Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘI


CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚCtải về 0.57 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC


 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005-QH11 ngày 29/11/2005;

 • Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

 • Căn cứ Nghị định 09/2009/NĐ- CP ngày 05/02/2009 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

 • Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 • Căn cứ Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ tài chính về Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ;

 • Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

 • Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 • Căn cứ Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

 • Căn cứ Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

 • Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;

 • Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;

 • Căn cứ Văn bản số 8954/UBND-KT ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán một phần vốn nhà nước do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

 • Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-HĐTV ngày 18/09/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội về việc thống nhất việc bán phần vốn góp của Nhà nước do Tổng công ty đại diện sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

 • Căn cứ Hợp đồng kinh tế về cung cấp Dịch vụ Tư vấn bán phần vốn Nhà nước số 76/2013/BVSC-HANDICO/TV-BĐG ngày 02/12/2013 giữa HANDICO và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

 1. Rủi ro kinh tế


Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011-2015, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm, trong đó 2 năm đầu mục tiêu tăng trưởng được xác định là 6-6,5% nhằm ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, năm 2012 mức tăng trưởng GDP thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch, chỉ đạt 5,03% (cũng thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,89% năm 2011).

Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, hoạt động kinh doanh của HANHUD chịu một số ảnh hưởng từ sự tăng trưởng hoặc trì trệ của nền kinh tế quốc tế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.


 1. Rủi ro về pháp luật


Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh, các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách về xây dựng cơ bản, đất đai, phát triển các khu đô thị, cơ sở hạ tầng... thường xuyên chỉnh sửa, đặc biệt là chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập. Những vấn đề này tạo ra sự nhận thức đa chiều và sự vận dụng khác nhau của các chủ đầu tư gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh. Những thay đổi của hệ thống luật pháp và chính sách trong nước sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi cũng như tiến độ thực hiện dự án của Công ty.
 1. Rủi ro đặc thù ngành


Trong hoạt động xây dựng, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hiện nay, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Do vậy, đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các Công ty xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (hanhud) nói riêng, đặc biệt là các khoản công nợ phải thu.

Các công trình mà Công ty là chủ đầu tư là những công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, đòi hỏi kỹ về tính mỹ thuật và chất lượng cao, nên đòi hỏi nguyên vật liệu phục vụ cho công tác thi công là những nguyên vật liệu đặc trưng, nhập ngoại. Vì vậy, việc khan hiếm nguồn hàng, biến động giá cả thế giới dẫn đến giá cả nguyên vật liệu trong nước tăng cao thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty.


 1. Rủi ro biến động giá


Biến động về tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của dân cư và từ đó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng nhà ở và phát triển đô thị. Hiện tại, nền kinh tế đang trong tình trạng giá cả leo thang, giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng như xi măng, sắt, thép... làm giá thành công trình cao, dẫn đến khó khăn chung cho ngành xây dựng cũng như khó khăn trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong lĩnh vực xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào chiếm một tỷ trọng tương đối cao, một số nguyên vật liệu phải nhập khẩu, do vậy hoạt động của Công ty phần nào chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ.

 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương