Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 454.58 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích454.58 Kb.
#367
1   2   3   4   5   6

TỜ TRÌNH


Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT

............................................................................................

1- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng..................................................... đã họp ngày..........tháng...... năm 200..... đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt và đề nghị phong tặng danh hiệu: Nhà giáo ưu tú cho:................... người.

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số:............/2008./TT-BGDĐT ngày........./.....3..../2008.....

2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú: .................

(Có danh sách kèm theo)

Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú trên là những nhà giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường).

Trình Hội đồng xét duyệt.Ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của đơn vị)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)Mẫu 3.5

(Phải viết tay)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:....................................

Tỉnh, Bộ: ...............................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày tháng năm 200...BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ..........................

được thành lập theo quyết định số: .................................. ngày......./....../200..... của ........ ...............

.............................................................................................................................................................................................

2- Hội đồng họp ngày............../............../ 200.......... bầu danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ................. người, gồm các ông bà sau:

-Trưởng ban kiểm phiếu: ..........................................................................................................................

- Các uỷ viên: 1............................................................................................................................................ 2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4.............................................................................................................................................

5..............................................................................................................................................

4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................... người.

- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: .................................. người

- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ................... người.

Lý do: .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ................................ phiếu

- Số phiếu thu về hợp lệ: .................................. phiếu

- Số phiếu thu về không hợp lệ: . .................................. phiếu.

5- Số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: .......người.

6- Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu Nhà giáo nhân dân :

(Ghi đủ số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - thấp)


Số

TT


Họ và tên

Năm sinh


Chức vụ - Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%
( Tỷ lệ % = Số phiếu đạt / Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng).


7- Số Nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên: ........ người.
CÁC UỶ VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên) (Ký tên)
Mẫu 3.6


(Phải viết tay)

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:....................................

Tỉnh, Bộ: ...............................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày tháng năm 200...BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ..........................

được thành lập theo quyết định số: .................................. ngày......./....../200..... của ........ ...............

.............................................................................................................................................................................................

2- Hội đồng họp ngày............../............../ 200.......... bầu Nhà giáo ưu tú.

3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ................. người, gồm các ông bà sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu: ....................................................................................................................................

- Các uỷ viên: 1..............................................................................................................................................

2..............................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

4..............................................................................................................................................

5..............................................................................................................................................

4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................... người.

- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: .................................. người

- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ................... người.

Lý do: .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ................................ phiếu

- Số phiếu thu về hợp lệ: .................................. phiếu

- Số phiếu thu về không hợp lệ: .................................. phiếu.
5- Số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.............. người

6- Kết quả kiểm phiếu bầu Nhà giáo ưu tú:

(Ghi đủ số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao - thấp)


Số

TT


Họ và tên

Năm sinh


Chức vụ - Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ

%
( Tỷ lệ % = Số phiếu đạt / Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng).


7- Số Nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên: ........ người.
CÁC UỶ VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký tên) (Ký tên)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT


......................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày tháng năm 200...

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ


Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

.......................................................................................................

- Thực hiệu thông tư số .........../2008/TT-BGDĐT ngày ..../ /2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú............................................................. đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......../......../ 200.., Hội đồng có............ thành viên.

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

- Tổng số nhà giáo đủ điều kiện đưa vào danh sách sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị.

-Tổng hợp ý kiến thăm dò

..................................................................................................................................................................................................................................................................................III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 2/3 tổng số thành viên Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ........người.

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú .................................. đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú............................................................................................................

1- Nhà giáo nhân dân: .............. người.

2- Nhà giáo ưu tú:....................... người, chia ra:


GD Mầm non: ..............................người

Dạy nghề:...................................... người

GD Tiểu học: ............................... người

GDTHCN: ..................................... người

GD Trung học: ............................. người

Cao đẳng: ...................................... người

GD Thường xuyên........................ người

Đại học:......................................... người

CB quản lý: ............ .................... người

IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú:........................người.

2. Nhà giáo nhân dân:.................người.


TM HỘI ĐỒNG (Ký tên, đóng dấu)
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Bộ,Ngành................................


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............., ngày tháng năm 200...

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚKính gửi: Hội đồng cấp Nhà nước

xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Thực hiệu Thông tư số........./2008/TT-BGDĐT ngày ..../ /2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Bộ, Ngành ............................................................. đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I- Thành lập Hội đồng - Phổ biến Thông tư hướng dẫn:

- Quyết định thành lập Hội đồng số ........... ngày......../......../ 200..., Hội đồng có............ thành viên.

- Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Thông tư:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tổng số nhà giáo của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

II- Hội đồng sơ duyệt và thăm dò dư luận:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách sơ duyệt:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Tổng số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Kết quả sơ duyệt đã thăm dò ý kiến của .......... đơn vị.

- Tổng hợp ý kiến thăm dò:

...............................................................................................................................................III- Hội đồng bỏ phiếu tán thành:

- Tổng số nhà giáo trong danh sách bỏ phiếu tán thành:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo có số phiếu đạt dưới 2/3 tổng số thành viên Hội đồng:

+ Nhà giáo ưu tú:........................người.

+ Nhà giáo nhân dân:.................người.

- Số nhà giáo đủ điều kiện được Hội đồng cấp Bộ, Ngành ...............................................

đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là:

+ Nhà giáo nhân dân:........................người.

+ Nhà giáo ưu tú:................................người, chia ra:GD Mầm non.................................người

Dạy nghề:...................................... người

GD Tiểu học: ............................... người

GDTHCN: ..................................... người

GD Trung học: ............................. người

Cao đẳng: ...................................... người

GD Thường xuyên........................ người

Đại học:......................................... người

CB quản lý: ............ .................... người
IV. Số lượng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú của Bộ, Ngành đã được phong tặng từ năm 1988 đến nay:

1. Nhà giáo ưu tú:........................người.

2. Nhà giáo nhân dân:.................người.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của đơn vị)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 454.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương