Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘI


Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến thời điểm gần nhấttải về 0.57 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến thời điểm gần nhất

 1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến thời điểm gần nhất


Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

Năm 2012

% thay đổi

Năm 2013

% thay đổi

3T/2014

Tổng giá trị tài sản

1.602.845.132.766

2,11%

1.603.221.322.897

0,02%

1.617.791.792.463

Vốn điều lệ

50.207.500.000

0,00%

50.207.500.000

0,00%

50.207.500.000

Doanh thu thuần

254.469.401.658

15,85%

210.113.091.070

-17,43%

8.882.579.162

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

-20.864.896.431

-288,58%

-707.036.543

-96,61%

70.203.657

Lợi nhuận khác

6.236.189.170

-301,60%

-60.939.882

-100,98%

110.985.359

Lợi nhuận trước thuế

-14.628.707.261

-282,21%

1.924.488.487

113,16%

181.189.016

Lợi nhuận sau thuế

-15.903.169.618

-657,67%

653.353.924

104,11%

33.112.299

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

15% 

0%

2%

13% 
(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 , 2013 và BCTC QI/2014 do Hanhud cung cấp)
 1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo


Thuận lợi:

 • Được sự ủng hộ, giúp đỡ của UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và đặc biệt là đơn vị chủ quản là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội.

 • Mäi chñ tr­¬ng, kÕ ho¹ch ®Òu ®­îc bµn b¹c d©n chñ, c«ng khai vµ thèng nhÊt thùc hiÖn.

 • ChØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi tõ c«ng t¸c tæ chøc, ®Õn x©y dùng biÖn ph¸p qu¶n lý chØ ®¹o s¸t thùc chiÕn l­îc SXKD.

 • §oµn kÕt, d©n chñ ph¸t huy søc m¹nh néi lùc.

 • Bæ sung vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c yÕu tè ph¸t sinh trong qu¶n lý. Mçi néi dung chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®­îc th¶o luËn c«ng khai tr­íc tËp thÓ H§QT, Ban gi¸m ®èc, c¸n bé chñ chèt C«ng ty tr­íc khi ban hµnh ¸p dông.

Khó khăn:

 • Trong qu¸ tr×nh triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan do c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cßn nhiÒu bÊt cËp nh­: c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng, biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc vÒ gi¸ c¶, tiÒn tÖ vµ nguyªn vËt liÖu, vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt.

 • Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ khã kh¨n, thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ®ãng b¨ng kÐo dµi, tÝnh thanh kho¶n cña thÞ tr­êng thÊp, niÒm tin cña kh¸ch hµng gi¶m sót, c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n do C«ng ty lµm chñ ®Çu t­ t¹m dõng kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®­îc, mÆt kh¸c l­îng hµng tån kho t¨ng cao, g©y nªn ¸p lùc vÒ c«ng nî, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, do vËy C«ng ty ®ang tõng b­íc c¬ cÊu l¹i c¸c nguån lùc cho phï hîp víi t×nh h×nh míi.
 1. Một số vấn đề khác về báo cáo tài chính


Trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 có ý kiến ngoại trừ như sau: “Các khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty đối chiếu chưa đầy đủ tại thời điểm 31/12/2012 làm cơ sở xác định tính phù hợp và tính đầy đủ của các khoản mục này trên Báo cáo tài chính”. Chúng tôi xin được giải trình cụ thể như sau: Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu tại này 31/12/2012 của Báo cáo tài chính hợp nhất là 25%; Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả tại ngày 31/12/2012 là 31,4%”.

Các khoản công nợ phải thu phải tra chưa đối chiếu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 chủ yếu là các khoản công nợ chưa đối chiếu trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ. Cụ thể: tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu là 27,8 %; Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả là 30,8 %”. Chúng tôi xin được giải trình cụ thể như sau: Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty đã thực hiện gửi Biên bản đối chiếu công nợ đến từng khách hàng, nhà cung cấp và các bên có liên quan. Tuy nhiên, tỷ lệ chưa đối chiếu công nợ phải thu và phải trả của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội chưa cao như trên là do do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và xây lắp. Cụ thể: • Các khoản công nợ phải thu của Công ty là bao gồm công nợ khách hàng mua nhà còn nợ đến cuối kỳ; khoản ứng trước cho nhà cung cấp và tạm ứng cho các đơn vị thi công xây lắp theo hợp đồng tại các dự án đầu tư;

 • Các khoản công nợ phải trả là các khoản phải trả về khối lượng xây lắp cho các đơn vị thi công, cung ứng dịch vụ tại các dự án đầu tư; khoản tiền khách hàng mua nhà tại các dự án đầu tư ứng trước theo tiến độ thực hiện hợp đồng (tuy nhiên các dự án đang trong giai đoạn thi công và chưa đến thời điểm bàn giao nhà) và các khoản doanh thu chưa thực hiện do thu từ việc cho thuê ki ốt tại dự án Trung tâm DVTM Thanh trì đến năm 2036 và một số khoản cho thuê mặt bằng với thời gian trên 1 năm.

Chúng tôi cam kết rằng các khoản công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm 31/12/2012 nêu trên là các khoản công nợ luân chuyển; không có công nợ khó đòi, các khoản công nợ chưa có đối chiếu nêu trên là hiện hữu và phản ánh đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà cung cấp, khách hàng và các đối tượng có liên quan và không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và các số liệu khác trình bày trên báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

Về khoản lợi nhuận tăng khác trong năm 2013 là 16.184.123.235 đồng tại mục 6.15 thuyết minh báo cáo hợp nhất năm 2013:

Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud là công ty con của Nhà 10 và số liệu của Công ty này được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 theo Chuẩn mực kế toán số 25 - báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con. Trong năm 2013, Nhà 10 đã chuyển nhượng phần lớn vốn góp trong Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud nên Công ty này từ công ty con thành công ty liên kết. Do vậy, khi hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, số liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud đã theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo Chuẩn mực kế toán số 07 - kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Do phương pháp hợp nhất 2 năm là khác nhau, năm 2013 số liệu Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud không được cộng hợp vào báo cáo tài chính hợp nhất nên làm tăng lợi nhuận khác năm 2013 là 16.184.123.235 đồng. Cụ thể như sau:

Tại thời điểm 31/12/2012, Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud là công ty con của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội và số liệu của Công ty này được hợp nhất vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 theo Chuẩn mực kế toán số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con, tổng số lỗ và các bút toán hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Công ty con này là âm (13.491.658.323 đồng) <1> và làm cho lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012 là âm (16.975.912.334) đồng.

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đã chuyển nhượng phần lớn vốn góp trong Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud nên Công ty này từ Công ty con thành công ty liên kết (tỷ lệ sở hữu vốn của Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội trong Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud năm 2012 là 53% và năm 2013 là 25%). Do vậy, khi hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013, số liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud đã theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo Chuẩn mực kế toán số 07 - Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết, chỉ tính ảnh hưởng lợi nhuận của Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud theo tỷ lệ vốn góp 25% vào báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội với số tiền là âm (1.500.000.000 đồng) <2>. Mặt khác khi hợp nhất Báo cáo tài chính năm 2013 (theo quy định của chuẩn mực kế toán) nên phát sinh khoản lãi do chênh lệch giữa khoản thu từ việc thanh lý công ty con và giá trị thuần có thể thực hiện được của tài sản là dương 4.192.464.912 đồng <3>.

Do phương pháp hợp nhất 2 năm là khác nhau như nêu trên nên năm 2013 số liệu Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Hanhud không được cộng hợp vào báo cáo tài chính hợp nhất nên tạo ra khoản lợi nhuận tăng khác năm 2013 là 16.184.123.235 đồng (=2+3-1).

Số liệu đầu kỳ và cuối kỳ về khoản Tài sản dài hạn khác:

Do sơ suất trong quá trình in ấn Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Khoản mục Tài sản dài hạn khác (Mã số 268) trên Bảng Cân đối kế toán bị ẩn dòng, số tiền 22.000.000 đồng. Tuy nhiên khoản mục Tài sản dài hạn khác (MS 260) và tổng cộng tài sản (MS 270) không bị ảnh hưởng.

Khoản vay nợ dài hạn được trình bày chi tiết trang 20 Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ 2013: Đến thời điểm 8/4/2014, Nhà 10 và Ngân hàng TMCP Seabank – Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành ký phụ lục gia hạn thời hạn vay. Cụ thể thời hạn của các khoản dư nợ còn của các hợp đồng tín dụng số 012.10.00562; 012.11.00003; 012.10.00259 đều được gia hạn đến ngày 8/10/2014.
 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương