Bµi tËp ch­ng 1tải về 434.75 Kb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích434.75 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bài 07:


Phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty X năm 2017 như sau (nghìn đồng):

Lợi nhuận trước thuế 752.000

Điều chỉnh:

Chi phí khấu hao TSCĐ 347.000

Lãi bán chứng khoán đầu tư dài hạn (80.000)

Biến động của các khoản mục ngắn hạn:

Biến động Phải thu khách hàng (260.000)

Biến động Hàng tồn kho (20.000)

Biến động Chi phí trả trước 5.000

Biến động Phải trả người bán 97.000

Tiền chi nộp thuế TNDN (20.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 821.000

Tiền tồn đầu kỳ 176.000

Tiền tồn cuối kỳ 997.000

Hãy trả lời các câu hỏi sau:


  1. Số dư tài khoản nợ phải thu khách hàng tăng hay giảm?

  2. Công ty có xu hướng có nhiều hơn hay ít hơn CP trả trước so với trước đây? Điều này làm tăng hay giảm tiền của công ty?

  3. Số dư hàng tồn kho tăng hay giảm?

  4. So với năm trước công ty phải phụ thuộc nhiều hơn hay ít hơn vào việc mua trả chậm để tài trợ vốn cho các hoạt động của mình?

  5. CP khấu hao TSCĐ tăng lên trong năm?

  6. Nếu bạn là ngân hàng mà công ty X đang muốn vay tiền, dựa vào báo cáo LCTT, bạn có nhận thấy điều gì khiến ngân hàng muốn điều tra thêm trước khi quyết định cho vay?

  7. Công ty X có 2.000.000 nghìn đồng tiền vay dài hạn đến hạn vào 12/1/2019. Anh (chị) có nghĩ rằng công ty X có khả năng thanh toán khoản vay này mà không cần có thêm các khoản vay dài hạn khác?


Bài 08

Có các tài liệu sau tại công ty X (triệu đồng)bảng cân đối kế toán

Tài sản

31.12.17

31.12.16

Nguồn vốn

31.12.17

31.12.16


Tiền

427.000

130.000

Phải trả người bán

680.000

732.000


Phải thu khách hàng

195.000

377.000

Thuế TNDN phải nộp

100.000

70.000


Hàng tồn kho

1.100.000

918.000

Lãi vay phải trả

100.000

50.000


TSCĐ HH

 

 

Phải trả khác

150.000

15.000


Nguyên giá

500.000

300.000

Vay dài hạn

650.000

900.000


Hao mòn luỹ kế

(97.000)

(80.000)

Vốn cổ đông

300.000

100.000


TSCĐVH

 

 

Lợi nhuận chưa phân phối

274.000

11.000


Nguyên giá

36.000

39.000

 

 

 


Hao mòn luỹ kế

(12.000)

(11.000)

 

 

 


Đầu tư dài hạn

105.000

205.000

 

 

 


Tổng TS

2.254.000

1.878.000

Tổng NV

2.254.000

1.878.000

Báo cáo KQKDNăm 20171. Doạnh thu

 

946.000

2. Giá vốn hàng bán

 

419.7003. LN gộp

 

526.300
4. CP lãi vay

 

74.000


5. CPBH & QLDN

 

115.800

6. LN thuần từ HĐKD

 

336.5007. Thu nhập khác

 

8.0008. CP khác

 

3.0009. LN khác

 

5.00010. LN trước thuế

 

341.50011. CP thuế TNDN

 

78.50012. LN sau thuế

 

263.000


Thông tin bổ sung:


1. C.ty trả 250.000 triệu đồng tiền vay dài hạn và bán 100.000 triệu đồng chứng khoán

đầu tư dài hạn. Nghiệp vụ này không lãi, không lỗ.
2. Cty phát hành thêm 200.000 triệu đồng cổ phiếu để đổi một số thiết bị .
3. Cty không chi trả cổ tức trong năm.4. Cty bán 1 mảnh đất có giá gốc 3000 triệu đồng với giá 8000 triệu đồng.

5. Trong CP BH & QLDN có 18.000 triệu đồng là KHTSCĐ.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương