Bµi tËp ch­ng 1tải về 434.75 Kb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Áp dụng các phương pháp phân tích ngang, phân tích dọc, từ đó đánh giá về xu hướng biến động chủ yếu.

Bài số 10:

Bảng cân đối kế toán của công ty ABC ngày 31/12/2017 như sau:

Công ty ABC

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêu

Cuối năm

Đầu năm

Tài sản


A. Tài sản ngắn hạn

2.740

2.430

1.Tiền

300

210

2. Phải thu ở khách hàng

40

70

3. Hàng tồn kho

2.400

2.150

B. Tài sản dài hạn


400

400

1. TSCĐ hữu hình

400

400

Tổng tài sản


3.140

2.830

Nguồn vốn


A. Nợ phải trả

1.540

1.330

I. Nợ ngắn hạn

450

330

II. Nợ dài hạn

1.090

1.000

B. Vốn chủ sở hữu


1.600

1.500

Tổng nguồn vốn

3.140

2.830

Yêu cầu: Phân tích cấu trúc tài chính của công ty ABC.

Phân tích tình tình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.


Bài số 11:

Công ty P và công ty Q hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực. Bảng cân đối kế toán của 2 công ty tại ngày 31/12/2017 như sau (đơn vị tính: triệu đồng)Chỉ tiêu

Công ty P

Công ty Q

Tài sản


A. Tài sản ngắn hạn

2.510

4.120

1.Tiền

10

20

2. Chứng khoán kinh doanh

400

500

3. Phải thu ở khách hàng

900

1.600

4. Hàng tồn kho

1.200

2.000

B. Tài sản dài hạn


4.050

14.580

I. TSCĐ

2.550

12.580

1. TSCĐ hữu hình


2.400

9.500

2. TSCĐ vô hình


150

3.080

II. Đầu tư tài chính dài hạn


1.500

2.000

Tổng tài sản


6.560

18.700

Nguồn vốn


A. Nợ phải trả

4.660

9.450

I. Nợ ngắn hạn

1.660

5.800

1. Vay ngắn hạn

400

4.000

2. Nợ dài hạn đến hạn trả

1.000

-

3. Phải trả người bán

140

1.200

4. Chi phí phải trả

120

600

II. Nợ dài hạn

3.000

3.650

1. Vay dài hạn

3.000

3.650Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương