Bài tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ


C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMtrang18/19
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích3 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

C. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.


 • Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc

  1. A. 1 B. 2. C. 3 D. 4.Khi thực hiện phản ứng thế clo vào isobutan, số sản phẩm điclo tối đa có thể thu được là

  1. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4Khi tách hiđroclorua từ các đồng phân của C4H9Cl thì thu được tối đa bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken ?

  1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC ?

  1. A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr C. C6H5Cl D. CH2=CHClX là dẫn xuất clo của metan, trong phân tử X clo chiếm 83,52% khối lượng. Công thức của X là

  1. A. CH3Cl B. CH2Cl2 C. CHCl3 D. CCl4Cho 3 chất : CH3CH2CH2Cl (1); CH2=CHCH2Cl (2) và Phenyl clorua (3). Đun từng chất với dung dịch NaOH dư, sau đó gạn lấy lớp nước và axit hoá bằng dung dịch HNO3, sau đó nhỏ vào đó dung dịch AgNO3 thì các chất có xuất hiện kết tủa trắng là

  1. A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (1), (2), (3)Khi cho chất A có công thức phân tử C3H5Br3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được chất hữu cơ X có phản ứng với Na và phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  1. A. CH2Br-CHBr-CH2Br. B. CH2Br-CH2-CHBr2. C. CH2Br-CBr2-CH3. D. CH3-CH2-CBr3. Theo danh pháp IUPAC, hợp chất HOCH(CH3)CH2CH(CH3)2 có tên gọi là

  A. 4-metylpentan-2-ol. B. 2-metylpentan-2-ol.

  1. C. 4,4-đimetylbutan-2-ol. D. 1,3-đimetylbutan-1-ol. Có tất cả bao nhiêu đồng phân ancol bền có công thức phân tử dạng C3H8Ox ?

  1. A. 2. B. 3. C. 5 D. 4.Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H10O. Số lượng các đồng phân của X có phản ứng với CuO, đun nóng là

  1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 7.Ứng với công thức phân tử C4H10O2 có bao nhiêu đồng phân, bền có thể hoà tan được Cu(OH)2 ?

  1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Có bao nhiêu đồng phân ancol bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H12O ?

  1. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Có bao nhiêu đồng phân có cùng công thức phân tử C5H12O khi oxi hóa bằng CuO (to) tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương ?

  1. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt hai ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H7OH ?

  A. CuO, dung dịch AgNO3/NH3 B. Na, H2SO4 đặc

  1. C. Na, dung dịch AgNO3/NH3 D. Na và CuOCho các thuốc thử sau: Na, CuO (to), AgNO3/NH3, quì tím. Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt hai đồng phân khác chức có công thức phân tử C3H8O là

  1. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

  1. A. CuSO4 khan. B. Na kim loại. C. Benzen. D. CuO.Chất hữu cơ X mạch hở, bền có đồng phân cis- trans có công thức phân tử C4H8O, X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2. X ứng với công thức phân tử nào sau đây ?

  A. CH2=CH-CH2-CH2-OH B. CH3-CH=CH-CH2-OH

  1. C. CH2=C(CH3)-CH2-OH D. CH3-CH2-CH=CH-OHHoà tan 70,2 gam C2H5OH (D=0,78 gam/ml) vào nước được 100 ml dung dịch có độ ancol bằng

  1. A. 29,50. B. 39,50. C. 900. D. 960. Ancol no, đa chức X có công thức đơn giản nhất là C2H5O. X có công thức phân tử nào sau đây ?

  1. A. C2H5O B. C4H10O2. C. C6H15O3 D. C8H20O4Chiều giảm dần độ linh động của nguyên tử H (từ trái qua phải) trong nhóm –OH của ba hợp chất C6H5OH, C2H5OH, H2O là

  A. HOH, C6H5OH, C2H5OH. B. C6H5OH, HOH, C2H5OH.

  1. C. C2H5OH, C6H5OH, HOH. D. C2H5OH, HOH, C6H5OH.Cho dung dịch các chất sau: (a) H2SO4 loãng; (b) HCl loãng; (c) HNO3 đậm đặc; (d) HBr đặc, bốc khói. Các dung dịch có phản ứng với CH3-CH2-CH2-OH là

  1. A. a, b, c. C. c, d. B. b, c. D. b, d.Khi đun nóng CH3CH2CHOHCH3 với H2SO4 đặc, ở 180oC thì số đồng phân cấu tạo và hình học thu được là

  1. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.Cho sơ đồ phản ứng sau : But-1-en X Y Z T K

  Biết X, Y, Z, T, K đều là sản phẩm chính của từng giai đoạn. Công thức cấu tạo thu gọn của K là

  A. CH3CH(OH)CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH(OH)CH3.  1. C. CH3CH2CH(OH)CH2OH. D. CH2(OH)CH2CH2CH2OH.Cho dãy chuyển hóa sau :

  Biết X, Y là sản phẩm chính. Vậy công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

  A. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OH. B. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OSO3H.  1. C. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3. D. C3H7OC3H7, CH3CH2CH2OSO3H.Cho Na tác dụng với etanol dư sau đó chưng cất để đuổi hết etanol dư rồi đổ nước vào chất rắn còn lại trong bình, sau đó thêm vào bình vài giọt dung dịch quỳ tím thấy dung dịch

  1. A. có màu xanh. B. không màu. C. có màu đỏ. D. có màu tím.Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete ?

  1. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Cho dãy chuyển hóa sau :

  Biết E, F là sản phẩm chính, các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ 1 :1 về số mol. Công thức cấu tạo thụ gọn của F là

  A. CH3CH2CHBrCH2Br B. CH3CHBrCHBrCH3  1. C. CH3CH2CBr2CH3 D. CH2BrCH2CH=CH2A là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H10O. Biết: Khi oxi hoá A bằng CuO ( t0), thu được anđehit. Khi cho anken tạo thành từ A hợp nước (H+, t0) thì cho một ancol bậc 1 và một ancol bậc 3.

  Tên gọi của A là:

  1. A. Butan-1-ol. B. Butan-2-ol. C. 2-metylpropan-2-ol. D. 2-metylpropan-1-ol.Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O thu được tối đa ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  A. CH3CH(OH)CH2CH3. B. CH3OCH2CH2CH3.

  1. C. (CH3)3COH. D. CH3CH(CH3)CH2OH.Chất X có công thức phân tử C4H10O. Khi oxi hoá X bằng CuO (to) thì thu được chất hữu cơ Y có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Mặt khác khi cho anken tạo ra từ X hợp nước (H+, to) thì cho một ancol bậc 1 và một ancol bậc 2. X có công thức cấu tạo nào dưới đây

  1. A. Butan-1-ol. B. Butan-2-ol. C. 2-metylpropan-2-ol. D. 2-metylpropan-1-ol.Chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C, H, O. Cho X tác dụng với H2 dư có mặt Ni, đun nóng, thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC thu được chất hữu cơ Z. Trùng hợp Z thu được poliisobutilen. Công thức cấu tạo của X là

  A. CH2=CH-CH(CH3)-OH. B. CH2=C(CH3)-CH2-OH.

  1. C. CH3-CH(CH3)-CH2-OH. D. CH2=CH-CH2-CH2-OH.Đun nóng 2,3-đimetylpentan-2-ol với H2SO4 đặc, ở 170oC, thu được sản phẩm chính là

  A. CH2=CHCH(CH3)CH(CH3)2 B. CH3-CH=C(CH3)CH(CH3)2

  1. C. C2H5CH(CH3)C(CH3)=CH2 D. (CH3)2C=C(CH3)CH2CH3Cho các chất sau: C2H5Cl ; CH3OCH3 ; C3H7OH ; C2H5OH. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

  1. A. C2H5Cl. B. CH3OCH3. C. C3H7OH D. C2H5OH.Khi oxi hóa ancol A bằng CuO, t0, thu được anđehit B, vậy ancol A là

  1. A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2. D. ancol bậc 3.Khi cho 2,2-đimetylpropanol tác dụng với HCl thu được sản phẩm chính là chất nào sau đây ?

  A. 1-clo-2,2-đimetylpropan B. 3-clo-2,2-đimetylpropan

  1. C. 2-clo-3-metylbutan D. 2-clo-2-metylbutanMột ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr được dẫn suất Y chứa 58,4% Br về khối lượng. Đun X với H2SO4 đậm đặc ở 180oC thu được 3 anken. Tên gọi của X là

  1. A. Butan-1-ol. B. Pentan-1-ol . C. Butan-2-ol. D. 2-metylpropan-1-ol. Trong công nghiệp, để sản xuất etanol người ta

  A. hiđrat hóa etilen với xúc tác H3PO4/SiO2 (to, p). B. chưng khan gỗ.

  1. C. đi từ dẫn xuất halogen bằng phản ứng với dung dịch kiềm. D. thủy phân este trong môi trường kiềm.Cho các ancol sau :

  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  Dãy gồm các ancol khi tách nước chỉ cho 1 olefin duy nhất là

  1. A.(1), (2), (5). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4), (5), (6). D. (2), (3), (6). Những phát biểu nào dưới đây luôn đúng ?

  (1) : Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có vòng benzen và nhóm –OH

  (2) : Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen.

  (3) : Phenol tan vô hạn trong nước lạnh.

  (4) : Phenol tan vô hạn trong nước ở 660C.

  (5) : Phenol tan được trong etanol

  (6) : Phenol không tan được trong axeton  1. A.(2), (4), (6). B. (2), (4), (5). C. (1), (2), (4), (5). D. (3), (5), (6).

  2. Những phát biểu nào dưới đây luôn đúng ?

  (1) : Phenol là một axit nhưng lực axit yếu hơn axit cacbonic.

  (2) : Dung dịch phenol làm quì tím hoá đỏ.

  (3) : Khác với benzen, phenol có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.

  (4) : Phenol chỉ tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na.  1. A.(1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (4). D. (2), (3). Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với

  1. A. Na, CH3COOH. B. Na. C. Na, NaOH. D. Na, dung dịch Br2.Cho dãy chuyển hoá sau : Benzen X Y Z

  Z là hợp chất nào dưới đây

  1. A. C6H5OH B. C6H5CO3H C. Na2CO3 D. C6H5ONa.Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là hợp chất thơm có công thức phân tử C6H6O2 có thể tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2 ?

  1. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.A là hợp chất thơm tác dụng với Na nhưng không tác dụng với NaOH. A là chất nào trong số các chất cho dưới đây ?

  1. A. C6H5OCH3 B. p-CH3C6H4OH C. HOCH2C6H4OH D. C6H5CH2OH.Có bao nhiêu đồng phân là hợp chất thơm có công thức phân tử C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng với NaOH ?

  1. A. 4 B. 5 C. 6 D. 7Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (là dẫn xuất của benzen) không tác dụng với NaOH, còn khi tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime.

  1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Cho dãy chuyển hoá sau: C6H5CH3 X Y Z

  Chất Z có công thức là

  1. A. C6H5CH2OH B. C6H5CHO C. C6H5OCH3 D. HOC6H4CH3X là hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O. Số đồng phân của X có phản ứng với NaOH là

  1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.Hiện tượng thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng ?

  A. Cho dung dịch Br2 vào dung dịch phenol, xuất hiện kết tủa trắng

  B. Cho quì tím vào dung dịch phenol, quì chuyển sang màu đỏ

  C. Cho phenol vào dung dịch NaOH, ban đầu phân lớp, sau tạo dung dịch đồng nhất.


  1. D. Dẫn dòng khí CO2 đi vào dung dịch natri phenolat thấy xuất hiện vẩn đụcDãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

  A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

  B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.  C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

  1. D. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH.Có thể dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt stiren, ancol benzylic và phenol ?

  1. A. Dung dịch NaOH. B. Quì tím. C. Na. D. Dung dịch Br2.Có 3 chất lỏng không màu đựng trong các lọ mất nhãn : ancol etylic, phenol, axit fomic. Để nhận biết 3 dung dịch trên có thể dùng thuốc thử nào ?

  A. Quỳ tím và dung dịch NaOH. B. Dung dịch NaHCO3 và Na.

  1. C. Quỳ tím và dung dịch NaHCO3. D. Cu(OH)2 và Na.Đun nóng 3,57 gam hỗn hợp A gồm propyl clorua và phenyl clorua. với dung dịch NaOH loãng, vừa đủ, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2,87 gam kết tủa. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp A là

  1. A. 1,0 gam. B. 1,57 gam. C. 2,0 gam. D. 2,57 gam.Cho 10,15 gam hỗn hợp X gồm CH2=CHCH2Cl, C6H5CH2Cl tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Kết thúc thí nghiệm thu được 5,85 gam muối. Tổng khối lượng các ancol thu được là

  1. A. 8,3 gam B. 14,15 gam C. 20,0 gam D. 5,40 gamĐun nóng ancol no mạch hở X với hỗn hợp KBr và H2SO4 đặc (lấy dư) thu được chất hữu cơ Y (chứa C, H, Br). Biết 12,3 gam Y có thể tích bằng thể tích của 2,8 gam N2 ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo là

  1. A. CH3OH. B. C2H5OH. C. CH3CH(OH)CH3. D. CH2=CHCH2OH.Đun sôi hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, dẫn khí sinh ra qua dung dịch brom dư, thấy có 8,0 gam Br2 tham gia phản ứng. Khối lượng C2H5Br đem phản ứng là

  1. A. 1,40 gam B. 2,725 gam C. 5,450 gam D. 10,90 gam Đun nóng một ancol no, đơn chức, mạch hở X với H2SO4 đặc ở 1400C thu được ete Y có tỉ khối hơi so với X bằng 1,7. X tác dụng với CuO tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là

  1. A. metanol. B. etanol. C. propan-1-ol. D. propan-2-ol. Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?

  1. A. 4,48 lít B. 8,96 lít C. 11,20 lít D. 17,92 lít Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là

  1. A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. C4H9OH. D. C5H11OH.Đun nóng ancol no, đơn chức A với hỗn hợp KBr và H2SO4 đặc thu được chất hữu cơ Y (chứa C, H, Br), trong đó Br chiếm 73,4% về khối lượng. Công thức phân tử của X là

  1. A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức, mạch hở A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1,4375. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của A là

  1. A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH.Đun hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B no, đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau với H2SO4 đặc ở 170oC thu được hỗn hợp 2 olefin có tỉ khối so với X bằng 0,66. X là hỗn hợp 2 ancol nào dưới đây ?

  A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH

  1. C. C3H7OH và C4H9OH D. C4H9OH và C5H11OHĐun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây ?

  1. A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 molTách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B là đồng đẳng ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1,76 gam CO­2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là

  1. A. 2,94 gam. B. 2,48 gam. C. 1,76 gam. D. 2,76 gam.Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

  A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

  1. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. A, B là hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với Na thu được 1,12 lít H2 (ở đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là

  A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH, C3H7OH.

  1. C. C3H7OH, C4H9OH. D. C4H9OH, C5H11OH.Cho 2,840 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với Na. Sau phản ứng thu được 4,60 gam chất rắn và bao nhiêu lít H2 (ở đktc) ?

  1. A. 2,240 lít B. 1,120 lít C. 1,792 lít D. 0,896 lít Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Chia X thành 2 phần bằng nhau.

  - Phần 1 : đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và hơi H2O) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 2,16 gam, ở bình (2) có 7,0 gam kết tủa.

  - Phần 2 : cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí H2 (đktc) thu được là bao nhiêu ?  1. A. 2,24 lít. B. 0,224 lít. C. 0,56 lít. D. 1,12 lít.Cho 15,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn. Công thức phân tử của hai ancol là

  A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH.

  1. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.Ancol X mạch hở, có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với Na dư thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là

  1. A. CH3OH. B. CH2OHCHOHCH2OH. C. CH2OHCH2OH. D. C2H5OH.Cho 18,8 gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử của hai ancol là

  A. C2H5OH và C3H7OH. B. C3H7OH và C4H9OH.

  1. C. C4H9OH và C5H11OH. D. CH3OH và C2H5OH.Cho 15,20 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,80 gam chất rắn và bao nhiêu lít H2 (đktc) ?

  1. A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lítCho 9,20 gam hỗn hợp ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H


   Поделитесь с Вашими друзьями:
 • 1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương