Bản tin hằng tuần số 28/2013 (Chúa Nhật 14/7/2013)tải về 0.73 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích0.73 Mb.
#4401
1   2   3   4

GIÁO KHU 4

STT

THAÙNH, HOÏ VAØ TEÂN

1

Giuse

Traàn Coâng

An

2

Giuse

Nguyeãn Vaên

Anh

3

Anna

Traàn Thò

Ban

4

Gioan Baotixita

Nguyeãn Huy

Chaïi

5

Giuse

Leâ Huyønh

Chaâu

6

Maria Anna

Nguyeãn Thò

Danh

7

Maria

Nguyeãn Thò

Dung

8

Pheâroâ

Buøi Vaên Kim

Duõng

9

Giacoâbeâ

Huyønh Tieán

Duõng

10

Loârensoâ

Ñoaøn Vaên

Ñaïo

11

Maria

Leâ Thò Baïch

Ñaøo

12

Maria Mañaleâna

Nguyeãn Thò

Ñeä

13

Ña Minh

Traàn Vaên

Ñoâng

14

Maria

Leâ Thò

Gaùi

15

Ña Minh

Cao Thaùi

Haø

16

Inhaxioâ

Huyønh Ñoâng

Haûi

17

Phaoloâ

Leâ Vaên

Haïnh

18

Martinoâ

Leâ Trung

Hieáu

19

Maria

Vuõ Thò

Hôn

20

Phaoloâ

Leâ Vaên

Huøng

21

Giacoâbeâ

Leâ Hoaøng

Huy

22

Ña Minh

Ñaëng Quoác

Kieân

23

Giuse

Nguyeãn Vaên

Kieät

24

Anna

Leâ Thò

Kieàu

25

Matta

Nguyeãn Thò

Kieàu

26

Antoân

Ngoâ Xuaân

Kyû

27

Phanxicoâ Xavieâ

Ñoã Vaên

Kyø

28

Giuse

Kieàu Minh

Khoaûn

29

Catarina Maria

Nguyeãn Thò

Laøi

30

Maria

Ñoã Thò

Lan

31

Giuse

Haø

Lanh

32

Maria

Nguyeãn Thò

Lanh

33

Giuse

Leâ Huyønh

Long

34

Giuse

Traàn Ñình

Loäc

35

Teâreâsa

Traàn Thò

Mai

36

Maria

Nguyeãn Thò Hoàng

Nga

37

Maria

Vuõ Thò

Ngoan

38

Maria

Leâ Thò

Oanh

39

Giuse

Mai Vaên

Phöông

40

Maria

Phaïm Thò Xuaân

Phöông

41

Maria

Voõ Thò

Phöôïng

42

Ña Minh

Nguyeãn Vaên

Phöôïng

43

Giuse

Ñoã Minh

Quang

44

Pheâroâ

Ñinh Vaên

Quang

45

Anna

Leâ Thò

Rôõ

46

Gioan

Tröông Tuaán

Sôn

47

Gioan

Phan Taán

Taøi

48

Pheâroâ

Nguyeân Xuaân

Tænh

49

Gioan Baotixita

Nguyeãn Anh

Tuaán

50

Giuse

Phaïm Ngoïc

Thaønh

51

Phanxicoâ Xavieâ

Buøi Quang

Thaåm

52

Pheâroâ

Traàn Vaên

Theá

53

Martinoâ

Nguyeãn Höõu

Thoâng

54

Anna

Nguyeãn Thò Tònh

Thu

55

Maria

Ngoâ Thò

Thuûy

56

Ña Minh

Traàn Ñình

Truùc

57

Giuse

Nguyeãn Vaên

Trung

58

Vincenteâ

Traàn Quang

Vinh

59

Pheâroâ

Nguyeãn Vaên

Vaïn

60

Giuse

Haø Duy

Vuõ

61

Pheâroâ

Leâ Vaên

X
LƯU HÀNH NỘI BỘ
uaân

tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương