Bài tậP ĐỊnh luật jun-lenxơ Id 15201 Câu 1: (TH)tải về 46.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích46.94 Kb.

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT JUN-LENXƠ

Id 15201 Câu 1: (TH) Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng

B. Năng lượng ánh sáng

C. Hóa năng

D. Nhiệt năng

Câu 1: Đáp án D

Phương pháp: Vận dụng lí thuyết về định luật Jun - Lenxơ

(c1)


Hướng dẫn giải:

Định luật Jun - Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt năngId 15202 Câu 2: (TH) Câu phát biểu nào dưới đây là không đúng?

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện, điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và với thời gian dòng điện chạy qua.

C. Tỉ lệ thuận với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn với thời gian dòng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn

D. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua.Câu 2: Đáp án A

Phương pháp: Sử dụng định luật Jun-Lenxơ

(c1)


Hướng dẫn giải:

Ta có:


Định luật Jun-Lenxơ

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỉ lệ thuận với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua

A - sai vì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện

B, C, D - đúngId 15203 Câu 3: (NB) Biểu thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua:

A.

B.

C.

D.

Câu 3: Đáp án B

Phương pháp: Xem phần 2 - công thức

(c2)


Hướng dẫn giải:

Ta có:

Trong đó:

+ Q: nhiệt lượng tỏa ra (J)

+ I: cường độ dòng điện (A)

+ R: điện trở

+ t: thời gian (s)

Id 15204 Câu 4: (TH) Đặt một hiệu điện thế vào hai đầu cảu một biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua là . Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian t?

A.

B.

C.

D.

Câu 4: Đáp án A

Phương pháp: Xem phần chú ý - các công thức khác tính nhiệt lượng

(c3)


Hướng dẫn giải:

Ta có:

Lại có:

=> Nhiệt lượng còn được tính bởi các công thức khác:

Id 15205 Câu 5: (TH) Mắc các dây dẫn vào hiệu điện thế không đổi. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào điện trở dây dẫn?

A. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp đôi

B. Tăng gấp đôi khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa

C. Tăng gấp bốn khi điện trở của dây dẫn giảm đi một nửa

D. Giảm đi một nửa khi điện trở của dây dẫn tăng lên gấp bốn

Câu 5: Đáp án B

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

Hướng dẫn giải:

Ta có nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở R

=> Khi tăng gấp đôi điện trở của dây dẫn thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn cũng tăng gấp đôi

Id 15206 Câu 6: (TH) Chọn câu trả lời đúng.

Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào:

A. Điện trở của dây dẫn

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây

C. Thời gian dòng điện chạy qua

D. Cả A, B, C đều đúngCâu 6: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

Hướng dẫn giải:

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

=> Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn phụ thuộc vào: cường độ dòng điện chạy qua dây, điện trở dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua

Id 15207 Câu 7: (TH) Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng tỏa ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 2 lần

B. Giảm đi 4 lần

C. Giảm đi 8 lần

D. Giảm đi 16 lần

Câu 7: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

Hướng dẫn giải:

Ta có: Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

=> Khi đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa:

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây khi đó:

=> Nhiệt lượng sẽ giảm đi 16 lần

Id 15208 Câu 8: (TH) Chọn câu trả lời sai

Nhiệt lượng được dùng để đun nóng nước có khối lượng , nhiệt dung riêng và cốc đựng nước có khối lượng , nhiệt dung riêng tăng từ nhiệt độ lên được liên hệ với nhau bởi công thức:

A.

B.

C.

D. Cả A, B đều đúngCâu 8: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng

(c2)


Hướng dẫn giải:

Ta có, nhiệt lượng:

Nhiệt lượng được dùng để đun nóng nước có khối lượng , nhiệt dung riêng và cốc đựng nước có khối lượng , nhiệt dung riêng tăng từ nhiệt độ lên được liên hệ với nhau bởi công thức:

=> A, B, D - đúng

C - sai

Id 15209 Câu 9: (NB) Phương trình nào sau đây là phương trình cân bằng nhiệt:

A.

B. 3

C.

D.

Câu 9: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng phương trình cân bằng nhiệt

(c4)


Hướng dẫn giải:

Phương trình cân bằng nhiệt:

Id 15210 Câu 10: (VD) Dòng điện có cường độ chạy qua một điện trở trong thời gian phút thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 10: Đáp án A

Phương pháp: sử dụng công thức tính nhiệt lượng

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này là:

Id 15211 Câu 11: (VD) Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở và cường độ dòng điện qua bếp là . Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong mỗi phút là:

A.

B.

C.

D.

Câu 11: Đáp án B

Phương pháp: sử dụng công thức tính nhiệt lượng

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong mỗi phút là:

Id 15212 Câu 12: (VD) Thời gian đun sôi nước của một ấm điện là phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây nung của ấm là . Điện trở của dây nung này có giá trị là bao nhiêu? Biết rằng nếu kể cả nhiệt lượng hao phí để đun sôi nước thì cần nhiệt lượng là

A.

B.

C.

D.

Câu 12: Đáp án D
Phương pháp:

+ Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi số lít nước cần đun

+ Sử dụng công thức tính nhiệt lượng:

Hướng dẫn giải:

Ta có:


+ Đun nước thì cần nhiệt lượng là

=> Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

+ Mặt khác, ta có:

=> Điện trở của dây nung:Id 15213 Câu 13: (VD) Khi mắc một bàn là vào hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua nó có cường độ . Bàn là này sử dụng như vậy trung bình phút mỗi ngày.

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Đáp án C

Phương pháp:

+ Tính công suất tiêu thụ của bàn là:

+ Sử dụng công thức tính điện năng tiêu thụ:

+ Nhiệt lượng tỏa ra của bàn là chính bằng điện năng tiêu thụHướng dẫn giải:

Ta có:


+ Công suất tiêu thụ của bàn là là:

+ Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 1 ngày là:

=> Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 30 ngày là:

+ Nhiệt lượng tỏa ra của bàn là tỏa ra trong 30 ngày là:

Id 15214 Câu 14: (VD) Một bình nóng lạnh có ghi được sử dụng với hiệu điện thế . Thời gian để bình đun sôi lít nước từ nhiệt độ là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là và nhiệt lượng bị hao phí là rất nhỏ.

A. giờ

B. phút

C. phút giây

D. phút phút

Câu 14: Đáp án D

Phương pháp:

+ Vận dụng công thức tính công suất:

+ Sử dung công thức tính điện năng:

+ Sử dụng công thức tính nhiệt lượng:Hướng dẫn giải:

+ Cường độ dòng điện qua bình:

+ Ta có:

Điện năng tiêu thụ chính bằng nhiệt lượng:Ta có: phút giâyId 15219 Câu 15: (KH) Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi được sử dụng với hiệu điện thế trong giờ mỗi ngày.

a. (VD) Nhiệt lượng mà lò sưởi này tỏa ra trong mỗi ngày là:

A.

B.

C.

D.

a. Đáp án B

Phương pháp:

+ Sử dụng biểu thức tính công suất:

+ Sử dụng công thức tính nhiệt lượng:

Hướng dẫn giải:

+ Ta có:

=> Cường độ dòng điện chạy qua lò sưởi là:

+ Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi mỗi ngày là:b. (VD) Tiền điện phải trả cho việc dùng lò sưởi điện này trong suốt mùa đông là bao nhiêu? Biết mùa đông thường kéo dài trong tháng ( ngày) và giá tiền điện là đồng/kWh.

A. đồng

B. đồng

C. đồng

D. đồng

b. Đáp án C

Phương pháp:

+ Tính nhiệt lượng tỏa ra trong 3 tháng mùa đông

+ Điện năng tiêu thụ chính bằng nhiệt lượng tỏa ra

Hướng dẫn giải:

Ta có:


+ Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi trong 3 tháng mùa đông là:

+ Điện năng mà lò sưởi sử dụng trong 3 tháng mùa đông là:

Tiền điện phải trả trong 3 tháng mùa đông với lò sưởi này là:

đồng

Id 15215 Câu 16: (VD) Khi cho dòng điện có cường độ chạy qua một thanh kim loại trong thời gian thì nhiệt độ của thanh tăng lên là . Khi cho cường độ dòng điện chạy qua thì trong thời gian đó nhiệt độ của thanh tăng thêm là bằng:

A.

B.

C.

D.

Câu 16: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng
+

+Hướng dẫn giải:

Ta có: Nhiệt lượng được tính bởi các công thứcGọi lần lượt là nhiệt lượng của thanh kim loại khi có cường độ dòng điện chạy qua

Ta có:

Từ (1) và (2), ta suy ra:

Id 15216 Câu 17: (VD) Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế thì dòng điện chạy qua bếp có cường độ . Dùng bếp này thì đun sôi được lít nước từ nhiệt độ ban đầu trong thời gian phút. Nhiệt dung riêng của nước là . Hiệu suất của bếp là:

A.

B.

C.

D. Không có đáp số nào đúng

Câu 17: Đáp án C

Phương pháp: Sử dụng công thức tính nhiệt lượng
+

+Hướng dẫn giải:

+ Nhiệt lượng dùng để đun sôi nước là:+ Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong phút:Hiệu suất của bếp là:Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương