Bài tập quy đỒng mẫu thức nhiều phân thức câu 1(NB) (D1): 9570 Mẫu thức chung của các phân thức là Atải về 55.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích55.87 Kb.

BÀI TẬP QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC

Câu 1(NB) (D1): 9570 Mẫu thức chung của các phân thức

A. . B.. C. . D..

Câu 1:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

Mẫu chung của các phân thức .Chọn A.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai hằng đẳng thức dẫn đến sai đáp án.Câu 2(NB) (D1): 9571 Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của các phân thức

A. . B.. C. . D..

Câu 2:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

Mẫu thức của hai phân thức

Nên mẫu thức chung có phần hệ số là , phần biến số là Mẫu thức chung .

Chọn C.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể thiếu phần hệ số khi xác định mẫu chung.Câu 3(TH) (D1): 9572 Các phân thức có mẫu chung là:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

Ta có các phân thức có mẫu lần lượt là .

Nên mẫu thức chung là .

Chọn C.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai khi nhân hết tất cả mẫu với nhau ra dẫn đến chọn sai đáp án.Câu 4(TH) (D1): 9573 Chọn câu sai.

A. Mẫu thức chung của các phân thức

B. Mẫu thức chung của các phân thức .

C. Mẫu thức chung của các phân thức .

D. Mẫu thức chung của các phân thức .

Câu 4:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

+ Hai phân thức có mẫu là nên mẫu thức chung là , do đó A đúng.

+ Các phân thức có mẫu là nên mẫu thức chung là , do đó B đúng.

+ Các phân thức có mẫu là . Ta có nên mẫu thức chung là , do đó C đúng.

+ Các phân thức có mẫu là nên mẫu thức chung là , do đó D sai.

Chọn D.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai khi xác định mẫu chung của các phân thức bằng cách nhân tất cả mẫu với nhau dẫn đến sai đáp án. Chằng hạn như mẫu chung của .Câu 5(TH) (D1): 9574 Đa thức là mẫu chung của các đa thức nào sau đây?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

+ Ta có BCNN của nên các phân thức mẫu chung là . do đó A đúng.

+ Các phân thức có mẫu thức chung là , do đó B sai.

+ Ta có nên mẫu chung của các phân thức , do đó C sai.

+ Vì BCNN của nên mẫu thức chung của các phân thức do đó D sai.

Chọn A.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai mẫu chung do không xác định bội chung nhỏ nhất của phần hệ số.Câu 6(TH) (D1): 9575 Quy đồng mẫu thức các phân thức ta được :

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 6:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

* Tìm nhân tử phụ mỗi phân thức: Lấy mẫu chung chia cho từng mẫu (đã phân tích thành nhân tử).

* Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Cách giải:

Ta có và BCNN nên các phân thức có mẫu chung là .

* Nên nhân tử phụ của

* Nhân tử phụ của .

* Nhân tử phụ của

Chọn D.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai do xác định sai nhân tử phụ hoặc chỉ nhân thêm nhân tử phụ với mẫu (hoặc tử).

Chằng hạn là sai vì chưa nhân thêm vào tử số.

Câu 7(TH) (D1): 9576 Cho ba phân thức .Chọn khẳng định đúng.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 7:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

* Tìm nhân tử phụ mỗi phân thức: Lấy mẫu chung chia cho từng mẫu (đã phân tích thành nhân tử).

* Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Cách giải:

Mẫu chung các phân thức .

Nên ta có

Chọn B.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai do không nhân thêm nhân tử phụ với cả tử và mẫu, do đó sai đáp án.Câu 8(VD) (D1): 9577 Cho . Điền vào chỗ trống để được các phân thức có cùng mẫu. Hãy chọn câu đúng.

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

* Tìm nhân tử phụ mỗi phân thức: Lấy mẫu chung chia cho từng mẫu (đã phân tích thành nhân tử).

* Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Cách giải:

Ta có mẫu thức chung của hai phân thức là

Do đó nhân cả tử và mẫu của phân thức với ta được

Nhân cả tử và mẫu của phân thức với ta được .

Vậy các đa thức cần điền lần lượt là .

Chọn A.

Chú ý khi giải:

Một số em có thể sai do tính toán, chẳng hạn .Câu 9(VD) (D1): 9578 Để có các phân thức có cùng mẫu, ta cần điền vào các chỗ trống

các đa thức lần lượt là

A. . B. . C. . D. .

Câu 9:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

* Tìm nhân tử phụ mỗi phân thức: Lấy mẫu chung chia cho từng mẫu (đã phân tích thành nhân tử).

* Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Cách giải:

Mẫu thức chung của hai phân thức là .

Nên nhân tử phụ của phân thức hay

Nhân tử phụ của phân thức nên ta có .

Các đa thức cần điền là .

Chọn A.

Chú ý khi giải:

Một số em không nhân thêm nhân tử phụ với cả tử và mẫu dẫn đến sai đáp án.Câu 10(VD) (D1): 9579 Cho các phân thức .

Bạn Nam nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là .

Bạn Minh nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là

Chọn câu đúng.A. Bạn Nam đúng, bạn Minh sai.

B. Bạn Nam sai, bạn Minh đúng.

C. Hai bạn đều sai.

D. Hai bạn đều đúng.

Câu 10:

Phương pháp:

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Cách giải:

Ta có

Ta có BCNN nên mẫu chung của các phân thức trên là .

Do đó cả hai bạn đều sai.Chọn C.

Chú ý khi giải:

Một số em sai do không xác định hoặc xác định sai BCNN của phần hệ số.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương