Bản tin hằng tuần số 28/2013 (Chúa Nhật 14/7/2013)tải về 0.73 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích0.73 Mb.
#4401
1   2   3   4

GIÁO KHU 2

STT

THAÙNH, HOÏ VAØ TEÂN

1

Teâreâsa

Nguyeãn Hoaøng Thuùy

Anh

2

Gioan

Phaïm Vaên

Baûo

3

Giuse

Vuõ Thanh

Baèng

4

Micae

Ñinh Hoaøng Xuaân

Bích

5

Maria

Hoaøng Thò Thu

Cuùc

6

Giuse

Buøi Xuaân

Cöôøng

7

Giuse

Nguyeãn Kim

Chi

8

Maria

Buøi Thò

Duyeân

9

Maria

Vuõ Thò Tuyeát

Haïnh

10

Maria La Vang

Leâ Thò AÙnh

Hoàng

11

Giuse

Nguyeãn Theá

Kieân

12

Ñoâminicoâ

Nguyeãn Ñình

Kính

13

Anphongsoâ

Nguyeãn Hoaøng

Khanh

14

Gioan

Vuõ

Long

15

Maria

Nguyeãn Thò

Meán

16

Rosa

Traàn Thò

Ngoan (Baø Giaùo Nghóa)

17

Maria

Ñinh Thò

Nhuõ

18

Antoân

Nguyeãn Vaên

Oaùnh

19

Maria

Chu Thò

Pheùp (Baùc Thieàng)

20

Giuse

Hoaøng Thaønh

Phöông

21

Giuse Maria

Traàn Ngoïc

Phöông

22

Anphongsoâ

Hoaøng Ñình

Quang

23

Giuse

Nguyeãn Thaønh

Taâm

24

Ña Minh

Ngoâ Höõu

Tieäm

25

Phaoloâ

Leâ Vaên

Tin

26

Giuse Maria

Ñoaøn Thaønh

Tín

27

Giuse Maria

Nguyeãn Vieát

Tuynh

28

Gioan

Vuõ Thaønh

Thaùi

29

Giuse

Nguyeãn Höõu

Thaønh

30

Giuse

Hoaøng Ñình

Thoaïi

31

Giuse

Buøi Vaên

Trung

32

Pheâroâ

Laâm Sôn

Tröôøng

33

Giuse

Phaïm Minh

Vinh

34

Vincenteâ

Nguyeãn Quang

Vinh

35

Hoäi Caùc Baø Meï Coâng Giaùo

36

Ñoaøn Thieáu Nhi Thaùnh Theå

37

Ca Ñoaøn Seraphim

GIÁO KHU 3

STT

THAÙNH, HOÏ VAØ TEÂN

1

Pheâroâ

Phaïm Hoàng

Anh

2

Gioan

Nguyeãn Xuaân

Baéc

3

Giuse

Nguyeãn Hoàng

Chaâu

4

Pheâroâ

Nguyeãn Phuùc

Chí

5

Micae

Nguyeãn Höõu

Duõng

6

Pheâroâ

Leâ Höõu

Duõng

7

Maria

Nguyeãn Thò

Ñaïi

8

Anna

Nguyeãn Thò

Ñaåu

9

Giuse

Huyønh Chí

Haûi

10

Giuse

Nguyeãn Ñöùc

Haäu

11

Maria

Huyønh Thò

Heát (Baø Myõ)

12

Giuse

Löu Ñöùc

Hieäp

13

Giuse

Leâ Caûnh

Hoàng

14

Giuse

Nguyeãn Ñöùc

Huøng

15

Giuse

Nguyeãn Vaên

Höng

16

Maria

Leâ Thò AÙnh

Höông

17

Giuse

Nguyeãn Vaên

Laïc

18

Giuse

Phaïm Vaên

Laïc

19

Maria

Nguyeãn Thò

Lan

20

Giuse

Nguyeãn Vaên

Lang

21

Maria

Phaïm Thò

Lieân

22

Pheâroâ

Phan

Lieân

23

Pheâroâ

Thaâu Ngoïc

Lieäu

24

Roâsa

Phaïm Thò

Lieãu

25

Maria

Nguyeãn Thò

Linh

26

Maria

Leâ Thò

Loäc

27

Giuse

Vuõ Vaên

Lôïi

28

Agata

Phaïm Thò

Mai

29

Teâreâsa

Nguyeãn Tuù

Minh

30

Anna

Vuõ Thò

Nam

31

Maria

Nguyeãn Thò Nöông

Nöông

32

Maria

Chöõ Thò

Ngoït

33

Maria

Ñinh Vuõ Quyønh

Nhö

34

Maria

Leâ Thò

Nhöôøng

35

Anna

Ngoâ Thò Kim

Oanh

36

Giuse

Traàn Anh

Quaân

37

Maria

Ñaøo Thò

Quyeân

38

Lucia

Huyønh Thò

Saâm

39

Gioan

Nguyeãn Anh

Sôn

40

Giuse

Traàn Quang

Sôn

41

Giuse

Nguyeãn Maïnh

Tieán

42

Giuse

Hoaøng Minh

Tuaán

43

Vincenteâ

Vuõ Thoâng

Thaùi

44

Teâreâsa

Leâ Thò

Thanh

45

Maria

Traàn Thò

Thìn

46

Ña Minh

Nguyeãn Thanh

Thuïc

47

Maria

Vuõ Thò Kim

Thoa

48

Maria

Nguyeãn Thò Thu

Thuûy

49

Ña Minh

Ñaëng Ñình

Trung

50

Giuse

Ñoã Höõu

Truyeàn

51

Ña Minh

Traàn Troïng

Tröù

52

Giuse

Traàn Kim

Vui

53

Pheâroâ

Traàn Ngoïc

Vui


tải về 0.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương