Bµi tËp ch­ng 1tải về 434.75 Kb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Tất cả doanh thu đều là doanh thu trả chậm.

  • 1 năm = 365 ngày

  • Thời gian 1 vòng quay nợ phải trả người bán được xác định trên cơ sở giá vốn hàng bán.

  • Các chỉ tiêu nợ phải thu ở khác hàng, nợ phải trả người bán, hàng tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ như nhau.

Hãy hoàn thiện bảng cân đối kế toán 31/12/2017 của công ty. (đơn vị tính triệu đồng)

Tài sản

Tài sản ngắn hạn
Tiền

500

Nợ phải thu ỏ khách hàngHàng tồn kho

1.000

Tổng TS ngắn hạnTS dài hạnTổng tài sản

5.000

Nguồn vốn

Nợ ngắn hạn
Phải trả người bánNợ ngắn hạn khácTổng nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

Bài 15:

Công ty A đang đánh giá kế hoạch 3 năm hiện đại hoá và mở rộng nhà máy sản xuất cuả nó. Công ty hoạt động kinh doanh trong ngành cần rất nhiều vốn vì các nhà xưởng và thiết bị có thể trở thành lạc hậu sau một vài năm. Kế hoạch như sau:  1. Hiện đại hoá với việc thay thế các thiết bị lỗi thời.

  2. Bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng bằng việc xây dựng một nhà xưởng mới và mua thiết bị. Một phần vốn tài trợ là từ việc bán các khoản đầu tư dài hạn 3,2 tỷ.

  3. Hoàn thành việc mở rộng và nhà xưởng mới sẽ bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2019. Trong tổng chi phí 19 tỷ của năm 2018 (5,2 tỷ cho nhà xưởng và 13,8 tỷ cho các thiết bị) thì 17 tỷ sẽ được huy động từ việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

Để tăng độ hấp dẫn của việc phát hành cổ phiếu, công ty muốn tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức đã được thiết lập từ lâu khoảng 8% vốn cổ đông. Điều này làm cho công ty cần 3,8 tỷ tiền chi trả cổ tức năm 2018. Hơn nữa, sau khi phát hành trái phiếu năm 2017, công ty sẽ có hơn một nửa các tài sản là được tài trợ từ vốn vay. Số vốn vay mới và cũ (trước năm 2016 công ty cũng đã vay NH) đòi hỏi công ty phải duy trì số dư tiền tối thiểu là 3 tỷ cho năm 2018 và các năm sau đó. Năm 2018 lợi nhuận của công ty dự tính cũng đạt mức như năm 2017.
Báo cáo LCTT năm 2017 và 2016 như sau:
2017

2016

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh:Lợi nhuận trước thuế

1,2

1,6

Cộng:CP KHTSCĐ

0,8

0,6

Chênh lêch giảm phải thu khách hàng

0,5

0,2

Chênh lêch giảm hàng tồn kho

0,2

0,2

Chênh lêch tăng phải trả người bán

1,0

0,3

Chênh lêch tăng phải trả khác

0,2

0,1

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD

3,9

3,0

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:Thu từ bán đầu tư dài hạn

3,2

6,2

Chi xây dựng nhà xưởng mới

(9,0)
Chi mua thiết bị

(3,6)

(6,0)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

(9,4)

0,2

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:Vay dài hạn

11,6
Chi trả cổ tức

(3,0)

(3,0)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

8,6

(3,0)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương