Báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốttải về 233.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích233.96 Kb.
#1011

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /BC-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2013


BÁO CÁO

Kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt

với nhân dân năm 2012

Thực hiện Công văn số 235-CV/BDVTU ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Ban Dân vận Thành ủy về tham gia thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó có nội dung giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt chính quyền các cấp; Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả như sau:


I. VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


Ngày 15 tháng 8 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 4073/UBND-THKH yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chủ chốt với nhân dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng và những vấn đề bức xúc trong dân để giải quyết thỏa đáng trong phạm vi trách nhiệm của mình hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân;

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tăng cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm, phản ánh. Đồng thời, là cầu nối trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Ủy ban nhân dân quận - huyện và các sở - ban - ngành đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc trực tiếp của cán bộ chủ chốt với các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp. Nội dung tiếp xúc, trao đổi đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như: Công tác quy hoạch; bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và môi trường; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác cải cách hành chính; thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu phố, Tổ dân phố; các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội; chính sách thuế, bảo hiểm, y tế; các cơ chế, chính sách mới của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ doanh nghiệp…

Qua đó, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, quan tâm và dành thời gian thích đáng để trực tiếp đối thoại với nhân dân, chủ động ghi nhận những phản ánh, kiến nghị để tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.


II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối với sở - ban - ngành:

- Sở Công Thương:

Chương trình tiếp xúc, giới thiệu cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Sở Công Thương đã phối hợp cùng các quận, huyện tổ chức hơn 40 buổi gặp mặt, tiếp xúc tháo gỡ khó khăn về vốn, cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp. Bình quân mỗi buổi thu hút khoảng 100 doanh nghiệp tham dự và thảo luận.

- Cục Thuế thành phố:


Tổng kết năm 2012, toàn ngành thuế thành phố đã tổ chức được 114 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, có khoảng 18.000 lượt doanh nghiệp tham dự.

Ngoài ra Cục thuế còn tham gia đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, tham dự buổi trao đổi về chính sách thuế đối với doanh nghiệp Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam…


- Sở Kế hoạch và Đu tư:


Ban Giám đốc Sở trực tiếp công dân vào chiều thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần và niêm yết công khai cho công dân biết. Đối với trường hợp yêu cầu gặp Ban Giám đốc, Văn phòng Sở tiếp, tìm hiểu yêu cầu của khách và liên hệ các phòng ban liên quan để nghiên cứu hồ sơ, xử lý. Do đó, phần lớn đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp nên thường không có trường hợp yêu cầu gặp Ban Giám đốc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí 02 bộ phận tổ chức việc hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người dân và doanh nghiệp liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư: Đối với nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài: bình quân hướng dẫn khoảng 40 lượt khách/ngày, giải đáp thắc mắc, trả lời 47 câu hỏi qua mạng; tiếp gần 50 đoàn khách, tập đoàn lớn đến thành phố tìm hiểu môi trường đầu tư; đã cung cấp số liệu về tình hình đầu tư trên địa bàn thành phố cho các cơ quan, sở ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trung bình 20 lượt/tháng; Đối với cá nhân và doanh nghiệp trong nước: hướng dẫn trực tiếp 9.012 lượt khách, hướng dẫn qua điện thoại: 3.629 lượt, qua website: 1.218 câu hỏi, qua hộp thư điện tử :135 thư và bằng văn bản: 643 văn bản.


- Cục Hải quan thành phố:


Cục Hải quan thành phố đã tổ chức 08 cuộc đối thoại doanh nghiệp, với cấp Cục với 1.980 doanh nghiệp tham gia và 15 cuộc đối thoại doanh nghiệp cấp Chi cục với 1.095 doanh nghiệp tham gia. Nội dung đối thoại về những vướng mắc về thủ tục hải quan, thuế, chính sách xuất nhập khẩu trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, lỗi đường truyền hệ thống mạng khi làm thủ tục hải quan điện tử.

- Sở Xây dựng:


Vào các ngày thứ 05 hàng tuần, Giám đốc Sở Xây dựng đều có phân công 02 đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng (01 người/01 buổi) trực tiếp công dân để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề còn bức xúc trong người dân. Qua đó, có chỉ đạo các phòng chuyên môn giải quyết kịp thời các yêu cầu của công dân có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ngoài ra, theo đề nghị của công dân, trong năm 2012, lãnh đạo Sở Xây dựng đã tổ chức tiếp xúc 19 lượt công dân để lắng nghe trình bày các nội dung liên quan phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.


- Bảo hiểm xã hội thành phố:


Trong năm 2012, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện 02 cuộc đối thoại trực tiếp, tiếp xúc trên 324 doanh nghiệp, gồm 505 người, trả lời trên trang thông tin điện tử khoảng 800 câu hỏi, tiếp nhận - trả lời trực tiếp 101 câu hỏi; phối hợp với Ban Quan hệ lao dộng (thuộc Sở Lao động Thương binh-Thương binh và Xã hội) tổ chức 04 cuộc đối thoại, tiếp xúc 316 doanh nghiệp, gồm 431 người về nội dung các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, lắng nghe góp ý về xung quanh vần đề vướng mắc trong thực hiện chính sách có liên quan; trực tiếp đối thoại, tiếp xúc và tư vấn về pháp luật bảo hiểm y tế tại Đài Tiếng nói nhân dân thành phố 3 lần (mỗi quý một lần) và trực tiếp tại trường quay VTV 3 lần, ghi âm tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố 2 lần.

Ngoài ra, đã tổ chức định kỳ (vào sáng thứ năm hàng tuần) 25 cuộc hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong việc thực hiện chính sách thu chi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với tổng số 402 đơn vị, cá nhân tham gia.


- Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch:


Tổ chức 3 cuộc đối thoại với 61 doanh nghiệp và khoảng 80 văn nghệ sỹ trên địa bàn thành phố tham dự.

- Công an thành phố:


Công an thành phố đã tổ chức nắm tình hình, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chủ động tham mưu, kiến nghị lãnh đạo thành phố, Bộ Công an giải quyết những diễn biến phức tạp trong nhân dân.

Bố trí đơn vị thường trực (Thanh tra Công an thành phố) giải quyết những kiến nghị, phản ánh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân liên quan đến Công an thành phố.

Quán triệt các đơn vị thuộc, căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

- Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:


Qua quá trình triển khai thực hiện, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã xây dựng lịch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại các đơn vị phụ trách địa bàn gồm các Phòng quận, huyện và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông. Sở đã tổ chức tiếp công dân tại 03 đơn vị thuộc Sở gồm: Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 8, quận Tân Phú, huyện Nhà Bè, thu hút 405 đại biểu, trong đó có 106 doanh nghiệp, địa diện các ban ngành của huyện, Ban điều hành các khu phố, Ban quản trị các khu chung cư. Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo Sở và các đơn vị thuộc Sở đã lắng nghe các câu hỏi của đại diện các đơn vị, tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy và chữa cháy (58 câu hỏi, ý kiến đóng góp).

- Các sở - ban - ngành khác:


Ngoài các sở - ban - ngành nêu trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở - ban - ngành khác cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa cán bộ chủ chốt với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân để từ đó có biện pháp giải quyết thỏa đáng theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt khác, qua công tác tiếp xúc, đối thoại, các sở - ban - ngành đã tăng cường thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố, kịp thời giải quyết những vấn đề của xã hội mà nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa chính quyền với nhân dân.

2. Đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện:


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc với Trưởng khu phố, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn quận - huyện; Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn đã chủ động tổ chức hội nghị tiếp xúc tại địa phương để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và kịp thời giải đáp những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn đã tổng hợp những phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận - huyện để trả lời trong hội nghị tiếp xúc Trưởng khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố do quận - huyện tổ chức.

Ủy ban nhân dân các quận - huyện đã tổ chức trên 154 buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, trên 4.476 lượt người tham dự và trên 4.802 ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh. Qua các buổi tiếp xúc, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận - huyện đã lắng nghe, trao đổi trực tiếp những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ghi nhận nhiều kiến nghị của nhân dân và đã chỉ đạo Trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn rà soát các dự án triển khai trên địa bàn quận còn khó khăn, vướng mắc, dự án chậm triển khai thực hiện ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; an toàn giao thông - trật tự lòng, lề đường; an ninh trật tự trên địa bàn; cung cấp nước sạch đến khu dân cư; công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường; công tác giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài; các chế độ chính sách chăm lo cho gia đình có công cách mạng, người già neo đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ; công tác khám chữa bệnh,… những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở - ban - ngành thành phố để tháo gỡ; những vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ngành, của địa phương nhưng trong thời gian qua chưa làm tốt, Ủy ban nhân dân quận - huyện đã yêu cầu các đơn vị phải kịp thời chấn chỉnh, phục vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Định kỳ hàng tháng, Ủy ban nhân dân quận - huyện đều có thông báo phân công Trưởng các phòng, ban ngành tổ chức tiếp công dân vào các ngày trong tuần để giải đáp, hướng dẫn những thủ tục, hồ sơ cho nhân dân; đồng thời hàng tuần, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện đều bố trí lịch để trực tiếp tiếp công dân lắng nghe và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu, tố cáo của công dân, từ đó đã giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận - huyện đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện tổ chức hội nghị thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đến các thanh viên là Ban Công tác Mặt trận các khu phố trên địa bàn; đồng thời phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và Đại biệu Hội động nhân dân thành phố để kịp thời giải đáp những kiến nghị, phản ánh của bà con cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết. Phối hợp Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện tổ chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 02 lần/tháng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận - huyện phối hợp Ban Tuyên giáo trả lời dư luận xã hội trong hội nghị giao ban xã luận xã hội định kỳ về những lĩnh vực mà dư luận nhân dân quan tâm kiến nghị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ủy ban nhân dân quận - huyện đã duy trì việc tiếp nhận và trả lời ý kiến của người dân qua Trang thông tin điện tử, hợp thư điện tử và hộp thư góp ý của người dân tại Tổ Tiếp nhận và trả kết quả.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:


- Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đã thật sự giúp cho người dân và chính quyền địa phương các cấp gần nhau hơn qua việc phát huy vai trò làm chủ của của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền. Qua đó, chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của nhân dân, tạo được niềm tin trong nhân dân khi được trực tiếp phản ánh, kiến nghị các vấn đề bức xúc liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Qua công tác tiếp xúc, đối thoại, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có nhiều thông tin, cơ sở để xem xét, điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những chủ trương, chính sách không phù hợp. Đồng thời, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đã giúp cho các cấp, các ngành rà soát lại và điều chỉnh công tác điều hành, quản lý hành chính ngày càng sát hợp với tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.


2. Hạn chế:


- Mặc dù qua tiếp xúc, đối thoại, các cơ quan đơn vị đã giải quyết kịp thời được nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân, nhưng cũng còn những kiến nghị, phản ánh của nhân dân chưa được giải đáp kịp thời hoặc nội dung vượt thẩm quyền, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành nên thời gian giải quyết vụ việc còn kéo dài, thậm chí có những trường hợp tiếp xúc đối thoại chỉ nhằm mục đích “ghi nhận ý kiến của công dân” mà chưa có giải pháp xử lý tháo gỡ (các trường hợp vượt thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị).

- Một vài đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nên chưa đưa vào chương trình công tác thường xuyên.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cán bộ chủ chốt chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố.


Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Sở - ban - ngành thành phố;

- UBND quận - huyện;

- VPUB: CVP, PVP/PC;

- Phòng PCNC, THKH;- Lưu:VT (PC/D) H.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Minh Trí

Каталог: nguoidan-doanhnghiep -> hethongvanban -> Lists -> VanBanDH -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
Attachments -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Attachments -> Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19/2010/ct-ubnd ngày 24 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố quý I

tải về 233.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương