Bµi tËp: Lựa chọn câu tr¶ lêi em cho là ®óng nhÊt. Bµi tËp: Lựa chọn câu tr¶ lêi em cho là ®óng nhÊttải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích445 b.

Bµi tËp: Lựa chọn câu tr¶ lêi em cho là ®óng nhÊt.

 • Bµi tËp: Lựa chọn câu tr¶ lêi em cho là ®óng nhÊt.

 • 1) Hình thøc sinh s¶n cña chim bå c©u cã ®Æc ®iÓm:

 • A. ĐÎ con vµ ph¸t triÓn kh«ng qua biÕn th¸i B. ĐÎ con vµ ph¸t triÓn qua biÕn th¸i

 • C. ĐÎ Ýt trøng, nu«i con b»ng sữa diÒu D. ĐÎ nhiÒu trøng, nu«i con b»ng sữa diÒu.

 • 2) Lo¹i l«ng nµo cã chøc năng chñ yÕu gióp chim bay?

 • A. L«ng èng lín B. L«ng t¬

 • C. L«ng chØ D. L«ng mao.

 • 3) TuyÕn phao c©u cña chim tiÕt chÊt nhên lµm: A. L«ng mÞn B. L«ng kh«ng thÊm n­íc C. L«ng ­ít D. C¶ A vµ B

 • 4) C¸nh ®Ëp liªn tôc khi bay nhê vµo ®éng t¸c vç c¸nh lµ kiÓu bay:

 • A. Bay l­în B. Bay vç c¸nh

 • C. Bay xa D. Bay cao.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương