Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâNtải về 459.48 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích459.48 Kb.
1   2   3   4   5   6

II- Giáo trình
III- Công trình NCKH

Đánh giá và xác nhận của Sở GD&ĐT Ngày tháng năm 200...

của trường trực thuộc Bộ Người khai (ký tên)HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:.........................................

Tỉnh, Bộ: ...................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày tháng năm 200....

TỜ TRÌNH


Đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

.........................................................................

1- Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp dưới, Hội đồng ....................................... đã họp ngày .... tháng .... năm 200....đối chiếu với tiêu chuẩn, xét duyệt và đề nghị phong tặng danh hiệu: Nhà giáo nhân dân cho:........... người.

Trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân Hội đồng chúng tôi bảo đảm xét chọn đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định trong Thông tư số ......../2008 /TT-BGDĐT ngày ...... tháng năm 2008 .

2- Số lượng Nhà giáo đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: ...........

(Có danh sách kèm theo)

Những nhà giáo được đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân trên là những nhà giáo tiêu biểu thuộc các ngành học (chuyên ngành) của địa phương (trường). Trình Hội đồng xét duyệt.Ý kiến xác nhận về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của UBND địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(chữ ký, dấu của đơn vị)THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Họ và tên)HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG

DANH HIỆU NGND-NGƯT

Đơn vị:.........................................

Tỉnh, Bộ: ...................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày tháng năm 200...Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương