Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 240.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích240.1 Kb.
#362

Mẫu 1.1


(Phải viết tay)


Ảnh


(3 x 4)


BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN


I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1- Họ và tên: ............................................................................. Nam, nữ:...............................................

2- Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................................

3- Nguyên quán: ...........................................................................................................................................

4- Trú quán: ....................................................................................................................................................

5- Dân tộc: ......................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: ............................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: ...................................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo: ................................................................Chuyên ngành: ......................................

9- Ngày vào ngành giáo dục: ...................................................................................................................

10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian): ............................................................................

................................................................................................................................................................................

11- Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú:.......................................................

12- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc chiến sĩ thi đua sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (ghi số năm và từng năm; gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận):

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở... .................năm; gồm các năm:

.............................................................................................................................................................................

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở (đối với GD Mầm non, Tiểu học): ............. năm; gồm các năm:

.............................................................................................................................................................................

c) Cấp tỉnh, Bộ : ............. năm; gồm các năm:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

13- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

( Ghi rõ từng quá trình )Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác
Từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đến nay
Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác


III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1- Đaọ đức: ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn đối với sự nghiệp giáo dục của dân tộc (từ năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đến nay)

- Thành tích đóng góp đổi mới sự nghiệp giáo dục:

........................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
- Bồi dưỡng học sinh giỏi - đào tạo nhân tài:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

Sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục: (tên, năm, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp Nhà nước đánh giá xếp hạng - gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).

..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

3. Có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội

- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứ khoa học:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

-Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo ưu tú đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


Xác nhận, đánh giá của đơn vị Ngày tháng năm 200...

Người khai (ký tên)Mẫu 1.2


(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiến:II- Giáo trình: (kê khai giáo trình chủ biên)III- Công trình Nghiên cứu khoa học:
Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)

Mẫu 1.3


(Phải viết tay)

TÓM TẮT NỘI DUNG


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH, BỘ, NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG,

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
( Kể từ sau năm nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................


I- Sáng kiến, cải tiến


- Tên sáng kiến, cải tiến

- Năm thực hiện

- Nội dung sáng kiến
- Hiệu quả chung và hiệu quả trong GD&ĐT- Cấp đánh giá

- Xếp hạngII- Công trình nghiên cứu khoa học


- Tên đề tài nghiên cứu khoa học
- Năm thực hiện

- Nội dung đề tài (tóm tắt)- Năm nghiệm thu

- Cấp nghiệm thu, đánh giá

- Văn bản nghiệm thu

- Hiệu quả áp dụng chung của đề tài
- Hiệu quả của đề tài áp dụng trong giáo dục và đào tạoXác nhận của Sở GD-ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)

Mẫu 2.1


(Phải viết tay)

Ảnh


(3 x 4)


BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ


I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1- Họ và tên:....................................................................Nam,Nữ:........................................................

2- Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................................

3- Nguyên quán: ......................................................................................................................................

4- Trú quán: ...............................................................................................................................................

5- Dân tộc: .................................................................................................................................................

6- Nơi công tác: .......................................................................................................................................

7- Chức vụ hiện nay: .............................................................................................................................

8- Trình độ đào tạo: .................................................. Chuyên ngành: ......................... ..................

9- Ngày vào ngành giáo dục: ..............................................................................................................

10- Số năm trực tiếp giảng dạy (ghi rõ thời gian): .......................................................................

.......................................................................................................................................................................

11- Số năm đạt giáo viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua:

(ghi số năm và từng năm, gửi kèm bản sao quyết định hoặc giấy chứng nhận): ............................................................................................................................................................................

a) Cấp trường hoặc cấp cơ sở: .................năm; gồm các năm: ...................................

........................................................................................................................................................................

b) Cấp huyện hoặc cấp cơ sở đối với GD Mầm non, Tiểu học ............. năm; gồm các năm:..........................................................................................................................

c) Cấp tỉnh, thành phố, Bộ ............. năm; gồm các năm:

.......................................................................................................................................................................

12- Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): ....................................................................................... ..

........................................................................................................................................................................

II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

( Ghi rõ từng quá trình )


Thời gian

Nhiệm vụ được giao, chức vụ, nơi công tác
III- NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1- Đạo đức: ..................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2- Tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục

- Chất lượng, hiệu quả giảng dạy: .......................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

- Đóng góp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo (Đối với TCCN, DN, CĐ, ĐH).......................................................... ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Bồi dưỡng học sinh giỏi (số lượng học sinh giỏi các cấp)

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (tên, năm áp dụng, hội đồng các cấp đánh giá, xếp loại, gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu).

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

- Giáo trình biên soạn, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp giáo dục (Đối với TCCN, DN, CĐ,ĐH)

(Tên, năm, cấp Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại- gửi kèm bản sao biên bản nghiệm thu)

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Đóng góp xây dựng đơn vị:

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................


3- Ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:
- Đóng góp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi:

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................

- Uy tín ảnh hưởng của nhà giáo đối với học sinh, đồng nghiệp, với ngành và xã hội

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Xác nhận, đánh giá của đơn vị Ngày tháng năm 200...

Người khai (ký tên)


Mẫu 2.2


(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ


(Đối với: GD MN, TH, THCS, THPT, GDTX, TCCN, DN)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: .......................................................................................................................

........................................................................................................................................................Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiếnII- Áp dụng cong nghệ mớiĐánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)


Mẫu 2.3


(Phải viết tay)

BẢN KÊ KHAI


SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT HOẶC ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁO TRÌNH, CÔNG TRÌNH NCKH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

( Đối với: Cao đẳng, Đại học)

Họ và tên: ..................................................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................


Năm

Tên - Nội dung chính

Cấp đánh giá

Xếp hạng
I- Sáng kiến, cải tiến, hoặc áp dụng công nghệ mới


II- Giáo trình
III- Công trình NCKH

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)


tải về 240.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương