Bµi tËp ch­ng 1tải về 434.75 Kb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Số liệu trung bình ngành:

- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 7,2 lần

- Hệ số nợ 0,403

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 0,666

- Hệ số nợ/ giá trị thuần của tài sản hữu hình 0,727


Yêu cầu:

1. Hãy tính các chỉ tiêu Hệ số khả năng thanh toán lãi vay, Hệ số nợ, Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, Hệ số nợ/ TS bảo đảm.

2. Công ty nào có khả năng thanh toán dài hạn tốt hơn?

3. Công ty B có khả năng đảm nhiệm thêm các khoản vay dài hạn?


Bài 17:

Anh (chị) là trưởng phòng tín dụng của ngân hàng X. Có 2 công ty kinh doanh đồ chơi trẻ em đang muốn vay ngân hàng (thời hạn 9 tháng) để mua hàng chuẩn bị cho dịp Noel và Tết. Anh chị hãy trình bày ý kiến của mình về vấn đề này với các thông tin sau:

Công ty Đồ chơi thông minh vừa được thành lập đầu năm 2013. Trong năm hoạt động đầu tiên công ty đã rất thành công với tổng lợi nhuận sau thuế là 450.000. Tổng doanh thu trong năm 2016 là 6.000.000 và tổng tài sản vào ngày 31/12/2016 là 3.500.000. Bảng cân đối kế toán ngày 30/9/2017 của công ty như sau:


Tài Sản

Nguồn vốn

A. Tài sản ngắn hạn
A. Nợ phải trả

Tiền mặt

600.000

I. Nợ ngắn hạn

Phải thu ở khách hàng

650.000

Phải trả nhà cụng cấp

700.000

Hàng tồn kho

1.250.000

Vay ngắn hạn (5/10/2017)

1.000.000

Chi phí trả trước

50.000

II. Nợ dài hạn
B. Tài sản dài hạn
TSCĐ

1.550.000

B. Vốn chủ sở hữu


2.400.000

Tổng cộng


4.100.000

Tổng cộng


4.100.000

Công ty Thế giới đồ chơi đã hoạt động kinh doanh trong rất nhiều năm. Trong năm 2016 lợi nhuận sau thuế của công ty là 1.000.000 trong tổng số doanh thu là 20.000.000. Bảng cân đối kế toán ngày 30/9/2017 của công ty như sau:Tài Sản

NGuồn vốn

A. Tài sản ngắn hạn
A. Nợ phải trả

Tiền mặt

600.000

I. Nợ ngắn hạn

Phải thu ở khách hàng

1.000.000

Phải trả nhà cụng cấp

3.500.000

Hàng tồn kho

4.000.000

Vay ngắn hạn NH

1.500.000

Chi phí trả trước

150.000

II. Nợ dài hạn
B. Tài sản dài hạn

Vay dài hạn

4.000.000

TSCĐ

8.250.000

B. Vốn chủ sở hữu


5.000.000

Tổng cộng


14.000.000

Tổng cộng


14.000.000

Công ty Đồ chơi thông minh yêu cầu vay 1.000.000, công ty Thế giới đồ chơi yêu cầu vay 2.000.000.

Bài 18:


Các ngân hàng thường yêu cầu các công ty (khách hàng) vay tiền phải chấp thuận một số giới hạn về hoạt động trong tương lai. Các giới han này gọi là các giao kèo tín dụng. Các điều khoản này nhằm tăng khả năng thu hồi nợ cho các ngân hàng. Thí dụ, ngân hàng có thể yêu cầu công ty vay không được phép chi trả bất cứ một khoản cổ tức nào cho tới khi thanh toán được một nửa số vốn vay. Hơn nữa, các giao kèo này thường viết dước dạng các con số kế toán. Một ví dụ điểm hình là công ty vay phải duy trì hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của nó ở một mức độ nhất định, thí dụ là 1,5.

Bạn là nhà tư vấn đang tiếp xúc với các đối tác kinh doanh và họ đang muốn biết làm thế nào để tăng được hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn? Bạn cũng biết là công ty này có cam kết với ngân hàng cần duy trì hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn ở mức 1,5 hoặc cao hơn. bạn cũng biết là công ty đã vi phạm nghiêm trọng cam kết này trong quí trước.Tuần tới sẽ kết thúc năm tài chính, nên nhất thiết phải có các động thái gì đó để tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Nếu cam kết với ngân hàng bị vi phạm thì ngân hàng có thể tăng lãi suất cho vay thêm 0,5%. Một trong những đồng nghiệp của bạn nghĩ ra cách tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn mà không cần có thay đổi gì trong hoạt động kinh doanh của công ty như sau: Một trong những tài sản dài hạn của công ty là mảnh đất mà công ty đầu tư cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai sẽ được phân loại lại là tài sản ngắn hạn bằng cách tuyên bố rằng công ty có dự định bán mảnh đất đó trong 2 hoặc 3 tháng tới, tức là nó sẽ nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền. Khi vấn đề đối với hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đã được giải quyết, bạn sẽ lặng lẽ chuyển lại mảnh đất về tài sản dài hạn vì công ty không thật sự có ý định bán nó.

Nếu bạn thực hiện đề xuất này, bạn có trung thực đối với ngân hàng không? Nếu bạn là cán bộ tín dụng của ngân hàng, bạn sẽ xem xét việc sắp xếp lại này như thế nào? Bạn có thể làm gì khác trong tuần tới để tăng hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn theo cách hợp pháp hơn?
Bài 19

Các chỉ tiêu sau là của công ty khai thác và chế biến dầu khí X và công ty Sữa Việt Nam năm 2016. Hãy sắp xếp cho đúng:  1. Số vòng quay của tài sản 2.15 0.40

  2. Tỷ suất LN/Dthu thuần 4% 47%


Bài 20

Công ty X đang cân nhắc việc mua một công ty Y rất có triển vọng. Một trong số những lãnh đạo của cụng ty X cho rằng công ty Y hiện đang bị thua lỗ, nên việc mua công ty Y sẽ làm cho tỷ lệ ROE của công ty giảm xuống.  1. Người lãnh đạo này dự đoán có đúng không?

  2. Sự thay đổi của tỷ lệ ROE có ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến quyết định mua công ty Y?

Bài 21

Có các thông tin sau (đơn vị tính: tỷ đồng)


Công ty A

Công ty B

LN trước thuế và lãi vay

200

280

Vay dài hạn (lãi suất 10%/năm) bình quân

100

800

Vốn chủ sở hữu bình quân

400

200

Thuế suất thuế TNDN

35%

35%

  1. Tính các chỉ tiêu ROE, ROA, ROI cho từng công ty. (Giả định nguồn vốn của công ty chỉ có vốn vay dài hạn và vốn chủ sở hữu)

  2. Tại sao chỉ tiêu ROE của cụng ty B lại cao hơn công ty A? Điều này có đồng nghĩa với việc công ty B hoạt động tốt hơn công ty A khụng?

  3. Tại sao chỉ tiêu ROA của công ty A lại cao hơn công ty B? Điều này cho nhận xét gì về 2 công ty?

  4. Có nhận xét gì về chỉ tiêu ROI của 2 công ty?

Bài 22

Có số liệu sau của các công ty A, B, C:


A

B

C

Doanh thu thuần

60.000

28.000

21.000

Lợi nhuận sau thuế

9.600

1.850

360

Tổng tài sản bình quân

155.400

21.500

3.200

Vốn chủ sở hữu bình quân

61.000

11.300

1.690

  1. Hãy tính các chỉ tiêu sau:

   1. ROA

   2. Số vòng quay của tài sản

   3. Hệ số tài sản/ vốn chủ sở hữu

   4. Tỷ suất doanh lợi

   5. ROE

  2. Giả sử 3 công ty này là:

   1. siêu thị bán lẻ lớn

   2. công ty điện lực lớn

   3. cửa hàng điện tử lớn

hãy xác định từng công ty.

Bài 23

Có số liệu sau của CocaCola và PepsiCo năm 1997 (triệu đô la):


PepsiCo

Coca-Cola
Tổng

Nước giải khát
Doanh thu thuần

20.917

10.541

18.868

Lợi nhuận sau thuế

2.142

1.114

4.129

Tổng Tài sản bình quân

20.101

9.752

16.940

Vốn chủ sở hữu bình quân

6.936

-

7.311

(Đối với bộ phận nước giải khát của PEPSICo, Lợi nhuận sau thuế là phần lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của bộ phận tạo ra, tổng tài sản bình quân là phần tài sản có thể xác định được của bộ phận)

 1. Hãy xác định ROE, tỷ suất lợi nhuận thuần, số vòng quay của tài sản và hệ số tài sản/vốn chủ sở hữu cho từng hãng.

 2. Bạn hãy giải thích vì sao các cổ đông của CocaCola đã rất vui mừng với kết quả hoạt động của CocaCola.

 3. Một số người nhận xét rằng Coca-Cola hoạt động kinh doanh tốt hơn PepsiCo vì Coca-Cola tập trung vào hoạt động kinh doanh nước giải khát nhiều lợi nhuận còn PepsiCo đa dạng hoá hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực đồ ăn nhanh, và các nhà hàng (như Taco Bell, Pizza Hut và Kentucky Fried Chicken). Hãy đánh giá nhận xét này.

 4. Cuối năm 1997 PepsiCo đã tách toàn bộ các nhà hàng thành lập một công ty riêng (Tricon Global Restaurants – nay là Yum! Brands). Số liệu năm 2016 của PepsiCo và Coca-Cola như bảng dưới đây. Hãy so sánh hiệu quả hoạt động kinh doanh hiện nay của hai hãng và so với năm 1997.

(triệu đô la)

PepsiCo

Coca-Cola

Doanh thu thuần

62.799

41.863

Lợi nhuận sau thuế

6.379

6.550

Tổng tài sản

74.129

87.270

Vốn chủ sở hữu

11.199

23.220Bài 24

Công ty Roaring Spring là một công ty bán sách qua Internet. Khách hàng sẽ chọn sách họ cần mua qua Catalog trên Internet và gửi đặt hàng của họ bằng thư, fax, điện thoại hoặc e-mail. Roaring Spring sẽ chuyển sách cho khách hàng trong vòng 3 ngày làm việc. Vì thơì gian cung cấp sách rất nhanh nên Roaring Spring phải có một đội ngũ nhân viên kho hàng lớn với chi phí tiền lương bình quân chiếm khoảng 20% doanh thu.

Mỗi thành viên của hội đồng quản trị Roaring Spring nhận được một khoản tiền thưởng hàng năm là 1% tiền lương của họ cho mỗi 0,1% tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần của Roaring Spring vượt quá 5%. Thí dụ. nếu tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần là 5,3% thì mỗi người sẽ được thưởng một khoản là 3% tiền lương của họ. Số liệu thống kê cho thấy tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần của Roaring Spring thường ở mức từ 4,5% đến 5,5%.

Hội đồng quản trị của Roaring Spring vừa lập kế hoạch để làm tăng đáng kể tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần của công ty lên khoảng 6,5% đến 7%. Theo kế hoạch này, công ty sẽ đầu tư hệ thống máy đóng gói tinh xảo, điều khiển bằng máy vi tính, có thể nhận các thông tin đặt hàng của khách, đóng gói các quyển sách cho từng đơn đặt hàng, in địa chỉ, sắp xếp các gói sách đúng các vị trí xếp dỡ để sẵn sàng chuyển đi. Việc sử dụng hệ thống máy này cho phép Roaring Spring có thể sa thải 100 nhân viên kho hàng, và do đó tiết kiệm đáng kể chi phí tiền lương. Hội đồng quản trị dự định sẽ huy động vốn đầu tư mới từ các chủ sở hữu để đầu tư hệ thống máy này và do đó sẽ tránh được việc tăng chi phí lãi vay. Do chi phí khấu hao hệ thống máy này thấp hơn nhiều so với chi phí tiền lương nên tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần sẽ tăng.

Tất cả thành viên hội đồng quản trị đều rất vui mừng với kế hoạch này vì nó có thể tăng tiền thưởng cho họ khoảng 20% tiền lương. Với vai trò là trợ lý của Giám đốc tài chính của Roaring Spring, bạn được yêu cầu viết báo cáo ngắn gọn cho Ban giám đốc để giải thích chính xác hệ thống máy đóng gói mới này sẽ làm tăng tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần. Trong quá tình chuẩn bị, bạn quyết định kiểm tra tác động của việc mua máy mới tới hiệu quả hoạt động và rủi ro tài chính của công ty. Bạn nhận ra rằng mặc dù hệ thống máy mới sẽ làm tăng tỷ suất sinh lời của doanh thu thuần, nhưng sẽ làm giảm số vòng quay của tài sản và hệ số tài sản/vốn chủ sở hữu, và do đó sẽ làm cho ROE sẽ giảm từ mức hiện tại là 18% xuống còn khoảng 14%.

Hai tuần nữa sẽ là cuộc họp ban giám đốc. Bạn sẽ làm như thế nào?


Bài 26:

Công ty XYZ có lợi nhuận sau thuế là 5 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 10 tỷ đồng, trong đó có 50% là khoản vay với lãi suất 10%/năm. Tỷ suất ROE của công ty là 20% và thuế suất thuế TNDN là 35%. Hãy xác định ROA và ROI của công ty.Bài 27:

Các nghiệp vụ sau sẽ ảnh hưởng ngay (tăng, giảm, không ảnh hưởng) tới các chỉ tiêu

(i) ROE, (ii) ROI, và (iii) hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty Anchor? Bỏ qua chi phí khấu hao TSCĐ, chi p hí lãi vay và thuế TNDN.

a) Anchor mua thiết bị sản xuất chưa trả tiền cho nhà cung cấp với giá $20,000.

b) Anchor thu hồi được $30,000 nợ của khách hàng.

c) Anchor đàm phán thành công với ngân hàng về việc gia hạn một khoản vay ngắn hạn $10,000 thành khoản vay dài hạn trong 5 năm với cùng mức lãi suất.

d) Anchor phát hành cổ phiếu phổ thông với tổng số tiền thu được là $30,000.

e) Anchor mua một nhãn hiệu thương mại với giá $20,000. Anchor thanh toán $10,000 bằng tiền mặt và sẽ trả $10,000 còn lại trong 3 năm.


Bài 30:

Năm 2014 công ty Tesoro thiết lập hệ thống cung cấp và sản xuất kịp thời JIT (Just-in-Time). Hệ thống mới bộc lộ rằng việc sử dụng người máy trong công nghiệp chế tạo có thể rất hiệu quả. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào người máy, chủ tịch của Tesoro muốn có những đánh giá về ảnh hưởng của hệ thống mới. Kế toán trưởng tính toán các chỉ số tài chính cho 2 năm trước và 2 năm sau khi thực hiện JIT.
Chỉ tiêu

2012

2013

2014

2015

2016

Trung bình ngành

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

3.3

3.4

2.7

2.1

1.95

2.7

Hệ số khả năng thanh toán nhanh

2.0

1.9

1.9

1.9

1.9

1.2

Số vòng quay các khoản phải thu

12

12

13

14

16

10.7

Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho

56

58

35

20

10

52

Hệ số nợ

0.3

0.4

0.4

0.5

0.55

0.5

Tỷ suất lợi nhuận/tài sản (%)

8

8.2

9.5

10

12

8

Tỷ lệ Phân phối kịp thời (%)

50

51

60

70

90

-

Tỷ lệ chi phí chất lượng1/doanh thu (%)

23

24

18

16

14

-

Yêu cầu:

 1. Giải thích tại sao Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn giảm đáng kể trong khi Hệ số khả năng thanh toán nhanh không thay đổi?

 2. Dựa vào các chỉ số trên, bạn có nghĩ rằng Tesoro có thể vay được vốn cần thiết cho dự án đầu tư người máy?

 3. Tại sao kế toán trưởng đưa vào các chỉ tiêu rất lạ (không theo truyền thống) như tỷ lệ phân phối đúng hạn và tỷ lệ CP chất lượng / doanh thu?

 4. Đưa ra một vài giải thích cho việc tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận /tài sản.

 5. Bạn có nghĩ rằng hệ thống JIT có tác động gì đó tới việc tăng số vòng luân chuyển các khoản phải thu?

 6. Đánh giá tổng quát về Tesoro.


Bài 31

Công ty ElectroStar chuyên sản xuất các thiết bị điện tử với tổng tài sản là 20.000.000$. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty và trung bình ngành (cho các hãng có cùng qui mô) như sau:Chỉ tiêu

Công ty ElectroStar

TB ngành

2016

2015

2014
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

2.61

2.32

2.09

2.28

hệ số khả năng thanh toán nhanh

1.21

1.12

1.15

1.22

Số vòng quay của hàng tồn kho

2.02

2.18

2.4

3.5

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

17%

15%

14%

11%

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ SH

1.44

1.37

1.41

0.95

ElectroStar đang được một số công ty khác quan tâm với các mục đích khác nhau và các chỉ tiêu tài chính này là một phần trong số các số liệu được quan tâm. Mỗi đối tác sẽ có các hành động khác nhau dựa trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của ElectroStar. ElectroStar cung cấp các thông tin theo yêu cầu cho mỗi đối tác trên cơ sở bảo mật thông tin.

 • Ngân hàng Mid Coastal: NH đang xem xét đơn xin vay của ElectroStar trong thời hạn 5 năm. Mặc dù Mid Coastal đã là NH của ElectroStar trong vài năm qua, nhưng vẫn phải đánh giá tình hình tài chính của ES trong mỗi giao dịch quan trọng.

 • Công ty Ozana: Ozana là nhà cung cấp mới cho ElectroStar và phải quyết định điều khoản trả chậm hợp lý cho ElectroStar.

 • Druker & Denon: Một hãng môi giới, chuyên môi giới chứng khoán của các hãng điện tử. Druker & Denon phải quyết định liệu có nên đưa ElectroStar vào danh mục đầu tư cho quĩ đầu tư tín thác mới được thành lập cuả các khách hàng của Druker & Denon không.

 • Hội đồng quản lý vốn lưu động: Đây là hội đồng của ban giám đốc ElectroStar, đứng đầu là giám đốc điều hành. Hội đồng có trách nhiệm xem xét định kỳ tình hình vốn lưu động của công ty, so sánh số liệu thực tế với dự toán và đưa các thay đổi về mặt chiến lược nếu cần.

Yêu cầu:

 1. Mô tả tác dụng của mỗi chỉ tiêu trên.

 2. Cho mỗi đối tượng trên, hãy xác định 2 chỉ tiêu tài chính trong số các chỉ tiêu trên có giá trị nhất cho việc ra quyết định liên quan tới ElectroStar.

 3. Các chỉ tiêu tài chính nào đang bộc lộ các vấn đề của ElectroStar?

 4. Mark Damon là trợ lý giám đốc tài chính của công ty Ozawa.. Anh ta được giao nhiệm vụ đánh giá ElectroStar. Martha Jenkins là chuyên gia phân tích của Drucker & Denon và cũng chịu trách nhiệm phân tích ElectroStar. Tình cờ hai người gặp nhau trong trò chơi Little League. Sau khi trò chuyện như thường lệ về thời tiết và triển vọng của đội bóng rổ của bọn trẻ, câu chuyện chuyển hướng sang vấn đề kinh doanh. Damon đề cập rằng doanh thu tại Ozama đang tăng lên và công ty của anh ta vừa có thêm khách hàng mới là ElectroStar.

Jenkins: Thật hay. Drucker & Denon cũng đang nghiên cứu ElectroStar. Chúng tôi có thể đưa cổ phiếu của họ vào quĩ đầu tư mới lập của chúng tôi. Anh nghĩ thế nào về ElectroStar?

Damon: Tôi vui mừng vì họ làm ăn với chúng tôi. Tuy nhiên tôi có một chút băn khoăn về vòng quay hàng tồn kho của họ trong vài năm qua. Nó đang có chiều hướng xấu đi và thấp hơn trung bình ngành.

Jenkins: Anh đã kiểm tra điều đó chưa?

Damon: Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Hình như họ có một số thiết bị dành riêng cho chương trình vệ tinh của chính phủ, nhưng chương trình này đang bị Quốc hội đình lại. Tôi đoán là họ sẽ lỗ trong vụ này. Tôi không nghĩ là ElectroStar có khả năng vượt qua được bế tắc này.

Jenkins: Nghe có vẻ không tốt. Nhìn xem! Con trai anh vừa ghi điểm!

Hãy bình luận về các vấn đề đạo đức bạn nhìn thấy trong cảnh trên.
1 Chi phí chất lượng là phần chi phí tồn tại do sự tồn tại của chất lượng kém trong quá trình SXKD.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương