Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘI


Tình hình tài sản của Công tytải về 0.57 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Tình hình tài sản của Công ty


  • Giá trị tổng tài sản của Công ty trong năm 2012, 2013, QI/2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu

31/12/2012

31/12/2013

31/3/2014

Tổng tài sản

1.602.845.132.766

1.603.221.322.897

1.617.791.792.463

Tốc độ tăng trưởng

2,1%

0,02%

0,91%

Tỷ trọng nợ/Tổng tài sản

96,8%

95,7%

95,8%

(Nguồn:BCTC kiểm toán năm 2012 , năm 2013 và BCTC QI/2014 do Hanhud cung cấp)

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013:

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2013 là 1.603.221.322.897đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả 1.534.991.596.327đồng.Trong đó, tình hình tài sản cố định hữu hình và vô hình như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

Tài sản cố định hữu hình (*)

74,727,398,507

22,258,668,279

52,468,730,228

Nhà cửa, vật kiến trúc

64,357,078,876

13,906,682,267

50,450,396,609

Máy móc, thiết bị

5,863,631,089

4,449,226,988

1,414,404,101

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

3,811,310,634

3,539,771,369

271,539,265

Thiết bị, dụng cụ quản lý

625,377,908

331,487,650

293,890,258

TSCĐ hữu hình khác

70,000,000

31,500,005

38,499,995

Tài sản cố định vô hình  (**)

83.500.000

83.500.000

0

Quyền sử dụng đất


Giá trị thương hiệu HANDICO


Tài sản cố định vô hình khác

83.500.000

83.500.000

0
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 do Hanhud cung cấp)

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính QI/2014:


Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/3/2014 là 1.617.791.792.463 đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả 1.549.475.221.987 đồng.

Trong đó, tình hình tài sản cố định hữu hình và vô hình như sau:
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương