Bµi tËp ch­ng 1tải về 434.75 Kb.
trang4/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Yêu cầu: Lập báo cáo lưu chuyển tiền năm 2017 cho công ty X.


Bài 09:

Bảng cân đối kế toán của công ty GAP như sau (triệu đồng):


31/12/2017

31/12/2016
Tài sản

A. Tài sản ngắn hạn


1.871.824

1.830.947

Tiền

565.253

913.169

Hàng tồn kho

1.056.444

733.174

TS ngắn hạn khác

250.127

184.604

B. Tài sản dài hạn
TSCĐhữu hình

1.876.370

1.365.246

TSCĐ thuê tài chính

215.725

141.309

Tổng tài sản

3963.919

3.337.502

Nguồn vốn

A. Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn

1.533.103

991.548

Vay ngắn hạn

90.690

84.794

Phải trả người bán

684.130

416.976

Chi phí phải trả

655.770

406.181

Thuế và các khoản phải nộp N2

122.513

83.597
Nợ dài hạn

837.137

761.968

Vay dài hạn

496.455

496.044

Nợ dài hạn khác

340.682

265.924

B. Vốn chủ sở hữu


1.573.679

1.583.986

Vốn đầu tư của chủ SH

33.250

32.994

Thặng dư vốn cổ phần

365.662

221.890

Cổ phiếu quĩ

(1.902.400)

(1.010.251)

Lợi nhuận chưa phân phối

3.077.167

2.339.353

Tổng nguồn vốn

3.963.919

3.337.502Báo cáo kết quả kinh doanh

2017

2016

Doanh thu thuần

9.066.462

6.507.825

Giá vốn hàng bán

5.318.218

4.021.541

Lợi nhuận gộp

3.748.244

2.486.284

Chi phí lãi vay

1.167

2.975

CPBH & CPQLDNLợi nhuận kế toán trước thuế

1.319.262

854.242

CP thuế TNDN

494.723

320.341

Lợi nhuận sau thuế

824.539

533.901

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1,43

0,90Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương