Bảng kê NỘp thuếtải về 23.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.04.2018
Kích23.09 Kb.


Mẫu số: 01/BKNT

Ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính
BẢNG KÊ NỘP THUẾ
Người nộp thuế : Mã số thuế :................................

Địa chỉ : .......................................... Huyện TP Bến Tre . Tỉnh Bến Tre

Người nộp thay: ..............................................Mã số thuế của người nộp thay ..............................................

Địa chỉ : ..... ..................Huyện ....................Tỉnh, TP...............................Đề nghị KBNN (NH) .............. trích TK số...................................hoặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN c ……………………… TK tạm thu(1) c 7111 TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) c

Tại KBNN : ……………..tỉnh, TP: ………………………………………………….

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:…………………….…………………………………………………………………………….

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN c Thanh tra TC c

Thanh tra CP c CQ có thẩm quyền khác c

Tên cơ quan quản lý thu : Chi cục Thuế thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre, Mã số thuế: 1300240766-001

Tờ khai HQ số(1): .................ngày .................................... Loại hình XNK(1)..........................................STT

Nội dung các khoản nộp NS (4)

Loại tiền

Số tiền

1


2


3


4


Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………............. ..……………… .…………………………………………………………….....................................

Ngày… tháng… năm…

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nộp tiền Kế toán trưởng (5) Thủ trưởng đơn vị(5) Người nhận tiền(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú:

Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.

Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;

+ Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;

+ Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014

+ Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014

+ ………………


- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

+ Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của

+ Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của .

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương