Bµi tËp ch­ng 1


IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳtải về 434.75 Kb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ


3,1

0,2

V. Tiền tồn đầu kỳ

1,0

0,8

VI. Tiền tồn cuối kỳ

4,1

1,0
  1. Hãy đánh giá khả năng thanh toán của công ty năm 2017.

  2. Hãy góp ý về chính sách thu chi tiền cho từng mặt hoạt động của công ty năm 2017.

  3. Công ty có khả năng trang trải cho các hoạt động của nó năm 2018 như kế hoạch đã định không? Nếu không thì công ty có thể làm gì?

Bài 16:


Công ty A và công ty B là 2 đối thủ cạnh tranh trong cùng một ngành. Có các số liệu tài chính sau trong năm 2017 của 2 công ty:

Bảng cân đối kế toán

31/12/2017

Tài sản

A

B

Nguồn vốn

A

B

A. Tài sản ngắn hạn


A. Nợ phải trả
Tiền

10.000

35.000

I. Nợ ngắn hạnPhải thu ở khách hàng

45.000

120.000

Phải trả người bán

60.000

165.000

Hàng tồn kho

70.000

190.000

II. Nợ dài hạn


B. Tài sản dài hạn
Vay dài hạn

100.000

410.000

Đầu tư dài hạn

40.000

100.000

B. Vốn chủ sở hữuTài sản CĐ vô hình

11.000

20.000

Vốn cổ phần

150.000

310.000

Tài sản CĐ hữu hình

180.000

520.000

Lợi nhuận chưa PP

46.000

100.000

Tổng tài sản

356.000

985.000

Tổng nguồn vốn

356.000

985.000

Báo cáo kết quả kinh doanh

Năm 2017
A

B

Doanh thu

1.050.000

2.800.000

Giá vốn hàng bán

725.000

2.050.000

Chi phí bán hàng và quản lý DN

230.000

580.000

Chi phí lãi vay

10.000

32.000

Lợi nhuận trước thuế

85.000

138.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp

42.000

65.000

Lợi nhuận sau thuế

43.000

73.000Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương