Bản cáo bạch tổng công ty đẦu tư VÀ phát triển nhà HÀ NỘItải về 0.57 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.


BẢN CÁO BẠCH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100977705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 1999 cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 03 năm 2014)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ......../ ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm 2014)

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcspahagb2oknaz6ho52sgeybstxmioqjn4gtuwxdyqvnqoinqlh

Hà Nội, tháng 05 năm 2014

T

Địa điểm và thời gian cung cấp Bản cáo bạch và các tài liệu bổ sung được thể hiện trong Quy chế đấu giá

Phụ trách công bố thông tin:


Họ tên: Nguyễn Trung Hậu – Kế toán trưởng Số điện thoại: 0913 598 293

T
003
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02- Phan Chu Trinh-Hoàn Kiếm-Hà Nội

ĐT: (84-4) 39412626 Fax: (84.4) 39347818

Website: www.hnx.vnTỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Địa chỉ: Số 08 Lê Thái Tổ-Hoàn Kiếm-Hà Nội.CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 233 Đồng Khởi-Quận 1-Tp. HCM

Website: www.bvsc.com.vnTỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100977705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 1999 cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 03 năm 2014)
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI RA CÔNG CHÚNG

Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Phương thức chào bán: Bán đấu giá cạnh tranh công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Giá khởi điểm: 19.300 đồng/cổ phần

Tổng số lượng chào bán: 1.064.175 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 1.064.175 cổ phần

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

Tổng giá trị chào bán: 20.538.577.500 đồng

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính : Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số Điện thoại: (84.4) 3824 1990 Fax: (84.4) 3825 3973

Email: webmaster@aasc.com.vn Website: http://aasc.com.vnCông ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam

Trụ sở chính: Số 17, Lô 2C, Khu Đô thị Trung Yên - Phố Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Số Điện thoại: (84.4) 3783 2121 Fax: (84.4) 3783 2122

Email: info@cpavietnam.vn Website: http://cpavietnam.vnTỔ CHỨC TƯ VẤN:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Trụ sở chính : Số 8 Lê Thái Tổ - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số Điện thoại: +84 (4) 3 928 8080 Fax: +84 (4) 3 928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn Website: www.bvsc.com.vnMỤC LỤC

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC 4

II.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5

1.Rủi ro kinh tế 5

2.Rủi ro về pháp luật 5

3.Rủi ro đặc thù ngành 5

4.Rủi ro biến động giá 6

5.Rủi ro tài chính 6

6.Rủi ro cho đợt chào bán 6

7.Rủi ro khác 6III.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6

1.Đại diện tổ chức sở hữu cổ phần chào bán 6

2.Đại diện tổ chức phát hành 6

3.Đại diện tổ chức tư vấn 7IV.cÁC KHÁI NIỆM 7

V.GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 7

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7a.Thông tin chung 7

b.Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển 8

2.Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được chào bán 8

3.Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành 8

4.Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/cổ phiếu đang sở hữu 8VI.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN: 9

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 9

2.Giới thiệu Công ty có cổ phiếu được chào bán 10

3.Vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/03/2014. 12

4.Danh sách công ty mẹ và công ty con: 13

5.Cơ cấu tổ chức công ty 14

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 15

BAN KIỂM SOÁT 15

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 15

ban giám đỐC 15

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG 15

6.Hoạt động kinh doanh 16c.Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 16

a.Cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm 20

d.Cơ cấu lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm 21

a.Nguồn nguyên vật liệu 21

e.Sự ổn định của các nguồn cung cấp 21

f.Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận 21

g.Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng 23

h.Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm 24

7.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và luỹ kế đến thời điểm gần nhất 26

8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 29

9.Chính sách đối với người lao động 30a.Tình hình lao động 30

i.Chính sách của Công ty đối với CBCNV : 31

10.Chính sách cổ tức. 32

11.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 33

12.Danh sách HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hiện tại 33

13.Tình hình tài sản của Công ty 34

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính QI/2014: 35

Trong đó, tình hình tài sản cố định hữu hình và vô hình như sau: 35

Đơn vị tính: triệu đồng 35

Chỉ tiêu 35

Nguyên giá 35

Giá trị hao mòn lũy kế 35

Giá trị còn lại 35

Tài sản cố định hữu hình (*) 35

23.056.214.668 35

Nhà cửa, vật kiến trúc 35

35


35

35


Máy móc, thiết bị 35

35


35

35


Phương tiện vận tải, truyền dẫn 35

35


35

35


Thiết bị, dụng cụ quản lý 35

35


35

35


TSCĐ hữu hình khác 36

36


36

36


Tài sản cố định vô hình  (**) 36

Quyền sử dụng đất 36

Giá trị thương hiệu HANDICO 36

Tài sản cố định vô hình khác 36

36

(Nguồn: Báo cáo tài chính QI/2014 do Hanhud cung cấp) 3614.Đất đai, bất động sản thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty 36

15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 46j.Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 46

16.Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46

17.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán 47

18.Các thông tin - các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán 47VII.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ 47

1.Chứng khoán được chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội 47

2.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 47

3.Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 47

4.Tổng số cổ phần chào bán: 1.064.175 cổ phần. 47

5.Giá khởi điểm đấu giá: 19.300 đồng/cổ phần (Giá khởi điểm đấu giá được xác định căn cứ theo Quyết định số 8954/UBND-KT ngày 25/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 47

6.Phương pháp xác định giá khởi điểm: Phương pháp Tài sản 47

7.Phương thức phân phối: 48

8.Thời gian phân phối cổ phiếu 48

9.Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần 48

10.Tổ chức buổi đấu giá - thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc 49

11.Đăng ký mua cổ phiếu 49

Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Dự kiến 10 ngày làm việc 49

Số lượng: Tổng số cổ phần chào bán: 1.064.175 cổ phần. 49

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần. 49

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 1.064.175 cổ phần. 49

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (nơi làm thủ tục đăng ký) 49

Chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc bán đấu giá cổ phiếu 49

Quyền lợi người mua cổ phiếu: Được nhận chuyển nhượng đủ số cổ phiếu đấu giá thành công. 50

Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phiếu trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua không đạt mức tối thiểu: Theo quy chế đấu giá 50

12.Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: 50

13.Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: 50

14.Các loại thuế có liên quan: 50

15.Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 51VIII.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 51

IX.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 51

X.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ 51

XI.XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 52

XII.PhỤ LỤC: 52


  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương