các nước khối Châu Âu giảm sút ( Nhật Bản chiếm 60%, thị trường Châu Âu chiếm 20% doanh thu bán hàng). Về lợi nhuận, chi phí trả lãi vay dài hạn Ngân hàng làm tăng chi phí tài chính là nguyên nhân chủ yếu trực tiếp làm giảm lợi nhuận năm 2012 so với năm 2011.

2/- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2012. Tình hình hoạt động SXKD Công ty gặp không ít khó khăn nhưng Ban Giám đốc Công ty đã có những nổ lực triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT , đề xuất đối với HĐQT các biện pháp nhằm tháo gở những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh , quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2012.

Công tác tổ chức quản lý điều hành sản xuất nhanh chóng đi vào nề nếp ổn định, sau khi di dời Nhà máy thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động đã tạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất của Công ty trước mắt và lâu dài.

Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, quan hệ tín dụng linh hoạt và có hiệu quả, không có nợ vay Ngân hàng quá hạn, đảm bảo vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, bảo toàn được vốn và có hiệu quả.

3/- Các kế hoạch định hướng của HĐQT

Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thủy sản xuất khẩu, Đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm chuyên môn hóa một số mặt hàng xuất khẩu có chất lượng và giá trị cao. Xâm nhập thị trường Mỹ, Úc, mở rộng thị trường Châu Âu.

V. Quản trị Công ty:

1/- Hội đồng quản trị

a/- Thành viên và cơ cấu HĐQTTT

Họ và tên

Chức vụ

Số lượng CP

Tỷ lệ %/VĐL

1

Huỳnh Châu Sang

Trong đó:

- Cá nhân

- ĐD Cty DL-TM KGChủ tịch

265.200

25.200


240.000

22,10

2,10


20,00


2

Nguyễn Ngọc Anh

P.chủ tịch

4.680

0,39

3

Võ Thế Trọng

Thành viên

8.400

0,70

4

Phạm Văn Hoàng

Trong đó:

- ĐD Cty TNHH Kiên Hùng 1


Thành viên

180.000

180.000


15,00

15,00


5

Nguyễn Thị Yến

Thành viên

44.300

3,69

b/- Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

c/- Hoạt động của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT

Stt


Thành vi n HĐQT


Chức vụ


Số buổi họp tham dự

Tỷ lệ


Lý do không tham dự

1

Ông Huỳnh Châu Sang

Chủ tịch

6

100%

-

2

Ông Nguyễn Ngọc Anh

P.Chủ tịch

6

100%

-

3

Ông Võ Thế Trọng

Thành viên

6

100%

-

4

Ông Phạm văn Hoàng

Thành viên

6

100%

-

5

B à Nguyễn Thị Yến

Thành viên

5

66%

Công việc riêng

- Ngày 13/02/2012, họp thông qua báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2011 của công ty kiểm toán BDO; Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ và chia cổ tức năm 2011.

- Ngày 26/3/2012, họp thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
- Ngày 29/6/2012, họp thông qua chứng thư thẩm định giá bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.
- Ngày 12/7/2012, họp thông qua BCTC quý II và 6 tháng đầu năm 2012; Thông qua công tác di dời tài sản từ Nhà máy 326-328 Ngô Quyền về Nhà máy mới tại Tắc Cậu. Thông qua Công tác sắp xếp tinh gọn bộ phận gián tiếp, bộ phận phụ trợ; Giao BGĐ Công ty có biện pháp nhanh chóng thu hồi tiền bồi thường và hổ trợ di dời bổ sung vốn phục vụ sản xuất.
- Ngày 29/9/2012, họp Báo cáo hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm 2012; Thông qua số liệu điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua đề nghị bán thanh lý một số MMTB không cần dùng sau khi di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.
- Ngày 10/11/2012, họp thông qua BCTC quý III và lũy kế 9 tháng năm 2012; Thông qua ciệc di dời trụ sở Công ty từ địa chỉ 326-328 Ngô Quyền, tp Rạch Giá , tỉnh Kiên Giang về địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Giải thể chi nhánh Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tại địa chỉ ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:


HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát cac hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý thuộc Công ty. Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp của HĐQT, Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Phối hợp với BKS kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành các quy định của Luật pháp Nhà nước ban hành và các quy định của Điều lệ Công ty.
- Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:


STT

Số Nghị quyết/Quyết định

Ngày

Nội dung

1

01/NQ-HĐQT-12

13/02/2012

- Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

- Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền và chi trả cổ tức 12% năm 20112

03/NQ-HĐQT-12

01/09/2012

- Thông qua số liệu điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Chấp thuận đề nghị bán thanh l;ý một số MMTB không cần dùng sau khi di dời Nhà máy Ngô Quyền.

- Giao BGĐ Công ty thúc đẩy nhanh tiến độ đối với các Cơ quan lập và phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy Ngô Quyền.


3

04/NQ-HĐQT-12

12/11/2012

- Đồng ý thông qua việc di dời văn phòng Công ty tại địa chỉ 326-328 đường Ngô Quyền, p. Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá về địa chỉ Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Giải thể Chi nhánh Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tại địa chỉ Ấp Minh Phong, xã Bình An, h.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

tải về 440.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương