Bản chào bảo hiểm tai nạn con ngưỜItải về 37.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích37.59 Kb.
#95522
loạiApplication form

BẢN CHÀO PHÍ BẢO HIỂM


QUOTATION

Số (No.): HCM.D31.COL.17.HD

Trên cơ sở giấy yêu cầu bảo hiểm và Người được bảo hiểm đồng ý thanh toán phí bảo hiểm theo thỏa thuận, Bảo Việt đồng ý nhận bảo hiểm cho khách như sau:Based upon a signed application form and Insured Person pays or has agreed to pay premiums as proposed, Bao Viet accepts to provide the following coverage:

Loại hình bảo hiểm


(Type of Insurance)

:

TAI NẠN CON NGƯỜI COLOGNE RE


(Cologne Re’s Personal Accident Insurance)

Chủ hợp đồng bảo hiểm


(Policy Holder)

:

CÔNG TY CỔ PHẦN MASON


Địa chỉ

(Address)

:

28 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Mã số thuế

(Tax code)

:

0311680588

Thời hạn bảo hiểm

(Period of Insurance)

:

01 năm, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

(bao gồm cả hai ngày trên)
Số lượng Người được bảo hiểm

(Number of Insured Persons)

:

10 người (theo danh sách đính kèm)

10 persons (as per the attached list)

Phạm vi bảo hiểm


(Scope of Cover)

:

Bồi thường trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời do tai nạn mà không bị loại trừ theo điều kiện/ điều khoản của Quy tắc bảo hiểm đính kèm


(Compensation for Insured Persons in event of death, permanent disablement or temporary disablement caused by accident(s) not being excluded from the policy terms and conditions)

Điều kiện/ Điều khoản

(Terms and Conditions/ Wording)

:

Theo điều khoản Cologne Re ban hành theo Công văn số 1017BV/BHCN 2002 của Bảo Việt

(As per CologneRe’s personal accident insurance policy wording in accordance with Decision no. 1017BV/BHCN 2002 issued by Bao Viet)

Định nghĩa

(Definitions)
Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Người được bảo hiểm mất hoàn toàn một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc các bộ phận này vẫn còn nhưng mất hoàn toàn chức năng, không thể phục hồi lại được sau khi đạt đến trạng thái cải thiện y tế tối đa. Việc mất hoàn toàn chức năng của bộ phận phải kéo dài ít nhất là 104 tuần và vào cuối thời hạn 104 tuần này không có hy vọng phục hồi.

(Partial Permanent Disablement: Bodily Injury solely due to accident which permanently and considerably reduces the Insured person’s working capacity as a result of the removal or loss/loss of use/paralysis of any part of the Insured person’s body, that such Disablement/Injury is unable to recover after reaching the state of maximum medical improvement. The complete loss of function of the unit must last at least 104 weeks and there is no hope of recovery at the end of 104 weeks.)


Số tiền bảo hiểm/ Quyền lợi bảo hiểm


(Sum Insured/ Insurance Benefits)

:

I. Đơn bảo hiểm chính (Core Benefits)

I 1. Chết (Death)

30 tháng lương

I 2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

(Total Permanent Disablement)

30 tháng lương

I 3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn (Partial Permanent Disablement)

30 tháng lương

I 4. Chi phí y tế (Medical Expenses)

VND 20,000,000

II. Sửa đổi bổ sung (Endorsements)


II 1. Trợ cấp mất giảm thu nhập do bị tai nạn (Salary Allowance/ Compensation during treatments of accidents)

VND 12,000,000

(200,000/ ngày

Tối đa 60 ngày/ năm)

Mức lương tháng trung bình: 10.000.000/người/tháng

Điều kiện, điều khoản

  1. Điều khoản mở rộng: mở rộng bảo hiểm tai nạn xảy ra trong khi điều khiển xe mô tô/ gắn máy Bảo Việt không chi trả cho các bồi thường phát sinh do vi phạm luật lệ giao thông bao gồm cả việc ngồi đằng sau xe vi phạm)

(Extension Clause: the policy is extended to cover accident(s) incurred whilst riding motorbike. Bao Viet does not pay for any damages arising from traffic violations, including pillion riding)

  1. Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo hiểm 07 ngày

(Premium Warranty within 07 days)

3. Trường hợp tăng/ giảm thành viên trong danh sách, NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM có trách nhiệm thông báo cho BẢO VIỆT sự thay đổi thành viên trong tháng trước ngày thứ 15 của tháng tiếp theo trong thời hạn bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm không vượt quá Số tiền bảo hiểm được nêu cụ thể tại mục Số tiền bảo hiểm

- Trường hợp tăng/ giảm thành viên, việc bổ sung phí/ hoàn phí sẽ được tính toán dựa trên phí ngắn hạn.

- Trường hợp giảm thành viên, BẢO VIỆT chỉ hoàn phí với điều kiện thành viên đó chưa phát sinh yêu cầu bồi thường trong suốt quá trình tham gia và kể từ ngày danh sách giảm BẢO VIỆT sẽ không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát sinh cho dù xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

- Tất toán phí bổ sung/ hoàn lại: trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng.(Addition/ Deletion of Insured Persons Clauses

  • For joining/ leaving employees of the INSURED: the INSURED must declare the list of joining/ leaving employees to BAOVIET before the joining/ leaving date provided that Sum Insured does not exceed the limit of indemnity as stated.

  • Additional/ Refund premium shall be calculated on short-term.

  • For the leaving employee: the premium will be refunded to the INSURED only if the leaving employee has no claim(s) during the insurance period and from the date of deletion, BAOVIET shall be entitled to decline any claim(s) of such employee regardless of whether it has occurred before or after the date of deletion.

Additional/ refund Premium will be balanced and settled within 30 days from the expiry date of the policy)

Phạm vi địa lý


(Territorial limit)

:

Việt Nam (Vietnam)

Áp dụng từ phần I1-I4 (from I1-I4)Phạm vi tài phán (Jurisdiction Limit)

:

Việt Nam (Vietnam)


Phí bảo hiểm/ người/ năm (Premium/person/year)

:

VND


(1-I3: 375.000

I4: 220.000

Trợ cấp: 66.000)


Phí bảo hiểm

(Total premium)


:

VND 6.610.000


Thời hạn thanh toán

(Payment Term)

:

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hiệu lực


Bảo Việt sẽ từ chối bồi thường nếu phí bảo hiểm không được thanh toán đầy đủ và đúng hạn trừ khi có thỏa thuận khác.

(Bao Viet will decline any claims incurred arising during the insurance period if premiums either by installments or in full amount are not paid to Bao Viet in accordance with the Payment Term as stated the Schedule or otherwise as agreed.

Công ty bảo hiểm

(Insurer)

:

CÔNG TY BẢO VIỆT (BAOVIET )

Địa chỉ: TP.HCMPage of


tải về 37.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương