Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘItải về 0.57 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Cơ cấu tổ chức công ty


Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội hoạt động theo mô hình tổ chức như sau:


Cty TNHH MTVKTQLDVĐT & TM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Các Công ty liên kết

Công ty CP TCCG HANHUD

Ban quản lý dự án

Phòng Quản lý dự án

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Phòng Tài chính Kế toán

Phòng Tổ chức lao động

Phòng Hành chính Quản trị

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

ban giám đỐCHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT


CÁC CÔNG TY CON
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Số thành viên của HĐQT có 4 thành viên, nhiệm kỳ tối đa của mỗi thành viên là 5 năm.Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 02 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.Các phòng ban chức năng

- Phòng Quản lý dự án: tham mưu cho Giám đốc Công ty trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khai thác, phát triển dự án; đầu tư kinh doanh nhà và đô thị; thường trực hội đồng thẩm định Công ty.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp: tham mưu giúp lãnh đạo Công ty trong quản lý thực hiện “phương án tổ chức sản xuất kinh doanh” được ĐHĐCĐ thông qua như lập kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết về sản xuất kinh doanh của ĐHĐCĐ, các văn bản điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty; quản lý thực hiện đầu tư dự án, công trình xây lắp cả về chất lượng, kỹ, mỹ thuật tiến độ xây lắp; đầu tư và quản lý công nghệ.

- Phòng Tài chính kế toán: tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động Tài chính như: quản lý vốn và sử dụng vốn; quản lý tài sản, sử dụng tài sản; quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh; quản lý sử dụng và phân phối lợi nhuận; lập, tổ chức thực hiện kế hoạch Tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán; theo dơi kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn Công ty với Nhà nước.

- Phòng Tổ chức lao động: tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quản lư Nhà nước về các mặt như công tác tổ chức - cán bộ; công tác quản lý lao động, tiền lương; quản lý thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các đơn thư tố cáo, khiếu nại, công tác quân sự, bảo vệ an ninh nội bộ, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty những công việc được giao.

- Phòng Hành chính quản trị: tham mưu giúp Giám đốc Công ty theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động chung: hoạt động hành chính, kinh tế – xã hội của toàn Công ty và các ðõn vị trực thuộc theo ðiều lệ tổ chức và hoạt ðộng của Công ty cổ phần, theo pháp luật và thủ tục hành chính Nhà nýớc.
 1. Hoạt động kinh doanh

c.Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty


Các mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

 • Đầu tư kinh doanh dự án;

 • Đầu tư kinh doanh xây lắp;

 • Khai thác phát triển các loại hình dịch vụ sau đầu tư.

Hoạt động đầu tư kinh doanh dự án

Đầu tư kinh doanh dự án được coi là hoạt động chủ chốt của Công ty với doanh thu năm 2013 chiếm hơn 88,02% trong tổng cơ cấu doanh thu (Nguồn: BCKT 2013). Công ty đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án nhà ở và khu đô thị mới với giá trị lớn. Hiện nay, một số dự án lớn do Công ty làm chủ đầu tư đã hoàn thành, đi vào sử dụng và đem lại lợi nhuận như Dự án Đại Kim-Định Công, Dự án A5-15 tầng, Dự án Mỹ Đình, Dự án Mễ Trì... Việc thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh phát triển nhà ở các Khu đô thị mới là nhiệm vụ chính của Công ty không chỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội mà Công ty đã chủ động mở rộng địa bàn hoạt động và đã có mặt trên thị trường các tỉnh, thành lân cận.

Hiện nay đối với hoạt động kinh doanh dự án, Công ty đang dần chuẩn hóa các thủ tục đầu vào từ khâu chuẩn bị đầu tư – đầu tư – giám sát đầu tư đến khai thác sau đầu tư theo một quy trình khép kín. Các phương án kinh doanh (theo từng Dự án) đều được thẩm định trước khi phê duyệt và công khai để thống nhất thực hiện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan do yếu tố thị trường (như bất cập trong cơ chế, chính sách giải phóng mặt bằng, biến động của thị trường trong và ngoài nước về giá cả nguyên vật liệu, tiền tệ...) nhưng Công ty đã nỗ lực cố gắng và đạt được những thành quả nhất định.Một số dự án nhà ở và khu đô thị mới của Công ty:

Khu đô thị mới Cầu Bươu: nằm ở xã Tân Triều - Thanh Liệt - huyện Thanh Trì - Hà Nội với diện tích 19,7 ha, giá trị 1475 tỷ, thời gian thực hiện từ năm 2004 đến năm 2012, bao gồm xây dựng: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chung cư 15-21 tầng, nhà biệt thự vườn.

caubuo~1

Khu đô thị mới Mễ Trì: Diện tích 9.231 m; Quy mô 200 tỷ

Khu nhà ở xã Mỹ Đình: Diện tích 9.500 m2; Giá trị hợp đồng 60 tỷ

print_2

Dự án Khu nhà ở để bán cho CBCCVC liên cơ quan huyện Thanh Trì : được xây dựng tại xã Ngũ Hiệp và Tứ Hiệp huyện Thanh Trì - Hà Nội, diện tích : 14 ha, giá trị : 1.268 tỷ, thời gian thực hiện : 2011-2014, bao gồm xây dựng 02 khu chung cư 25 tầng .phoi canh cong trinh ngu hiep

Đường nối liền từ Đầm Hồng ra Quốc lộ 1A: với chiều dài 2.5km x 60m trị giá 1.600tỷ, bao gồm xây dựng hệ thống thoát nước, đường giao thông, cầu vượt đường sắt. Công ty đang tiếp tục thực hiện công tác phê duyệt, chuẩn bị đầu tư.

Hoạt động đầu tư kinh doanh xây lắp

Công ty có một mạng lưới rộng rãi các Công ty con, Công ty liên kết và các đơn vị Xí nghiệp thành viên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp như: CTCP Thi công cơ giới Hanhud ; CTCP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị số 1, số 6 ; Xí nghiệp XL2, XL4, ... Các đơn vị này chịu trách nhiệm xây lắp cho các dự án do Công ty thực hiện và đồng thời cũng nhận thầu xây lắp bên ngoài. Công tác nhận thầu xây lắp của các Đơn vị trực thuộc Công ty không chỉ còn tập trung tại địa bàn Hà Nội mà từng bước mở rộng ra các tỉnh phía Bắc như: Hà Nam, Hải Phòng, nhất là Thái Nguyên, và khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

Đối với các công trình trong dự án, Công ty phân bổ công việc căn cứ vào thiết kế tổng dự toán giao thầu hoặc đấu thầu nội bộ công khai, bình đẳng giữa các Công ty con, đơn vị trực thuộc. Đối với các công trình nhận thầu bên ngoài, Công ty cũng hỗ trợ tối đa các nguồn lực trên cơ sở thương hiệu và quy chế hoạt động nội bộ đã ban hành cho các đơn vị thành viên.

Các công trình xây dựng của Công ty nói chung đáp ứng các yếu tố then chốt về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, từng bước đầu tư chiều sâu nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường xây lắp. Công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo thi công xây lắp tiếp tục được củng cố, từng bước nắm chắc được quy trình thi công những công trình lớn, có kỹ thuật phức tạp. Công tác an toàn lao động được đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra kiểm soát... nên trong năm qua không có sai sót nghiêm trọng xảy ra.Hoạt động dịch vụ, tư vấn

Nhằm thực hiện quy trình khép kín của hoạt động đầu tư kinh doanh dự án, Công ty đã chủ trương khai thác triệt để mảng kinh doanh dịch vụ sau đầu tư để đa dạng hóa sản phẩm cung cấp và tạo việc làm thu hút người lao động.

Thực hiện từ cơ cấu cung cấp sản phẩm xây dựng sang cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ đối với các dự án lớn do Công ty làm chủ đầu tư, chuyển dịch sang bán sản phẩm hạ tầng xã hội kèm theo dịch vụ cho người kinh doanh sản phẩm theo hướng chuyên môn hóa. Hiện tại, Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV khai thác quản lý dịch vụ đô thị và thương mại nhằm quản lý dịch vụ tại các dự án đã hoàn thành như trông xe, cung cấp dịch vụ điện nước.. ; tại Dự án 24 ha, Công ty đã cung cấp các dịch vụ cho khu chung cư 15 tầng như trạm bơm nước sạch, quản lý chung cư... ; Ban quản lý khai thác phát triển chợ tại Trung tâm dịch vụ thương mại Thanh Trì có nhiệm vụ quản lý Trung tâm Thương Mại; Các đơn vị tư vấn và Trung tâm nội ngoại thất cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế thi công.

Hiện nay, giá trị doanh thu của công tác tư vấn còn nhỏ so với yêu cầu và kế hoạch đề ra, song trong thời gian tới, Công ty đang xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả của hoạt động này.


 1. Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua các năm

 1. Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm


Khoản mục


2011

2012

2013

3T/2014

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng

(%)


Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Xây lắp

18.921

8,61%

17.607

6,92%

28.075

13,36%

1.921

21,61%

Bất động sản

185.687

84,54%

220.666

86,72%

167.646

79,79%

4.101

46,12%

Cung cấp Dịch vụ

15.044

6,85%

16.079

6,32%

14.391

6,85%

2.869

32,27%

Bán thiết bị

0

 

118

0,05%

0

0

0

0,00%

Tổng

219.651

100,00%

254.469

100,00%

210.113

100%

8.891

100,00%

(Nguồn: HANHUD cung cấp)

d.Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm


Khoản mục


2011

2012

2013

3T/2014

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng

(%)


Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Giá trị

( triệu đồng)Tỷ trọng (%)

Xây lắp

2.449

1,11%

788

0,31%

485

0,23%

-4

-0,04%

Bất động sản

8.471

3,86%

-11.249

-4,42%

-1.651

-0,79%

-97

-1,09%

Cung cấp Dịch vụ

6.811

3,10%

5.511

2,17%

1.216

0,58%

-26

-0,29%

Bán thiết bị

0

0,00%

-73

-0,03%

0

0%

0

0,00%

Tổng

17.731

8,07%

(5.022)

-1,97%

49

0,02%

(127)

-1,43%

(Nguồn: HANHUD cung cấp)
 1. Nguồn nguyên liệu

 1. Nguồn nguyên vật liệu


Các nguồn nguyên vật chính của Công ty: sắt thép, cát đá sỏi, gạch, xi măng… Công ty lấy từ nguồn cung cấp dồi dào trên thị trường như:

Sắt, thép: Thép Thái Nguyên, Việt Ý, Việt Nhật;

Xi măng (Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, ChinFon, Vinaconex, Bút Sơn...)

Gạch xây (Nhà máy gạch Cầu Đuống, Phúc Thịnh, Tahaka...);

Gạch ốp lát (Viglacera, Đồng Tâm);

Cát đá sỏi (mua từ các đại lý lớn, có uy tín)

Một số các nguyên vật liệu khác như thép tự ứng lực, composite, nhựa đường... được Công ty nhập khẩu từ nước ngoài.

e.Sự ổn định của các nguồn cung cấp


Nguyên vật liệu chủ yếu là: sắt thép, cát đá sỏi, gạch, xi măng (vật liệu dời) và các bán thành phẩm khác cấu thành nên sản phẩm xây lắp phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tự do. Các vật liệu dời nguồn cung khá dồi dào, các bán thành phẩm mang tính đặc thù khá hạn chế trong từng trường hợp nhất định, do vậy tính dự trữ không được đặt lên hàng đầu. Việc dự trữ nguyên vật liệu phụ thuộc vào phương pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tài chính của công ty. Tính ổn định của các nguồn nguyên vật liệu phụ thuộc vào quan hệ giữa các đơn vị thi công với các nhà cung cấp như quan hệ hai chiều, uy tín, thanh toán, khả năng cung ứng kịp thời… Hiện nay, nguồn cung ứng của Công ty khá ổn định do các mối quan hệ lâu năm với các nhà cung cấp.

f.Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận


Chịu tác động bất lợi của kinh tế thế giới, và kinh tế trong nước đã khiến nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của nước ta không đạt kế hoạch, trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng bị giảm sút. Trong bối cảnh khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trong nước còn thấp, việc tiếp tục tăng giá đầu vào sẽ khiến cho hiệu quả đầu tư tiếp tục bị giảm sút. Theo ước tính của Công ty, trong thời gian qua, giá cả một số loại vật liệu xây dựng như thép, gạch, cát… cũng đã tăng thêm khoảng từ 15 - 20%, kéo theo chi phí xây dựng tăng thêm 20%.

Việc biến động giá cả nguyên vật liệu cũng gây những tác động nhất định tới doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị thi công và Công ty. Đối với các công trình do công ty làm chủ đầu tư thì việc ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tác động rất lớn, trực tiếp do phương án kinh doanh được xây dựng theo tổng dự toán với một mức giá luôn thấp hơn (hoặc không theo kịp) giá thị trường. Trong khi giá cả thị trường thường xuyên biến động, thì đầu vào gồm các chi phí trong đó nguyên vật liệu chiếm xấp xỉ 70%- 80% tăng nên lợi nhuận giảm.Để khắc phục tình trạng thiếu hoặc giá nguyên vật liệu tăng làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh, đối với một số hạng mục xây lắp có sự biến động lớn về giá, Công ty ký hợp đồng cung cấp trực tiếp với các nhà cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo số lượng, giá cả và tiến độ, thời hạn giao hàng.
 1. Chi phí sản xuất


Tỷ trọng các khoản mục chi phí của Công ty so với doanh thu thuần

TT

Khoản mục

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

3T/2014

Giá trị (đồng)

% doanh thu

Giá trị (đồng)

% doanh thu

Giá trị (đồng)

% doanh thu

Giá trị (đồng)

% doanh thu

1

Giá vốn hàng bán

201.921

91,93%

259.492

101,97%

210.064

99,98%

9.018

101,53%

2

Chi phí bán hàng

0

0,00%

0

0,00%

0

0%

0

0,00%

3

Chi phí quản lý

6.024

2,74%

5.058

1,99%

1.941

0,92%

534

6,01%

 

Cộng chi phí

207.945

94,67%

264.549

103,96%

212.005

100,90%

9.552

107,54%

(Nguồn: BCKT hợp nhất năm 2012, 2013, BCTC QI/2014 Hanhud)

Tỷ trọng các khoản mục chi phí/doanh thu thuần của Công ty năm 2013 tăng vượt quá doanh thu là do Giá vốn hàng bán ở mức rất cao 99,98%. Hiện tại, công ty đang nỗ lực cắt giảm tỷ trọng chi phí trên doanh thu để gia tăng hiệu quả hoạt động tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh.


 1. Trình độ công nghệ thiết bị


Là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, Công ty đã trang bị cho mình hệ thống máy móc xây dựng đảm bảo năng lực thi công các công trình lớn với yêu cầu kỹ thuật cao. Máy móc thiết bị phục vụ cho công tác thi công xây lắp phần lớn được nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, máy móc thiết bị đều do các đơn vị Xí nghiệp xây lắp tự trang bị nên đầu tư chiều sâu vẫn còn hạn chế. Trong thời gian tới, Công ty đã xác định xây lắp là một trong những chiến lược phát triển của mình, nên cần tiếp tục đầu tư tài sản nhất là trang thiết bị phục vụ thi công xây lắp các hạng mục công trình.

Một số máy móc thiết bị sản xuất chính của Công ty

TT

Thiết bị

Số lượng

Nơi sản xuất

Thời gian SD

Ghi chú

1

Cẩu tháp FO/23B

1 chiếc

Trung Quốc

5 năm

Chiều cao 80m

2

Vận thăng chở hàng

Vận thăng chở người2 cái

Trung Quốc

5 năm

2 tấn

3

Xe tải Ford

1 xe

Liên doanh

5 năm

2 tấn

4

Xe tải Kamaz

4 xe

Nga

5 năm

9 tấn

5

Máy ủi

2 chiếc

Nhật

5 năm
6

Máy đào bánh lốp Komatsu PW100f

1 chiếc

Nhật

5 năm

0.7 m3

7

Máy trộn bê tông

10 chiếc

Trung Quốc

6 năm

350 lít

8

Máy trộn vữa

15 chiếc

Trung Quốc

4 năm

150 lít

9

Máy phát điện

01

Nhật

2 năm

135 KVA

10

Đầm bê tông các loại

10

Nhật

4 năm

D40 - D 70

11

Máy hàn điện

10

Việt Nam

5 năm

2.5-24 KW

12

Máy nén khí

5

Nhật

3 năm

53 m3/phút

13

Máy cắt bê tông

5

Trung Quốc

3 năm

170 mm

14

Máy cắt, uốn thép

10

Việt Nam

3 năm

Max 40mm

15

Máy bơm

5
3 năm

20 m3/h

16

Máy thuỷ bình Topcon GTS

5
3 năm

0.3 “

17

Dàn giáo sắt

  • loại H

  • Loại A (PAN)

2000

Bộ


Việt Nam

3 năm
18

Cốp pha sắt

5.000 m2

Việt Nam

3 năm
19

Máy mài

10

Đức

3 năm
20

Quả dọi, thước các loại

100

Việt Nam

3 năm
21

Cáp thép

500 m

Nhật

2 năm

D = 12 mm

22

Lưới an toàn

2000 m2

Việt Nam

2 năm

250 kg

23

Dây chão ni lông

1000 m

Việt Nam

2 năm

D = 14 mm

(Nguồn: HANHUD cung cấp )
 1. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

g.Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng


Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp. Công ty đã và đang đẩy mạnh được công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công từng công trình, hạng mục công trình. Một số công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, tính chất phức tạp, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đội công trình lập biện pháp thi công, tiến độ chi tiết và tuân thủ tuyệt đối trong quá trình thi công.

Toàn bộ quy trình sản xuất của Công ty trên mỗi công trường đều có sự kiểm tra, giám sát của Đơn vị thi công giám sát và Cán bộ kiểm tra của Ban Quản lý dự án trực tiếp có mặt 24/24 trong thời gian thi công kiểm soát chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn quy định hiện hành của Nhà nước.

Công ty thường xuyên duy trì chế độ báo cáo tình hình thi công định kỳ để lãnh đạo Công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Công tác chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng công trình trong năm 2012 - 2013 đã có những chuyển biến tích cực.

h.Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm


Như đã đề cập ở trên, việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của các công trình được Công ty đặc biệt quan tâm. Các Ban quản lý dự án theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện của từng dự án, đảm bảo giám sát, kiểm tra chất lượng từ khâu nhập nguyên vật liệu cho đến kỹ thuật tổ chức thi công theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý dự án của Công ty có trách nhiệm giúp lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động xây lắp, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình do Công ty thi công.


 1. Hoạt động Marketing


Hoạt động trong môi trường của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội-Handico, Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đã có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc quảng bá thương hiệu cũng như phần nào được đảm bảo về năng lực hoạt động thông qua thương hiệu Handico.

Công ty đã đưa vào hoạt động Website riêng nhằm quảng bá thương hiệu và quan hệ với các cổ đông, khách hàng và các đối tác.

Địa chỉ website: www.hanhud.vn

Email: hanhud@viettel.vnNhận thức rõ vai trò của việc quảng bá thương hiệu, Công ty thường tiến hành quảng cáo và giới thiệu về các hoạt động lớn của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 1. Các hợp đồng chủ yếu đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

STT

Số hợp đồng

Ngày ký hợp đồng

Tên đối tác

Nội dung

Giá trị hợp đồng

1

15/HĐ-XD

22/10/2007

Ban QLDQ-Sở văn hóa và Thông tin Hà Nội

Dự án xây dựng rạp Công nhân

24.204.934.000

2

19/2010/ HĐ-XD

5/2/2010

Liên danh HaiAu - DELTA

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng phần ngầm chung cư cao tầng NC2 - Dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu

75.133.930.000

3

103/2010/HĐ-XD

6/8/2010

Liên danh HaiAu - DELTA

Gói thầu số 2: Thi công xây lắp hoàn thiện: Phần thân xây thô, bể nước mái, phần hoàn thiện chung cư cao tầng NC2

140.383.574.000

4

168/2010/HĐ-XD

23/11/2010

Cty CP đầu tư và xây dựng công trình đô thị Hà nội

Gói thầu số 3: Thi công HT điện chiếu sáng căn hộ và trong nhà, Phần cấp thoát nước và Ga rãnh thoát nước trong nhà, chống sét và hạ tầng ngoài nhà chung cư cao tầng NC2

21.011.988.000

5

68/2010/ HĐXL

7/6/2010

Cty CP đầu tư và xây dựng công trình đô thị Hà nội

Gói thầu thi công phần thô nhà thấp tầng 02 Biệt thự đơn BT1, 06 biệt thự đơn BT2, 09 biệt thự kép BT4 -Khu đô thị mới Cầu Buơu

12.178.638.000

6

91/2010/ HĐXL

21/7/2010

Cty CP đầu tư và xây dựng công trình đô thị Hà nội

Gói thầu thi công phần thô nhà thấp tầng 02 Biệt thự đơn BT1, 11 biệt thự kép BT4 -Khu đô thị mới Cầu Buơu

8.592.468.000

7

98/2010/ HĐXL

02/8/2010

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội số 1


Gói thầu thi công phần thô nhà thấp tầng 08 Biệt thự đơn BT3, 07 biệt thự kép BT6, 07 biệt thự kép BT7 -Khu đô thị mới Cầu Buơu

15.611.392.000

8

196/2009/ HĐKT

22/12/2009

Công ty Cổ phần thi công cơ giới HANHUD

Gói thầu thi công phần thô nhà thấp tầng 23 biệt thự kép BT5 -Khu đô thị mới Cầu Buơu

14.291.824.000
9

194/2009/ HĐKT

22/12/2009

Cty CP đầu tư và xây dựng công trình đô thị Hà nội

Gói thầu thi công phần thô nhà thấp tầng 07 Biệt thự đơn BT1, 10 biệt thự đơn BT2, 10 biệt thự kép BT4 -Khu đô thị mới Cầu Buơu

20.246.258.000
10

260/HĐ-XD

20/9/2007

Xí nghiệp xây lắp 1 - Công ty Cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội

Gói thầu thi công xây lắp nhà 9 tầng CT5A- Dự án Khu đô thị Mễ Trì

17.113.109.000

11

92/HĐKT

26/07/2010

Công ty Cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội số 5

Gói thầu Thi công xây lắp, hoàn thiện nhà cao tầng CT4 - Mễ Trì

42.472.377.000

12

182/2010/HĐXL

25/12/2010

Liên danh CTy CP thi công cơ giới Hanhud vs Cty CP xây dựng số 2

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng phần ngầm, phần thân và hoàn thiện, điện nước ĐN1 (khối nhà A1 và A2) - Dự án liên cơ quan huyện Thanh Trì

439.899.000.000

13

03/2011/ HĐXL

6/1/2011

Liên danh HaiAu - DELTA

Gói thầu số 2: xây dựng phần ngầm, phần thân và hoàn thiện, điện nước ĐN2 (nhà B1 và B2) - Dự án liên cơ quan huyện Thanh Trì

416.521.686.000

(Nguồn: HANHUD cung cấp) 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương