Bài tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơtrang15/19
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích3 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Câu 25: Khi phân tích chất hữu cơ Z (C,H,O) thu được tỉ lệ khối lượng:

mC : mH : mO = 2.25 : 0,375 : 2

Khi làm bay hơi hoàn toàn 1 gam Z thì thể hơi thu được là 1,2108 lít (ở 0oC và 0,25 atm).

1. (Z) có công thức nguyên là:

A. C3H6O2 B. (CH3O)n C. (C3H6O2)n D. (C4H10O)­n

2. (Z) có công thức phân tử là:

A. C3H6O2 B. C2H4O C. C2H6O2 D. C4H10O

Câu 26: Khi đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam một hidrocacbon X thu được 4,032 lít khí CO2 (đktc).

X có công thức phân tử là:

A. CH4 B. C3H6 C. C3H8 D. C3H8O

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam hợp chất hữu cơ Y rồi cho sản phẩm lần lượt qua bình (1) chứa H2SO4 đậm đặc và bình (2) chứa nước vôi trong dư. Khi kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình (1) tăng 3,6 gam, bình (2) thu được 30 gam kết tủa. Khi hoá hơi 5,2 gam A thu được một thể tích đúng bằng thể tích của 1,6 gam oxi ở cùng điều kiện.

Y có công thức phân tử là:

A. C5H12O B. C3H4O4 C. C6H6 D. C4H8O2

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 200 ml hơi chất hữu cơ A (C, H, O) trong 900 ml ôxi lấy dư, thể tích hỗn hợp khí và hơi thu được là 1,3 lít. Sau khi cho hơi nước ngưng tụ chỉ còn 700 ml, tiếp tục cho qua dung dịch KOH đặc dư thì chỉ còn 100 ml. (Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện).

Công thức phân tử của A là:

A. C3H6O B. C3H4O2 C. C2H6O D. C3H6O2

Câu 29: Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích Hidrocacbon X được hai thể tích CO2 và hai thể tích hơi nước. Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện.

X có công thức phân tử là:

A. C2H4 B. C2H2 C. CH4 D. Không xác định được

Câu 30: C4H9Cl, C4H10O và C4H11N được sắp xếp theo chiều tăng dần về số lượng các đồng phân là:

A. C4H9Cl, C4H11N, C4H10O B. C4H10O, C4H9Cl, C4H11N

C. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl D. C4H9Cl, C4H10O, C4H11N

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một Hidrocacbon X với một lượng vừa đủ ôxi. Toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua bì

nh đựng CaCl2 khan dư thì thể tích khí giảm đi hơn một nửa. Biết rằng trong X cacbon chiếm 80 % về khối lượng. (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). X có công thức phân tử là:A. C3H8 B. C2H4 C. C4H6 D. C2H6

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án11.F; 2.C; 3.E; 4.B11B21B21.C; 2.D; 3.E; 4.G; 5.A; 6.B12C22B3B13C23B4A14D24A5B151.A ; 2.D251.C ; 2.A6A16C26C7B17B27B8B18A28A9C19B29A10B20B30D31D

Chuyeân ñeà 4: Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo

 1. Cho CTPT:C2H6O, C3H8O.tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

 • A coù nhieät ñoä soâi thaáp nhaát.

 • B,C coù nhieät ñoä soâi cao nhaát vaø taùc duïng vôùi Na giaûi phoùng H2 , taùc duïng CuO(t0).

 • B taùc duïng CuO taïo saûn phaãm tham gia phaûn öùng traùng göông.

 • C taùc duïng CuO taïo saûn phaãm kkoâng tham gia phaûn öùng traùng göông.

 1. Cho A,B,C coù cuøng CTPT C7H8O. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

 • A,B,C ñeàu chöùa nhaân thôm. A taùc duïng Na, NaOH khoâng taùc duïng HCl.

 • B taùc duïng Na, HCl khoâng taùc duïng NaOH.

 • C khoâng taùc duïng Na, NaOH, HCl.taùc duïng vôùi dung dòch brom.


 1. Cho A,B,C,D coù cuøng CTPT C3H6O. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C, D bieát:

 • A tham gia phaûn öùng traùng göông. C chæ laøm maát maøu ddBr2.

 • B tham gia phaûn öùng Na giaûi phoùng H2, ñoàng thôøi laøm maát maøu ddBr2.

 • D khoâng laøm maát maøu ddBr2 taùc duïng vôùi H2(Ni,t0).

 1. Cho A, B coù CTPT C3H8O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B bieát:A,B taùc duïng vôùi Na giaûi phoùng H2

 • A taùc duïng Cu(OH)2 taïo dung dòch xanh lam trong suoát.

 • B khoâng taùc duïng Cu(OH)2.

 1. Cho A, B,C,D,E coù CTPT C3H6O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C,D bieát:

 • A laøm quì hoaù ñoû.

 • B taùc duïng dd NaOH(t0), khoâng taùc duïng Na.

 • C td Na giaûi phoùng H2, td vôùi H2(Ni,t0c) taïo hôïp chaát xanh lamvôùi Cu(OH)2, C ko laøm maát maøu ddBr2

 • D taùc duïng dd NaOH(t0), khoâng taùc duïng Na. Ñoàng thôøi taùc duïng Ag2O/ddNH3.

 • E td td Na giaûi phoùng H2, td vôùi H2(Ni,t0c) taïo hôïp chaát khoâng laøm xanh lamvôùi Cu(OH)2,E traùng göông.

 1. Cho caùc chaát A,B,C laàn löôït coù ctpt :CH2O2,C2H4O2,C3H4O2.Tìm ctct cua chuùng bieát chuùng coù chöùa cuøng moät loaïi nhoùm chöùc.

 2. Cho A, B,C coù CTPT C3H4O2. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C bieát:

 • A, B laøm maát maøu ddBr2, C khoâng laøm maát maøu ddBr2.

 • A laøm tan ñaù voâi.

 • B tham gia traùng göông, taùc duïng vôùi NaOH(t0).

 • C Taùc duïng H2 taïo hôïp chaát khoâng taùc duïng Cu(OH)2 .

 1. Cho caùc ñp A, B,C,D coù CTPT: C3H5Cl3.bieát chuùng deàu td vôùi dd NaOH, ñun noùng.

A cho sp laøm tan ñaù voâi.

B cho sp X tham gia pö traùng göông, X taùc duïng vôùi H2(Ni, t0) thu ñöôïc dd Z laøm tan Cu(OH)2.

C cho sp Ykhoâng laøm maát maøu dd Br2, 1 mol Ytaùc duïng vôùi Na taïo 0,5 mol H2

D. cho sp taùc duïng vôùi axit stearic taïo chaát beùo 1. Cho X, Y coù (C, H, O) vôùi M= 74(ñvc). Bieát X taùc duïng Na. X,Y taùc duïng NaOH vaø taùc duïng Ag2O/ddNH3.Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa X, Y.

 2. A coù CTPT C4H8Cl2 .bieát khi thuyû phaân A cho saûn phaåm laø anñeàhit. Xaùc ñònh CTCT coù theå coù cuûa A.

 3. A,B,C,D,E laø caùc doàng phaân este cuûa C4H6O2.tìm CTCT cuûa chuùng, bieát chuùng td vôùi dd NaOH

A taïo hh sp X vaø Y ñeàu tham gia pö traùng göông

B taïo hh sp Z vaø T. T td vôùi Cu(OH)2/NaOH taïo Z

C taïo hh goàm X vaø chaát höõu cô K khoâng laøm maát maøu dd Br2

D taïo hh sp goàm muoái Q (laøm maát maøu dd Br2) vaø chaát höõu cô P.E taïo hh sp goàm muoái X vaø chaát höõu cô G , töø G baèng 2 pö ñieàu cheá Y

 1. Cho A,B,C,D,E,F coù (C, H, O) vôùi M= 74(ñvc). ù. Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûa A, B, C, D, ,F bieát:

 • A,B,C,D,E, F khoâng laøm maát maøu dd Br2.

 • Caùc chaát treân taùc duïng Na, NaOH, Ag2O/ddNH3 coù keát quaû theo baûng sau:
ABCDEF

Na++++

NaOH+++

Ag2O/ddNH3++

{daáu (+) coù xaûy ra pö, daáu () khoâng xaûy ra pö }.

 1. Cho hchc A coù CTPT C4H6O2. (chæ chöùa 1 nhoùm chöùc). Tìm coâng thöùc caáu taïo coù theå coù cuûa A bieát töø A vaø caùc chaát voâ cô khaùc ,baèng 3 pö lieân tieáp ñ/c caosubuna.

 2. Xaùc ñònh coâng thöùc caáu taïo cuûaA (C, H, O) bieát:

 • A td Na giaûi phoùng H2; A td Cu(OH)2 taïo thaønh dd xanh lam.

 • A coù theå tham gia pö traùng göông.

 • Ñoát 0,1 mol A thu ñöôïc khoâng quaù 17 lít saûn phaåm khí(136,50C,1atm).

 1. Chaát A coù CTPT C2H4O3.A td Na,dd NaOH(t0 thöôøng),ddNa2CO3,HCOOH.Tìm coâng thöùc caáu taïo cuûaA.

 2. cho CTPT cuûa A laø C4H10O.tìm coâng thöùc caáu taïo cuûaA bieát khi ñun A vôùi H2SO4 ñaëc (1800C) taïo hoån hôïp 3 olefin.

 3. Moät hôïp chaát höõu cô A coù CTPT C3H9O2N. Bieát A td vôùi NaOH(ñun nheï) thu ñöôïc muoái B vaø khí C laøm quì tím hoaù xanh.cho B td NaOH (raén) ñun noùng thu khí metan. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, C.

 4. A, B, C coù cuøng CTPT C3H7O2N. Bieát A td HCl, NaOH. B td {H} môùi sinh  B’ ;B’ td H2SO4 taïo muoái B” ;B” td NaOH taïo B’. C td NaOH taïo ra 1 muoái vaø NH3. Tìm CTCT cuûa A, B, C .vieát PT.

 5. Cho 2 chaát A, B coù cuøng CTPT C4H7O2Cl. Tìm CTCT cuûa A, B.

A + NaOH  muoái hcô A1 +C2H5OH +NaCl / B + NaOH  muoái hcô B1 +C2H4(OH)2 +NaCl

 1. Moät hchc X coù CTPT C8H12O5(maïch hôû) Thuyû phaân X thu ñöôïc C3H5(OH)3 vaø 2 axít ñôn chöùc A, B hôn nhau 1 nguyeân töû cacbon, axít B coäng nöôùc thu ñöôïc hchc (spc) .truøng ngöng C thu ñöôïc 1 polyme. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, C.

 2. Hchc X chöùa 1 loaïi nhoùm chöùc coù CTPT C8H14O4. Thuyû phaân X trong dd NaOH thu ñöôïc 1 muoái vaø hh 2 röôïu A vaø B.phaân töû B coù soá nguyeân töû C nhieàu gaáp ñoâi phaân töû A. Khi ñun noùng vôùi H2SO A cho 1 oleâfin, B cho 2 olefin ñoàng phaân. Tìm CTCT cuûa A, B, X.

 3. Hai este A, B laø daãn xuaát cuûa benzen coù CTPT C9H8O2. A vaø B ñeàu coäng hôïp vôùi broâm theo tyû leä 1:1.

 • A td vôùi xuùt cho 1 muoái vaø 1 andehit. B td vôùi xuùt dö cho 2 muoái vaø H2O.

Caùc muoái coù khoái löôïng lôùn hôn khoái löôïng cuûa natriaxeâtat. Tìm CTCT cuûa A, B.

Ngoaøi A, B coøn coù caùc daãn xuaát axít vaø este khaùc cuûa benzen coù ctpt treân vaø cuøng td dd Br2 theo tyû leä 1:1 ? 1. Ba chaát A,B,D coù CTPT C6H10O4(maïch thaúng) khoâng td Na, Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B, D.

A td NaOH taïo 1 muoái vaø 2 röôïu keá nhau trong daõy ñoàng ñaúng. B td NaOH taïo 2 muoái vaø 1 röôïu. D td NaOH taïo 1 muoái vaø 1 röôïu.

 1. Thuyû phaân chaát A coù ctpt C8H14O5 thu ñöôïc C2H5OH vaø chaát hcô B, cho bieát nA = nC2H5OH =1/2nB. B ñöôïc ñieàu cheá tröïc tieáp töø glucozô baèng pö leân men. Truøng ngöng B thu ñöôïc polyme.xaùc ñònh CTCT A, B.

 2. X coù CTPT C5H6O4.Thuyû phaân X baèng dd NaOH thu ñöôïc 1 muoái vaø 1 röôïu.Ñònh CTCT coù theå coù cuûa X.

 3. A laø daãn xuaát cuûa benzen coù CTPT C7H9O2N. Khi cho 1 mol A td ddNaOH, ñem coâ caïn thu ñöôïc muoái khan coù m = 144g. Tìm CTCT coù theå coù cuûa A.

 4. A coù CTPT C8H14O2. Thuyû phaân A cho B(C6H12O) vaø C(C2H4O2) .B laø hchc maïch hôû, khoâng phaân nhaùnh, toàn taïi döôùi daïng trans,coù theå td KMnO4loaõng,nguoäi sinh ra hexxatriol -1,2,3. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B.

 5. A laø este coù ctpt C4H5ClO2 khi thuûy phaân A trong moâi tröôøng kieàmthu ñöôïc hchc B vaø 2 muoái natri. Chaát B taùc duïng Na, tham gia traùng göông nhöng khoâng taùc duïng vôùi NaOH. Xaùc ñònh CTCT cuûa A vieát PTPÖ .

 6. a/Este A coù ctpt C4H6O2 khi thuûy phaân A trong moâi tröôøng axít thu ñöôïc B vaø C ñeàu coù khaû naêng tham gia traùng göông. Xaùc ñònh CTCT cuûa A, B,C.b/ X vaø Y laø caùc este ñoàng phaân cuûa A nhöng thuyû phaân X trong moâi tröôøng axit thu ñöôïc X1 vaø X2, X1 taùc duïng vôùi NaOH vaø laøm maát maøu nöôùc brom coøn thuyû phaân Y trong moâi tröôøng kieàmthu ñöôïc Y1 vaø Y2, Y2 tham gia traùng göông coøn Y1 khoâng taùc duïng vôùi NaOH,Na, khoâng tham gia traùng göông . Xaùc ñònh CTCT cuûa X,X1,X2,Y,Y1,Y2.

 7. coù 4 chaát hc öùng vôùi ctpt C3H6O,C3H6O2,C3H4O,C3H4O2 ñöôïc kí hieäu ngaãu nhieân A,B.C,D.A,C coù khaû naêng tham gia traùng göông.B,D pöù vôùi NaOH. D pöù vôùi H2 taïo thaønh B.oxihoaC thu ñöôïc D. Xaùc ñònh CTCT cuûa A,B,C,D.Vieát ptpö khi cho A,B taùc duïng Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä thöôøng .C,D taùc duïng CuO ôû nhieät ñoä thöôøng.D taùc duïng H2 coù xt,T0C vaø oxi coù xt.

X¸c ®Þnh CTPT hîp chÊt h÷u c¬

C©u 1: X¸c ®Þnh CTPT cña mçi chÊt theo sè liÖu:

A, thµnh phÇn : 85,5% C; 14,2 % H; M =56

B, 5,3 % C; 9,4 % H; 12% nit¬; 27,3% O; tû khèi hçn hîp so víi kh«ng khÝ lµ 4,05

C, 54,5% C; 9,1 % H; 36,4% O. 0,88 gam h¬i chiÕm thÓ tÝch 224 ml ( ®o ë ®ktc)

D, chÊt A cã 37,5 % C; 12,5% H vµ 50% oxi d A/ H2 =16

C©u 2: Mét hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O, N víi mC: mH:mO:mN= 9: 2,25:8:3,5. Tû khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ b»ng 3,14. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A

C©u 3: T×m CTPT chÊt h÷u c¬ trong TH sau:

A, ®èt ch¸y hoµn toµn 10 gam hîp chÊt sinh ra 33,85 gam CO2 vµ 6,94 gam H2O. Tû khèi h¬i ®èi víi kh«ng khÝ lµ 2,69

B, ph©n tÝch 0,46 gam A t¹o thµnh 448 ml CO2 (®ktc) vµ 0,54 gam H2O, tû khèi cña A so víi kh«ng khÝ lµ 1,58

C, ChÊt h÷u c¬ Y cã MY =123vµ khèi l­îng cña C, H, O, N trong ph©n töu theo thø tù tû lÖ: 72:5:32:14

D, chÊt h÷u c¬ Z cã chøa 40% C; 6,67% H cßn l¹i lµ oxi. MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i mét l­îng Z ng­êi ta d­îc thÓ tÝch cña nit¬ (II) oxit cã khèi l­îng b»ng 1/3 khèi l­îng cña Z cïng ®iÒu kiÖn

E, ph©n tÝch 1,5 gam chÊt h÷u c¬ W thu ®­îc 1,76 gam CO2; 0,9 gam H2O; 12 ml nit¬ ®o ë 00C vµ 2 atm. NÕu hoµ h¬i còng 1,5 gam chÊt ë 1270C vµ 1,64 atm, ng­êi ta thu ®­îc 0,4 lÝt khÝC©u 4: ph©n tÝch hai chÊt A, B cho cïng kÕt qu¶: cø 3 phÇn khèi l­îng cacbon th× cã 0,5 phÇn khèi l­îng hidro vµ 4 phÇn khèi l­îng oxi. BiÕt dB/kk =3,1 vµ d B/A =3. X¸c ®Þnh CTPT cña A vµ B

C©u 5: ®èt ch¸y 0.282 gam hîp chÊt vµ cho s¶n phÈm sinh ra ®i qua b×nh ®ùng CaCl2 vµ KOH thÊy b×nh ®ùng CaCl2 t¨ng thªm 0,194 gam, cßn b×nh KOH t¨ng thªm 0,8 gam. MÆt kh¸c, ®èt 0,186 gam chÊt ®ã sinh ra 22,4 ml nit¬( ®ktc). Ph©n tö ®ã chØ chøa mét nguyªn tö oxi

C©u 6: Hîp chÊt h÷u c¬ A chØ chøa hai nguyªn tè X, Y . §èt ch¸y hoµn toµn m gam A còng sinh ra m gam H2O. A cã ph©n tö trong kho¶ng 150A, X, Y lµ nh÷ng nguyªn tè g×?

B, X¸c ®Þnh CT§G vµ CTPT cña A

C©u 7: ®ãt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ A chØ thu ®­îc CO2 vµ H2O råi lÇn l­ît cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng CaCl2 khan vµ NaOH thÊy khèi l­îng c¸c b×nh nµy t¨ng lÇn l­ît lµ: 0,9 gam vµ 1,76 gam. T×m CTPT cñaA biÕt MA < 60

C©u 8: Hîp chĘt A că Ma <170. ®èt ch¸y hoµn toµn 0,486 gam A sinh ra 405,2 ml CO2(®ktc) vµ 0,27 gam H2O. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 9: ®èt ch¸y hoµn toµn 0,12 mol chÊt h÷u c¬ A m¹ch hë cÇn dïng 50,4 lÝt kh«ng khÝ. Sau pø cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y gåm CO2; H2O; N2 hÊp thô hoµn toµn vµo b×nh ®ùng dd Ba(OH)2 d­ thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 23,4 gam vµ cã 70,92 gam kÕt tña. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cã thÓ tÝch 41,66 4 lÝt. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 10: cã ba hîp chÊt h÷u c¬ A, B, C khèi l­îng ph©n tö cña mçi chÊt ®Òu nhá h¬n 180 ®vC. Hîp chÊt B cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi CT§G nhÊt cña A. Hîp chÊt C lµ dÉn xuÊt chøa oxi cña benzen, khèi l­îng ph©n tö cña C b»ng 94 ®vC

Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 15 mg A chØ thu ®­îc hçn hîp gåm CO2 vµ h¬i n­íc , tæng thÓ tÝch cña chóng quy vÒ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn b»ng 22,4 ml

.a, X¸c ®Þnh CT§G cña A, CTPT cña B, C

B, X¸c ®Þnh CTPT ®óng cña A biÕt dA/B=3C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt h÷u c¬ -3

C©u1: ®èt ch¸y hoµn toµn mét hidrro cacbon A thu ®­îc toµn bé s¶n phÈm ch¸y qua b×nh ®ùng P2O5 vµ Ca(OH)2 d­ thÊy khèi l­¬ng jc¸c b×nh t¨ng 10,8 gam vµ 17,6 gam. X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt h÷u c¬ biÕt dA/NO=1

C©u 2: chÊt A chøa C, H,O cã tû lÖ khèi l­îng mC:mH =3:2vµ khi ®èt ch¸y hÕt A thu ®­îc CO2 vµ H2O cã VCO2:VH2O=4:3. T×m c«ng thøc ®¬n gi¶n cña A

C©u 3: Tõ mét lo¹i tinh dÇu, ng­êi ta t¸ch ®­îc hîp chÊt h÷u c¬ A . §èt ch¸y hoµn toµn 2,64 gam A cÇn võa ®ñ 4,704 lÝt O2 chØ thu ®­îc CO2 víi tû lÖ mCO2:mH2O =11:2. MA<150. X¸c ®Þnh CTPT cu¶ A

C©u 4: Mét hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O, N®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc CO2; H2O; N2. Cho biÕt nH2O= 1,75 nCO2; nCO2+H2O =2 nO2. MA<95. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u 5: Hîp chÊt h÷u c¬ A cã M < MC6H6 chøa bèn nguyªn tè C, H, N, O trong ®ã cã 9,09 % hidro; 18,18 % nit¬. §èt ch¸y 7,7 gam A thu ®wocj 4,928 lÝt CO2 ë 27,3o vµ 1 atm. X¸c ®Þnh CTPT cua A

C©u 6: ®Ó ®èt ch¸y 8,9 gam h¬p chÊt h÷u c­o X ph¶i dïng 8,4 lÝt O2. S¶n phÈm ch¸y gåm 6,3 gam H2O vµ 7,84 lÝt hçn hîp N2 vµ CO2 ( c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). X¸c ®Þnh cTPT cña X biÕt X cã mét nguyªn tö nit¬ trong ph©n tö

C©u 7: §èt ch¸y hoµn toµn 6,66 gam chÊt X cÇn 9,072 lÝt oxi( ®ktc). S¶n phÈm ch¸y ®­îc dÉn qua b×nh (1) ®ùng H2SO4 ®Æc; b×nh (2) ®ùng Ca(OH)2 d­ thÊy b×nh (1) t¨ng 3,87 gam; b×nh (2) t¨ng m gam vµ cã a gam kÕt tña. MX <250. T×m m; a vµ CTPT cña X

C©u 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0,295 gam hîp chÊt A thu ®­îc 0,44 gam CO2 vµ 0,225 gam H2O. Trong mét thÝ nghiÖm kh¸c , ph©n tÝch mét l­¬ng chÊt A nh­ trªn cho 55,8 cm3 N2 (®ktc). dA/ kk = 2,04. X¸c ®Þnh CTPT cña A

C©u9: oxi ho¸ hoµn toµn 0,42 gam chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i n­íc mµ khi dÉn toµn bé vµo b×nh chøa n­íc v«i trong lÊy d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 1,86 g ®ång thêi xuÊt hiÖn 3 gam kÕt tña. MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i mét l­¬ng chÊt X ng­êi ta thu ®­îc mét thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch võa ®óng b»ng 2/5 thÓ tÝch cña khÝ nit¬ cã khèi l­¬ng jt­ong ®­ong trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . X¸c ®Þnh CTPT cña X

C©u 10: ®èt ch¸y hoµn toµn 9,9 gam hîp chÊt A gåm ba nguyªn tè C, H, Cl råi cho s¶n phÈm t¹o thµnh qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc vµ Ca(OH)2 thÊy c¸c b×nh t¨ng lÇn l­ît 3,6 gam vµ 8,8 gam

A, T×m c«ng thøc thùc nghiÖm cña A

B, x¸c ®Þnh CTPT cña A biÕt A chØ chøa hai nguyªn tö Cl

C©u 11: ®èt ch¸y hoµn toµn m gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X b»ng mét l­¬ng kh«ng khÝ võa ®ñ thu ®­îc 17,6 gam CO2; 12,6 gam H2Ovµ 69,44 lÝt N2 (®ktc). Gi¶ thiÕt kh«ng khÝ chØ gåm N2 vµ O2 trong ®ã oxi chiÕm 20% kh«ng khÝ. X¸c ®Þnh CTPT cña X

C©u 12: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt A cÇn 6,72 lÝt O2 (®ktc). S¶n phÈm t¹o thµnh chØ gåm CO2 vµ H2O ®­îc dÉn qua dd n­íc v«i trong thu ®­îc 10 gam kÕt tu¶ vµ 200ml dung dÞch muèi cã nång ®é 0,5 M. Dung dÞch muèi nµy n¨Ñng h¬n l­îng n­íc v«i d· dïng lµ 8,6 gam. X¸c ®Þnh CTPT c¶u X biÕt CTPT trïng víi CT§G

C©u 13: §èt ch¸y hoµn toµn 7,3 gam hîp chÊt h÷u c¬ chøa C, H, O. s¶n phÈm ch¸y cho qua b×nh I ®ùng P2O5 råi qua b×nh II ®ùng 5 lÝt n­íc v«i trong cã nång ®é 0,04 M

X¸c ®Þnh CTPT cña hîp chÊt nµy biÕt khèi l­äng b×nh I t¨ng 4,5 gam vµ b×nh II cã 10 gam kÕt tña. BiÕt h¬i cña hîp chÊt nµy nÆng gÊp 36,5 lÇn khÝ He ë cïng ®iÒu kiÖnC©u 14: Mét hîp chÊt h÷u c¬ gåm C, H, O; trong ®ã cacbon chiÕm 61,22% vÒ khèi l­îng. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt cã thÓ lµ

A. C4H10O. B. C3H6O2. C. C2H2O3. D. C5H6O2.C©u15: §èt ch¸y hoµn toµn mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc X thu ®­îc s¶n phÈm ch¸y chØ gåm CO2 vµ H2O víi tû lÖ khèi l­îng t­¬ng øng lµ 44 : 27. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ

A. C2H6. B. C2H6O. C. C2H6O2. D. C2H4O.C©u 16: §èt ch¸y hoµn toµn 0,12 mol chÊt h÷u c¬ A m¹ch hë cÇn dïng 10,08 lÝt O2 (®ktc). DÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y (gåm CO2, H2O vµ N2) qua b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d­, thÊy khèi l­îng b×nh t¨ng 23,4g vµ cã 70,92g kÕt tña. KhÝ tho¸t ra khái b×nh cã thÓ tÝch 1,344 lÝt (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C2H5O2N. B. C3H5O2N. C. C3H7O2N. D. C2H7O2N.C©u 17: Mét hîp chÊt h÷u c¬ Y khi ®èt ch¸y thu ®­îc CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau; ®ång thêi l­îng oxi cÇn dïng b»ng 4 lÇn sè mol cña Y. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ

A. C2H6O. B. C4H8O. C. C3H6O. D. C3H6O2.C©u 18: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc X cÇn 8,96 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc CO2 vµ H2O cã sè mol b»ng nhau. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña X lµ

A. C2H4O. B. C3H6O. C. C4H8O. D. C5H10O.C©u 19: §èt ch¸y hoµn toµn 4,3gam mét chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc A chøa C, H, O råi dÉn s¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 chøa P2O5 d­ vµ b×nh 2 chøa NaOH d­. Sau thÝ nghiÖm b×nh 1 t¨ng 2,7g; b×nh 2 thu ®­îc 21,2g muèi. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C2H3O. B. C4H6O. C. C3H6O2. D. C4H6O2.C©u20: §èt ch¸y hoµn toµn 1,18 gam chÊt B (CxHyN) b»ng mét l­îng kh«ng khÝ võa ®ñ. DÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­, thu ®­îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9,632 lÝt khÝ (®ktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh. BiÕt kh«ng khÝ chøa 20% oxi vµ 80% nit¬ vÒ thÓ tÝch. C«ng thøc ph©n tö cña B lµ

A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C4H9N.C©u 21 Trong mét b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi chøa hçn hîp h¬i chÊt A (CxHyO) víi O2 võa ®ñ ®Ó ®èt ch¸y hîp chÊt A ë 136,5oC vµ 1 atm. Sau khi ®èt ch¸y, ®­a b×nh vÒ nhiÖt ®é ban ®Çu, th× ¸p suÊt trong b×nh lµ 1,2 atm. MÆt kh¸c, khi ®èt ch¸y 0,03 mol A l­îng CO2 sinh ra ®­îc cho vµo 400 ml dd Ba(OH)2 0,15M thÊy cã hiÖn t­îng hoµ tan kÕt tña, nh­ng nÕu cho vµo 800 ml dd Ba(OH)2 nãi trªn th× thÊy Ba(OH)2 d­. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C2H4O. B. C3H6O. C. C4H8O. D. C3H6O2.C©u22: §èt ch¸y hoµn toµn 1,605 gam hîp chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 4,62 gam CO2; 1,215 gam H2O vµ 168ml N2 (®ktc). Tû khèi h¬i cña A so víi kh«ng khÝ kh«ng v­ît qu¸ 4. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ A. C7H9N. B. C6H7N. C. C5H5N. D. C6H9N.

C©u 23: §èt ch¸y hoµn toµn 5,8 gam chÊt A thu ®­îc 2,65 gam Na2CO3; 2,26 gam H2O vµ 12,1 gam CO2. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C6H5O2Na. B. C6H5ONa. C. C7H7O2Na. D. C7H7ONa.C©u 24: §èt ch¸y hoµn toµn 1,88g A (chøa C, H, O ) cÇn 1,904 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tû lÖ mol t­¬ng øng lµ 4:3. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A. C4H6O2. B. C8H12O4. C. C4H6O3. D. C8H12O5.C©u 25: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt X (chøa C, H, O) cÇn 0,6 mol O2 t¹o ra 0,6 mol CO2 vµ 0,6 mol H2O. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ

A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C2H4O2. D. CH2O.C©u 23: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt Y (chøa C, H, O) cÇn 0,3 mol O2 t¹o ra 0,2 mol CO2 vµ 0,3 mol H2O. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ

A. C2H6O. B. C2H6O2. C. CH4O. D. C3H6O.C©u 24: §èt ch¸y hoµn toµn mét l­îng chÊt h÷u c¬ chøa C, H, Cl thu ®­îc 2,2 gam CO2; 0,9 gam H2O. Khi x¸c ®Þnh clo trong l­îng chÊt ®ã b»ng dung dÞch AgNO3 th× thu ®­îc 14,35 gam AgCl. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt ®ã lµ

A. C2H4Cl2. B. C3H6Cl2. C. CH2Cl2. D. CHCl3.C©u 25: §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol chÊt X cÇn 6,16 lÝt khÝ O2 (®ktc), thu ®­îc13,44 lÝt (®ktc) hçn hîp CO2, N2 vµ h¬i n­íc. Sau khi ng­ng tô hÕt h¬i n­íc, cßn l¹i 5,6 lÝt khÝ (®ktc) cã tØ khèi so víi hi®ro lµ 20,4. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ

A. C2H7O2N. B. C3H7O2N. C. C3H9O2N. D. C4H9N.C©u 26: §èt ch¸y hoµn toµn 10,4 gam hîp chÊt h÷u c¬ Y (chøa C, H, O) råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît qua b×nh 1 dùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng n­íc v«i trong d­. Sau thÝ nghiÖm, ng­êi ta thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 3,6 gam vµ ë b×nh 2 thu ®­îc 30 gam kÕt tña. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ

A. C3H6O2. B. C4H6O2. C. C4H6O4. D. C3H4O4.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương