Báo cáO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộitải về 348 Kb.
trang1/22
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích348 Kb.
#4131
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 233 /BC-UBND Phú Thọ, ngày 21 tháng 11 năm 2014BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 có những thuận lợi cơ bản: Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tín dụng giảm; nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được sửa đổi, bổ sung và triển khai có hiệu quả tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Trên địa bàn tỉnh, an ninh chính trị bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường, một số tuyến giao thông đối ngoại đã hoàn thành góp phần cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn: Bất ổn chính trị ở một số nước trong khu vực, đặc biệt là tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của cả nước; tổng cầu tăng chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu, hàng tồn kho một số sản phẩm ở mức cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn; hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư vào tỉnh còn hạn chế, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực sút giảm; dịch bệnh, mưa lũ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, kinh tế của tỉnh đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực; văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Trên cơ sở kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm, ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cả năm 2014 như sau:


Каталог: Uploaded -> duongphuonglien -> 2014 12 27
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
2014 12 27 -> Baocao chinh sua sau hop Lanh dao co quan va lam viec voi Vu Dia phuong mpi
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
duongphuonglien -> Ban Đối ngoại Trung ương
2014 12 27 -> Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 348 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương